Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A STUDY ON THE URBAN IMAGE OF UNIVERSITY STUDENTS: TEKİRDAĞ URBAN IMAGE

Yıl 2020, Cilt , Sayı 42, 400 - 412, 25.07.2020
https://doi.org/10.32003/igge.738382

Öz

The image of the city, which is one of the study subjects of the behavioral geography, expresses the total perceptions about the city. Individual characteristics and experiences about the city are effective in the formation of the image perception of a city. Knowing the image perceptions of people about the city they are in contributes to the development and planning of the city. In this study prepared with this perspective, it was aimed to determine the image perception of the students studying in Tekirdağ Namık Kemal University about the city of Tekirdağ in the 2019-2020 academic year. Within the scope of the study, a survey consisting of 50 questions was applied to 400 university students. SPSS (Statistical Program For Social Science) 21.0 program was used to analyze the data obtained as a result of the survey study. In order to determine the level of image perceptions of the students who participated in the survey towards the city of Tekirdağ and its people, arithmetic averages were examined, and the examination of the differences of the scores according to gender and Tekirdağ status was made with the T test. With the survey study; It was understood that the image of the city superiority, the image of the people of the city and their perceptions of the city's abstract image were moderate. When the responses given by the sample group are examined, recreational activities and sportive and cultural activities in the city constitute the medium-high image elements, while the green areas in the city, pedestrian transportation, walking and cycling tracks constitute the medium-low image elements. In addition, while it is stated that the goods and services in the city are expensive and cleaning services cannot be carried out well, the city is thought to be open, calm and modern in nature. Additionally, the perceptions of the participants that the city people are sincere, helpful and tolerant are at a high level.

Kaynakça

 • Aliağaoğlu, A. & Uzun, A. (2017). Üniversite öğrencilerinin şehir imajlarına yönelik bir araştırma: Balıkesir Üniversitesi örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 39-58.
 • Aliağaoğlu, A. (2007). Davranışsal coğrafyaya bir örnek: öğrenci merkezli Balıkesir şehir imajı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1). 17-44.
 • Alver, K. (2012). Kent İmgesi. K. Alver (Ed.) Kent Sosyolojisi içinde (s. 9-31). Ankara: Hece Yayınları.
 • Ateş, H. (2009). Kuzey Marmara sahilleri ve ard alanında şehirleşmenin tarihi süreci: XVI-XVII. yüzyıllarda Tekirdağ ve yöresi, (Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp, adresinden edinilmiştir.
 • Demir, C. (2006). Kent kimliği geliştirme sürecinde mekânsal model tasarımı ve kent plancılarının rolü. Planlama Dergisi, 3, 117-122.
 • Demirel, M. (2014). Burdur kent imajı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri üzerine bir alan araştırması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(10), 230-241.
 • Downs, R. M. & Stea, D. (1973). Cognitive maps and spatial behavior: process and products. D. Stea (Eds.) In Image and Environment (pp. 10-26). Chicago: Aldire Publishing Company.
 • Eraydın, Z. (2014). The global image of the city: impacts of place branding on the image of Ankara. (Doctoral Thesis, Middle East Technical University, Ankara). Retrieved from http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12618028/index.pdf.
 • Geçikli, F. (2012). Şehir İmajı, Amasya Şehri Üzerine Bir Uygulama. Ankara: Fenomen Yayıncılık.
 • Göney, S., (2017). Şehir Coğrafyası I. M. Bayartan (Ed.). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Haken, H. & Portugali, J. (2003). The face of the city is its information. Journal of Environmental Psychology, 23 (4), 385-408.
 • Ilgın, H. Ö. & Suruç, H. (2016). Kent markası oluşum sürecinde Tekirdağ kent imajı üzerine bir alan araştırması. Sosyal Bilimler Metinleri, 729-738.
 • Jiang, B. (2012). Computing the image of the city. In Campagna M., De Montis A., Isola F., Lai S., Pira C. and Zoppi C. (Eds.), Proceedings of the 7th Int. conf. on Informatics and Urban and Regional Planning INPUT 2012 (pp. 111- 121). Milano: Copyright 2012 by Franco Angeli s.r.l.,
 • Johnson, W. C. (1997). Urban Politics and Planning. Chicago: American Planning Association.
 • Karadağ, A. & Turut, H. (2013). Üniversite öğrencilerinin kentsel çevre algısı üzerine bir araştırma: İzmir örneği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 11(1), 31-51.
 • Knox, P. & Pinch, S. (2010). Urban Social Geography, An Introduction. Six Edition. London: Pearson Education Limited.
 • Lynch, K. (1960). The Image of the City. London: The M.I.T. Press.
 • Lynch, K. (2010). Kent İmgesi. (Çev: İ. Başaran) Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • NKÜ (2020). 20 Mart 2020 tarihinde http://kckk2011.nku.edu.tr/Tarihce/0/s/8619/11821, adresinden edinilmiştir.
 • Paquot, T., (2011). Şehirsel Bedenler. (Çev: Z. Bengü). İstanbul: Everest Yayınları.
 • Park, R. & Burgess, W. E. (2015). Şehir, Kent Ortamındaki İnsan Davranışlarının Araştırılması Üzerine Öneriler. (Çev: P. Karababa Kaylıgil). Ankara: Heretik Yayıncılık.
 • Sağdıç, M. (2014). Üniversite öğrencilerinin İstanbul’a ilişkin algılarının şehir imajı açısından analizi. Turkish Studies, 9(2), 1267-1283.
 • Selçuk, G. N., Sağlık, E. & Serçeoğlu, N. (2010). Şehir İmajı Erzurum Ölçeğinde Bir Uygulama. Erzurum: Cemre Ofset.
 • Siyavuş, A. E. (2019). Tekirdağ şehir coğrafyası, (Doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp, adresinden edinilmiştir.
 • Stern, E. & Krakmer, S. (1993). The formution of a composite urban image. Geographical Analysis, 25 (2), 130-146.
 • Temurçin, K. & Keçeli, K. (2015). Bir davranışsal coğrafya çalışması: Isparta şehri örneğinde uluslararası öğrencilerin kentsel mekân algısı. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 117-138.
 • Tolun, B., (1980). Davranışlara yönelik coğrafya, Anglo-Saksonların ‘Behavioral Geography’si ve sosyo-ekonomik deneyimleri. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, 23, 257-278.
 • Tunçel, H. (2009). Kentsel mekânın algılanması: Elazığ örneği. Ankara Üniversitesi V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu (16-17 Ekim 2008)’nda sunulmuştur. Ankara, Türkiye.
 • Tümertekin, E. & Özgüç, N. (2015). Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekân. İstanbul: Çantay Kitapevi.
 • Wu, J. (2016). Research on the influence of public art on city image. Journal of Building Construction and Planning Research, 4, 219-224.
 • Zube, H. E. & L. J. Sell (1986). Human dimensions of environmental change. Journal of Planning Literature, 1(2), 162-76.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞEHİR İMAJLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: TEKİRDAĞ ŞEHİR İMAJI

Yıl 2020, Cilt , Sayı 42, 400 - 412, 25.07.2020
https://doi.org/10.32003/igge.738382

Öz

Davranışsal coğrafyanın çalışma konularından biri olan şehir imajı, şehir hakkında edinilen algıların bütününü ifade eder. Bir şehre ait imaj algısının oluşmasında bireysel özellikler ve şehir hakkında sahip olunan deneyimler etkilidir. İnsanların bulundukları şehir hakkındaki imaj algılarının bilinmesi, şehrin düzenlenmesi ve planlanmasına katkı sağlar. Bu bakış açısı ile hazırlanan çalışmada 2019-2020 öğretim yılında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin Tekirdağ şehri hakkındaki imaj algılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 400 üniversite öğrencisine 50 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Yapılan anket çalışması sonucunda elde edilen verilerin analiz edilmesinde SPSS (Statistical Program For Social Science) 21.0 programından yararlanılmıştır. Ankete katılan öğrencilerin Tekirdağ şehrine ve halkına yönelik imaj algılarının düzeyini saptayabilmek için aritmetik ortalamalara bakılmış, puanların cinsiyete ve Tekirdağlı olma durumuna göre farklılaşmasının incelenmesi T testi ile yapılmıştır. Anket çalışmasıyla birlikte; katılımcıların araştırma sahasını teşkil eden Tekirdağ şehrine ilişkin şehir üstünlük imajı, şehir halkına yönelik imajı ve şehrin soyut imajına yönelik algılarının orta düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Örneklem gurubunun vermiş olduğu yanıtlar incelendiğinde şehirde eğlence faaliyetleri ile sportif ve kültürel etkinlikler orta yüksek düzeydeki imaj unsurlarını oluştururken şehir içi yeşil alanlar, yaya ulaşımı, yürüyüş ve bisiklet parkurları orta düşük düzeydeki imaj unsurlarını teşkil etmektedir. Ayrıca şehirdeki mal ve hizmetlerin pahalı olup, temizlik hizmetlerinin iyi yürütülemediğine dair imaj algısı gelişmişken, şehrin dışa açık, sakin ve modern yapıda olması en fazla seçilen imaj unsurları arasında yer almaktadır. Bunlara ek olarak katılımcıların şehir halkının samimi, yardımsever ve hoşgörülü olduğuna dair imaj algıları yüksek düzeydedir.

Kaynakça

 • Aliağaoğlu, A. & Uzun, A. (2017). Üniversite öğrencilerinin şehir imajlarına yönelik bir araştırma: Balıkesir Üniversitesi örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 39-58.
 • Aliağaoğlu, A. (2007). Davranışsal coğrafyaya bir örnek: öğrenci merkezli Balıkesir şehir imajı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1). 17-44.
 • Alver, K. (2012). Kent İmgesi. K. Alver (Ed.) Kent Sosyolojisi içinde (s. 9-31). Ankara: Hece Yayınları.
 • Ateş, H. (2009). Kuzey Marmara sahilleri ve ard alanında şehirleşmenin tarihi süreci: XVI-XVII. yüzyıllarda Tekirdağ ve yöresi, (Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp, adresinden edinilmiştir.
 • Demir, C. (2006). Kent kimliği geliştirme sürecinde mekânsal model tasarımı ve kent plancılarının rolü. Planlama Dergisi, 3, 117-122.
 • Demirel, M. (2014). Burdur kent imajı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri üzerine bir alan araştırması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(10), 230-241.
 • Downs, R. M. & Stea, D. (1973). Cognitive maps and spatial behavior: process and products. D. Stea (Eds.) In Image and Environment (pp. 10-26). Chicago: Aldire Publishing Company.
 • Eraydın, Z. (2014). The global image of the city: impacts of place branding on the image of Ankara. (Doctoral Thesis, Middle East Technical University, Ankara). Retrieved from http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12618028/index.pdf.
 • Geçikli, F. (2012). Şehir İmajı, Amasya Şehri Üzerine Bir Uygulama. Ankara: Fenomen Yayıncılık.
 • Göney, S., (2017). Şehir Coğrafyası I. M. Bayartan (Ed.). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Haken, H. & Portugali, J. (2003). The face of the city is its information. Journal of Environmental Psychology, 23 (4), 385-408.
 • Ilgın, H. Ö. & Suruç, H. (2016). Kent markası oluşum sürecinde Tekirdağ kent imajı üzerine bir alan araştırması. Sosyal Bilimler Metinleri, 729-738.
 • Jiang, B. (2012). Computing the image of the city. In Campagna M., De Montis A., Isola F., Lai S., Pira C. and Zoppi C. (Eds.), Proceedings of the 7th Int. conf. on Informatics and Urban and Regional Planning INPUT 2012 (pp. 111- 121). Milano: Copyright 2012 by Franco Angeli s.r.l.,
 • Johnson, W. C. (1997). Urban Politics and Planning. Chicago: American Planning Association.
 • Karadağ, A. & Turut, H. (2013). Üniversite öğrencilerinin kentsel çevre algısı üzerine bir araştırma: İzmir örneği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 11(1), 31-51.
 • Knox, P. & Pinch, S. (2010). Urban Social Geography, An Introduction. Six Edition. London: Pearson Education Limited.
 • Lynch, K. (1960). The Image of the City. London: The M.I.T. Press.
 • Lynch, K. (2010). Kent İmgesi. (Çev: İ. Başaran) Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • NKÜ (2020). 20 Mart 2020 tarihinde http://kckk2011.nku.edu.tr/Tarihce/0/s/8619/11821, adresinden edinilmiştir.
 • Paquot, T., (2011). Şehirsel Bedenler. (Çev: Z. Bengü). İstanbul: Everest Yayınları.
 • Park, R. & Burgess, W. E. (2015). Şehir, Kent Ortamındaki İnsan Davranışlarının Araştırılması Üzerine Öneriler. (Çev: P. Karababa Kaylıgil). Ankara: Heretik Yayıncılık.
 • Sağdıç, M. (2014). Üniversite öğrencilerinin İstanbul’a ilişkin algılarının şehir imajı açısından analizi. Turkish Studies, 9(2), 1267-1283.
 • Selçuk, G. N., Sağlık, E. & Serçeoğlu, N. (2010). Şehir İmajı Erzurum Ölçeğinde Bir Uygulama. Erzurum: Cemre Ofset.
 • Siyavuş, A. E. (2019). Tekirdağ şehir coğrafyası, (Doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp, adresinden edinilmiştir.
 • Stern, E. & Krakmer, S. (1993). The formution of a composite urban image. Geographical Analysis, 25 (2), 130-146.
 • Temurçin, K. & Keçeli, K. (2015). Bir davranışsal coğrafya çalışması: Isparta şehri örneğinde uluslararası öğrencilerin kentsel mekân algısı. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 117-138.
 • Tolun, B., (1980). Davranışlara yönelik coğrafya, Anglo-Saksonların ‘Behavioral Geography’si ve sosyo-ekonomik deneyimleri. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, 23, 257-278.
 • Tunçel, H. (2009). Kentsel mekânın algılanması: Elazığ örneği. Ankara Üniversitesi V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu (16-17 Ekim 2008)’nda sunulmuştur. Ankara, Türkiye.
 • Tümertekin, E. & Özgüç, N. (2015). Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekân. İstanbul: Çantay Kitapevi.
 • Wu, J. (2016). Research on the influence of public art on city image. Journal of Building Construction and Planning Research, 4, 219-224.
 • Zube, H. E. & L. J. Sell (1986). Human dimensions of environmental change. Journal of Planning Literature, 1(2), 162-76.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Coğrafya
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Ahmet Emrah SİYAVUŞ (Sorumlu Yazar)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1116-1275
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt , Sayı 42

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { igge738382, journal = {lnternational Journal of Geography and Geography Education}, eissn = {2630-6336}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2020}, number = {42}, pages = {400 - 412}, doi = {10.32003/igge.738382}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞEHİR İMAJLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: TEKİRDAĞ ŞEHİR İMAJI}, key = {cite}, author = {Siyavuş, Ahmet Emrah} }
APA Siyavuş, A. E. (2020). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞEHİR İMAJLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: TEKİRDAĞ ŞEHİR İMAJI . lnternational Journal of Geography and Geography Education , (42) , 400-412 . DOI: 10.32003/igge.738382
MLA Siyavuş, A. E. "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞEHİR İMAJLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: TEKİRDAĞ ŞEHİR İMAJI" . lnternational Journal of Geography and Geography Education (2020 ): 400-412 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/igge/issue/56119/738382>
Chicago Siyavuş, A. E. "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞEHİR İMAJLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: TEKİRDAĞ ŞEHİR İMAJI". lnternational Journal of Geography and Geography Education (2020 ): 400-412
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞEHİR İMAJLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: TEKİRDAĞ ŞEHİR İMAJI AU - Ahmet Emrah Siyavuş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.32003/igge.738382 DO - 10.32003/igge.738382 T2 - lnternational Journal of Geography and Geography Education JF - Journal JO - JOR SP - 400 EP - 412 VL - IS - 42 SN - -2630-6336 M3 - doi: 10.32003/igge.738382 UR - https://doi.org/10.32003/igge.738382 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 lnternational Journal of Geography and Geography Education ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞEHİR İMAJLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: TEKİRDAĞ ŞEHİR İMAJI %A Ahmet Emrah Siyavuş %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞEHİR İMAJLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: TEKİRDAĞ ŞEHİR İMAJI %D 2020 %J lnternational Journal of Geography and Geography Education %P -2630-6336 %V %N 42 %R doi: 10.32003/igge.738382 %U 10.32003/igge.738382
ISNAD Siyavuş, Ahmet Emrah . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞEHİR İMAJLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: TEKİRDAĞ ŞEHİR İMAJI". lnternational Journal of Geography and Geography Education / 42 (Temmuz 2020): 400-412 . https://doi.org/10.32003/igge.738382
AMA Siyavuş A. E. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞEHİR İMAJLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: TEKİRDAĞ ŞEHİR İMAJI. IGGE. 2020; (42): 400-412.
Vancouver Siyavuş A. E. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞEHİR İMAJLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: TEKİRDAĞ ŞEHİR İMAJI. lnternational Journal of Geography and Geography Education. 2020; (42): 400-412.
IEEE A. E. Siyavuş , "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞEHİR İMAJLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: TEKİRDAĞ ŞEHİR İMAJI", lnternational Journal of Geography and Geography Education, sayı. 42, ss. 400-412, Tem. 2020, doi:10.32003/igge.738382