Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Role of Tourism Sector in Regional Development in Adana

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 2, 108 - 136, 31.10.2018
https://doi.org/10.17336/igusbd.431644

Öz

Tourism has become one of the fastest growing and expanding industries in the world economy since the second half of the 20th century (Çımat ve Bahar, 2003; UNWTO, 2014). According to the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) report published in 2013, it is understood that the number of people participating in international travel has exceeded 1 billion, and as a result of these movements an income of over 1 trillion dollars has been obtained (UNWTO, 2016). This research starts with examining the existing tourism potential of the Adana destination and examines the expenditures of tourists within the tourism destination. The role of these tourist expenditures in regional development was evaluated based on the economic effects of the destination. The purpose of this research is to evaluate the economic contribution of the tourism industry to the Adana economy in regional development. The increase in the number of tourists coming to Adana shows the necessity to measuring the contribution of tourism to the provincial economy. Within the scope of the study, a regional development survey was applied to 600 tourists visiting Adana province 396 of whom were Turkish Citizen. According to the results of the research, average tourist expenditure per person is 2232 TL. The result of multiplying the number of arriving tourists by the average per capita expenditure seems to have contributed directly to the Adana economy with approximately 2.44 billion TL / 642 million $ (1 $ = 3.8 TL). The development of tourism in Adana will provide economic contributions to the region and will contribute to the development of transport networks, infrastructure and superstructure, tourism enterprises, employment and other sectors in the region.

Kaynakça

 • Adana Büyükşehir Belediyesi (t.y.), Ekonomi. http://www.adanabel.tr/ekonomi (Erş.Tar. 02.10.2017).
 • Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (t.y.). Turizm. http://www.adanakulturturizm.gov.tr (Erş.Tar. 02.10.2017).
 • Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (t.y.). Turizm. http://www.adanakulturturizm.gov.tr/TR,161748/turizm-isletme-belgeli-konaklama-tesisleri.html Erş.Tar. 02.08.2017).
 • Adana Valiliği. (t.y.). Sanayi ve Ticaret. http://www.adana.gov.tr/sanayi-ticaret (Erş.Tar. 02.10.2017).
 • Adana Valiliği. (t.y.). Turizm. http://www.adana.gov.tr/?act=kt_turizm (Erş.Tar. 14.04.2015).
 • BAHAR, O. (2007). Bölgesel Kalkınmada Turizm Sektörünün Ekonomik Açıdan Yeri ve Önemi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz(19).
 • ÇEKEN, H. (2008). Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Üzerine Teorik Bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(2), 293-306. ÇIMAT, A., & BAHAR, O. (2003). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme. Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 3(6).
 • DURGUN, A. (2006). Bölgesel Kalkınmada Turizmin Rolü: Isparta Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi.
 • KAYPAK, Ş. (2013). Yerel Kalkınmada Yeni Bir Anlayış: Kentlerin Markalaşması (Hatay Marka Kent Örneği). Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları, Manisa.
 • KIZILDEMİR, Ö. (2017). Turizm Endüstrisinin Ekonomik Etkilerinin Bölgesel Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi: Adana Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2016).Turizm İstatistikleri. http://yigm.kulturturizm.gov.tr/ TR,9856/konaklama-istatistikleri.html (Erş.Tar. 14.05.2016).
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2007). Türkiye Turizm Stratejiler 2023 Eylem Planı 2007-2013. http://www.kulturturizm.gov.tr (Erş.Tar. 24.02.2017).
 • TUİK (2016). İstihdam Rakamları. (Erş.Tar. 15 Eylül 2017).
 • Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. (2016). Adana İli Potansiyel Yatırım Konuları Araştırması, Ocak, Ankara.
 • Türkiye Turizm Stratejisi-2023 , www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/03/20070302-17-1.doc (Erş.Tar. 2/08/2017).
 • UNWTO, (2014). Tourism Highlights. World Tourism Organization Publishing.
 • UNWTO, (2016). Tourism Highlights. World Tourism Organization Publishing.
 • Wikipedia. (t.y.). Adana İli. http://tr.wikipedia.org/wiki/Adana (Erş.Tar. 14.04.2015).
 • YAĞCI, Ö. (2007). Turizm Ekonomisi (2.Baskı b.). Ankara: Detay.
 • YAZICIOĞLU, Y., & ERDOĞAN, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

Adana'da Turizm Sektörünün Bölgesel Kalkınmadaki Rolü

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 2, 108 - 136, 31.10.2018
https://doi.org/10.17336/igusbd.431644

Öz

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren turizm, dünya ekonomisinde en hızlı gelişen ve genişleyen endüstrilerden biri haline gelmiştir (Çımat ve Bahar, 2003; UNWTO, 2014). Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)’nün 2016 yılında yayınlanan raporuna göre, uluslararası seyahatlere katılan kişi sayısının 1 milyarı geçtiği, bu hareketler sonucunda 1 trilyon doların üzerinde bir gelir elde edildiği anlaşılmaktadır (UNWTO, 2016). Bu araştırma, Adana destinasyonun mevcut turizm potansiyelinin incelenmesi ile başlayıp, turizm destinasyonu kapsamında turistlerin harcamaları incelenmiştir. Yapılan bu turistik harcamaların destinasyondaki ekonomik etkilerine bakılarak bölgesel kalkınmadaki rolü değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın amacı; bölgesel kalkınmada Adana ekonomisine turizm endüstrisinin ekonomik katkılarını değerlendirmektir. Adana’ya gelen turist sayısının yıllar itibariyle artış göstermesi il ekonomisine turizmin katkısının ölçülmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında 396’sı T.C. vatandaşı olmak üzere Adana ilini ziyaret eden 600 turiste bölgesel kalkınma anketi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kişi başı ortalama turist harcaması 2232 TL’dir. Gelen turist sayısının ortalama kişi başına harcamayla çarpılması sonucu yaklaşık 2,44 milyar TL/642 milyon $ (1 $=3,8 TL) doğrudan Adana ekonomisine katkı yaptığı görülmektedir. Adana’da turizmin geliştirilmesi bölgeye ekonomik katkılar sunacak, bölgedeki ulaşım ağlarının, alt yapı ve üst yapının, turizm işletmelerinin, istihdamın ve bölgedeki diğer sektörlerin gelişimine katkılar sağlayacaktır.

Kaynakça

 • Adana Büyükşehir Belediyesi (t.y.), Ekonomi. http://www.adanabel.tr/ekonomi (Erş.Tar. 02.10.2017).
 • Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (t.y.). Turizm. http://www.adanakulturturizm.gov.tr (Erş.Tar. 02.10.2017).
 • Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (t.y.). Turizm. http://www.adanakulturturizm.gov.tr/TR,161748/turizm-isletme-belgeli-konaklama-tesisleri.html Erş.Tar. 02.08.2017).
 • Adana Valiliği. (t.y.). Sanayi ve Ticaret. http://www.adana.gov.tr/sanayi-ticaret (Erş.Tar. 02.10.2017).
 • Adana Valiliği. (t.y.). Turizm. http://www.adana.gov.tr/?act=kt_turizm (Erş.Tar. 14.04.2015).
 • BAHAR, O. (2007). Bölgesel Kalkınmada Turizm Sektörünün Ekonomik Açıdan Yeri ve Önemi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz(19).
 • ÇEKEN, H. (2008). Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Üzerine Teorik Bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(2), 293-306. ÇIMAT, A., & BAHAR, O. (2003). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme. Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 3(6).
 • DURGUN, A. (2006). Bölgesel Kalkınmada Turizmin Rolü: Isparta Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi.
 • KAYPAK, Ş. (2013). Yerel Kalkınmada Yeni Bir Anlayış: Kentlerin Markalaşması (Hatay Marka Kent Örneği). Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları, Manisa.
 • KIZILDEMİR, Ö. (2017). Turizm Endüstrisinin Ekonomik Etkilerinin Bölgesel Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi: Adana Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2016).Turizm İstatistikleri. http://yigm.kulturturizm.gov.tr/ TR,9856/konaklama-istatistikleri.html (Erş.Tar. 14.05.2016).
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2007). Türkiye Turizm Stratejiler 2023 Eylem Planı 2007-2013. http://www.kulturturizm.gov.tr (Erş.Tar. 24.02.2017).
 • TUİK (2016). İstihdam Rakamları. (Erş.Tar. 15 Eylül 2017).
 • Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. (2016). Adana İli Potansiyel Yatırım Konuları Araştırması, Ocak, Ankara.
 • Türkiye Turizm Stratejisi-2023 , www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/03/20070302-17-1.doc (Erş.Tar. 2/08/2017).
 • UNWTO, (2014). Tourism Highlights. World Tourism Organization Publishing.
 • UNWTO, (2016). Tourism Highlights. World Tourism Organization Publishing.
 • Wikipedia. (t.y.). Adana İli. http://tr.wikipedia.org/wiki/Adana (Erş.Tar. 14.04.2015).
 • YAĞCI, Ö. (2007). Turizm Ekonomisi (2.Baskı b.). Ankara: Detay.
 • YAZICIOĞLU, Y., & ERDOĞAN, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sibel OĞUZ Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1951-3821
Türkiye


Özgür KIZILDEMİR
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0681-6137
Türkiye


Nuray EKER Bu kişi benim
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2891-2592

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Oğuz, S. , Kızıldemir, Ö. & Eker, N. (2018). Adana'da Turizm Sektörünün Bölgesel Kalkınmadaki Rolü . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (2) , 108-136 . DOI: 10.17336/igusbd.431644

Creative Commons Lisansı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.