ISSN: 2148-4287
e-ISSN: 2148-7189
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: İstanbul Gelişim Üniversitesi
Kapak Resmi
       

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD), uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayımlanmaktadır. Dergimiz, ULAKBİM TR Dizin tarafından 2015 yılından itibaren dizinlenmekte ve Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBİAD, Ulrich's gibi kuruluşlar tarafından açık erişim olarak harmanlanmaktadır.

Dergimize FELSEFE, HALKLA İLİŞKİLER, İDARİ BİLİMLER, İKTİSAT, İLETİŞİM BİLİMLERİ, İSTATİSTİK, İŞLETME, LOJİSTİK, PSİKOLOJİ, SİYASAL BİLİMLER ve SOSYOLOJİ konu başlıkları çerçevesindeki bilimsel makaleler kabul edilmektedir. ARKEOLOJİ, BİLGİ TEKNOLOJİSİ, DİL BİLİM, EDEBİYAT, EĞİTİM, GÜZEL SANATLAR, HUKUK, MİMARLIK ve TARİH konu başlıklarına sahip bilimsel makaleler ise kabul edilmemektedir. Dergimizde Makale İşleme Ücreti (APC) veya makale gönderme ücreti uygulaması bulunmamaktadır.

Editör:

Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ (noztas@gelisim.edu.tr)

Editör Yardımcıları: 

Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia DEMYDOVA (vdemydova@gelisim.edu.tr), 

Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖZDEMİR (onozdemir@gelisim.edu.tr), 

Dr. Tuğçe GÜR TÜRKDOĞAN (tugur@gelisim.edu.tr),

Öğr. Gör. İbrahim Halil YAŞAR (ihyasar@gelisim.edu.tr)

Adres: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Cihangir Mh. Şehit J. K. Er Hakan Öner Sk. No:1 34310 Avcılar / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 212 4227000 / dahili 7280, 350 Belgeç: +90 212 4227401 E-posta: igusbd@gelisim.edu.tr 

Resmi Twitter Hesabı: @IGUSBD

2022 - Cilt: 9 Sayı: 1

Kitap İncelemesi

1. YENİ KENT SORUNU

Kitap İncelemesi

2. FALSE CHINESE DECONSTRUCTION

Derleme

Lüks Tüketim Mallarında İşletmenin Yönetimsel Başarısı: Chanel No:5 Marka Örneği

Araştırma Makalesi

Turkey’s Public Diplomacy Towards The Balkans

Araştırma Makalesi

Lojistik Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yerinin Girdi Çıktı Modeli ile Analizi

Derleme

Atletik performans ölçümlerinde test – tekrar test güvenirliği analizleri

Araştırma Makalesi

Küresel Televizyon Endüstrisinde Dizi Üretimlerinde Yaşanan Değişim: NETFLİX Örneği

Araştırma Makalesi

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Latin Göçmenler Florida’da Yaşayan Kübalı ve Venezuelalı Göçmenler Üzerine Karşılaştırmalı Analiz

Araştırma Makalesi

Karşılıklı Bağımlılık Teorisi Perspektifinde Türkiye'nin Balkan Ülkeleriyle Dış Ticaret İlişkilerinin Ekonomi Politik Analizi

Araştırma Makalesi

PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞ YAŞAMINDAN BEKLENTİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

Foreign Policy of the European Union towards the Arab Uprisings

Araştırma Makalesi

BULANIK AHP-BULANIK ARAS YÖNTEMLERİNE DAYALI DAYANIKLI TEDARİKÇİ SEÇİMİ

Derleme

Lojistikte Yeni Bir İş Modeli: Kitle Kaynak Lojistik

Araştırma Makalesi

Konaklama Sektöründe Algılanan Riskin, Müşteri Katılımı, Algılanan Değer ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkileri

Araştırma Makalesi

Sağlık Kurumlarına Yönelik Şikayetlerin Analizi

Araştırma Makalesi

Ofise Virüs Girdi: Covid-19 Pandemisi Nedeniyle Evden Çalışma Sistemine Geçilmesinin Çalışanların İş-Yaşam Çatışması Yaşamasına Etkileri ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Nitel Araştırma / Virus in the Office: Effects of Transition To Work From Home System Due To Covid-19 Pandemic on Employees Work-Life Conflict and a Qualitative Research on Resolutions

Araştırma Makalesi

De Facto Devlelerin Diasporasının Tarihini Evsahibi Ülkede Aktarmak: Gürcistan Osetleri Örneği

Derleme

KARŞILAŞTIRMALI AİLE POLİTİKALARI: TÜRKİYE VE ALMANYA

Araştırma Makalesi

Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri Ve Depresyon, Stres, Anksiyete

Araştırma Makalesi

Bilgisayar Oyunlarının Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretiminde Kullanılabilirliği

Araştırma Makalesi

Lojistik Yeteneklerin Mali Performans Üzerindeki Etkisi: Tekirdağ Yabancı Sermayeli Üretici Firmalar Üzerine Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

SD ve CoCoSo Yöntemleri ile Eski S.S.C.B. Ülkelerinin Ekonomik Özgürlük Endekslerinin Analizi

Araştırma Makalesi

COVID-19 Salgınının Restoran İşletmeleri Üzerine Etkisi: Sapanca Örneği

Araştırma Makalesi

The Effect of Glocal Systemic Polarity on Regional Stability

Araştırma Makalesi

Yenilenebilir Enerji ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kantil Regresyon ile Modellenmesi

Araştırma Makalesi

Para Kazanma Motivasyonunun Materyalist Değerler Üzerine Etkisi

Derleme

Dijital Flörtleşme: Post-Modern Sorunlara Post-Modern Çözümler

Araştırma Makalesi

Akademisyenlerde İş Tatmini ve Örgütsel Yaratıcılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Karar Ağaçları ve Bayesci Ağlar ile OECD Ülkelerindeki İntiharların Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerinde Etkisi Var mı?

Araştırma Makalesi

How Saudi Media Covered the Murder of Jamal Khashoggi: The Case of Arab News

Araştırma Makalesi

Ergenlik Döneminde Algılanan Ebeveyn Kabul Reddi, Duygu Dışavurum ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki

Araştırma Makalesi

Yeni Dünya Düzeninde Geleneksel Pazarlama ve Online (Dijital) Pazarlamanın Karşılaştırması: Z Kuşağı Etkisi

Araştırma Makalesi

Çevresel Yeteneklerin Kurumsal Çevre Stratejisi ve Pazar Performansı Üzerindeki Etkileri: Doğal Kaynak Temelli Görüş

Araştırma Makalesi

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bulaşma Kavramının İncelenmesi: 2008 Krizi Örneği

Araştırma Makalesi

İskoç ve Katalan Bağımsızlık Hareketlerinin Tarihsel Kökenleri ve Güncel Bir Karşılaştırması

Araştırma Makalesi

Covid-19 Pandemisinin Gayrimenkul Tercihleri Üzerindeki Etkisi: İzmir İli Örneği

Araştırma Makalesi

Borsa İstanbul’daki Şirketlerin Karlılığının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Bilim İletişiminde Gazeteler: Bilim ve Teknoloji Haberleri Üzerine Bir İçerik Analizi

Araştırma Makalesi

Deriner Hidroelektrik Santrali Ve Hes Projesi’nin Sosyo-Ekonomik Etkilerinin Sürdürülebilirlik Kavramı Kapsamında Değerlendirilmesi

Derleme

Bir Altpolitika Aracı Olarak “Dedikodu” Üzerine Bir Değerlendirme

Araştırma Makalesi

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Öğrencilerinin COVİD-19 Pandemi Sürecinde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri: İstanbul Gelişim Üniversitesi Deneyimi*

Araştırma Makalesi

Yaşlı Aile Üyesine Evde Bakım Verenlerin Bakım Verme ile Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve İhtiyaçları

Araştırma Makalesi

Kripto Para Piyasalarında Yaşanan Güvenlik Sorunlarının Yatırımcı Davranışı Üzerindeki Etkisi: Muhasebe Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

Kararsız Özdeşleşmenin Bilişsel Esnekliğe Etkisinde Örgütsel Sinerjinin Aracı Rolü

Araştırma Makalesi

Oyunlaştırmanın Davranış Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Uygulamaları Çerçevesinde İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Unsurların Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

İklim Değişikliği Bağlamında Bir Zorunluluk ve Fırsat Olarak Küresel Yönetişim

Araştırma Makalesi

Borsa İstanbul’da Takvim Anomalilerinin Varlığının Zaman İçindeki Gelişiminin Analizi

Araştırma Makalesi

Dijital Siyaset: Siyasal Partilerin ve Liderlerin Dijital Demokrasi Pratikleri

Creative Commons Lisansı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.