ISSN: 2148-4287
e-ISSN: 2148-7189
Başlangıç: 2014
Yayıncı: İstanbul Gelişim Üniversitesi
Kapak Resmi
       

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD), uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayımlanmaktadır. Dergimiz, ULAKBİM TR Dizin tarafından 2015 yılından itibaren dizinlenmekte ve Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBİAD, Ulrich's gibi kuruluşlar tarafından açık erişim olarak harmanlanmaktadır.

Dergimize FELSEFE, HALKLA İLİŞKİLER, İDARİ BİLİMLER, İKTİSAT, İLETİŞİM BİLİMLERİ, İSTATİSTİK, İŞLETME, LOJİSTİK, PSİKOLOJİ, SİYASAL BİLİMLER ve SOSYOLOJİ konu başlıkları çerçevesindeki bilimsel makaleler kabul edilmektedir. ARKEOLOJİ, BİLGİ TEKNOLOJİSİ, DİL BİLİM, EDEBİYAT, EĞİTİM, GÜZEL SANATLAR, HUKUK, MİMARLIK ve TARİH konu başlıklarına sahip bilimsel makaleler ise kabul edilmemektedir. Dergimizde Makale İşleme Ücreti (APC) veya makale gönderme ücreti uygulaması bulunmamaktadır.

Editör: Doç. Dr. Serdar EGELİ

(scop@gelisim.edu.tr)

Editör Yardımcıları: Doç. Dr. Onur ÖZDEMİR

(onozdemir@gelisim.edu.tr),

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe GÜR TÜRKDOĞAN

(tugur@gelisim.edu.tr),

Dr. Öğr. Üyesi Turgay KARALİNÇ

(tkaralinc@gelisim.edu.tr),

Dr. Öğr. Üyesi Fikriye Gözde MOCAN

(fgmocan@gelisim.edu.tr),

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil YAŞAR

(ihyasar@gelisim.edu.tr)


Adres: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Cihangir Mah. Şehit J. K. Er Hakan Öner Sk. No:1 34310 Avcılar / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 212 4227000 / dahili 7280, 350 Belgeç: +90 212 4227401 E-posta: igusbd@gelisim.edu.tr 

Resmi Twitter Hesabı: @IGUSBD

2023 - Cilt: 10 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

The Effect of Glocal Systemic Polarity on Regional Stability

Derleme

Bir Altpolitika Aracı Olarak “Dedikodu” Üzerine Bir Değerlendirme

Araştırma Makalesi

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Öğrencilerinin COVİD-19 Pandemi Sürecinde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri: İstanbul Gelişim Üniversitesi Deneyimi*

Araştırma Makalesi

Yaşlı Aile Üyesine Evde Bakım Verenlerin Bakım Verme ile Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve İhtiyaçları

Araştırma Makalesi

Kripto Para Piyasalarında Yaşanan Güvenlik Sorunlarının Yatırımcı Davranışı Üzerindeki Etkisi: Muhasebe Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Unsurların Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

İklim Değişikliği Bağlamında Bir Zorunluluk ve Fırsat Olarak Küresel Yönetişim

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Dijital Siyaset: Siyasal Partilerin Dijital Demokrasi Pratikleri

Araştırma Makalesi

The Mediating Role of Psychological Capital in the Effect of Emotional Intelligence on Resistance to Change

Araştırma Makalesi

ÖZEL HASTANE TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

İSTANBUL İLİNDE ÇALIŞMA HAYATINDAKİ MESLEKİ GERİLİM VE STRESS’İN ARAŞTIRILMASI

Araştırma Makalesi

Sosyolojik Açıdan BTS’in Müzik Sahnesi: “Life Goes On” Performansının Analizi

Araştırma Makalesi

Banka Kredileri İle İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı İlişkisi: Ekonomik Aktivite Etkileşimi

Araştırma Makalesi

Pandeminin Gelecek Nesillere Yansıması: 6-9 Yaş Aralığı Örneği

Araştırma Makalesi

Коммуникативные Механизмы Экспрессивности в Произведениях Б.Зайцева

Araştırma Makalesi

The relationship between Economic development, Banking Sector Performance and Financial Globalization: Evidence from OECD countries

Araştırma Makalesi

Sosyo Mekânsal Bir Alan Olarak Meydanlar

Araştırma Makalesi

Türkiye’deki “Dijital Doğan” Gazetelerin Sürdürülebilirliklerini Sağlamalarının Yolları: Bir Alan Araştırması

Araştırma Makalesi

Türev Araçların Katılım Bankacılığı Performansıyla İlişkisi

Araştırma Makalesi

Siyasal Katılma, Oy Verme Davranışı ve Liderlik: Oy Verme ve Liderlik Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Derleme

Obsesif Kompulsif Bozukluk ile Duygu Düzenleme Güçlüğü İlişkisi Hakkında Bir Değerlendirme

Araştırma Makalesi

'Yeni' lüks veya 'kanon-dışı' lüks: bir özet

Araştırma Makalesi

(Consistent) Pls-Sem vs. Cb-Sem in Mobile Marketing

Araştırma Makalesi

YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE TEKNOLOJİK GELİŞİM VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ

Araştırma Makalesi

Finansal Performans Değerlendirmesi Üzerine Bir Uygulama: BIST’ te İşlem Gören Otomotiv Şirketlerinde Dupont Analizi

Araştırma Makalesi

AHMET İHSAN (TOKGÖZ) VE İLM-İ SERVET

Araştırma Makalesi

The Arab Spring and the Prolonged National Integration in Yemen; a Critical Discussion

Kitap İncelemesi

TÜRKİYE'NİN BEŞ ASIRLIK LOJİSTİK TIKANMA NOKTALARI

Araştırma Makalesi

Üniversite Öğrencilerinin Enneagram Kişilik Tipleri ile Düşünme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

TÜRKŞEKER İçin Etkin Bir Üretim Modeli Önerisi

Araştırma Makalesi

The Global Competitiveness of Turkish Carpet Industry: Comparative Advantages of Tufted and Woven Carpet

Araştırma Makalesi

De-gendering the Occupation: Exploring Gender-based Career Challenges Experienced by Female Flight Attendants

Araştırma Makalesi

TOPSIS Yöntemi İle İllerin Yatırım Ortamının Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA MEDİKAL TURİZMDE MEVCUT DURUM ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

21. YÜZYILDA TRANSATLANTİK YAPI İÇERİSİNDEKİ GÜÇ DENGELERİNDE YAŞANAN DEĞİŞİM

Araştırma Makalesi

Solaris Film Afişinde Yer Alan Kültürel Kodların Göstergebilimsel Analizi

Derleme

Yeni Bir Eşitsizlik Biçimi Olarak Dijital Yoksulluk

Araştırma Makalesi

Lojistik Sektöründe Farklılıkların Yönetimi Üzerine Bir Araştırma ve Politika Önerileri

Araştırma Makalesi

The Effects of Social Media on the Purchasing Behaviour of Young Airline Customers (Generation Y and Z)

Araştırma Makalesi

Innovation, Global Competitiveness and Human Development Index: EU Cluster Case

Araştırma Makalesi

Afrika Birliği’nin Kurumsal Reformlarının Başarı Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme

Derleme

Self-Complexity and Well-Being: A Short Evaluation

Araştırma Makalesi

Finansal ve Kurumsal Risklerin Kamu-Özel İş Birliği Altyapı Yatırımlarına Etkisi: Yükselen Ekonomiler için Ampirik Bir Uygulama

Araştırma Makalesi

Servet Vergilerinin Tasarrufa Etkilerinin ARDL Yöntemi ile Analizi

Derleme

Geleneksel-Akıllı Tedarik Zinciri Karşılaştırması, Akıllı Tedarik Zincirinde Güvenlik ve Türkiye Değerlendirmesi

Derleme

Soziale Bewertung in der Geriatrie und die Rolle des Sozialarbeiters

Araştırma Makalesi

Elektronik Ticarette Müşteri İlişkilerinin Rolü ve Koronavirüs Pandemisinde E-Miy Üzerine Alan Çalışması

Araştırma Makalesi

Israr Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Araştırma Makalesi

The US-China Rivalry in Latin America After 2000

Araştırma Makalesi

Türkiye Ekonomisi İçin Fonksiyonel Gelir Dağılımı Yapısı Sürdürülebilir mi?

Kitap İncelemesi

ETNİSİTEYİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Araştırma Makalesi

Girişimcilik ve Girişimcilik Kültürünün Türkiye’de Tarihsel Gelişim Çizgisi Üzerine Bir İnceleme

Kitap İncelemesi

Ritüellerin Yok Oluşuna Dair, Günümüzün Bir Tipolojisi

Araştırma Makalesi

Elektrikli Araç Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörler

Araştırma Makalesi

AHP Temelli TOPSIS Yöntemi İle Yer Seçim Problemine İlişkin Bir Uygulama

Araştırma Makalesi

COVID-19 Salgını Sırasında Çalışan ve Çalışmayan Annelerin Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması

Creative Commons Lisansı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.