Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Investigation of the Relationship Between the Management Skills and Influencing Powers of the Preschool Education Directors According to Teachers’ Opinions

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1, 120 - 144, 15.04.2019
https://doi.org/10.17336/igusbd.310971

Öz

The main purpose of this study is to examine the relationships between the management skills and influencing powers of the preschool education institution managers according to the preschool teachers’ opinions. The population of the study consists of the teachers working in the public and private preschool education institutions (Independent Kindergartens), which are located within the boundaries of Pendik and Tuzla district of Istanbul, in the 2015-2016 academic year. The sample consists of 155 teachers, who were identified by simple random sampling from this general universe. In order to collect data, Principals' Influence Scale on Teachers developed by Şekerci (2006) and Management Skills Scale developed by Quast and Hazucha (1992) were used. According to research findings, teachers' views on the management skills of school principals do not differ according to gender, marital status, age, seniority, and educational status in the total scale and no sub-dimension. The management skills of school principals vary according to teachers' working time and type of school, but they do not differ according to gender, age and working time variables. The school principal's tactics to affect teachers differ significantly according to teachers' marital status, seniority, educational status and school types. As a result of the correlation analysis, it was observed that there was a negative relationship between the management skills scale total scores and sub-dimension scores, and the authority power sub-dimension of the influence scale. Significant positive relationship was found between the management skills scale scores and expertise and personality dimensions of the influence scale. Accordingly, as management skills increase the use of power of authority decreases and the use of expertise and personal powers increases.

Kaynakça

 • AÇIKALIN, Aytaç ve Mehmet ŞİŞMAN, Bir insan olarak okul müdürü, Ankara, Pegem A., 2007.
 • AKÇAY, Ahmet, ‘Okul Müdürleri Öğretmenlerini Etkileyebiliyor Mu?’ Milli Eğitim Dergisi, 2003, 157, 75-88.
 • AYDIN, Mustafa, Eğitim yönetimi, Ankara, Hatiboğlu Yayınları, 2005.
 • BALCI, Ali ve AYDIN, İnayet Pehlivan, Anadolu Öğretmen Liseleri İçin Eğitim Yönetimi, Ankara, OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi, 2001.
 • BALCI, Ali, Eğitim yönetimi terimleri sözlüğü, Ankara, Tek Ağaç Yayıncılık, 2005.
 • BAŞARAN, İbrahim Ethem, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara, Ekinoks Basım Yayım ve Dağıtım, 2006.
 • BURSALIOĞLU, Ziya, Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış, Ankara, Pegem, 2012.
 • CEYHAN, Esra, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-1, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 2011.
 • ÇELİK, Vehbi, Eğitimsel Liderlik, Ankara, Pegem A Yayıncılık, 2003.
 • DERYA, Seher, Liderlik Tarzları ve Liderlerin Astlarını Etkileme Taktikleri Arasındaki İlişki: Antalya İli 5 Yıldızlı Otel Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2010.
 • EREL YETİM, Ayşe Ece, Genel Liselerde Örgütsel İletişim İle Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşlemeleri Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Lisansüstü Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 2010.
 • GEZER, Eren, Eğitim Yöneticilerinin Yönetim ve Öğretmenleri Etkileme Becerilerinin Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi, 2015.
 • GÜLTEKİN, Mehmet, ‘İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları’, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim (Ed. Yaşar, Ş.), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 2008.
 • GÜRSEL, Musa, Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi, Konya, Eğitim Yayınevi, 2007
 • KARASAR, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Nobel Yayınları, 2006.
 • KOÇEL, Tamer, İşletme Yöneticiliği, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım, 2011.
 • MANGALTEPE, Emrah, İlköğretim okul müdürlerinin yönetim Beceriler ile öğretmenler etkileme becerilerine ilişkin öğretmen görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetim ve Denetim Anabilim Dalı, 2012.
 • ÖZTÜRK, Necati, İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Yönetici Becerileri İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişki, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2012.
 • ŞEKERCİ, Murat, İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yönetim Becerileri İle Grup Etkililiği Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2006.
 • ŞİŞMAN, Mehmet, Okul Yönetimi ve Öğretim Liderliği, Eğitime Bakış, 2017, 1, s. 3-14
 • TAŞÇI, Deniz ve EROĞLU, Erhan, "Yöneticilerin Kişilik Özellikleri ile Kullandıkları İkna ve Etkileme Taktiklerinin Kullanım Sıklığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007, 1(17), ss. 533-546.
 • TAYMAZ, Haydar, İlköğretim ve orta öğretim okul müdürleri için okul yönetimi: okul yöneticisinin iş alanları, alanlara giren işler, işlerin işlemleri, işlem basamakları, Ankara, Pegem A Yayıncılık, 2003.
 • TİTREK, Osman ve ZAFER, Demet, İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Kullandıkları Örgütsel Güç Kaynaklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2009, 15 (60), ss. 657-674.
 • UYGUN, Himmet, İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürleri ile İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenleri Etkileme Düzeyi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006.
 • YÜKSEL, Ahmet Haluk, İkna Edici İletişim (Ed. Oyman, M.), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 2012.

Okulöncesi Eğitim Kurumu Müdürlerinin Yönetim Becerileri ile Etkileme Güçleri Arasındaki İlişkilerin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1, 120 - 144, 15.04.2019
https://doi.org/10.17336/igusbd.310971

Öz

Bu çalışmanın amacı okulöncesi eğitim kurumu müdürlerinin yönetim becerileri ile etkileme güçleri arasındaki ilişkilerin öğretmen görüşlerine dayalı olarak tespit edilmesidir. Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Pendik ve Tuzla ilçesi sınırları içerisinde yer alan resmi ve özel okulöncesi eğitim kurumlarında (Bağımsız Anaokulları) görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklem ise bu genel evren içinden basit tesadüfi örneklem alma yoluyla belirlenen 155 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Şekerci (2006) tarafından geliştirilen “Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Etkileme Ölçeği” ile Quast ve Hazucha (1992) tarafından geliştirilen "Yönetim Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin okul müdürlerinin yönetim becerilerine ilişkin görüşleri cinsiyet, medeni durum, yaş, kıdem, öğrenim durumu değişkenlerine göre toplam ölçek ve hiçbir alt boyutta farklılaşmamaktadır.  Öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin yönetim becerileri öğretmenlerin okuldaki çalışma süresi, okul türü değişkenlerine göre farklılaşırken, cinsiyet, yaş, okuldaki çalışma süresi değişkenlerine göre farklılaşmamaktadır. Okul müdürünün öğretmeni etkileme düzeyi öğretmenlerin medeni durum, kıdem, öğrenim durumu, okul türlerine göre anlamlı ölçüde farklılaşmaktadır. Korelasyon analizi sonucunda yönetim becerileri ölçeği toplam puanları ve alt boyut puanları ile etkileme ölçeğinin yetki gücü alt boyutu arasında negatif yönde ilişki olduğu görülmüştür. Yönetim becerileri ölçeği puanları ile etkileme ölçeğinin alt boyutları olan uzmanlık gücü ve kişilik boyutları ile pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Buna göre yetki yönetim becerileri arttıkça yetki gücünün kullanımı azalmakta uzmanlık ve kişilik güçlerinin kullanımı da artmaktadır. 

Kaynakça

 • AÇIKALIN, Aytaç ve Mehmet ŞİŞMAN, Bir insan olarak okul müdürü, Ankara, Pegem A., 2007.
 • AKÇAY, Ahmet, ‘Okul Müdürleri Öğretmenlerini Etkileyebiliyor Mu?’ Milli Eğitim Dergisi, 2003, 157, 75-88.
 • AYDIN, Mustafa, Eğitim yönetimi, Ankara, Hatiboğlu Yayınları, 2005.
 • BALCI, Ali ve AYDIN, İnayet Pehlivan, Anadolu Öğretmen Liseleri İçin Eğitim Yönetimi, Ankara, OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi, 2001.
 • BALCI, Ali, Eğitim yönetimi terimleri sözlüğü, Ankara, Tek Ağaç Yayıncılık, 2005.
 • BAŞARAN, İbrahim Ethem, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara, Ekinoks Basım Yayım ve Dağıtım, 2006.
 • BURSALIOĞLU, Ziya, Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış, Ankara, Pegem, 2012.
 • CEYHAN, Esra, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-1, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 2011.
 • ÇELİK, Vehbi, Eğitimsel Liderlik, Ankara, Pegem A Yayıncılık, 2003.
 • DERYA, Seher, Liderlik Tarzları ve Liderlerin Astlarını Etkileme Taktikleri Arasındaki İlişki: Antalya İli 5 Yıldızlı Otel Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2010.
 • EREL YETİM, Ayşe Ece, Genel Liselerde Örgütsel İletişim İle Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşlemeleri Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Lisansüstü Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 2010.
 • GEZER, Eren, Eğitim Yöneticilerinin Yönetim ve Öğretmenleri Etkileme Becerilerinin Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi, 2015.
 • GÜLTEKİN, Mehmet, ‘İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları’, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim (Ed. Yaşar, Ş.), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 2008.
 • GÜRSEL, Musa, Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi, Konya, Eğitim Yayınevi, 2007
 • KARASAR, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Nobel Yayınları, 2006.
 • KOÇEL, Tamer, İşletme Yöneticiliği, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım, 2011.
 • MANGALTEPE, Emrah, İlköğretim okul müdürlerinin yönetim Beceriler ile öğretmenler etkileme becerilerine ilişkin öğretmen görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetim ve Denetim Anabilim Dalı, 2012.
 • ÖZTÜRK, Necati, İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Yönetici Becerileri İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişki, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2012.
 • ŞEKERCİ, Murat, İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yönetim Becerileri İle Grup Etkililiği Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2006.
 • ŞİŞMAN, Mehmet, Okul Yönetimi ve Öğretim Liderliği, Eğitime Bakış, 2017, 1, s. 3-14
 • TAŞÇI, Deniz ve EROĞLU, Erhan, "Yöneticilerin Kişilik Özellikleri ile Kullandıkları İkna ve Etkileme Taktiklerinin Kullanım Sıklığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007, 1(17), ss. 533-546.
 • TAYMAZ, Haydar, İlköğretim ve orta öğretim okul müdürleri için okul yönetimi: okul yöneticisinin iş alanları, alanlara giren işler, işlerin işlemleri, işlem basamakları, Ankara, Pegem A Yayıncılık, 2003.
 • TİTREK, Osman ve ZAFER, Demet, İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Kullandıkları Örgütsel Güç Kaynaklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2009, 15 (60), ss. 657-674.
 • UYGUN, Himmet, İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürleri ile İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenleri Etkileme Düzeyi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006.
 • YÜKSEL, Ahmet Haluk, İkna Edici İletişim (Ed. Oyman, M.), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 2012.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cebrail HAVEYDİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-6578-9722
Türkiye


Yusuf ALPAYDIN
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-8263-8793

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Haveydi, C. & Alpaydın, Y. (2019). Okulöncesi Eğitim Kurumu Müdürlerinin Yönetim Becerileri ile Etkileme Güçleri Arasındaki İlişkilerin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (1) , 120-144 . DOI: 10.17336/igusbd.310971

Creative Commons Lisansı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.