Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı , Sayfalar 29 - 43 2019-10-29

Türkiye’de Faiz, Enflasyon ve Kur Şoklarının Bulaşıcılığının ARMA-EGARCH Yöntemiyle Analizi
Contagion Analysis of Interest Rates, Inflation and Exchange Rate Shocks in Turkey by Implementing ARMA-EGARCH Model

Burçay YAŞAR AKÇALI [1] , Ebubekir MOLLAAHMETOĞLU [2] , Erdinç ALTAY [3]


Kurumsal ya da bireysel yatırım kararlarının belirlenmesi açısından, ekonomik faaliyetlerin planlanması ve politikalarının belirlenmesi, özellikle faiz, enflasyon ve kur göstergelerinin gelişiminin takip ve tahmin edilmesi ve bunlarda meydana gelen şokların ortaya çıkaracağı sonuçların öngörülmesi önemlidir. Çalışmada, finansta bulaşıcılık etkisi analizi kapsamında, ARMA-EGARCH modellemesi kullanılarak, Türkiye’de; Mart 1999- Aralık 2018 dönemi, aylık verilerle, faiz (üç aylık mevduat faiz oranı ve gecelik faiz oranı), enflasyon (TÜFE) ve kur (TL/Dolar kuru ve reel efektif döviz kuru) değişkenlerinde meydana gelen şokların karşılıklı bulaşıcılığı bir başka deyişle faiz oranları, enflasyon ve döviz kuru değerlerindeki şokların birbirlerinin koşullu değişkenliği üzerinde yarattığı etkinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, ayrıca piyasaya giren bilginin faiz oranları, enflasyon ve döviz kuru koşullu değişkenliği üzerindeki kalıcılık ve asimetriklik özellikleri de incelenmektedir. Elde edilen bulgular değişkenlerin birbirlerinin koşullu değişkenlikleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkilere yol açtığı, dolayısıyla birbirlerine bulaştıkları yönündedir.
It is important to monitor and estimate the interest rates, exchange rates and inflation indicators and foresee the consequences of the shocks occurring among these variables in order to determine the economic plans and policy formation for institutional as well as individual investment decisions. This paper analyses the cross-volatility spillover effects of the shocks occurring in the variables among interest rate (three-month deposit interest rate and overnight interest rate), inflation (CPI) and exchange rate (TL / USD exchange rate and real effective exchange rate) in the context of financial contagion. The ARMA-EGARCH methodology is implemented to the monthly data in the period of March 1999 to December 2018 in order to analyze the effects of the shocks in interest rates, inflation and exchange rates to each others’ their conditional variabilities. This study also examines the persistence and asymmetric characteristics of the new information on conditional variability of the variables. The empirical results show that all variables have statistically significant effects on each other's conditional variability, and thus there is an evidence of the existence of volatility spillover among these variables.
 • ATGÜR, M., ALTAY, O. (2015). Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013), Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22.2, 521-533.
 • ALPER, C. E., YILMAZ, K. (2004). Volatility and Contagion: Evidence from the Istanbul Stock Exchange, Economic Systems, 28.4, 353-367.
 • BÜYÜKAKIN, F., BOZKURT, H. & CENGİZ, V., (2009). Türkiye’de Parasal Aktarımın Faiz Kanalının Granger Nedensellik ve Toda-Yamamota Yöntemleri ile Analizi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33, 101-118.
 • BOZDAĞLIOĞLU, E. Y., YILMAZ, M. (2017). Türkiye’de Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi: 1994-2014 Yılları Arası Bir İnceleme, Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 2.3, 1-20.
 • BOLLERSLEV, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, Journal of Econometrics, 31.3, 307-327.
 • CHRISTIANSEN, C.(2007). Volatility‐Spillover Effects in European Bond Markets, European Financial Management, 13.5, 923-948.
 • ÇETİNKAYA, E., ALTAY, E. (2012). Küresel Krizlerin Bulaşıcılığı: İMKB Koşullu Değişkenliği Üzerinde Krizlerin Bulaşma Etkisinin Analizi, Journal of BRSA Banking & Financial Markets, 6.2.
 • ÇİÇEK, M. (2010). Türkiye'de Faiz, Döviz ve Borsa: Fiyat ve Oynaklık Yayılma Etkileri., Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65.02, 1-28.
 • ÇELİK, İ., ÖZDEMİR, A., GÜRSOY, S., & ÜNLÜ, H. U. (2018). Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasaları ile Kıymetli Madenler Arasındaki Getiri ve Volatilite Yayılımı. Ege Academic Review, 18.2.
 • DEMİRGİL, B., TÜRKAY, H. (2018). Enflasyon-Faiz İlişkisi Bir ARDL/Sınır Testi Uygulaması., Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c:11, s.1, 515-528
 • DOĞAN, B., EROĞLU, Ö. & DEĞER, O. (2016). Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği., Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 6.1, 405-425.
 • EDWARDS, S., SUSMEL, R. (2001). Volatility Dependence and Contagion in Emerging Equity Markets. Journal of Development Economics, 66.2, 505-532.
 • ERDEM, C., ARSLAN, C. K., ERDEM M. S. (2005). Effects of Macroeconomic Variables on Istanbul Stock Exchange Indexes. Applied Financial Economics, 15/14, 987-994.
 • ENGLE, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 987-1007.
 • IWATSUBO, K., INAGAKI, K. (2007). Measuring Financial Market Contagion Using Dually-traded Stocks of Asian Firms. Journal of Asian Economics, 18.1, 217-236.
 • GÜMÜŞ, İ. (2002). Effects of the interest rate defense on exchange rates during the 1994 crisis in Turkey. The Central Bank of the Republic of Turkey Research Department Working Paper, 14, 1-16.
 • GÜL, E., EKİNCİ A. & ÖZER, M. (2007). "Türkiye’de Faiz Oranları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984–2006." İktisat, İşletme ve Finans 22.25, 21-31.
 • KAYGISIZ, İ. H., DURGUN, A. (2019). Türkiye’de Döviz Kuru, Enflasyon ve Faiz Oranı İlişkisi: 2009-2017 Uygulaması. Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 577.
 • KILCI, N. E. (2019). Analysis of the Relationship Between Inflation and Interest Rates In Turkey: Fourier Approach., Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 22, 135-146.
 • KHALLOULI, W., SANDRETTO, R. (2012). Testing for" Contagion" of the Subprime Crisis on the Middle East and North African Stock Markets: A Markov Switching EGARCH Approach., Journal of Economic Integration, 134-166.
 • MISHRA, A. K,. SWAIN, N. & MALHOTRA, K. D. (2007). Volatility Spillover Between Stock and Foreign Exchange Markets: Indian Evidence. International Journal of Business, 12.3.
 • NELSON, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 347-370.
 • MORALES, L., ANDREOSSO-O’CALLAGHAN, B. (2012). The current Global Financial Crisis: Do Asian Stock Markets Show Contagion or Interdependence Effects?. Journal of Asian Economics , 23.6, 616-626.
 • OKTAR, S., DALYANCI, L. (2011). Türkiye Ekonomisinde Para Politikası ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin Analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31.2, 1-20.
 • OKUR, A. (2017). Türkiye Ekonomisinde Faiz Oranı ve Döviz Kurunun Enflasyon Hedefi Üzerine Etkisi., Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 7.13, 146-164.
 • ÖZENGİN, O. (2008). ‘‘Volatility Spillover Between The Stock Market and The Foreign Exchange Market In Turkey’’, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Ana Bilim Dalı İngilizce Finansman Programı, Yüksek Lisans Tezi, S. 40.
 • PALAKKOD, S. (2012)., Integration of Capital, Commodity And Currency Markets: A Study on Volatility Spillover., The Romanian Economic Journal, 15.44, 87-100.
 • SARI, S. (2018). Döviz Kuru ile Faiz Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 2006-2018 Dönemi, Social Sciences Research Journal, Volume 7, Issue 4, 218-230.
 • SEVER, E., MIZRAK, Z. (2007). Döviz Kuru, Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkiler: Türkiye Uygulaması. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7.13, 264-283.
 • TABAN, S., ŞENGÜR, M. (2016). Türkiye’de Enflasyonun Kaynağının Belirlenmesine Yönelik Ekonometrik Bir Analiz. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 47, 47-64.
 • TAYYAR, A. E. (2019). Neo-Fisher Etkisi Ve Türkiye Uygulaması., Social Sciences Review of the Faculty of Sciences & Letters University of Uludağ/Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20.36.
 • UYSAL, D., MUCUK, M. & ALPTEKIN, V. (2008), Finansal serbestleşme sürecinde Türkiye ekonomisinde faiz ve kur ilişkisi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 48-64
 • XIONG, Z., HAN, L. (2015). Volatility Spillover Effect Between Financial Markets: Evidence Since the Reform of the RMB Exchange Rate Mechanism. Financial Innovation, 1.1, 9.
 • YOON, O. J., KANG, K. H. (2004). Volatility Spillovers in Korean Financial Markets. Economic Papers, 7.2, 88-106.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3468-0644
Yazar: Burçay YAŞAR AKÇALI
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2900-6580
Yazar: Ebubekir MOLLAAHMETOĞLU
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4461-3891
Yazar: Erdinç ALTAY
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ekim 2019

APA Yaşar Akçalı, B , Mollaahmetoğlu, E , Altay, E . (2019). Türkiye’de Faiz, Enflasyon ve Kur Şoklarının Bulaşıcılığının ARMA-EGARCH Yöntemiyle Analizi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 () , 29-43 . DOI: 10.17336/igusbd.615922