Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı , Sayfalar 82 - 93 2019-10-29

İlk Halka Arz ve Şirket Performansı Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma
The Relationship Between Initial Public Offering and Firm Performance: A Research on Borsa Istanbul (BIST)

Fenant Laurent MHAGAMA [1] , Mehmet Sabri TOPAK [2]


Bu çalışmanın amacı, İlk Halka Arz (İHA) ile şirket performansı arasındaki ilişkinin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerde araştırılmasıdır. Bu kapsamda 2003-2011 yılları arasında Borsa İstanbul’da İHA’sı gerçekleştirilen 38 şirketin verileri kullanılmıştır. Şirket performansının ölçüsü olarak kullanılan değişkenler, toplam varlıkların karlılık oranı (ROA), özkaynakların karlılık oranı (ROE) ve faaliyet kar marjı (OPM)dır.  Medyan değişim analizi ve panel veri analizi olmak üzere iki farklı yöntemin kullanıldığı çalışmada, her iki analiz yöntemden elde edilen sonuçlara göre, İHA ile şirket performansı arasında istatistiki olarak bir ilişkinin var olduğu ve İHA öncesindeki yıla göre şirket performansının, İHA yılında ve İHA’dan sonraki ilk yılda düştüğü tespit edilmiştir. 

The aim of this study is to examine the relationship between initial public offering (IPO) and firm performances of the firms operating in Turkey. The data set involves 38 firms that conducted initial public offerings in Borsa Istanbul (BIST) for the period of 2003 and 2011. Return on asset (ROA), return on equity (ROE), and operating profit margin (OPM) are used as a measure of firm performance. Median change analysis and panel data analysis have been employed as two different methods. According to the results of these analyses, there is a statistically significant relationship between the IPO and firm performance. It was found that firm performance decreased during the same and the following first year that the IPO took place, in comparison to the year preceding the IPO.

 • AHMAD-ZALUKI, N. A. (2008). Post-IPO Operating Performance and Earnings Management, International Business Research, 1(2), 39-48.
 • Borsa Istanbul (BIST). (01.03.2013). IPO in Turkey and Listing on Borsa İstanbul, Access Date: (01.03.2013). https://www.borsaistanbul.com/datum /ilgili_dosyalar_eng/IPO_in_Turkey_and_Listing_on_Borsa_Istanbul_Basics.pdf
 • BOUBAKRI, N., COSSET, J. C. (1998). The Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firms: Evidence from Developing Countries. The Journal of Finance, 53(3), 1081-1110.
 • BULUT, H. (2008). Yatırım Bankası İtibarı ve Halka Arz Sonrası Faaliyet Performansı: İMKB Uygulaması. İMKB Dergisi, 10, 17-40.
 • CAI, J., WEI, K. J. (1997). The investment and operating performance of Japanese initial public offerings. Pacific-Basin Finance Journal, 5(4), 389-417.
 • ÇELİK, M. K. (2016). Firmaların İlk Halka Arz Sonrası Faaliyet Performanslarının Degerlendirilmesi: Borsa Istanbul Örneği, International Journal of Management Economics & Business, 12(27), 267-282
 • Deloitte. (14.07.2008). Halka Arzda Başarılı Olmanın Yolları. Access Date: (01.03.2013). https://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/halka-arz-verileri
 • JAIN, B. A., KINI, O. (1994). The Post‐Issue Operating Performance of IPO Firms. The Journal of Finance, 49(5), 1699-1726.
 • KADERLI, Y. (2016). Halka Arz Seferberliği Sonrasında Borsa İstanbul’da Yapılan Halka Arzların Orta ve Uzun Dönemli Performansının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), 103-117.
 • Public Disclosure Platform (KAP), (2018). BIST Şirketleri, Access Date: (01.03.2018). https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler
 • KIM, K. A., KITSABUNNARAT, P., & NOFSINGER, J. R. (2004). Ownership and Operating Performance in an Emerging Market: Evidence from Thai IPO Firms. Journal of corporate Finance, 10(3), 355-381.
 • PEREIRA, T., SOUSA, M. (2012). Is There Still a Berlin Wall in the Post –Issue Operating Performance of Europeans? School of Economic and Business Administration Journal, University of Porto, Porto, Portugal.
 • PricewaterhouseCoopers (PWC). (2013), Halka Arz Seyri: Türkiye’ye Bakış, Access Date: (01.03.2018). https://www.pwc.com.tr/tr/sermaye-piyasalari/assets/halka-arz/halka-arz-seyri-2010-2012.pdf
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK). (2012). Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıklar-2, Access Date: (05.12.2012), http://www.spk.gov.tr/ displayfile. aspx. pdf
 • TATOGLU, F. (2012). Panel Veri Ekonometrisi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, Yayın No: 2684, Istanbul, Turkey.
 • World Bank (2018). Indicators, Access Date: (05.12.2018), https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS?view=chart
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9151-4506
Yazar: Fenant Laurent MHAGAMA
Ülke: Tanzania


Orcid: 0000-0003-2753-9834
Yazar: Mehmet Sabri TOPAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ekim 2019

APA Mhagama, F , Topak, M . (2019). The Relationship Between Initial Public Offering and Firm Performance: A Research on Borsa Istanbul (BIST) . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 () , 82-93 . DOI: 10.17336/igusbd.616838