Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

An Examination of the Psychometric Properties of the Statistical Anxiety Scale (SAS)

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 1, 1 - 14, 15.01.2021
https://doi.org/10.17336/igusbd.627197

Öz

This study aims to investigate the psychometric properties of the Turkish version of the Statistical Anxiety Scale developed by Vigil-Colet et al. (2008). 350 social science undergraduate students who enrolled in a statistics course and took the course exam participated in the study voluntarily. Data were collected via survey and explanatory factor analysis, correlation, and also reliability analysis was conducted. The findings of explanatory factor analysis are consistent with the original factor structure of the scale. Therefore, the sub-factors of Statistical Anxiety are named as it was in the literature; examination anxiety, asking for help anxiety, and interpretation anxiety. The finding suggests that the data set collected in the study indicates validity. Cronbach's alpha coefficient was also calculated for internal consistency for reliability analysis. Cronbach's alpha coefficients calculated for each factor show that the scale is reliable. Therefore, it is concluded that the Turkish version of the statistical anxiety scale ensures validity and reliability.

Kaynakça

 • AYDIN, S. ve ZENGİN, B. (2008). Yabancı Dil Öğreniminde Kaygı: Bir Literatür Özeti. Journal of Language and Linguistic Studies, 2008, 4(1), 81-94.
 • BALOĞLU, M. (2002). Psychometric Properties of the Statistics Anxiety Rating Scale. Psychological Reports, 90,315-325. https://doi.org/10.2466/pr0.2002.90.1.315
 • BALOĞLU, M. (2004). Statistics Anxiety and Mathematics Anxiety: Some Interesting Differences I. Educational Research Quarterly, 27(3), 38-48.
 • BALTAŞ, A. ve BALTAŞ, Z. (1998). Stres ve Başa Çıkma Yolları (18. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • BATUMLU, D. Z. ve ERDEN, M. (2007). Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Öğrencilerinin Yabancı Dil Kaygıları ile İngilizce Başarıları Arasındaki İlişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 24-38.
 • CALLEA, A., URBINI, F., ve BUCKNOR, D. (2012). Temporary Employment in Italy and its Consequences on Gender. Gender in Management: An International Journal, 27(6), 380-394. https://doi.org/10.1108/17542411211269329
 • CHIESI, F., PRIMI, C. ve CARMONA, J. (2011). Measuring Statistics Anxiety: Cross-Country Validity of the Statistical Anxiety Scale (SAS). Journal of Psychoeducational Assessment, 29(6), 559-569. https://doi.org/10.1177/0734282911404985
 • CHEW, P. K. H ve DILLON, D. B. (2014). Statistics Anxiety Update: Refining the Construct and Recommendations for a New Research Agenda. Perspectives on Psychological Science, 9(2), 196-208. https://doi.org/10.1177/1745691613518077
 • CRUISE, R.J., CASH, R.W. ve BOLTON, D.L. (1985). Development and validation of an instrument to measure statistical anxiety. Proceedings of the American Statistical Association, 92-97.
 • ENDLER, N. S. ve KOCOVSKI, N. L. (2001), State and Trait Anxiety Revisited. Journal of Anxiety Disorders, 15(3), 231-245. https://doi.org/10.1016/S0887-6185(01)00060-3
 • FOUNTOULAKIS, K. N., PAPADOPOULOU, M., KLEANTHOUS, S., PAPADOPOULOU, A., BIZELI, V., NIMATOUDIS, I., IACOVIDES, A. ve KAPRINIS, G. S. (2006). Reliability and Psychometric Properties of the Greek Translation of the State-Trait Anxiety Inventory Form Y: Preliminary Data. Annals of General Psychiatry, 5(2), 1-10. https://doi.org/10.1186/1744-859X-5-2
 • KAYA, M. ve VAROL, K. (2004). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Kaygı Nedenleri (Samsun Örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(17), 31-63.
 • KENNERLEY, H. (2017). Kaygı (Anksiyete) (2. Baskı). (Nur Yener, Çev.) İstanbul: Kuraldışı Yayınevi.
 • KURTULDU, M. K. (2009). Müzik Öğretmenliği Bölümü Piyano Öğrencilerinin Sınav Kaygısına Yönelik Tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2),107-126.
 • KUTLU, Ö. (2001). Ergenlerin Üniversite Sınavlarına İlişkin Kaygıları. Eğitim ve Bilim, 26(121),12-23.
 • LORENZO-SEVA, U. (1999). Promin: A method for oblique factor rotation. Multivariate Behavioral Research, 34, 347-365. https://doi.org/10.1207/S15327906MBR3403_3
 • NUNNALLY, J. C. ve BERNSTEIN, I. H. (1994). Psychometric theory (Third Edition). New York: MacGraw-Hill.
 • ÖZER, A. K. (2017). Kaygı – Sınanma Duygusuyla Baş Edebilme (8.basım). İstanbul: Aura Kitapları.
 • PAPOUSEK, I., RUGGERI, K., MACHER, D., PAECHTER, M., HEENE, M., WEISS, E. M., SCHULTER, G. ve FREUDENTHALER, H. H. (2012). Psychometric Evaluation and Experimental Validation of the Statistics Anxiety Rating Scale, Journal of Personality Assessment, 94(1),82-91. https://doi.org/10.1080/00223891.2011.627959
 • SCOVEL, T. (1978). The Effect of Affect on Foreign Language Learning: A Review of the Anxiety Research. Language Learning, 28(1),129-142. https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1978.tb00309.x
 • SPIELBERGER, C. D. ve REHEISER, E. C. (2009). Assessment of Emotions: Anxiety, Anger, Depression and Curiosity. Applied Psychology: Health and Well-Being, 1(3), 271-302. https://doi.org/10.1111/j.1758-0854.2009.01017.x
 • TEN BERGE, J.M.F. ve KIERS, H.A.L. (1991). A numerical approach to the approximate and the exact minimum rank of a covariance matrix. Psychometrika, 56(2), 309-315.
 • VIGIL-COLET, A., LORENZO-SEVA, U. ve CONDON, L. (2008). Development and validation of the statistical anxiety scale. Psicothema, 20(1),174-180.
 • YAMAN, H. (2010). Writing Anxiety of Turkish Students: Scale Development and the Working Procedures in Terms of Various Variables. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (1), 267-289.
 • YILDIRIM, B. (2015). Fen Bilimleri Öğrenme Kaygı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 33-43.

İstatistik Kaygı Ölçeğinin (SAS) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 1, 1 - 14, 15.01.2021
https://doi.org/10.17336/igusbd.627197

Öz

Bu çalışmanın amacı, Vigil-Colet ve diğerleri (2008) tarafından geliştirilmiş istatistik kaygı ölçeğinin Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda sosyal bilimler alanındaki bir lisans diploma programında istatistik dersi almış ve sınavına girmiş öğrencilerden anket yoluyla veri toplanmıştır. Bu kapsamda çalışmaya gönüllülük esasına göre 350 öğrenci katılmış ve toplanan veri kümesinden hareketle; açıklayıcı faktör analizi, korelasyon ve güvenilirlik analizleri uygulanmıştır. Uygulanan açıklayıcı faktör analizi neticesinde keşfedilen faktör yapısının ölçeğin orijinal faktör yapısıyla uyumlu olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla literatürdeki haliyle istatistik kaygısının alt faktörleri; sınav kaygısı, yardım isteme kaygısı ve yorumlama kaygısı olarak adlandırılmıştır. Söz konusu bulgularla, çalışmada toplanan veri kümesinin geçerlilik özelliğine sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışma kapsamında güvenilirlik analizi için içsel tutarlılığı göstermek üzere Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır. Bu bağlamda, her bir faktör için hesaplanan Cronbach alfa katsayısı ise güvenilirlik özelliği açısından bulgu oluşturmuştur. Dolayısıyla istatistik kaygı ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik özelliklerine sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 

Kaynakça

 • AYDIN, S. ve ZENGİN, B. (2008). Yabancı Dil Öğreniminde Kaygı: Bir Literatür Özeti. Journal of Language and Linguistic Studies, 2008, 4(1), 81-94.
 • BALOĞLU, M. (2002). Psychometric Properties of the Statistics Anxiety Rating Scale. Psychological Reports, 90,315-325. https://doi.org/10.2466/pr0.2002.90.1.315
 • BALOĞLU, M. (2004). Statistics Anxiety and Mathematics Anxiety: Some Interesting Differences I. Educational Research Quarterly, 27(3), 38-48.
 • BALTAŞ, A. ve BALTAŞ, Z. (1998). Stres ve Başa Çıkma Yolları (18. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • BATUMLU, D. Z. ve ERDEN, M. (2007). Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Öğrencilerinin Yabancı Dil Kaygıları ile İngilizce Başarıları Arasındaki İlişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 24-38.
 • CALLEA, A., URBINI, F., ve BUCKNOR, D. (2012). Temporary Employment in Italy and its Consequences on Gender. Gender in Management: An International Journal, 27(6), 380-394. https://doi.org/10.1108/17542411211269329
 • CHIESI, F., PRIMI, C. ve CARMONA, J. (2011). Measuring Statistics Anxiety: Cross-Country Validity of the Statistical Anxiety Scale (SAS). Journal of Psychoeducational Assessment, 29(6), 559-569. https://doi.org/10.1177/0734282911404985
 • CHEW, P. K. H ve DILLON, D. B. (2014). Statistics Anxiety Update: Refining the Construct and Recommendations for a New Research Agenda. Perspectives on Psychological Science, 9(2), 196-208. https://doi.org/10.1177/1745691613518077
 • CRUISE, R.J., CASH, R.W. ve BOLTON, D.L. (1985). Development and validation of an instrument to measure statistical anxiety. Proceedings of the American Statistical Association, 92-97.
 • ENDLER, N. S. ve KOCOVSKI, N. L. (2001), State and Trait Anxiety Revisited. Journal of Anxiety Disorders, 15(3), 231-245. https://doi.org/10.1016/S0887-6185(01)00060-3
 • FOUNTOULAKIS, K. N., PAPADOPOULOU, M., KLEANTHOUS, S., PAPADOPOULOU, A., BIZELI, V., NIMATOUDIS, I., IACOVIDES, A. ve KAPRINIS, G. S. (2006). Reliability and Psychometric Properties of the Greek Translation of the State-Trait Anxiety Inventory Form Y: Preliminary Data. Annals of General Psychiatry, 5(2), 1-10. https://doi.org/10.1186/1744-859X-5-2
 • KAYA, M. ve VAROL, K. (2004). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Kaygı Nedenleri (Samsun Örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(17), 31-63.
 • KENNERLEY, H. (2017). Kaygı (Anksiyete) (2. Baskı). (Nur Yener, Çev.) İstanbul: Kuraldışı Yayınevi.
 • KURTULDU, M. K. (2009). Müzik Öğretmenliği Bölümü Piyano Öğrencilerinin Sınav Kaygısına Yönelik Tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2),107-126.
 • KUTLU, Ö. (2001). Ergenlerin Üniversite Sınavlarına İlişkin Kaygıları. Eğitim ve Bilim, 26(121),12-23.
 • LORENZO-SEVA, U. (1999). Promin: A method for oblique factor rotation. Multivariate Behavioral Research, 34, 347-365. https://doi.org/10.1207/S15327906MBR3403_3
 • NUNNALLY, J. C. ve BERNSTEIN, I. H. (1994). Psychometric theory (Third Edition). New York: MacGraw-Hill.
 • ÖZER, A. K. (2017). Kaygı – Sınanma Duygusuyla Baş Edebilme (8.basım). İstanbul: Aura Kitapları.
 • PAPOUSEK, I., RUGGERI, K., MACHER, D., PAECHTER, M., HEENE, M., WEISS, E. M., SCHULTER, G. ve FREUDENTHALER, H. H. (2012). Psychometric Evaluation and Experimental Validation of the Statistics Anxiety Rating Scale, Journal of Personality Assessment, 94(1),82-91. https://doi.org/10.1080/00223891.2011.627959
 • SCOVEL, T. (1978). The Effect of Affect on Foreign Language Learning: A Review of the Anxiety Research. Language Learning, 28(1),129-142. https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1978.tb00309.x
 • SPIELBERGER, C. D. ve REHEISER, E. C. (2009). Assessment of Emotions: Anxiety, Anger, Depression and Curiosity. Applied Psychology: Health and Well-Being, 1(3), 271-302. https://doi.org/10.1111/j.1758-0854.2009.01017.x
 • TEN BERGE, J.M.F. ve KIERS, H.A.L. (1991). A numerical approach to the approximate and the exact minimum rank of a covariance matrix. Psychometrika, 56(2), 309-315.
 • VIGIL-COLET, A., LORENZO-SEVA, U. ve CONDON, L. (2008). Development and validation of the statistical anxiety scale. Psicothema, 20(1),174-180.
 • YAMAN, H. (2010). Writing Anxiety of Turkish Students: Scale Development and the Working Procedures in Terms of Various Variables. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (1), 267-289.
 • YILDIRIM, B. (2015). Fen Bilimleri Öğrenme Kaygı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 33-43.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakan BEKTAŞ> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7856-2674
Türkiye


Sema AKMAN>
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4075-8313
Türkiye


Ege YEŞİLALTAY Bu kişi benim
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-3011-3204
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bektaş, H. , Akman, S. & Yeşilaltay, E. (2021). İstatistik Kaygı Ölçeğinin (SAS) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (1) , 1-14 . DOI: 10.17336/igusbd.627197

Cited By


Creative Commons Lisansı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.