BibTex RIS Kaynak Göster

Anayasa, Kamu Yönetimi ve Ekonomi Bağlamlarında Ekonomik Haklar ve Özgürlükler

Yıl 2018, Cilt: 36, 75 - 104, 01.06.2018

Öz

Dünya ülkelerinin en önemli problemlerinden biri dağılım adaletsizliğidir. Dağılım meseleleri ekonomiyle beraber hukuk, siyaset ve kamu yönetimini de yakından ilgilendiriyor. Dağılım adaletsizliği ve doğurduğu olumsuz sonuçların ekonomik sistemin ‘görünmez eli’ tarafından giderilemediği, düzeltilemediği anlaşılmaktadır. Dünya ekonomilerindeki adaletsiz kaynak, gelir, servet dağılımları sonuçta, tüm temel hakların zedelenmesi ve ihlali anlamına gelir. Temel haklar-özgürlükler, insan hakları kavram ve konuları, ana akım bilimsel yaklaşıma göre anayasa hukukunun iştigal sahasına düşmektedir. Ekonomik haklar ve özgürlüklerin ekonomi disiplini içerisinde gerektiği gibi işlenemediğini düşünmekteyiz. Bu makalede, bazı ülkeler ve ülkemizdeki ekonomik haklar ve özgürlükler ‘anayasa, iktisat, siyaset ve kamu yönetimi’ bağlamında multidisipliner bir yaklaşımla incelenmeye çalışılmıştır

Kaynakça

 • Acar, M. ve Bilir, H. (2013). “Türkiye’de Sivil Anayasa Arayışları, Anayasal İktisat ve Anayasada Bulunması Gereken İktisadi-Mali Hükümler” KMÜ Dergisi, 15.
 • Adaçay, F. R. ve İslatince, H. (2009). İktisadi Düşünceler Tarihi. Bursa: Ekin Basım Yayın.
 • Akın, İ. F. (1980). Kamu Hukuku. 2.baskı. İstanbul: Fakülteler Matbaası.
 • Aktan, C. C. (1994). Çağdaş Liberal Düşüncede Politik İktisat. Ankara: Takav Matbaası.
 • Aktan, C. C. (2002). Anayasal İktisat. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Aktan, C. C. (2011). “Ekonomik Düzenin Anayasası”. TİSK İşveren Dergisi, 49, (7), Ankara.
 • Apak, S. (2011). “AB Ülkeleri Anayasalarında Mali ve Ekonomik Konular ve Türkiye’nin Yeni Anayasa Hazırlığı”. TİSK İşveren Dergisi, 49(7), Ankara.
 • Erim, N. (2011). İktisadi Düşünce Tarihi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Ersoy, A. (2008). İktisadi Teoriler ve Düşünceler Tarihi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Eryılmaz, B. (2017). Kamu Yönetimi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları
 • Gözler, K. (2012). Anayasa Hukuku. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • İnternet: www.anayasa.gen.tr, (E. T. 09.07.2017).
 • Gözübüyük, A. Ş. (1983). Yönetim Hukuku, Ankara: S yayınları
 • Kapani, M. (1981). Kamu Hürriyetleri. Ankara: A.Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları.
 • Savaş, V. F. (1994), Politik İktisat. İstanbul: Beta Basım
 • Savaş, V. F. (1997). Anayasal İktisat. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • Savaş, V. (2017). Anayasalarda Ekonomik Hak ve Özgürlükler, www.anayasa.gov.tr, 15.07.2017.
 • Şener, O. (2010). Kamu Ekonomisi. İstanbul: Beta Basım.
 • KDGM (Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı) (2013). ‘Sessiz Devrim: Türkiye’nin Demokratik Değişim ve Dönüşüm Envanteri. Ankara.
 • Yereli, A. B. (2012). Yeni T.C. Anayasası İçin Bir Ekonomik Anayasa Önerisi, www. hacettepe.edu.tr, 15.01.2013.
 • www.adalet.gov.tr, 01.07.2017.
 • http://anayasa.gov.tr, 08.07.2017.
 • http://blog.aku.edu.tr, 04.06.2017.
 • http://www.fortuneturkey.com, 29.01.2018.
 • https://stats.oecd.org, 11.03.2018.
 • www.anayasa.gen.tr, 09.07.2017.
 • www.oecd.org, 10.03.2018.
 • www.bbc.com, 11.03.2018.
 • www.dw.com/tr/oxfamraporu, 10.03.2018.
 • www.imf.org, 13.04.2018.
 • www.tuik.gov.tr, 11.03.2018.
 • www.wikiyours.com, 09.03.2018.
 • 1948 BM, İHEB’nin orijinal metni, Resmi Gazete, 27.05.1949.
 • 20.04.1924 tarih ve 491 sayılı 1924 Anayasası
 • 09.07.1961 tarih ve 334 sayılı 1961 Anayasası
 • 09.11.1982 tarih ve 2709 sayılı 1982 Anayasası
 • 04.06.2003 tarih ve 4867 sayılı BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 • 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 03.12.2008 tarih ve 5825 sayılı BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin Uygun Bulunmasına Dair Kanun
 • 18.10.2012 tarih ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Economic Rights and Freedoms in the Contexts of Constitution, Public Administration and Economics

Yıl 2018, Cilt: 36, 75 - 104, 01.06.2018

Öz

One of the most important problems of world countries is the inequality in distribution. Distribution problems are not only a matter of economy but also of law, politics and public administration. It is understood that the main problems of inequality in distribution and poverty cannot be resolved by the ‘invisible hand’ of the economic system. Unjust distributions of resources, income, wealth between the world economies eventually mean violations of all fundamental rights. Fundamental rights-freedoms, conceptions and issues of human rights fall within the fıeld of constitutional law. We argue that the economic rights and freedoms are not handled properly in the economic discipline. In this article, the economic rights and freedoms in our country as well as many other countries have been tried to be examined with a multidisciplinary approach within ‘the contexts of constitution, public administration and economics’

Kaynakça

 • Acar, M. ve Bilir, H. (2013). “Türkiye’de Sivil Anayasa Arayışları, Anayasal İktisat ve Anayasada Bulunması Gereken İktisadi-Mali Hükümler” KMÜ Dergisi, 15.
 • Adaçay, F. R. ve İslatince, H. (2009). İktisadi Düşünceler Tarihi. Bursa: Ekin Basım Yayın.
 • Akın, İ. F. (1980). Kamu Hukuku. 2.baskı. İstanbul: Fakülteler Matbaası.
 • Aktan, C. C. (1994). Çağdaş Liberal Düşüncede Politik İktisat. Ankara: Takav Matbaası.
 • Aktan, C. C. (2002). Anayasal İktisat. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Aktan, C. C. (2011). “Ekonomik Düzenin Anayasası”. TİSK İşveren Dergisi, 49, (7), Ankara.
 • Apak, S. (2011). “AB Ülkeleri Anayasalarında Mali ve Ekonomik Konular ve Türkiye’nin Yeni Anayasa Hazırlığı”. TİSK İşveren Dergisi, 49(7), Ankara.
 • Erim, N. (2011). İktisadi Düşünce Tarihi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Ersoy, A. (2008). İktisadi Teoriler ve Düşünceler Tarihi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Eryılmaz, B. (2017). Kamu Yönetimi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları
 • Gözler, K. (2012). Anayasa Hukuku. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • İnternet: www.anayasa.gen.tr, (E. T. 09.07.2017).
 • Gözübüyük, A. Ş. (1983). Yönetim Hukuku, Ankara: S yayınları
 • Kapani, M. (1981). Kamu Hürriyetleri. Ankara: A.Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları.
 • Savaş, V. F. (1994), Politik İktisat. İstanbul: Beta Basım
 • Savaş, V. F. (1997). Anayasal İktisat. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • Savaş, V. (2017). Anayasalarda Ekonomik Hak ve Özgürlükler, www.anayasa.gov.tr, 15.07.2017.
 • Şener, O. (2010). Kamu Ekonomisi. İstanbul: Beta Basım.
 • KDGM (Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı) (2013). ‘Sessiz Devrim: Türkiye’nin Demokratik Değişim ve Dönüşüm Envanteri. Ankara.
 • Yereli, A. B. (2012). Yeni T.C. Anayasası İçin Bir Ekonomik Anayasa Önerisi, www. hacettepe.edu.tr, 15.01.2013.
 • www.adalet.gov.tr, 01.07.2017.
 • http://anayasa.gov.tr, 08.07.2017.
 • http://blog.aku.edu.tr, 04.06.2017.
 • http://www.fortuneturkey.com, 29.01.2018.
 • https://stats.oecd.org, 11.03.2018.
 • www.anayasa.gen.tr, 09.07.2017.
 • www.oecd.org, 10.03.2018.
 • www.bbc.com, 11.03.2018.
 • www.dw.com/tr/oxfamraporu, 10.03.2018.
 • www.imf.org, 13.04.2018.
 • www.tuik.gov.tr, 11.03.2018.
 • www.wikiyours.com, 09.03.2018.
 • 1948 BM, İHEB’nin orijinal metni, Resmi Gazete, 27.05.1949.
 • 20.04.1924 tarih ve 491 sayılı 1924 Anayasası
 • 09.07.1961 tarih ve 334 sayılı 1961 Anayasası
 • 09.11.1982 tarih ve 2709 sayılı 1982 Anayasası
 • 04.06.2003 tarih ve 4867 sayılı BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 • 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 03.12.2008 tarih ve 5825 sayılı BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin Uygun Bulunmasına Dair Kanun
 • 18.10.2012 tarih ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Osman Abdullah GÜNAYDIN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 36

Kaynak Göster

APA GÜNAYDIN, O. A. (2018). Anayasa, Kamu Yönetimi ve Ekonomi Bağlamlarında Ekonomik Haklar ve Özgürlükler. İnsan Hakları Yıllığı, 36, 75-104.
AMA GÜNAYDIN OA. Anayasa, Kamu Yönetimi ve Ekonomi Bağlamlarında Ekonomik Haklar ve Özgürlükler. İnsan Hakları Yıllığı. Haziran 2018;36:75-104.
Chicago GÜNAYDIN, Osman Abdullah. “Anayasa, Kamu Yönetimi Ve Ekonomi Bağlamlarında Ekonomik Haklar Ve Özgürlükler”. İnsan Hakları Yıllığı 36, Haziran (Haziran 2018): 75-104.
EndNote GÜNAYDIN OA (01 Haziran 2018) Anayasa, Kamu Yönetimi ve Ekonomi Bağlamlarında Ekonomik Haklar ve Özgürlükler. İnsan Hakları Yıllığı 36 75–104.
IEEE O. A. GÜNAYDIN, “Anayasa, Kamu Yönetimi ve Ekonomi Bağlamlarında Ekonomik Haklar ve Özgürlükler”, İnsan Hakları Yıllığı, c. 36, ss. 75–104, 2018.
ISNAD GÜNAYDIN, Osman Abdullah. “Anayasa, Kamu Yönetimi Ve Ekonomi Bağlamlarında Ekonomik Haklar Ve Özgürlükler”. İnsan Hakları Yıllığı 36 (Haziran 2018), 75-104.
JAMA GÜNAYDIN OA. Anayasa, Kamu Yönetimi ve Ekonomi Bağlamlarında Ekonomik Haklar ve Özgürlükler. İnsan Hakları Yıllığı. 2018;36:75–104.
MLA GÜNAYDIN, Osman Abdullah. “Anayasa, Kamu Yönetimi Ve Ekonomi Bağlamlarında Ekonomik Haklar Ve Özgürlükler”. İnsan Hakları Yıllığı, c. 36, 2018, ss. 75-104.
Vancouver GÜNAYDIN OA. Anayasa, Kamu Yönetimi ve Ekonomi Bağlamlarında Ekonomik Haklar ve Özgürlükler. İnsan Hakları Yıllığı. 2018;36:75-104.