Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türk Bankacılık Sektörünün Misyon ve Vizyon İfadelerine Yönelik Bir İçerik Analizi

Yıl 2017, Cilt: 17 Sayı: 3, 117 - 131, 21.10.2017

Öz

Örgütlerde misyon ifadeleri hedef kitleye yönelik görev algısının yansıtılmasını, vizyon ifadeleri ise gelecekte kazanılması veya ulaşılması gereken ideal konumu tanımlamaktadır. örgüt başarısında bu kavramların sahip olduğu potansiyel, temel olarak özgünlüğün ve sürekliliğin kritik faktörleridir. Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektörü üyelerinin görevleri ve gelecek öngörülerine yönelik kurguladıkları misyon ve vizyon ifadelerinin içerik analizi yardımıyla incelenerek belirlenen gruplar arasında karşılaştırılmanın yapılmasıdır. Çalışma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren tüm bankaların misyon ve vizyon ifadelerine yönelik içerik analizi yapılarak; kamu bankaları, yerli özel bankalar ve yabancı bankalar sınıflandırması kapsamında kavramsal ve temasal ifade benzerlikleri ve farklılıkları tespit edilmiştir. Bu tespitler yapılırken nitel analiz programları yardımıyla objektif bir takım sayısal veriler ve görsel kelime bulutları kullanılmıştır.

Kaynakça

  • Alogan, Güldal B.; Yetiş, Nüket (2006), “Defining Strategic Objectives: A Methodology Suited for Public Organizations”, Total Quality Management & Business Excellence, Vol.17, No:6, p. 669-684.
  • Altunışık, Remzi, Coşkun, Recai, Bayraktaroğlu, Serkan ve Yıldırım, Engin (2010), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık, Adapazarı.
  • Anderson, S. Eric, Jamison, Brad, (2015), “Do the Top U.S. Corporations Often Use The Same Words in their Vision, Mission and Value Statements?”, Journal of Marketing and Management, 6 (1), p.1-15.
  • Berg, Bruce L., Lune, Howard (2015), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Çev. Editörü: Hasan Aydın, Eğitim Yayınevi, Konya.
  • BDDK, (2016), Türk Bankacılık Sektörü Genel Göstergeleri, Haziran 2016, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı, Ankara
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Sayı
Yazarlar

Oğuzhan Aytar

Şerife Soylu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 21 Ekim 2017
Gönderilme Tarihi 21 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 17 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Aytar, O., & Soylu, Ş. (2017). Türk Bankacılık Sektörünün Misyon ve Vizyon İfadelerine Yönelik Bir İçerik Analizi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 117-131.