Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Hazine Taşınmazlarının Ekonomiye Kazandırılma Yöntemleri ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Yıl 2017, Cilt: 17 Sayı: 3, 132 - 158, 21.10.2017

Öz

Bu çalışmada Hazine taşınır ve taşınmazlarının idaresinden sorumlu kuruluş olan Maliye Bakanlığı ana hizmet birimlerinden Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün iş ve işlemlerinden genel hatlarıyla bahsedilmiş, uygulamada bu işlemlerin ülke ekonomisine olan etkileri ortaya konulmuştur. Hazine taşınmazlarının ekonomiye hangi yollarla kazandırıldığı ve bu yollarla elde edilen gelirler incelenmiş, ayrıca görev alanında bulunan ve gelir elde edilmeyen işlemler vasıtasıyla da ülke ekonomisini nasıl etkilediği yönetmelik ve genel tebliğlerden yararlanarak değerlendirilmiştir. Ülke genelindeki Hazine taşınmazları hakkında istatistiksel verilere yer verilerek, uygulamada bu işlemlerden hangilerinin kullanıldığı ile sonucunda elde edilen gelirler 2010-2016 yılları arasında incelenmiştir. Hazine taşınmazlarının mevzuat gereği konu edildiği işlemler vasıtasıyla yatırım, üretim, istihdam, gelir dağılımı konularında teşvik amaçlı kullanıldığı, yapılan satış, kiralama, tahsis, irtifak hakkı ve kullanma izni tesisi, bedelsiz devir, harca esas

değer üzerinden satış, trampa gibi işlemler vasıtasıyla hem gelir elde edildiği, hem de ekonomiye katkı sağladığı ortaya konmuştur. 2016 yılı itibariyle Hazine’nin mülkiyetinde bulunan 3.841.426 adet tescilli taşınmazın 525.468 adetinin, yüz.l.ümü bazında bakıldığında ise 245.548.399.111 m. yüz.l.ümünün yaklaşık yarısına karşılık gelen 120.243.724.712 m.’sinin tahsis edilmiş olduğu g.rülmüştür. Bu veriler ışığında, Hazine taşınmazlarının yaklaşık olarak % 49’unun tahsisli olduğu, kalan % 51’lik kısmının ise satış, kira, ön izin, irtifak hakkı tesisi ve kullanma izni, arsa/kat karşılığı inşaat, trampa, devir ve terk gibi birçok işleme konu edilmekte olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

  • Anonim (1999), XIV. Türkiye Maliye Sempozyumu, İİBF Yayınları, s.61, 12 -15 Mayıs 1999, Antalya.
  • Anonim (2010), Milli Emlak Genel Müdürlüğü 2010 Yılı Faaliyet Raporu, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Ankara.
  • Anonim (2011), Milli Emlak Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Faaliyet Raporu, Ankara.
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Sayı
Yazarlar

Yeşim Aliefendioğlu

Neslihan Aksu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 21 Ekim 2017
Gönderilme Tarihi 21 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 17 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Aliefendioğlu, Y., & Aksu, N. (2017). Hazine Taşınmazlarının Ekonomiye Kazandırılma Yöntemleri ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 132-158.