Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 21 - 27 2017-03-01

Hedonic Consumption in Purchasing Mobile Phone: Adana Sample
Mobil Telefon Satın Alımlarında Hedonik Tüketim: Adana Örneği

Onur Çelik [1]


In traditional marketing perspective aim at satisfying consumers concrete needs, but in modern marketing try to satisfy consumers needs which is not concrete. These expectations of consumers have taken place in marketing literature as hedonic consumption. In this study, the position of hedonic consumption in consumers behaviours while buying mobile phones is aimed to identify. Also it is trying to understand that this situation is changeable or not according to demographic variables and brands. Data has been collected from 450 individual by way of survey using the convenience sampling method. Two sample T-test and one-way analysis of variance have been carried out. According to results woman’s hedonic tendency in mobile phone consumption is higher than men’s. Also, consumers of Samsung and Apple brands, hedonic consumption tendency are superior than other brands. On the other hand one of the important results is by rising age hedonic consumption tendency against mobile phones is falling.
Geleneksel pazarlama bakış açısında, tüketiciler elde etmek istedikleri ürünlerde somut ihtiyaçlarını gidermeyi hedeflerken, modern pazarlama dünyasında ise tüketiciler somut olmayan bazı ihtiyaçlarının da (psikolojik veya felsefi) tatmin olmasını beklemektedir. Tüketicilerin bu beklentisi, pazarlama dünyasında kendine “hedonik tüketim” olarak yer bulmuştur. Hedonizm hazcı tüketimdir. Bu çalışmada tüketicilerin mobil telefonu satın alım davranışlarında hedonik tüketimin yerinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu durumun demografik değişkenlere ve markalara göre farklılaşıp farklılaşmadığı da elde edilmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında Adana ilinde kolayda örnekleme yönetimi kullanılarak 450 kişiden anket yolu ile veri toplanmıştır. Verilerin analizinde iki örneklem T- testi ve tek yönlü varyans analizleri uygulanmıştır. Sonuçlara göre kadınların mobil telefon tüketiminde hedonik eğilimi erkeklere göre daha fazladır. Ayrıca Apple ve Samsung markalarını satın alan tüketicilerde mobil telefonlara yönelik hedonik tüketim eğilimi diğer markalara kıyasla daha yüksektir. Elde edilen önemli sonuçlardan bir tanesi de yaş yükseldikçe mobil telefonlara karşı hedonik tüketim eğiliminin düşmesidir.
Diğer ID JA78JU34SF
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Onur Çelik

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2017

APA Çelik, O . (2017). Mobil Telefon Satın Alımlarında Hedonik Tüketim: Adana Örneği . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 5 (1) , 21-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/31655/347065