Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 80 - 90 2017-06-01

Analysis of Transportation Policies Applied in Turkey in the Framework of the Common Transportation Policy of the European Union
Avrupa Birliği Ortak Ulaştırma Politikası Çerçevesinde Türkiye’de Uygulanan Ulaştırma Politikalarının Değerlendirilmesi

Cem Saatçıoğlu [1] , Kaan Celikok [2]


Transportation policy has a great importance for improving economic efficiency and productivity. The main aim of the European Union common transport policy is to ensure free circulation of economic factors in the single market of the EU and to increase welfare. The EU member states, which have shown a systematic progress towards establishing a common transportation policy, exemplify on the one hand with the policies they have set and implement, while also struggling with some transportation problems. The success and problems in the field of transportation are affecting directly or indirectly other sectors. In this study, the common transportation policy and transportation systems of the EU from the Treaty of Rome in 1957 till today will be mentioned, the transportation policies and transportation systems which has been emphasized especially in recent years in Turkey will be examined and lastly the situation of Turkey against the EU Common Transportation Policy will be discussed in the context of EU Progress Reports and other documents.
Ulaştırma politikası, ekonomik etkinliği ve verimliliği artırma yolunda büyük önem arz etmektedir. Avrupa Birliği ortak ulaştırma politikasının temel amacı, ekonomik faktörlerin AB tek pazarında serbest dolaşımını sağlamak ve refahı artırmaktır. Ortak bir ulaştırma politikası belirleme yolunda sistematik bir ilerleme kaydettiği görülen AB üyesi ülkeler, bir yandan belirlediği ve uyguladığı politikalarla örnek teşkil etmekte iken, bir yandan da birtakım ulaşım sorunlarıyla mücadele etmektedirler. Ulaştırma alanında görülen başarı ve sorunlar doğrudan ya da dolaylı olarak diğer sektörlere tesir etmektedir. Bu çalışmada, 1957 yılındaki Roma Anlaşması’ndan günümüze kadarki AB ortak ulaştırma politikasına ve ulaştırma sistemlerine değinildikten sonra, Türkiye’de özellikle son yıllarda önemine dikkat çekilen ulaştırma politikaları ve ulaştırma sistemleri irdelenecek ve nihayetinde AB İlerleme Raporları ve diğer belgeler bağlamında, Türkiye’nin AB Ortak Ulaştırma Politikası karşısındaki durumu ele alınacaktır.
Diğer ID JA92ZU64AA
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Cem Saatçıoğlu

Yazar: Kaan Celikok

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2017

APA Saatçıoğlu, C , Celikok, K . (2017). Avrupa Birliği Ortak Ulaştırma Politikası Çerçevesinde Türkiye’de Uygulanan Ulaştırma Politikalarının Değerlendirilmesi . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 5 (2) , 80-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/31656/347078