Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 91 - 102 2017-06-01

The Effect of Brand Prestige and Credibility on Purchase Intention
Marka Prestiji ve Marka Kredibilitesinin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi

Deniz Zeren [1] , Nilufer Gokdagli [2]


The purpose of this study was to investigate the role of brand prestige and credibility in forming brand decisions and purchase intentions. Based on the existing literature, it was hypothesized that brand prestige and credibility are related to perceived quality, customer satisfaction and purchase intentions. Based on the theoretical relationships between the conceptual constructs, a model was proposed and then tested utilizing data collected from a consumer sample. The data were analyzed using SPSS by applying regression analysis regarding to research hypotheses. The critical managerial implications of the findings are then discussed. According to the finding of this study, brand prestige and brand credibility have a positive and significant relationship with purchase intention of consumers.
Bu çalışmanın amacı tüketicilerin marka tercih ve satın alma niyetlerini oluşturmalarında marka prestijinin ve marka kredibilitesinin rolünü araştırmaktır. Mevcut yazına dayanılarak marka prestiji ve kredibilitesi ile algılanan fiyat, algılanan değer ve satın alma niyeti arasında ilişkilerin varlığı araştırılmıştır. Söz konusu yapılar arasındaki teorik ilişkiyi ortaya koyan bir araştırma modeli oluşturularak 400 kişi ile gerçekleştirilen saha çalışmasından elde edilen veriler araştırma hipotezleri ile uyumlu olarak regresyon analizine tabi tutulmuştur. Sonuçlar marka prestiji ve marka kredibilitesinin tüketicilerin satın alma niyeti üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonuçları teori, uygulama ve tüketiciler açısından ele alınarak yorumlanmıştır.
Diğer ID JA25TK85MF
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Deniz Zeren

Yazar: Nilufer Gokdagli

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2017

APA Zeren, D , Gokdagli, N . (2017). Marka Prestiji ve Marka Kredibilitesinin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 5 (2) , 91-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/31656/347080