Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 107 - 117 2019-10-29

Türkiye ve G8 Ülkelerinin Lojistik Performans Endeksine Göre Karşılaştırılması

Cuma BOZKURT [1] , Funda MERMERTAŞ [2]


Öz

 

Küreselleşme ve artan rekabetle birlikte, lojistik uluslararası ticarette önemli bir unsur haline gelmiştir. Küresel düzeyde rekabetin yaşanması, firmaların ürünlerini daha hızlı bir şekilde hazır ederek, teslim etmelerini gerektirmektedir. Üretim maliyetlerinin birbirine yakın değerler arz ettiği günümüz ortamında, rekabet edebilme de lojistik hizmetlerin önemi giderek artmaktadır. Dünya ticaretinden daha fazla pay elde etmede ülkelerin lojistik kapasiteleri ve alt yapıları da önemli bir hal almıştır. Dünya bankası tarafından ülkelerin temel lojistik aktivitelerine yönelik performanslarının ortaya konulması amacı ile 2007 yılından bu yana Küresel Lojistik Performans Endeksi ölçümleri yapılmaktadır. İlki 2007 yılında yapılan lojistik performans endeksi 2 yılda bir yayımlanmakta ve böylece ülkelerin gelişimleri de takip edilebilmektedir. Bu çalışmada lojistik sektörünün G8 ülkeleri ile Türkiye arasındaki karşılaştırmalı durumunu ortaya koymak amacı ile Dünya Bankası tarafından hazırlanan Lojistik performans Endeksi Kullanılmıştır. Çalışma da Türkiye’nin ve G8 ülkelerinin lojistik performans endeksindeki mevcut durumu, ülkelerin avantajları ve dezavantajları ele alınarak, çözüm önerileri ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Performans Endeksi-LPE, Türkiye, G8 Ülkeleri

Jel Kodu:R4.D30.


Comparison of Turkey and the G8 Countries According to the Logistics Performance  Index

 

ABSTRACT

 

With globalization and increasing competition logistics has become m ımportant element in international trade, Global competition requires companiesto prepare their products faster and deliverthem. In today’s environment where production costs are close to each other, the importance of logistics servıces in competition is qradually increasing. The logistical capacities and infrastructures of the countries have also become important in gaining more share from world trade. Global Logıstıcs Performance Index has been measured by the World Bank since 2007 in order to demonstrate the performances of the countries in terms of basic logistics activities. The firs logistic performance ındex, which was made in 2007, is published every two years so that the developments of the countries can be followed.

In thıs study, Logistics Performance Index prepared by World Bank is used with the aim  to reveal the comperative situation between the G8 countries and Turkey logistics sector. In the study, solutions fort he current situation in the logistics Performance Index of the Turkey and the G8  countries are given by considering the advantages and disadvantages of each country.

 

Keywords: Logistics Performance Index-LPI, Turkey, G8 CountriesLojistik Performans Endeksi-LPE, Türkiye
 • KAYNAKÇA
 • Altay, B. Tuğcu, C.T. ve Topçu, M. (2011). “İşsizlik Ve Enflasyon Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: G8 Ülkeleri Örneği” Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi (C.XIII, S II, 2011 ).
 • Arvıs,J.-F., Saslavsky,D. Ojala, L. Shepherd,B. Busch,C.,ve Raj,A.(2016). Trade logistics in the Global Economy : The Logistics Performance Index and its Indicators.
 • Baki, B. ve Şimşek, B. (2004). Lojistik Faaliyetlere Göre Performans Ölçütlerinin Belirlenmesi. Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXIV Ulusal Kongresi, 15-18.
 • Bayat, T. Özdemir, Ş. (2016). Yenı̇ bı̇r lojı̇stı̇k performans endeks oluşturmak ı̇çı̇n gereklı̇ olan krı̇terlerı̇n belı̇rlenmesı̇ üzerı̇ne araştirma. V. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi. Mersin.
 • Bayır, T. Yılmaz, Z. (2017). AB Ülkelerinin Lojistik Performans Endekslerinin AHP ve VIKOR yöntemleri ile Değerlendirilmesi. Vol:3 no:2
 • Çevik, S. ve Kaya, S. (2010). “Türkiye’nin Lojistik Potansiyeli ve İzmir’in Lojistik Faaliyetleri Açısından Durum (SWOT) Analizi”, İzmir Ticaret Odası, AR-GE Bülten, 2010 Kasım-Sektörel, 22-28.
 • Demir, M. H. (2013). “Çağdaş Lojistik Uygulamaları” Anadolu Üniversitesi, AÖF Yayınları, Eskişehir, 1-31.
 • Ener, T.(2010). Küresel Lojistik Performans indeksi: Mersin’de Faaliyet Gösteren Lojistik Firmalarının Sektörel Performanslarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Erkan, B.(2014). “Türkiye’de Lojistik Sektörü ve Rekabet Gücü” ASSAM uluslar arası Hakemli dergi (ASSAM-UHAD) ASSAM Internatıonal Refereed Journal Sayı:1 Yıl:2014.
 • Kara, M. Tayfur, L. Basık, H. (2009).Küresel Ticarette Lojistik Üslerin Önemi ve Türkiye. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yıl 2009, Volume 6, sayı 11, 69-84
 • Lambert, D. (1998). Supply Chain Management. The International Journal of Logistics Management, 3.
 • Terzi, N. Bölükbaş, Ö.(2016).Türkiye’de Lojistik Sektörü Ve Lojistik Köyler, Global Busıness Research Congress(GBRC-2016), Vol.2
 • Topçu, M.(2010). “İşsizlik Ve Enflasyon Arasındaki İlişkilerin Analizi: G8 Ülkeleri Üzerine Uygulama” Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2010- 99.
 • Tunç H.ve Kaya M. (2016). Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişmesinde Dış Ticaretin Rolü Üzerine Bir Nedensellik Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Vizyoner Dergisi, Cilt 7, Sayı:14,Ss.58-64.
 • Vallee, F. (2011). “Extended Logistical Factors for Success in International Trade” World
 • Yased, (2012). “2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, Eylül 1-168. : https://www.worldbank.org(20.02.2019)
 • :http://www.g7.utoronto. ca (25.02.2019)
 • : http://dtm.gov.tr.(25.02.2019)
 • : https://cscmp.org/ 26.02.2019).
 • Ulaştırma ve Lojistik Sektör Raporu,2018 https://www.ulk.sakarya.edu.tr/wp-content/uploads/2018/05/Ula%C5%9Ft%C4%B1rma-ve-Lojistik-Sekt%C3%B6r-Raporu-2018.pdf
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4303-2147
Yazar: Cuma BOZKURT (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6361-0349
Yazar: Funda MERMERTAŞ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ekim 2019

APA Bozkurt, C , Mermertaş, F . (2019). Türkiye ve G8 Ülkelerinin Lojistik Performans Endeksine Göre Karşılaştırılması . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 7 (2) , 107-117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/48806/621310