Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 30 - 51 2019-10-29

Finansal Okuryazarlık: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Üzerine Uygulama
Financial Literacy: Application on Hatay Mustafa Kemal University

Songül KAKİLLİ ACARAVCI [1] , Kadir BEDİROĞLU [2]


Finansal okuryazarlık, bireylerin finans konularında bilgi temelli kararlar almasını sağlayan yeterlilik düzeyidir. Finansal okuryazarlık bireylerin bütçe, sigorta, tasarruf, yatırım, kredi gibi finansal konularda bilgi sahibi olmalarını, finansal konularda doğru kararlar almalarını ve doğru davranışlar göstermelerini içermektedir. Finansal okuryazarlık, toplumun her kesimini ve öğrencileri yakından ilgilendirmektedir.  Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin finansal bilgi, tutum ve davranışlarını araştırmak ve finansal okuryazarlık seviyelerini incelemektir. Çalışma kapsamında, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencileri üzerine anket çalışması yapılmıştır. Analiz sonucunda öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin orta seviyede olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin finansal okuryazarlık seviyelerinin arttırılmasında ekonomi ve finans alanıyla ilgili eğitim almalarının olumlu katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Financial literacy is the level of competence that enables individuals to make knowledge-based decisions on financial issues. Financial literacy comprises individuals being informed about financial issues such as budget, insurance, savings, investment and credit, making the right decisions and behaving correctly on financial issues. Financial literacy interest particularly every segment of society and students. The aim of this study is to investigate financial information, attitudes, behaviors of students and financial literacy levels. Within the context of the study, a survey was conducted on the students of Hatay Mustafa Kemal University. As a result of the analysis, it was determined that the financial literacy levels of the students were at the intermediate. It has been concluded that education of economics and finance contributed positively to increase financial literacy levels of students.

 • Alkaya, A. ve Yağlı, İ. (2015). Finansal Okuryazarlık-Finansal Bilgi, Davranış ve Tutum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 585-599.
 • Ateş, S. (2014). Finansal Okuryazarlık ve Davranışsal Önyargılar: Bireysel Hisse Senedi Yatırımcısı Üzerine Ampirik Bir Çalışma. İstanbul: Galatasaray Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.
 • Barmaki, N. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.
 • Baysa, E. (2015). Finansal Okuryazarlık ve Banka Müşteri Segmentasyonları Üzerine Bir Uygulama. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Campbell, J. Y. (2006). Household Finance. Journal of Finance, 61(4), 1553-1604.
 • Chen, H. and Volpe, R. (1998). An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students. Financial Services Review, 7(2), 107-128.
 • Clark, R., Ambrosio, M., Mcdermed, A. and Sawant, K. (2003). Financial Education and Retirement Savings. Journal: Available at SSRN 390642, 1-44.
 • Çam, A. V. ve Barut, A. (2015). Finansal Okuryazarlık Düzeyi ve Davranışları: Gümüşhane Üniversitesi Önlisans Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, 7(4), 63-72.
 • Danes, S. and Hira, T. (1987). Money Management Knowledge of College Students. Journal of Student Financial Aid, 17(1), 3-16.
 • Doğan, D. (2018). Kuşaklar Arasındaki Finansal Okuryazarlık Seviyesi Üzerinde Sosyal Medya İle İletişim Araçlarının Etkisinin İrdelenmesi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 1-153.
 • Er, F., Temizel, F., Özdemir, A. ve Sönmez, H. (2014). Lisans Eğitim Programlarının Finansal Okuryazarlık Düzeyine Etkisinin Araştırılması: Türkiye Örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4), 113-126.
 • Ergün, B., Şahin, A. ve Ergin, E. (2014). Finansal Okuryazarlık: İşletme Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34), 847-864.Gökmen, H. (2012). Finansal Okuryazarlık. İstanbul: Hiperlink Yayınları.
 • Güler, E. (2015). Hanehalkının Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Sakarya İli Örneği. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Hilgert, M. A. and Hogarth, J. (2003). Household Financial Management: The Connection between Knowledge and Behavior. Federal Reserve Bulletin, 89, 309-322.Jorgensen, B. (2007). Financial Literacy of College Students: Parental and Peer Influences. Master of Science. Blacksburg, Virginia.
 • Kahraman, Y. E. (2015). Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Finansal Okuryazarlık Araştırması. Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Kanmaz, A. (2018). Bireysel Hisse Senedi Yatırımcılarının Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Çalışma: İzmir Örneği. İzmir: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Kaya, A. (2015). Kobi Yöneticilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenebilmesine Yönelik Bir Araştırma: İzmir İli Örneği. İzmir: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Kılıç, Y., Ata, H. A. ve Seyrak, İ. H. (2015). Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 66, 129-150.
 • Küçükaslan, A. (2017). Finansal Okuryazarlık: Kayseri İli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirleri Üzerine Bir Araştırma. Gümüşhane: Gümüşhane Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.
 • Lusardi, A. and Mitchell, O. (2009). How Ordinary Consumers Make Complex Economic Decisions: Financial Literacy and Retirement Readiness. Nber Working Paper Series. Cambridge.
 • Lusardi, A., Mitchell, O. S. and Curto, V. (2010). Financial Literacy among the Young: Evidence and Implications for Consumer Policy. CeRP Working Papers, 19-23.
 • Mandell, L. and Klein, L. S. (2009). The Impact of Financial Literacy Education on Subsequent Financial Behavior. Association for Financial Counseling and Planning Education, 20(1), 15-24.
 • Martin, M. (2007). A Literature Review on the Effectiveness of Financial Education. Federal Reserve Bank of Richmond Working Paper No. 07-03, 1-26.
 • Mevsim, L. T. (2016). Üniversite Öğrencilerinde Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği. Erzincan: Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • OECD. (2005). Improving Financial Literacy: Anallysis of Issues and Policies.
 • Öztürk, E. (2014). Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Robb, C. and Sharpe, D. (2009). Effect of Personal Financial Knowledge on College Students’ Credit Card Behavior. Association for Financial Counseling and Planning Education, 20(1), 25-43.
 • Saraç, E. (2014). Finansal Okuryazarlık Ve Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Sarıgül, H. (2014). A Survey of Financial Literacy among University Students. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 64, 207-224.
 • Tosun, A. E. (2016). Lise Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Alan Araştırması. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Varcoe, K., Martin, A., Devitto, Z. and Go, C. (2005). Using a Financial Education Curriculum for Teens. Financial Counseling and Planning, 16(1), 63-71.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi 7-2
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1359-5483
Yazar: Songül KAKİLLİ ACARAVCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8953-6666
Yazar: Kadir BEDİROĞLU
Kurum: HALK BANKASI ANTAKYA DEFNE ŞUBESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ekim 2019

APA Kaki̇lli̇ Acaravcı, S , Bedi̇roğlu, K . (2019). Finansal Okuryazarlık: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Üzerine Uygulama . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 7 (2) , 30-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/48806/621457