Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 14 2018-06-01

A Research on Using of Financial Analysis Techniques in Airline Companies Operating in Turkey
Türkiye'de Faaliyet Gösteren Havayolu Şirketlerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Selda DALAK [1] , Fatih GÜNAY [2] , Mehmet BEYAZGÜL [3] , Erdinç KARADENİZ [4]


The aim of this study is to make comparative analysis of the use of financial analysis techniques between the publicly traded and non-traded airline passenger transportation companies operating in Turkey. For this purpose, the survey sent to 11 Turkish airline passenger transportation companies and four airline companies responded to this survey which two of them publicly traded in BIST. In the results it is determined that, the two publicly traded airlines company from the four airline companies that responded to the survey used all financial analysis techniques. However, it was found that one of the non-publicly traded airline companies used other financial analysis techniques besides the vertical analysis, while other company only used ratio analysis. It is determined that, the company which participating the study have differences in respect to reason and significant level in using financial analysis techniques. The use of financial ratios and the significance ratings are among the important findings of the study that there is difference in the companies and none of them uses all the ratios. Beside companies which participating the study used more often financial ratios which relevant with financial goals
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de halka açık olan ve olmayan havayolu yolcu taşımacılığı şirketlerinin finansal analiz tekniklerinden faydalanma durumlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu amaçla hazırlanan anketler Türkiye’de faaliyette bulunan 11 havayolu yolcu taşımacılığı şirketine gönderilmiş ve iki tanesi Borsa İstanbul’da işlem gören olmak üzere dört havayolu şirketi cevap vermiştir. Çalışma sonucunda halka açık olan iki havayolu şirketinin bütün finansal analiz tekniklerini kullandığı belirlenmiştir. Buna karşın halka açık olmayan havayolu şirketlerinden bir tanesinin dikey yüzdeler analizi dışında diğer finansal analiz tekniklerini kullandığı, bir şirketin ise sadece oran analizini kullandığı saptanmıştır. Finansal oranların kullanımı ve önem dereceleri bağlamında da şirketlerde farklılık olduğu ve hiçbirinde bütün oranların kullanımının gerçekleşmediği belirlenmiştir. Ayrıca çalışmaya katılan şirketlerin finansal yönden amaçlarına uygun finansal oranları daha sık kullandıkları belirlenmiştir
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Selda DALAK
Kurum: Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Mersin.

Yazar: Fatih GÜNAY
Kurum: Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Mersin.

Yazar: Mehmet BEYAZGÜL
Kurum: Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Mersin.

Yazar: Erdinç KARADENİZ
Kurum: Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Mersin.

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2018

APA Dalak, S , Günay, F , Beyazgül, M , Karadeni̇z, E . (2018). Türkiye'de Faaliyet Gösteren Havayolu Şirketlerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 6 (2) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/49883/639427