Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 29 - 41 2018-06-01

Relationship Between Transformational, Transactional and Laissez-Faire Leadership, and Intrinsic and Extrinsic Job Satisfaction
Dönüşümcü, Etkileşimsel ve Serbesiyetçi Liderlik İle İçsel ve Dışsal Doyum Arasındaki İlişki

Mithat TURHAN [1] , İlter HELVACI [2]


This study aims to investigate the relationship and interaction between the transformational, transactional, laissez-faire leadership styles and intrinsic and extrinsic job satisfaction. At the same time, the relationship between some demographic factors and job satisfaction and leadership style perception was studied. The sample group of the research is composed of 100 bank employees who are active in the district center of Silifke. In the scope of the study, survey method was used for data collection and convenvience sampling method has been applied in the study. Statstical methods used in this research can be summarized as Pearson Correlation test, Student t test one way ANOVA, canonical correlations tests and regression analysses which were performed by using IBM SPSS 24 Demo Version. As a result of the research, it has been determined that the transformational leadership perception is the most important leadership style affecting intrinsic and extrinsic job satisfaction and that transactional leadership and laissez-faire leadership styles are not effective on extrinsic job satisfaction
Yapılan bu araştırma ile dönüşümcü, etkileşimsel ve serbesiyetçi liderlik tarzları ile içsel ve dışsal doyum arasındaki ilişkinin ve etkileşimin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda bazı demografik faktörlerle iş doyumu ve liderlik tarzı algısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu Silifke ilçe merkezinde faaliyette bulunan 100 adet banka çalışanı oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında veri toplanmasında anket yöntemi kullanılmış olup kolayda örneklem yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen veriler, Pearson Korelasyon analizi, student t testi, ANOVA, kanonik korelasyon, ve regresyon analizleri IBM SPSS 24 Demo versiyonu kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda dönüşümcü liderlik algısının içsel ve dışsal iş doyumunu etkileyen en önemli liderlik tarzı olduğu ve dışsal iş doyumu üzerinde etkileşimsel liderliğin ve serbesiyetçi liderlik tarzlarının etkili olmadığı tespit edilmiştir
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mithat TURHAN
Kurum: Mersin Üniversitesi, Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü, Mersin.

Yazar: İlter HELVACI
Kurum: Mersin Üniversitesi, Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü, Mersin.

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2018

APA Turhan, M , Helvacı, İ . (2018). Dönüşümcü, Etkileşimsel ve Serbesiyetçi Liderlik İle İçsel ve Dışsal Doyum Arasındaki İlişki . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 6 (2) , 29-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/49883/639428