Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 14 - 29 2020-03-30

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Sunulan Teşviklerin Vergisel Boyutunun İncelenmesi

Sevi DOKUZOĞLU [1] , Kayahan TÜM [2]


Araştırma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetleri, ülkelerarası iktisadi ve sosyal farklılıkların temel belirleyicilerindendir. Yarattığı dışsal ekonomiler nedeniyle kamu müdahalesini gerekli kılan AR-GE faaliyetleri dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli teşvik paketleri ile desteklenmektedir. Bununla birlikte, kamunun sağladığı teşvikler mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini azaltan sonuçlar yaratmakta; AR-GE faaliyetleri mükellefler açısından bir vergi planlaması aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ise üniversite-sanayi işbirliğine yönelik en önemli adımlardan ve teşvik unsurlarından birisidir. Bu çalışmanın amacı, 4691 Sayılı Kanun’un teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine sunduğu vergisel teşviklere mezkûr kanundaki son değişiklikler çerçevesinde yer vermek; kanun kapsamında yer alan indirim, istisna ve muafiyet uygulamalarının vergisel boyutunu örnek uygulamalar ile ortaya koymaktır.

Ar-Ge, Vergisel Teşvikler, 4691 Sayılı Kanun
 • Bıçakçı, B. (2017). 6676 ve 6728 Sayılı Kanunlarla Yapılan Değişiklikler Sonrası Türkiye'de Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Vergisel Teşvikler. Vergi Dünyası, 102-116.
 • Çaltekin, M. (2018). Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları.
 • Çarhoğlu, E. (2017). 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamındaki Yazılım ve Ar-Ge Faaliyetlerinde İstisna Uygulaması, Muhasebeleştirilmesi, Beyanı ve Vergisel Sonuçları. Vergi Dünyası, 110-125.
 • Demirli, Y. (2014). Türkiye’de Teknoparklara Yönelik Teşvikler Ve Teknoparkların Bilim Ve Teknoloji Kapasitesinin Gelişimine Katkısı. Maliye Dergisi, 95-115.
 • Dursun, G. ve Akan, N. (2018). Teknokentlerde Girişimcilere Sağlanan Yararlar: Vergisel Boyutta İncelenmesi ve Bir Uygulama. Mali Çözüm, 41-54.
 • Kutbay, H. (2018). Türkiye'de Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Vergi Teşvikleri: Tarihsel Bir Perspektif. Vergi Sorunları, 81-102.
 • Vergi Müfettişleri Derneği (2019). Beyanname Düzenleme Rehberi.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği. (2016, 10 Ağustos). Resmi Gazete (Sayı: 29797).
 • Yasalar, T. C. (2001). 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (24454 sayılı).
 • Yasalar, T. C. (2004). 5281 Sayılı Vergi Kanunları’nın Yeni Türk Lirasına Uyumu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Ankara: Resmi Gazete (25687 sayılı).
 • Yasalar, T. C. (2004). 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Ankara: Resmi Gazete (25334 sayılı).
 • Yasalar, T. C. (2011). 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara: Resmi Gazete (27872 sayılı).
 • Yasalar, T. C. (2016). 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara: Resmi Gazete (29636 sayılı).
 • Yasalar, T. C. (2017). 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara: Resmi Gazete (30111 sayılı).
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayınlanma Tarihi 8-1
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2888-4755
Yazar: Sevi DOKUZOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7716-3965
Yazar: Kayahan TÜM
Kurum: EĞİTİM FAKÜLTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2020

APA Dokuzoğlu, S , Tüm, K . (2020). 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Sunulan Teşviklerin Vergisel Boyutunun İncelenmesi . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 8 (1) , 14-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/53456/643280