Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 126 - 145 2020-10-26

Konut Tercihinde Cinsiyet Etkili Mi? Davramışsal İktisat ve Rasyonelite Paradoksu

Oğuzhan Caner ATABEYLİ [1] , Şerafettin KELEŞ [2]


Bu çalışmada, davranışsal iktisat kapsamında kadın ve erkek bireylerin iki ayrı cinsiyet olarak konut tercih ederken sergiledikleri davranışları konu edinilmiştir. Erzincan ili merkez ilçe ve ilçeye bağlı beldeler çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Erzincan ilinde ikamet eden bireyler alt, orta ve üst gelir grubuna ayrılarak tabakalı örneklem oluşturulmuştur. Örneklem büyüklüğü 396 olarak tespit edilmiş, akabinde yapılan anket çalışmasıyla elde edilen yatay kesit verileri SPSS 21 ve LİSREL8.72 Paket Programlarıyla analiz edilmiştir. Yapısal Eşitlik Modeli analizleriyle elde edilen sonuçlarda modelin içsel gizil değişkenleri olan Demografik ve Ekonomik Koşullar, Birincil İhtiyaçlara Erişim, İkincil İhtiyaçlara Erişim, Sosyal Çevre ve Komşuluk, İç Mekân Kullanımı ve Dış Mekân Kullanımı faktörlerinin kadın ve erkek bireylerin her ikisinin de Konut Tercihi dışsal gizil değişkeni üzerinde pozitif yönde önemli etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Davranışsal iktisat bağlamında kadın ve erkek bireylerin konut tercihinde kayda değer farklı davranış sergilemedikleri saptanmıştır. Erzincan ili özelindeki kadın ve erkek bütün bireyler konut tercihinde tamamen rasyonel davranmaktadır.
Davranışsal İktisat, Konut Tercihi, Yapısal Eşitlik Modeli
  • Akın Z. ve Urhan, Ü. B. (2015). Davranışsal Oyun Teorisi. İktisat Ve Toplum(58), 10-16. Anonim. (2018) B. Erzincan Hakkında Bilgiler. Erzincan Belediyesi: Https://Www.Erzincan.Bel.Tr/Belediyeyazilari/8/Co%C4%9erafya Adresinden Alındı Arıely, D. (2016). Akıldışı Ama Öngörülebilir. (F. Ş. Asiye Hekimoğlu Gül, Çev.) İstanbul: Optimist Yayınları. Bourdieu, P. (2005). Social Structures Of The Economy. Uk: Polity Press. Bourdieu, P. (2015). Eril Tahakküm. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. Bover, O., And Velilla, P. (2002). Hedonic House Prices Without Characteristics: The Case Of New Multiunit Housing. Ecb Working Paper No. 117, 58. Costa, J. A. (1994). Gender İssues And Consumer Behavior. Sage Publications, Inc. Coşkun, Ç. (2016). Şehre Uzak Birbirine Yakın: Toki Yapracık Toplu Konutlarında Sosyal Yapı. Folklor/Edebiyat, 22(86). Dittmar, H., Beattıe, J., And Frıese, S. (1995). Gender İdentity And Material Symbols: Objects And Decision Considerations İn İmpulse Purchases. Journal Of Economic Psychology, 16(3), 491-511. Durusoy, S. (2008). İktisat Biliminin Yeri Ve Yöntemi Neden Sorgulanıyor? Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-26. Ferguson, C. E. (1969). Microeconomic Theory. Abd: R. D. Irwin. Francescato, G. W. (1998). Residential Satisfaction. Encyclopedia Of Housing, 484-486. Keleş, Ş. (2014). Kırsal Alanda Sosyal Sermayenin Oluşumu Üzerine Bir Araştırma: Erzurum İli Örneği . Erzurum: Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü . Kirman, M. (2011). Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Rağbet Yayınları. Kline, B. R. (2005). Principles And Practice Of Structural Equation Modeling. The Guilfordpress, 2. Kozak, İ. E. (1984). İbn Haldun'a Göre İnsan, Toplum, İktisat. İstanbul: Pınar Yayınları. Mullainathan, S. (2007). Psychology And Development Economics. Behavioral Economics And İts Applications, 85-113. Parlaktuna, İ. (2010). Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Mesleki Ayrımcılığın Analizi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 10(4), 1217-1230. Toigonbaeva Ve Eser, R. (2011). Psikoloji Ve İktisadın Birleşimi Olarak, Davranışsal İktisat. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İibf Dergisi, 6(1), 287-321. Tosun, E. K. Ve Fırat, Z. (2012). Kentsel Mekandaki Değişimler Ve Kişilerin Konut Tercihleri: Bursa Örneği. Business And Economics Research Journal, 3(1), 173-195. Wallace, R. A., And Wolf, A. (2004). Çağdaş Sosyoloji Kuramları. (L. E. Ayas, Çev.) Doğubatı Yayınları. Wen, H. Z., Sheng-Hua, J., And Xıao-Yu, G. (2005). Hedonic Price Analysis Of Urban Housing: An Empirical Research On Hangzhou. Journal Of Zhejiang University-Science A, 6(8), 907-914. Yayar, R., Ve Gül, D. (2014). Mersin Kent Merkezinde Konut Piyasası Fiyatlarının Hedonik Tahmini. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Yılmaz, V. (2004). Lisrel İle Yapısal Eşitlik Modelleri Tüketici Şikayetlerine Uygulanması. Sosyal Bilimler Dergisi, 1.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2478-4706
Yazar: Oğuzhan Caner ATABEYLİ
Kurum: özel sektör
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5147-0825
Yazar: Şerafettin KELEŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Ekim 2020

APA Atabeyli̇, O , Keleş, Ş . (2020). Konut Tercihinde Cinsiyet Etkili Mi? Davramışsal İktisat ve Rasyonelite Paradoksu . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 8 (2) , 126-145 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/57526/698343