Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kayıt Dışı Ekonomi ve Terör Örgütleri Finansmanı İlişkisi

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2, 70 - 80, 26.10.2020

Öz

Terör örgütleri amaçları doğrultusunda eylem faaliyetlerini gerçekleştirmek ve örgüt için gerekli donanımları sağlayabilmek amacıyla finansal desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Terör örgütleri finansal destek için legal ve illegal finans kaynakları oluşturarak örgütsel mekanizmayı devam ettirirler. Terörle mücadele kavramında yasal kurumlar tarafından oluşturulan güvenlik tedbirlerini alt edebilmek için çeşitli yasal kamuflaj yöntemleri geliştirerek gelir elde ederler. Terör örgütlerinin finans kaynakları yasal görünümlü ticarethaneler ve küçük işletmeler olabileceği gibi uluslararası düzeyde uyuşturucu, silah, göçmen kaçakçılığı, gasp soygun, sahte ürünler ve haraç toplama gibi yasa dışı faaliyetlerde olabilmektedir. Bu çalışmada literatür çalışması yapılarak, uluslararası düzeyde ülkelerin ekonomik problemlerinden biri haline gelmiş ayrıca kayıt dışı ekonomi kapsamına giren suç ekonomisinin unsurlarından biri olan terör örgütlerinin finans kaynaklarının boyutu ve kapsamı araştırılarak kayıt dışı ekonomi ile olan ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Akça, M., “Terörizmin Kendine Özgü (SUI GENERIS) Niteliği: Kavramı Tanımlamada Metodoloji Sorunu”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 88, Sayı: 1, Ocak 2014, Sayfa: 15-63.
 • Aktaş, S. , Bulduk, B. , Orakçı, H. , “Terör Mağdurlarının Yaşadıkları Ruhsal Sorunlar”, Jaren, 2017, 3(Ek sayı), S: 6-9.
 • Albayrak, A., “Terör-Din İlişkisizliği Üzerine” Dini Araştırmalar; 2004, Cilt: 7, s. 20, ss. 291-301.
 • Alkan,N., “Terör örgütlerinin finans kaynakları”, Polis Dergisi, Sayı 40, Mayıs 2004.
 • Altay,H. , Ekinci, A. , Peçe, M. A.,” Ortadoğu’da Terörün Ekonomik Etkileri: Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan Üzerine Bir İnceleme”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Sayı 37, Temmuz 2013, S. 267-288.
 • Atik, M., Yılmaz, B., Köse, Y., Sağlam, F., “Dünya Medyasındaki Terörizm Temalı Haberlerin Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri: İstanbul Borsası Örneği”, Savunma Bilimleri Dergisi, Kasım 2016, 15 (2), S:179-205.
 • Aykın, H., Sözmen,Kevser, H., “Terör finansmanı ile mücadele”, Mali Suçları Araştırma Kurulu, 1. Baskı: Ekim 2008, Ankara, ss:281.
 • Bozkurt, C., “Kayıtdışı Ekonominin Bir Değerlendirmesi ve Türkiye”, Gaziantep University Journal of Social Sciences,13(1), 2014, ss: 41-58.
 • Council of Europe, “Focus On The Threat Of Economic Crime”, Organised Crime Stuation Report , Strasbourg 2005.
 • Demir, H., İ., “Kayıt Dışı Ekonomi ve Kara Para İlişkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta 2007.
 • Devrim,H., ARAZ,N., Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedi Meydan Neşriyat 1971.
 • EU Organised Crime Situation Report, 2005, https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-organised-crime-report-2005, Erişim Tarihi 10.04. 2019 Saat: 14:30.
 • Feyzoğlu,T., “Mahir” , Su Yayınevi, İstanbul 1999.
 • Gürel,S., “Terör Ve Terör Örgütlerinin Finans Kaynakları”, Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(4), 2015, ss: 15-27.
 • Gürser,E., “Ayrılıkçı Terörün Anatomisi IRA-ETA,,PKK”, Bağlam Yayıncılık İstanbul 2003.
 • Kahya, Y., Irmak, F., “Kayıtdışı Ekonomi ve Suç Örgütlenmeleri İlişkisinin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (1), 2014, s:349-362.
 • Kaplan, A., E., Dayıoğlu, M., R., “Ekonominin Sırtındaki Yük: Terör”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:10, Sayı:49, Nisan 2017,ss 622-636.
 • Karatay,Ö., Kapusuzoğlu,M.,E., “Mali ve Ekonomik Suçların Terörün Finanasmanı Bağlamında Değerlendirilmesi”, Ekonomi Bilimleri Dergisi Cilt:3 2011.
 • Lilley,P., “Dirty Dealing The Uniold Truth About Global Money Loundering”, Kogan Page, London And Philedelphia 2006.
 • Lızza, R., “Leading From Behind”, The New Yorker, 27.04.2011, http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2011/04/leading-from-behind obamaclinton.html, Erişim Tarihi 10.04.2019Saat: 21:30.
 • Öktem,E., “Uluslararası Hukukta Terörizm; Tanım Sorunu Ve Milli Bağımsızlık Hareketleri”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, Yıl 2004, Cilt 3, Sayı 5, S: 133-147.
 • Öztürk, S., “Uyuşturucu Kaçakçısı Terör Örgütü Pkk”, Temuh Yayınları, Ankara 2000.
 • Permanent Mission Of France To The United Nations İn New York, “Illicit Arms Trade Fuels Terrorist Groups”, 2017, https://onu.delegfrance.org/Illicit-arms-trade-fuels-terrorist-groups , Erişim Tarihi 22 Nisan 2019 saat: 14:30.
 • Rosenthal, A., “Soviet Disarray; U.S. Fears Spread Of Soviet Nuclear Weapons”, The New York Times, 1991, https://www.nytimes.com/1991/12/16/world/soviet-disarray-us-fears-spread-of-soviet-nuclear-weapons.html , Erişim Tarihi, 22 Nisan 2019, Saat: 18:30.
 • Şimşek, M., “Terörizm: Kavramsal Bir Çalışma”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 54 Mart - Nisan 2016, S: 319-335.
 • Thachuk ,K., “Terörizme Destek Veren Kaynaklarla Mücadele”, Küresel Terörizm Ve Uluslararası İşbirliği Sempozyumu, Ankara 23-24 Mart 2006.
 • Türkiye Barolar Birliği, “Türkiye ve Terörizm (Rapor)”, TBB Yayınları, 2006, Ankara, s: 646.
 • UNODC,Drug trafficking and the financing of terrorism, https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/drug-trafficking-and-the-financing-of-terrorism.html Erişim Tarihi: 21 Nisan 2019 Saat: 21:30.
 • Woods, M., E., “The Threat Of Radiological Terrorism”, U.S.A Naval Post Graduate School, Thesis, Monterey California 1996.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Cuma BOZKURT>
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4303-2147
Türkiye


Zühal TAŞPINAR BOZ> (Sorumlu Yazar)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7249-4236
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bozkurt, C. & Taşpınar Boz, Z. (2020). Kayıt Dışı Ekonomi ve Terör Örgütleri Finansmanı İlişkisi . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 8 (2) , 70-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/57526/737583

15860

Bu Web Sitesi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.