Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Dijitalleşme ve Covid-19 Pandemisi Arasındaki İlişki: Uygulamalı Bir Analiz

Yıl 2021, Cilt: 9 Sayı: 2, 145 - 154, 27.10.2021

Öz

Covid-19 pandemisinin zaten artmakta olan dünyamızın dijitalleşmesini baş döndürücü şekilde artırdığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu çalışmada 2015-2020 yılları arasında 27 AB ülkesi ve İngiltere için AB tarafından objektif verilere dayalı olarak oluşturulan DESI(Dijitalleşme) endeksi ile makroekonomik göstergelerin arasında en önde gelen göstergelerden biri olan gayri safi yurtiçi hasıla verileri kullanıldı. Değişkenler arasında tespit edilen eşbütünleşme ilişkisi sonucunda 2020 yılı için beklenen ve gerçekleşen değerler oransal olarak karşılaştırılarak Covid-19 pandemisinin dijitalleşme üzerindeki radikal etkisi nümerik olarak analiz edilmiştir.

Kaynakça

 • Asteriou, D. and Hall, S.G. (2007) Applied Econometrics: A Modern Approach Using Eviews and Microfit, Revisited Edition, Palgrave Macmillan.
 • Baltagi B. H., (2005). Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, John Wiley&Sons Inc, England.
 • Beybur M. Ve Çetinkaya M., (2020) Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de Dijital Bankacılık Ürün ve Hizmetlerinin Kullanımı Üzerindeki Etkisi Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2), 148-163.
 • Bozkurt V., (2020) Pandemi Döneminde Çalışma: Ekonomik Kaygılar, Dijitalleşme ve Verimlilik.
 • Bhattacharya, B. ve Mukherjee J. (2003). “Causal Relationship Between Stock Market and Exchange Rate, Foreign Exchange Reserves and Value of Trade Balance: A Case Study for India”, The Fifth Annual Conference on Money and Finance in the Indian Economy, 1-24.
 • Cambridge Dictionary., (2021.). Digitize. https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl% C3%BCk/ingilizce/digitize?q= (Erişim Tarihi 10 Nisan 2021).
 • David, O. O. (2019). Nexus between telecommunication infrastructures, economic growth and development in Africa: Panel vector autoregression (PVAR) analysis. Telecommunications Policy, 43(8), 1-1.
 • DESİ, (2021) AB Komisyonu Dijital Ajanda Web Sitesi, https://digital-agenda-data.eu/ (Erişim Tarihi 15 Mart 2021).
 • Gönel, F. D., (2016). Teknoloji Kalkınma İlişkisi: Teknolojinin Yarattığı Dünya. Kalkınma Ekonomisi Ankara: Efil Yayınevi.
 • Gujarati, D., (2016). Örneklerle Ekonometri. (N. Bolatoğlu. Çev.). Ankara: BB101 Yayınları.
 • Haftu, G. G. (2019). Information communications technology and economic growth in Sub-Saharan Africa: A panel data approach. Telecommunications Policy, 43(1), 88-99.
 • Hogerdam J.S., (1992). Economic Development, Harper Colins Publishers.
 • ITU, (2018). The ICT Development. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/ Pages/publications/misr2018.aspx (Erişim Tarihi 11 Nisan 2021).
 • Karakaş, S., Rukancı, F., ve Anameriç, H. (2009). Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü. Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 39.
 • Lucas, R. E. (1988). On The Mechanics Of Economic Development. Journal of Monetary Economics Volume, 22(1), 3-42.
 • Medyakova E.M., Kislitskaya N.A., Kudinova S.G., Gerba V.A., (2020). Bildiri, COVİD-19 As A Trigger For Global Transport İnfrastructure Digitalization VIII. International Scientific Conference Transport of Siberia, 918, 1-9.
 • OECD, (2021) OECD Data Web Sitesi, https://data.oecd.org, (Erişim Tarihi 15 Mart 2021).
 • Özkan, G. S., ve Çelik, H. (2018). Bilgi iletişim teknolojileri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye için bir uygulama. Journal of International Trade and Economic Researches, 2(1), 1-15.
 • Özsağır, A. (2014). Yenilik Ekonomisi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Pakdemirli, B. (2016). Dijital Dönüşümün Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği. Yayımlanmış Doktora Tezi, Manisa: T.C. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Pakdemirli, B. (2019). Dijitalleşme ve Ekonomik Büyüme Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 665-694.
 • Parasız İ., (1997). Modern Büyüme Teorileri, Ezgi Yayınları.
 • Pedace, R. (2013) Econometrics for Dummies, Joh Wiley & Sons Inc.
 • Pradhan, R. P., Arvin, M. B., Nair, M., Bennett, S. E., ve Hall, J. H. (2019). The information revolution, innovation diffusion and economic growth: an examination of causal links in European countries. Quality ve Quantity, 53(3), 1529–1563.
 • Skulmovsky A., Rey G.D., (2020). COVİD-19 As An Accelerator For Digitalization At A German University: Establishing Hybrid Campuses İn Times Of Crisis Hum Behav & Emerg Tech. Dergisi Sayı:2020;2: 212–216.
 • Sydow L., (2020). The Impact of Coronavirus on the Mobile Economy, https://www.appannie.com/en/insights/market-data/coronavirus-impact-mobile-economy/, (Erişim Tarihi 04 Nisan 2021).
 • Tahiroğlu A.F., (2019) The Relationship Between Financial Development and Renewable Energy Production: The Case Of G20 Countries, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi.
 • Taymaz, E., (2018). Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme. İstanbul: TÜSİAD.
 • UNCTAD, (2019). Digital Economy Report 2019. Geneva: United Nations Publications.
 • Uçak S., (2010). On the Base of Sustainable Development the Relationship Between Alternative Energy and Economical Growth, Yayımlanmış Doktora tezi, Kocaeli Üniversitesi.

The Relationship Between Digitalization and The Covid-19 Pandemic: An Applied Analysis

Yıl 2021, Cilt: 9 Sayı: 2, 145 - 154, 27.10.2021

Öz

It is an incontrovertible reality that the Covid-19 pandemic has dramatically increased the digitalization of our world which has been already increasing. Between 2015-2020, for the 27 EU countries and the UK, DESI (Digitalization) index which has been calculated from objective criterias and the gross domestic product, which is one of the most prominent indicators among macroeconomic indicators had been analyzed. The radical effect of Covid-19 pandemic on digitalization was analyzed numerically by comparing the expected and actual proportional values of the year 2020.

Kaynakça

 • Asteriou, D. and Hall, S.G. (2007) Applied Econometrics: A Modern Approach Using Eviews and Microfit, Revisited Edition, Palgrave Macmillan.
 • Baltagi B. H., (2005). Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, John Wiley&Sons Inc, England.
 • Beybur M. Ve Çetinkaya M., (2020) Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de Dijital Bankacılık Ürün ve Hizmetlerinin Kullanımı Üzerindeki Etkisi Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2), 148-163.
 • Bozkurt V., (2020) Pandemi Döneminde Çalışma: Ekonomik Kaygılar, Dijitalleşme ve Verimlilik.
 • Bhattacharya, B. ve Mukherjee J. (2003). “Causal Relationship Between Stock Market and Exchange Rate, Foreign Exchange Reserves and Value of Trade Balance: A Case Study for India”, The Fifth Annual Conference on Money and Finance in the Indian Economy, 1-24.
 • Cambridge Dictionary., (2021.). Digitize. https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl% C3%BCk/ingilizce/digitize?q= (Erişim Tarihi 10 Nisan 2021).
 • David, O. O. (2019). Nexus between telecommunication infrastructures, economic growth and development in Africa: Panel vector autoregression (PVAR) analysis. Telecommunications Policy, 43(8), 1-1.
 • DESİ, (2021) AB Komisyonu Dijital Ajanda Web Sitesi, https://digital-agenda-data.eu/ (Erişim Tarihi 15 Mart 2021).
 • Gönel, F. D., (2016). Teknoloji Kalkınma İlişkisi: Teknolojinin Yarattığı Dünya. Kalkınma Ekonomisi Ankara: Efil Yayınevi.
 • Gujarati, D., (2016). Örneklerle Ekonometri. (N. Bolatoğlu. Çev.). Ankara: BB101 Yayınları.
 • Haftu, G. G. (2019). Information communications technology and economic growth in Sub-Saharan Africa: A panel data approach. Telecommunications Policy, 43(1), 88-99.
 • Hogerdam J.S., (1992). Economic Development, Harper Colins Publishers.
 • ITU, (2018). The ICT Development. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/ Pages/publications/misr2018.aspx (Erişim Tarihi 11 Nisan 2021).
 • Karakaş, S., Rukancı, F., ve Anameriç, H. (2009). Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü. Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 39.
 • Lucas, R. E. (1988). On The Mechanics Of Economic Development. Journal of Monetary Economics Volume, 22(1), 3-42.
 • Medyakova E.M., Kislitskaya N.A., Kudinova S.G., Gerba V.A., (2020). Bildiri, COVİD-19 As A Trigger For Global Transport İnfrastructure Digitalization VIII. International Scientific Conference Transport of Siberia, 918, 1-9.
 • OECD, (2021) OECD Data Web Sitesi, https://data.oecd.org, (Erişim Tarihi 15 Mart 2021).
 • Özkan, G. S., ve Çelik, H. (2018). Bilgi iletişim teknolojileri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye için bir uygulama. Journal of International Trade and Economic Researches, 2(1), 1-15.
 • Özsağır, A. (2014). Yenilik Ekonomisi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Pakdemirli, B. (2016). Dijital Dönüşümün Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği. Yayımlanmış Doktora Tezi, Manisa: T.C. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Pakdemirli, B. (2019). Dijitalleşme ve Ekonomik Büyüme Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 665-694.
 • Parasız İ., (1997). Modern Büyüme Teorileri, Ezgi Yayınları.
 • Pedace, R. (2013) Econometrics for Dummies, Joh Wiley & Sons Inc.
 • Pradhan, R. P., Arvin, M. B., Nair, M., Bennett, S. E., ve Hall, J. H. (2019). The information revolution, innovation diffusion and economic growth: an examination of causal links in European countries. Quality ve Quantity, 53(3), 1529–1563.
 • Skulmovsky A., Rey G.D., (2020). COVİD-19 As An Accelerator For Digitalization At A German University: Establishing Hybrid Campuses İn Times Of Crisis Hum Behav & Emerg Tech. Dergisi Sayı:2020;2: 212–216.
 • Sydow L., (2020). The Impact of Coronavirus on the Mobile Economy, https://www.appannie.com/en/insights/market-data/coronavirus-impact-mobile-economy/, (Erişim Tarihi 04 Nisan 2021).
 • Tahiroğlu A.F., (2019) The Relationship Between Financial Development and Renewable Energy Production: The Case Of G20 Countries, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi.
 • Taymaz, E., (2018). Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme. İstanbul: TÜSİAD.
 • UNCTAD, (2019). Digital Economy Report 2019. Geneva: United Nations Publications.
 • Uçak S., (2010). On the Base of Sustainable Development the Relationship Between Alternative Energy and Economical Growth, Yayımlanmış Doktora tezi, Kocaeli Üniversitesi.
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ahmet Fatih Tahiroğlu 0000-0002-1582-3187

Cuma Bozkurt 0000-0002-4303-2147

Erken Görünüm Tarihi 27 Ekim 2021
Yayımlanma Tarihi 27 Ekim 2021
Gönderilme Tarihi 1 Ekim 2021
Kabul Tarihi 18 Ekim 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 9 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Tahiroğlu, A. F., & Bozkurt, C. (2021). Dijitalleşme ve Covid-19 Pandemisi Arasındaki İlişki: Uygulamalı Bir Analiz. İşletme Ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 9(2), 145-154.

15860

Bu Web Sitesi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.