Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Dünyada ve Türkiye’de Davranışsal Finans Kavramının Bibliyometrik Analiz Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt: 10 Sayı: 2, 70 - 94, 19.10.2022

Öz

Geleneksel finans, bireylerin duygularından arınmış ve maksimum faydayı gözeterek karar alan rasyonel bireyler oldukları ön kabulüne dayanır. Davranışsal finans ise bireylerin finansal kararlarında her zaman rasyonel kararlar almadıklarına, irrasyonel veya sınırlı rasyonel olduklarına ve çoğunlukla kararlarına duygusallığı dahil etikleri varsayımına odaklanan bir alandır.
Türkiye’de konu ile ilgili literatür incelendiğinde, davranışsal finans başlığı altında bibliyografik bir çalışma bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada bu açığın kapatılması amacıyla, davranışsal finans kavramının dünyadaki ve Türkiye’deki durumu incelenmiştir. Bu analizin gerçekleştirilmesi sürecinde davranışsal finansın dünyadaki durumunu gözlemlemek amacıyla Web of Science (WoS) veri tabanından, Türkiye'deki durumunu belirlemek amacıyla TR dizin veri tabanından ve Ulusal Tez Merkezi'nden yararlanılmıştır. Bu kapsamda, Türkiye ve Dünyada yapılmış olan araştırmalar incelenmiştir. Araştırmalar için belirleyici olan yazar, dergi, alan, anahtar kelime gibi birçok etmenin değişimi ve bütün bunlar arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur.

Kaynakça

 • Akgün, M. (2016) "Bilimsel Değerlendirme Ölçütü Olarak H-İndeks", https://toraks.org.tr/site/community/downloads/2120, (Erişim Tarihi: 12.02.2021)
 • Barone, R. (2003). From Efficient Markets to Behavioral Finance, 24, Lecce: University of Lecce Economics Working Paper, Cilt: 46, Aktaran: Bayraktar; A. (2012). Etkin Piyasalar Hipotezi, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (1), 37-47
 • Bostancı, F. (2003), Davranışçı Finans, Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Yeterlik Etüdü, 9
 • Diamond P. & Vartiainen, H. (2016). Davranışsal İktisat ve Davranışsal İktisadın Uygulamaları, çev. Hatime Kamilçelebi, Ankara: Nobel.
 • Fama, E., Fisher, L., Jensen, M. C., & Roll, R. (1969). The Adjustment of Stock Prices to New Information, Economics Department of the University of Pennsylvania, International Economic Review, 10 (1), 1-21.
 • Fama, E.. (1969). Efficient Capital Markets: A Review Of Theory And Empirical Work, The Journal of Finance, New York, 25 (2), 383-417.
 • Garfıeld, E. (1955). Citation indexes to science: a new dimension in documentation through association of ideas, Science, 122 (3159), 108-111.
 • Garfıeld, E. (1999). Journal impact factor: a brief review, CMAJ, 161 ( 8), 979-980.
 • Garfıeld, E. “Web of Science: Arts & Humanities Citation Index", clarivate, https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-arts-and-humanities-citation-index/, (Erişim Tarihi: 06.04.2021)
 • Garfıeld, Eugene. "Award for Innovation in Citation Analysis", clarivate, https://clarivate.com/webofsciencegroup/eugene-garfield-award-2020/,(Erişim Tarihi: 06.04.2021)
 • Hırsch, J. E. (2005). An index to quantify an individual’s scientific research output, PNAS, 102 (46), 16569-16572
 • Kahneman D. & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, Econometrica: Journal of the Econometric Society, 47 (2), 263-292.
 • Kılıçarslan, Z. & Altuğ E. (2016). Bibliyografya, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 30 (2), 338-339.
 • Öztürk, N. (2009). Tanzimat Edebiyat Bibliyografyası, Turkish Studies, 4, ( 1-2), 1203-1225. Schubert, A. (2002). The Web of Scientometrics, Scientometrics, 53 (1), 3-20. (Akadémiai Kiadó ve Kluwer Academic Publishers tarafından ortaklaşa yayınlanmıştır.)
 • Sefil, S. & Çilingiroğlu, H. K. (2011). Davranışsal Finansın Temelleri: Karar Vermenin Bilişsel Ve Duygusal Eğilimleri, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(19), 247- 268.
 • Smıth, L. C. (1981). Citation Analysis, Library Trends, 30 (1), 83-106.
 • Sood, S.K., Kumar N. & Saini, M. (2021). Scientometric analysis of literature on distributed vehicular networks: VOSViewer visualization techniques, Artifcial Intelligence Review, 54 (4), 1-33.
 • Taner T. & Kayalıdere, K. (2002). 1995-2000 Döneminde İMKB’de Anomali Araştırması, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 9 (1), 1-24.
 • Tekin, B. (2016). Beklenen Fayda ve Beklenti Teorileri Bağlamında Geleneksel Finans Davranışsal Finans Ayrımı, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 2 (4), 75-107.
 • Thelwall, M.. (2008). Bibliometrics to webometrics, Journal of Information Science, 34 (4), 605-621.
 • Tufan, C. & Sarıçiçek, R. (2013). Davranışsal Finans Modelleri, Etkin Piyasa Hipotezi ve Anomalilerine İlişkin Bir Değerlendirme, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (2), 159-182.
 • TÜBİTAK, TR DİZİN, https://trdizin.gov.tr. (Erişim Tarihi: 13.02.2021)
 • Whıte, E. C. (1985). Bibliometrics: From Curiosity to Convention, Special Libraries, 76 (1), Aktaran: Al, Umut & Tonta, Y. (2004). Atıf Analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Tezlerinde Atıf Yapılan Kaynaklar, Bilgi Dünyası, 5 (1), 19-47.
 • Wordart, https://wordart.com. (Erişim Tarihi: 14.02.2021)
 • Yiğit, A. G. (2019). Rasyonel Bireyin Beklenen Fayda Teorisine Davranışsal Yaklaşım: Sınırlı Rasyonelliğin Beklenti Teorisi, Bilim Dünyasında Multidisipliner Çalışmalar içinde (s. 95-112). Ankara: Berikan Yayınevi.
 • Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr.

Examination of Behavioral Finance Concept in the World and Turkey by Using Bibliometric Analysis

Yıl 2022, Cilt: 10 Sayı: 2, 70 - 94, 19.10.2022

Öz

Traditional finance concept is based on the premise that individuals are rational individuals who are free from their emotions and make decisions by considering the maximum benefit. Behavioral finance, on the other hand, is a field that focuses on the assumption that individuals are not always rational in their financial decisions, that they are irrational or limitedly rational, and that they are often emotional.
When the literature on the subject in Turkey is examined, it has been determined that there is no bibliographic study on behavioral finance. In this study, the situation of the concept of behavioral finance in the world and in Turkey has been examined in order to close this gap. In the process of carrying out this analysis, the Web of Science (WoS) database was used to observe the situation of behavioral finance in the world, the TR index database and the National Thesis Center were used to determine the situation in Turkey. In this context, studies conducted in Turkey and in the world were examined. The change of many factors such as author, journal, field, keyword, which are decisive for the research, and the relationships between all these have been revealed.

Kaynakça

 • Akgün, M. (2016) "Bilimsel Değerlendirme Ölçütü Olarak H-İndeks", https://toraks.org.tr/site/community/downloads/2120, (Erişim Tarihi: 12.02.2021)
 • Barone, R. (2003). From Efficient Markets to Behavioral Finance, 24, Lecce: University of Lecce Economics Working Paper, Cilt: 46, Aktaran: Bayraktar; A. (2012). Etkin Piyasalar Hipotezi, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (1), 37-47
 • Bostancı, F. (2003), Davranışçı Finans, Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Yeterlik Etüdü, 9
 • Diamond P. & Vartiainen, H. (2016). Davranışsal İktisat ve Davranışsal İktisadın Uygulamaları, çev. Hatime Kamilçelebi, Ankara: Nobel.
 • Fama, E., Fisher, L., Jensen, M. C., & Roll, R. (1969). The Adjustment of Stock Prices to New Information, Economics Department of the University of Pennsylvania, International Economic Review, 10 (1), 1-21.
 • Fama, E.. (1969). Efficient Capital Markets: A Review Of Theory And Empirical Work, The Journal of Finance, New York, 25 (2), 383-417.
 • Garfıeld, E. (1955). Citation indexes to science: a new dimension in documentation through association of ideas, Science, 122 (3159), 108-111.
 • Garfıeld, E. (1999). Journal impact factor: a brief review, CMAJ, 161 ( 8), 979-980.
 • Garfıeld, E. “Web of Science: Arts & Humanities Citation Index", clarivate, https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-arts-and-humanities-citation-index/, (Erişim Tarihi: 06.04.2021)
 • Garfıeld, Eugene. "Award for Innovation in Citation Analysis", clarivate, https://clarivate.com/webofsciencegroup/eugene-garfield-award-2020/,(Erişim Tarihi: 06.04.2021)
 • Hırsch, J. E. (2005). An index to quantify an individual’s scientific research output, PNAS, 102 (46), 16569-16572
 • Kahneman D. & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, Econometrica: Journal of the Econometric Society, 47 (2), 263-292.
 • Kılıçarslan, Z. & Altuğ E. (2016). Bibliyografya, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 30 (2), 338-339.
 • Öztürk, N. (2009). Tanzimat Edebiyat Bibliyografyası, Turkish Studies, 4, ( 1-2), 1203-1225. Schubert, A. (2002). The Web of Scientometrics, Scientometrics, 53 (1), 3-20. (Akadémiai Kiadó ve Kluwer Academic Publishers tarafından ortaklaşa yayınlanmıştır.)
 • Sefil, S. & Çilingiroğlu, H. K. (2011). Davranışsal Finansın Temelleri: Karar Vermenin Bilişsel Ve Duygusal Eğilimleri, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(19), 247- 268.
 • Smıth, L. C. (1981). Citation Analysis, Library Trends, 30 (1), 83-106.
 • Sood, S.K., Kumar N. & Saini, M. (2021). Scientometric analysis of literature on distributed vehicular networks: VOSViewer visualization techniques, Artifcial Intelligence Review, 54 (4), 1-33.
 • Taner T. & Kayalıdere, K. (2002). 1995-2000 Döneminde İMKB’de Anomali Araştırması, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 9 (1), 1-24.
 • Tekin, B. (2016). Beklenen Fayda ve Beklenti Teorileri Bağlamında Geleneksel Finans Davranışsal Finans Ayrımı, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 2 (4), 75-107.
 • Thelwall, M.. (2008). Bibliometrics to webometrics, Journal of Information Science, 34 (4), 605-621.
 • Tufan, C. & Sarıçiçek, R. (2013). Davranışsal Finans Modelleri, Etkin Piyasa Hipotezi ve Anomalilerine İlişkin Bir Değerlendirme, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (2), 159-182.
 • TÜBİTAK, TR DİZİN, https://trdizin.gov.tr. (Erişim Tarihi: 13.02.2021)
 • Whıte, E. C. (1985). Bibliometrics: From Curiosity to Convention, Special Libraries, 76 (1), Aktaran: Al, Umut & Tonta, Y. (2004). Atıf Analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Tezlerinde Atıf Yapılan Kaynaklar, Bilgi Dünyası, 5 (1), 19-47.
 • Wordart, https://wordart.com. (Erişim Tarihi: 14.02.2021)
 • Yiğit, A. G. (2019). Rasyonel Bireyin Beklenen Fayda Teorisine Davranışsal Yaklaşım: Sınırlı Rasyonelliğin Beklenti Teorisi, Bilim Dünyasında Multidisipliner Çalışmalar içinde (s. 95-112). Ankara: Berikan Yayınevi.
 • Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Umut SARIDAĞ 0000-0002-7916-8994

Onur DOĞAN 0000-0002-7916-8994

Erken Görünüm Tarihi 19 Ekim 2022
Yayımlanma Tarihi 19 Ekim 2022
Gönderilme Tarihi 24 Ağustos 2022
Kabul Tarihi 10 Ekim 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 10 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA SARIDAĞ, U., & DOĞAN, O. (2022). Dünyada ve Türkiye’de Davranışsal Finans Kavramının Bibliyometrik Analiz Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi. İşletme Ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 10(2), 70-94.

15860

Bu Web Sitesi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.