Cilt: 11 Sayı: 1, 28.03.2023

Yıl: 2023

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi (İİCD), açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Dergi, İşletme ve İktisat alanlarında yayınladığı özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel araştırma makaleleri konu ile ilgilenen tüm araştırmacılarla paylaşmayı amaçlamaktadır.İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi (İİCD), 2013-2018 yılları arasında yılda dört kez yayınlanmış olup; 2019 yılından itibaren yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergi, İşletme ve İktisat alanlarında özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel araştırma makaleleri yayınlamaktadır. Yazarlardan makalenin yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi'nde yayınlanması arzu edilen çalışmalar, mutlaka aşağıda belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır:

1.    Makale başlığı, makale hangi dilde ise önce o dilde ilk harfler büyük olacak şekilde 12 punto, koyu ve sayfaya ortalı olarak verilmelidir.

2.    Makalelerde yer alacak Türkçe ve İngilizce özetler en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır. Türkçe “Öz” İngilizce “Abstract” bölümleri ilk harfler büyük olacak şekilde 9 punto ve italik olmalıdır. Özetlerde; amaç, yöntem ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerin altında, en fazla beş anahtar kelime ve Journal of Economic Literature (JEL) sınıflama numarası verilmelidir.

3.    Dergiye gönderilecek makaleler, MS Office Word 2010 ve üstü (*.docx) programında ve “Times New Roman” yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Özet/Abstract bölümü 9 Punto ve tek satır aralıklı; Ana metin 11 punto, tek satır aralıklı olacak şekilde ekler ve kaynakça dâhil en az 4000 en fazla 7000 kelimeyi aşmamalıdır

4.    Tüm sayfalar A4 sayfa düzeninde, kenar boşlukları; üst 2,5 cm, alt 2,5 cm, sağ 2,5 cm, sol 2,5 cm olacak şekilde düzenlenmelidir.

5.    Metin içinde başlıklar 1., 1.1., 1.1.2. şeklinde numaralandırılmalıdır. Tüm başlıklar başlıklar 11 punto ve koyu olarak verilmelidir. Başlıklar ve metinler sola dayalı olmalı, başlıklar ile metin ve paragraflar arasında önce ve sonra 6 nk boşluk olmalıdır.

6.    Metin içinde kullanılan tablo ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmelidir. Tablo ve şekiller, Tablo 1: Tablo Adı/ Şekil 1: Şekil Adı gibi sıralanmalı, başlıklar tablo ve grafiklerin üstünde yer almalıdır. Tablo/Şekil başlıkları, ortalanarak ve başlıkta kullanılan kelimelerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük olacak şekilde, 10 punto ile oluşturulmalıdır. Özgün olmayan tablo ve grafiklerin hemen altına sola dayalı olarak “Kaynak” başlığı açılarak, tablo ve şekillerin kaynağı belirtilmelidir.

7.    Denklemler sola yaslı olarak yer almalı ve her denkleme mutlaka bir sıra numarası verilmelidir. Denklemlerin sıra numaraları sayfanın sağına yaslı ve parantez içinde

8.    Metin içinde gönderme yapılan bütün kaynaklar, “Kaynakça” listesinde alfabetik sırayla ve aşağıdaki kaynakça yazım örneklerinde belirtildiği biçimde yer almalıdır.

9.    Kaynakça hazırlanırken her bir referans asılı (1 cm) olarak verilmelidir

10. Metin içi atıflarda kaynak gösterme (yazar/yazarların soyadı, kaynağın yılı: sayfa numarası/numaraları) şeklinde olmalıdır (Stiglitz, 1975: 288). Üç ve üçten fazla yazarı olan kaynaklarda ilk yazarın soyadı vd., kaynağın yılı: sayfa numarası/numaraları şeklinde düzenlenmelidir (Acemoglu vd., 2001: 1386).


Yazarlar çalışmalarının benzerlik oranını iThenticate veya Turnitin intihal tarama programı aracılığı ile taramalı ve sunmalıdır. Benzerlik oranı %25’in altında (kaynakça hariç) olan çalışmaların değerlendirme süreci başlatılmakta, aksi durumlarda ise çalışma reddedilmektedir.

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi'e gönderilecek makaleler, mutlaka APA referans sistemi kurallarına uygun olacak şekilde düzenlenmelidir. Yayın türlerine göre referans örnekleri aşağıda yer almaktadır. Aşağıda verilen referans örnekleri içinde yer almayan durumlar için APA referans kuralları kullanılabilir.


Kaynakça Gösterimi


Makale

Öztürk, İ. (2019) Postmodernizmin Örgütteki İnsan Davranışlarına Yansıması. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 5(1), 91-100.


Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogenity in Large Panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-98.


Javed, S., Rashidin, M. S., & Wang, J. I. A. N. (2018). What really matters? A triumph of brand extension: Evidence from Engro Corporation. Journal of Politics Economy and Management, 1(2), 1-16.


Kitap

Kazgan, G. (1992). İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi. İstanbul: Remzi Kitabevi.


Sen, A. (2000). Development as Freedom. New York: Anchor.


Çeviri Kitap

Diamond, J. (2018). Tüfek, Mikrop ve Çelik. (Çev.: Ülker İnce). İstanbul: Pegasus Yayınları.


Editörlü Kitapta Bölüm

Austen, R. (1979). The Trans-Saharan Slave Trade: A Tentative Census. (Ed: Gemery, H. A. & Hogendorn, J.S).  The Uncommon Market: Essays in The Economic History of the Atlantic Slave Trade içinde (s. 23-76). New York: Academic Press.


Şenalp, M. G. (2007). Dünden Bugüne Kurumsal İktisat (Ed. Özveren, E.). Kurumsal İktisat içinde (s. 45-92). Ankara: İmge Kitabevi.


Tezler

Arslan, Ü. (2007). Kurumların İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.


Güzel, A. E. (2018). Kapitalist Kurumlar, Ekonomik Özgürlük ve Kalkınma. Yüksek Lisans Tezi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.


İnternet Kaynakları

Eğilmez, M. (2019). Türkiye’de Gelir Dağılımı, Gini Katsayısı ve Yoksulluk Oranları. http://www.mahfiegilmez.com/2019/09/turkiyede-gelir-daglm-gini-katsays-ve.html (Erişim Tarihi: 24.09.2019).


Veri Tabanları

World Bank (2018). World Development Indicators. http://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators# (Erişim Tarihi: 25.10.2018).


TCMB (2019). Elektronik Veri Dağıtım Sistemi. https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket (Erişim Tarihi: 01.08.2019).


TÜİK (2019). İşgücü İstatistikleri. http://rapory.tuik.gov.tr/24-09-2019-15:01:27-118030625216840923671555778432.html (Erişim Tarihi: 24.09.2019).


Kongre ve Sempozyum Bildiri Kitapları

Nazlioglu S., & Karul, C. (2015). The Flexible Fourier Form and Panel Stationary Test with Gradual Shifts”.  International Conference on New Trends in Econometrics and Finance Conference, March 23 – 28, 2015, Sharjah-Dubai.

Yayın Etiği

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi (İİCD)'nde uygulanan yayın süreçleri bilginin tarafsız ve etik kurallara uygun bir biçimde dağıtılması ve geliştirilmesi ilkesine dayanmaktadır. İİCD bu doğrultuda, Yayın Etiği Komitesi (Comittee of Publication Ethics - COPE)’nin Uygulama Rehberi'ni izlemeyi taahhüt etmektedir.


Etik dışı bir durumla karşılaşıldığında lütfen dergi iletişim adresinden bildiriniz.


İntihal Politikası

Yazarlar çalışmalarının benzerlik oranını iThenticate veya Turnitin intihal tarama programı aracılığı ile taramalı ve sunmalıdır. Benzerlik oranı %25’in altında (kaynakça hariç) olan çalışmaların değerlendirme süreci başlatılmakta, aksi durumlarda ise çalışma reddedilmektedir.


Açık Erişim Politikası ve Telif Hakkı

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi (İİCD), Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifine uygun olarak "Açık Erişim Politikası" izleyen bir dergidir. Dergide yayımlanan makaleler doğrudan açık erişime sunulmaktadır.

İİCD, Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır. “Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License” hüküm ve koşulları yayınlanan tüm yazılara uygulanır. Yazarlar, yayınlarını herhangi bir ortamda ve formatta kopyalamak ve yeniden dağıtmak konusunda özgürdür. Çalışmalar, uygun referans verildiği sürece ve ticari amaçlar dışında herhangi bir amaç için yeniden düzenlenebilir ve dönüştürebilir.

İİCD, arşivleme için LOCKSS sistemini kullanmaktadır. LOCKSS sistemi kütüphaneler arasında dağıtık bir arşivleme sistemi oluşturmak ve kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler oluşturmasına olanak tanımak amacıyla kullanılmaktadır.

Yazarlar, İİCD'ne gönderilen çalışmaların daha önce hiçbir yerde yayınlanmadığını veya başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini taahhüt eder. Yazarlar eserin telif hakkını saklı tutar ve ilk yayın hakkını dergiye verir. Yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir. Dergide yayınlanan tüm makalelerin içerikleri ile ilgili her türlü bilimsel, yasal ve etik sorumluluk yazarlara aittir. Dergide yayınlanan makalelerden kaynak göstermek koşuluyla alıntı yapılabilir. Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, yazarlardan makaleleri için başvuru, değerlendirme ve yayınlanma ücreti talep etmemektedir. İİCD çevrimiçi olarak ücretsiz yayımlanmaktadır.

15860

Bu Web Sitesi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.