Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Uluslararası Ticarette kullanılan Akreditif Ödeme Yönteminde Blokzincir Teknolojisi ve Akıllı Sözleşmeler

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 2, 87 - 102, 01.11.2023

Öz

Akreditif ödeme yöntemi, ihracat ve ithalat işlemlerinde güvenli ödeme sağlama amacıyla kullanılan bir finansal araçtır. Blokzincir teknolojisi ise, dağıtık ve şeffaf bir yapıya sahip olan işlemlerin zaman damgasıyla kaydedildiği bir veri tabanı teknolojisidir. Blokzincir teknolojisi sayesinde, akreditif sürecindeki belge ve bilgi paylaşımı daha güvenli, şeffaf ve otomatik bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Aynı zamanda akıllı sözleşmelerin kullanımı ile işlemler daha hızlı ve hatasız bir şekilde tamamlanmaktadır. Bu çalışmada, blokzincir teknolojisinin dış ticarette kullanılan akreditif ödeme yöntemindeki potansiyel kullanımı ve akıllı sözleşmelerin rolü ele alınmıştır. Dış ticarette sıklıkla kullanılan akreditif ödeme yönteminin blokzincir teknolojisine entegrasyonu incelenerek dış ticarette dijitalleşmenin önemi vurgulanmıştır. Bu çalışma, blokzincir teknolojisinin akreditif ödeme yöntemine getirdiği yenilikleri ve potansiyel avantajları ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Kaynakça

 • Acar, Ö. F. (2021). Uluslararası Ticarette Blok zinciri Teknolojisi. Efe Akademi Yayınevi.
 • Ahmad, R. W., Salah, K., Jayaraman, R., Yaqoob, I. and Omar, M. (2022). Blockchain in Oil and Gas Industry: Applications, Challenges, and Future Trends. Technology İn Society, 68, 1-15.
 • Aliu, A. ve Özkan, Ö. (2021). Covid-19 Pandemisi Döneminde Uluslararası Ticaret Kısıtlamaları: Dijitalleşme Ve Teknolojinin Küresel Ticarete Etkileri. Regesta, 6(1), 22-44.
 • Al-Jaroodi, J., and Mohamed, N. (2019). Blockchain in İndustries: A Survey. IEEE Access, 7, 36500-36515.
 • Ay, Z. (2008). Dış Ticarette Bir Ödeme Aracı Olarak Akreditif ve Uluslararası Muhasebe Standartları Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Babur, Y., ve Karahan, F. (2022). İşletmelerde Blockchaın Teknolojisinin Kullanımının Belirleyicileri Kütahya İl Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(Özel Sayı), 61-80.
 • Belu, M. G. (2019). Application of Blockchain in İnternational Trade: An Overview. The Romanian Economic Journal, 71(22), 2-16.
 • Blockchain Türkiye (2019). HSBC, Blockchain ile Akreditif İşlemi Gerçekleştirdi. https://bctr.org/hsbc-blockchain-ile-akreditasyon-islemi-gerceklestirdi-10345/ (Erişim Tarihi: 13.07.2023).
 • Bozic, N., Pujolle, G. and Secci, S. (2016). A Tutorial On Blockchain And Applications To Secure Network Control-Planes. 2016 3rd Smart Cloud Networks & Systems (SCNS), December 19-21, 2016, Dubai.
 • Cheng, J., Lee, N., Chi, C. And Chen, Y. (2018).Blockchain and Smart Contract for Digital Certificate. IEEE International Conference on Applied System Invention (ICASI), April 13-17, 2018, Chiba, Japan.
 • Consensys (2023). How Does Identity Work Today?. https://consensys.net/blockchain-use-cases/digital-identity/ (Erişim Tarihi: 02.06.2023).
 • Cora, Ç. R., ve Yolcu, İ. U. (2022). Dijitalleşmenin Dış Ticaret Üzerine Etkisi ve Kâğıtsız Dış Ticaret. Atlas Journal, 8(47), 2597-2610.
 • Dölek, A. (2007). Dış Ticaret ve Gümrükleme İşlemleri. DTR Basım Yayım.
 • Durğay, Z. ve Karaarslan, E. (2018). Blok zincirii Teknolojisinin E-Devlet Uygulamalarında Kullanımı: Ön İnceleme. Akademik Bilişim Konferansı, 2018, Karabük.
 • Dünya Gümrük Örgütü (2018). Blockchain: Unveiling its Potential for Customs and Trade. https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-87/blockchain-intro/ (Erişim Tarihi: 10.05.2023).
 • Ertuğrul, H. M., Özün, A. ve Kartal, M. T. (2021). Blok Zinciri Teknolojisinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri: Halka Açık Mevduat Bankalarının Maddi Özsermaye Karlılığı Üzerine Bir İnceleme. İstanbul: İktisadî Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi Yayınları.
 • Eski, S. (2023). İhracat İşlemlerinden Elde Edilen Döviz Gelirinin Zorunlu Satışı Ve Reeskont Kredisi Kullanımının Muhasebeleştirilmesi. Dogus University Journal, 24(1), 163-179.
 • Fridgen, G., Radszuwill, S., Schweizer, A. and Urbach, N. (2021). Blockchain won’t Kill The Banks: Why Disintermediation Doesn’t Work in International Trade Finance. Communications of the Association for Information Systems, 49, 603-623.
 • Frizzo-Barker, J., Chow-White, P. A., Adams, P. R., Mentanko, J., Ha, D. and Green, S. (2020). Blockchain as a Disruptive Technology For Business: A Systematic Review. International Journal of Information Management, 51, 102029.
 • Ganne, E. (2018). Can Blockchain Revolutionize International Trade. Geneva: World Trade Organization Publications.
 • Güldüren, B. ve Öztop, S. (2020). Dış Ticaret İşlemlerinde Bilişim Sistemlerinin Önemi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(Ek), 169-184.
 • Göncü, K. K. (2023). Dış Ticaret ve Lojistik Performans Endeksi Üzerine Bir Literatür Taraması. Balkan & Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS), 9(3), 107-112.
 • Hamza, O. (2020). Smart Sukuk Structure from Sharia Perspective and Financing Benefits: Proposed Application of Smart Sukuk through Blockchain Technology in Islamic Banks within Turkey. https://ojs.unito.it/index.php/EJIF/article/view/3983/4651 (Erişim Tarihi: 01.06.2023).
 • Hassani, H., Huang, X. and Silva, E. (2018). Banking With Blockchain-Ed Big Data. Journal of Management Analytics, 5(4), 256-275. Infosystems (2017). The seven steps to a blockchain-based Letter of Credit (LC) transaction. https://infosystems.mu/the-seven-steps-to-a-blockchain-based-letter-of-credit-lc-transaction (Erişim Tarihi: 24.05.2023).
 • İrak, G. ve Topcu, Y. E. (2020). Tedarik Zincirinde Blok Zinciri Teknolojisinin Uygulanmasının Maliyetler Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi , 16(1), 171-185.
 • Kaya F. (2019). Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri. Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Kaya, F. (2011). Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Kel, H. A. (2020). Milletlerarası Ticarette Akıllı Sözleşmelerin Uygulanabilirliği. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (2), 653-669.
 • Khandaker, S. (2019). How Blockchain is Transforming Cross-Border Payments. https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/03/12/how-blockchain-is-transforming-cross-border-payments/ (Erişim Tarihi: 20.07.2023).
 • Kızıl, C., Akman, V. ve Demir, N. (2014). Dış Ticaret Uygulamalarında Akreditif İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası E-Dergi, 3(2), 21-45.
 • Kowalski, M., Lee, Z. W. and Chan, T. K. (2021). Blockchain Technology and Trust Relationshipsiİn Trade Finance. Technological Forecasting and Social Change, 166, 1-9.
 • Kutlu H. A. ve Karabacak E. (2021). Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Güncel Yaklaşımlar ve Değerlendirmeler 2. Efe Akademik Yayıncılık.
 • Le Quoc, K., Nguyen Trong, P., le Van, H., Vo, H. K., Hoang Huong, L., Dang, K. T., Huynh Gia, K., Van, L., Phu, C., Nguyen, D., Quoc, T., Tran, N. H., Trong Nghia, H., le Khanh, B. and le Tuan, K. (2022). Letter-of-Credit Chain: Cross-Border Exchange Based on Blockchain and Smart Contracts. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 13(8), 890-898.
 • Lian, G. (2023). Big Data Sharing Model And Key Mechanism of İnternational Trade based on Blockchain. International Transactions on Electrical Energy Systems, 1-11.
 • Özalp, A. (2018). Blockchain, Dış Ticaretin Finansmanı ve Akreditif. Uttder, 7(1), 105-126.
 • Özyüksel, S. ve Ekinci, M. (2020). Blockchain Teknolojisinin Dış Ticarete Etkisinin Örnek Projeler Çerçevesinde İncelenmesi. İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 82-101.
 • Singh, S. and Singh, N. (2016). Blockchain: Future of financial and cyber security. 2nd International Conference on Contemporary Computing and Informatics, December 14-17, 2016, India.
 • Sultan, K., Ruhi, U. And Lakhani, R. (2018). Conceptualizing Blockchains: Characteristics & Applications. 11th IADIS International Conference Information Systems,49-57.
 • Şekerdil, R. ve Güneş, E. (2021). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İnovasyon Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri: Avrupa Kobileri Örneği. Journal of Business in The Digital Age, 4(1), 21-32.
 • Tanrıverdi, M., Uysal, M., & Üstündağ, M. T. (2019). Blok zincirii Teknolojisi Nedir ? Ne Değildir ?: Alanyazın İncelemesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 12(3), 203-217.
 • Toorajipour, R., Oghazi, P., Sohrabpour, V., Patel, P. C. and Mostaghel, R. (2022). Block By Block: A Blockchain-Based Peer-To-Peer Business Transaction for İnternational Trade. Technological Forecasting and Social Change, 180, 1-10.
 • Türkiye İş Bankası (2023). İş Bankası, blockchain teknolojisiyle dış ticarette ödeme garantisi veren ilk Türk Bankası oldu. https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/is-bankasi-blockchain-teknolojisiyle-dis-ticarette-odeme-garantisi-veren-ilk-turk-bankasi-oldu (ErişimTarihi: 06.05.2023).
 • Vurdu, S. A. (2021). Dış Ticarette Blok Zinciri Uygulamaları. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), 924-936.
 • Winn, J. (2020). Reports of a Blockchain Revolution in Trade Finance Are Greatly Exaggerated. https://ssrn.com/abstract=3526521(Erişim Tarihi: 01.07.2023).
 • Wolfson, R. (2019). IBM Launches A Blockchain-Based Global Payments Network Using Stellar's Cryptocurrency. https://www.forbes.com/sites/rachelwolfson/2019/03/18/ibm-launches-a-blockchainbased-global-payments-network-using-stellars-cryptocurrency/#51cbd11853ec (Erişim Tarihi: 24.06.2023).
 • Yavuz, M. (2019). Ekonomide Dijital Dönüşüm: Blockchain Teknolojisi ve Uygulama Alanlari Üzerine Bir İnceleme. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1), 15-29.

Usage of Blockchain Technology and Smart Contracts in the Payment Method of Letter of Credit Used in International Trade

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 2, 87 - 102, 01.11.2023

Öz

The letter of credit payment method is a financial instrument used to ensure secure payments in export and import transactions. On the other hand, blockchain technology is a database technology where transactions with a distributed and transparent structure are recorded with timestamped blocks. Thanks to blockchain technology, document and information sharing in the letter of credit process can be conducted in a more secure, transparent, and automated manner. Additionally, the utilization of smart contracts enables faster and more accurate completion of transactions. This study explores the potential application of blockchain technology in the letter of credit payment method commonly used in international trade and emphasizes the role of smart contracts. The integration of the widely used letter of credit payment method with blockchain technology is examined, highlighting the significance of digitalization in international trade. The aim of this study is to present the innovations and potential advantages that blockchain technology brings to the letter of credit payment method.

Kaynakça

 • Acar, Ö. F. (2021). Uluslararası Ticarette Blok zinciri Teknolojisi. Efe Akademi Yayınevi.
 • Ahmad, R. W., Salah, K., Jayaraman, R., Yaqoob, I. and Omar, M. (2022). Blockchain in Oil and Gas Industry: Applications, Challenges, and Future Trends. Technology İn Society, 68, 1-15.
 • Aliu, A. ve Özkan, Ö. (2021). Covid-19 Pandemisi Döneminde Uluslararası Ticaret Kısıtlamaları: Dijitalleşme Ve Teknolojinin Küresel Ticarete Etkileri. Regesta, 6(1), 22-44.
 • Al-Jaroodi, J., and Mohamed, N. (2019). Blockchain in İndustries: A Survey. IEEE Access, 7, 36500-36515.
 • Ay, Z. (2008). Dış Ticarette Bir Ödeme Aracı Olarak Akreditif ve Uluslararası Muhasebe Standartları Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Babur, Y., ve Karahan, F. (2022). İşletmelerde Blockchaın Teknolojisinin Kullanımının Belirleyicileri Kütahya İl Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(Özel Sayı), 61-80.
 • Belu, M. G. (2019). Application of Blockchain in İnternational Trade: An Overview. The Romanian Economic Journal, 71(22), 2-16.
 • Blockchain Türkiye (2019). HSBC, Blockchain ile Akreditif İşlemi Gerçekleştirdi. https://bctr.org/hsbc-blockchain-ile-akreditasyon-islemi-gerceklestirdi-10345/ (Erişim Tarihi: 13.07.2023).
 • Bozic, N., Pujolle, G. and Secci, S. (2016). A Tutorial On Blockchain And Applications To Secure Network Control-Planes. 2016 3rd Smart Cloud Networks & Systems (SCNS), December 19-21, 2016, Dubai.
 • Cheng, J., Lee, N., Chi, C. And Chen, Y. (2018).Blockchain and Smart Contract for Digital Certificate. IEEE International Conference on Applied System Invention (ICASI), April 13-17, 2018, Chiba, Japan.
 • Consensys (2023). How Does Identity Work Today?. https://consensys.net/blockchain-use-cases/digital-identity/ (Erişim Tarihi: 02.06.2023).
 • Cora, Ç. R., ve Yolcu, İ. U. (2022). Dijitalleşmenin Dış Ticaret Üzerine Etkisi ve Kâğıtsız Dış Ticaret. Atlas Journal, 8(47), 2597-2610.
 • Dölek, A. (2007). Dış Ticaret ve Gümrükleme İşlemleri. DTR Basım Yayım.
 • Durğay, Z. ve Karaarslan, E. (2018). Blok zincirii Teknolojisinin E-Devlet Uygulamalarında Kullanımı: Ön İnceleme. Akademik Bilişim Konferansı, 2018, Karabük.
 • Dünya Gümrük Örgütü (2018). Blockchain: Unveiling its Potential for Customs and Trade. https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-87/blockchain-intro/ (Erişim Tarihi: 10.05.2023).
 • Ertuğrul, H. M., Özün, A. ve Kartal, M. T. (2021). Blok Zinciri Teknolojisinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri: Halka Açık Mevduat Bankalarının Maddi Özsermaye Karlılığı Üzerine Bir İnceleme. İstanbul: İktisadî Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi Yayınları.
 • Eski, S. (2023). İhracat İşlemlerinden Elde Edilen Döviz Gelirinin Zorunlu Satışı Ve Reeskont Kredisi Kullanımının Muhasebeleştirilmesi. Dogus University Journal, 24(1), 163-179.
 • Fridgen, G., Radszuwill, S., Schweizer, A. and Urbach, N. (2021). Blockchain won’t Kill The Banks: Why Disintermediation Doesn’t Work in International Trade Finance. Communications of the Association for Information Systems, 49, 603-623.
 • Frizzo-Barker, J., Chow-White, P. A., Adams, P. R., Mentanko, J., Ha, D. and Green, S. (2020). Blockchain as a Disruptive Technology For Business: A Systematic Review. International Journal of Information Management, 51, 102029.
 • Ganne, E. (2018). Can Blockchain Revolutionize International Trade. Geneva: World Trade Organization Publications.
 • Güldüren, B. ve Öztop, S. (2020). Dış Ticaret İşlemlerinde Bilişim Sistemlerinin Önemi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(Ek), 169-184.
 • Göncü, K. K. (2023). Dış Ticaret ve Lojistik Performans Endeksi Üzerine Bir Literatür Taraması. Balkan & Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS), 9(3), 107-112.
 • Hamza, O. (2020). Smart Sukuk Structure from Sharia Perspective and Financing Benefits: Proposed Application of Smart Sukuk through Blockchain Technology in Islamic Banks within Turkey. https://ojs.unito.it/index.php/EJIF/article/view/3983/4651 (Erişim Tarihi: 01.06.2023).
 • Hassani, H., Huang, X. and Silva, E. (2018). Banking With Blockchain-Ed Big Data. Journal of Management Analytics, 5(4), 256-275. Infosystems (2017). The seven steps to a blockchain-based Letter of Credit (LC) transaction. https://infosystems.mu/the-seven-steps-to-a-blockchain-based-letter-of-credit-lc-transaction (Erişim Tarihi: 24.05.2023).
 • İrak, G. ve Topcu, Y. E. (2020). Tedarik Zincirinde Blok Zinciri Teknolojisinin Uygulanmasının Maliyetler Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi , 16(1), 171-185.
 • Kaya F. (2019). Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri. Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Kaya, F. (2011). Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Kel, H. A. (2020). Milletlerarası Ticarette Akıllı Sözleşmelerin Uygulanabilirliği. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (2), 653-669.
 • Khandaker, S. (2019). How Blockchain is Transforming Cross-Border Payments. https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/03/12/how-blockchain-is-transforming-cross-border-payments/ (Erişim Tarihi: 20.07.2023).
 • Kızıl, C., Akman, V. ve Demir, N. (2014). Dış Ticaret Uygulamalarında Akreditif İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası E-Dergi, 3(2), 21-45.
 • Kowalski, M., Lee, Z. W. and Chan, T. K. (2021). Blockchain Technology and Trust Relationshipsiİn Trade Finance. Technological Forecasting and Social Change, 166, 1-9.
 • Kutlu H. A. ve Karabacak E. (2021). Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Güncel Yaklaşımlar ve Değerlendirmeler 2. Efe Akademik Yayıncılık.
 • Le Quoc, K., Nguyen Trong, P., le Van, H., Vo, H. K., Hoang Huong, L., Dang, K. T., Huynh Gia, K., Van, L., Phu, C., Nguyen, D., Quoc, T., Tran, N. H., Trong Nghia, H., le Khanh, B. and le Tuan, K. (2022). Letter-of-Credit Chain: Cross-Border Exchange Based on Blockchain and Smart Contracts. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 13(8), 890-898.
 • Lian, G. (2023). Big Data Sharing Model And Key Mechanism of İnternational Trade based on Blockchain. International Transactions on Electrical Energy Systems, 1-11.
 • Özalp, A. (2018). Blockchain, Dış Ticaretin Finansmanı ve Akreditif. Uttder, 7(1), 105-126.
 • Özyüksel, S. ve Ekinci, M. (2020). Blockchain Teknolojisinin Dış Ticarete Etkisinin Örnek Projeler Çerçevesinde İncelenmesi. İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 82-101.
 • Singh, S. and Singh, N. (2016). Blockchain: Future of financial and cyber security. 2nd International Conference on Contemporary Computing and Informatics, December 14-17, 2016, India.
 • Sultan, K., Ruhi, U. And Lakhani, R. (2018). Conceptualizing Blockchains: Characteristics & Applications. 11th IADIS International Conference Information Systems,49-57.
 • Şekerdil, R. ve Güneş, E. (2021). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İnovasyon Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri: Avrupa Kobileri Örneği. Journal of Business in The Digital Age, 4(1), 21-32.
 • Tanrıverdi, M., Uysal, M., & Üstündağ, M. T. (2019). Blok zincirii Teknolojisi Nedir ? Ne Değildir ?: Alanyazın İncelemesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 12(3), 203-217.
 • Toorajipour, R., Oghazi, P., Sohrabpour, V., Patel, P. C. and Mostaghel, R. (2022). Block By Block: A Blockchain-Based Peer-To-Peer Business Transaction for İnternational Trade. Technological Forecasting and Social Change, 180, 1-10.
 • Türkiye İş Bankası (2023). İş Bankası, blockchain teknolojisiyle dış ticarette ödeme garantisi veren ilk Türk Bankası oldu. https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/is-bankasi-blockchain-teknolojisiyle-dis-ticarette-odeme-garantisi-veren-ilk-turk-bankasi-oldu (ErişimTarihi: 06.05.2023).
 • Vurdu, S. A. (2021). Dış Ticarette Blok Zinciri Uygulamaları. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), 924-936.
 • Winn, J. (2020). Reports of a Blockchain Revolution in Trade Finance Are Greatly Exaggerated. https://ssrn.com/abstract=3526521(Erişim Tarihi: 01.07.2023).
 • Wolfson, R. (2019). IBM Launches A Blockchain-Based Global Payments Network Using Stellar's Cryptocurrency. https://www.forbes.com/sites/rachelwolfson/2019/03/18/ibm-launches-a-blockchainbased-global-payments-network-using-stellars-cryptocurrency/#51cbd11853ec (Erişim Tarihi: 24.06.2023).
 • Yavuz, M. (2019). Ekonomide Dijital Dönüşüm: Blockchain Teknolojisi ve Uygulama Alanlari Üzerine Bir İnceleme. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1), 15-29.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Uluslararası Finans
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Esma IRMAK
CAG UNIVERSITY
0000-0002-1956-0548
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 11 Ekim 2023
Yayımlanma Tarihi 1 Kasım 2023
Gönderilme Tarihi 3 Ağustos 2023
Kabul Tarihi 30 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 11 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
IRMAK, E. (2023). Uluslararası Ticarette kullanılan Akreditif Ödeme Yönteminde Blokzincir Teknolojisi ve Akıllı Sözleşmeler. İşletme Ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 11(2), 87-102.

15860

Bu Web Sitesi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.