Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

What Do We Actually Study When We Study Organizational Behaviour? An Evaluation On Master’s and Doctoral Theses in Turkey

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2, 101 - 111, 23.10.2017
https://doi.org/10.18394/iid.297985

Öz

In this study, in order to understand what is Turkey's agenda in the last twenty years in the field of organizational behavior, 325 Master's and Doctoral theses written between 1995-2015 and which uses the keyword 'organizational behavior' in the National Higher Education Council (YÖK) were performed comparatively to density and network analysis using VosViewer and Bibexcel programs with co-occurrence method. At the conclusion of the research: behavioral centered micro-level studies, which were expressed as early studies have been found to constitute still important weight in national literature. Moreover, it has been found that middle term researches which are expressed as conceptualizing these behaviors in 'organizational context' established majority of the national literature, besides, it has been achieved that interdisciplinary studies in macro-level which called 'current studies' and 'the behavior which occurs in organizational process' has not enough space among the organizational behavior studies currently being carried out in Turkey.  

Kaynakça

 • Al, U. (2008). Türkiye’nin bilimsel yayın politikası: Atıf dizinlerine dayalı bibliyometrik bir yaklaşım (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Berkman, A.Ü. (2009). Amme İdaresi Dergisi’nde yayınlanan makaleler ve Türk yönetim bilimi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 25-49.
 • Duygulu, E. & Sezgin O.B. (2015). Türkiye’de örgütsel davranış yazını doktora tezlerine yönelik bir inceleme. İş ve İnsan Dergisi, 2(1), 13-25.
 • Erdem, F. (2009). Örgütsel davranış araştırmalarında niş alanlar nasıl belirleniyor? Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi yazını üzerine kısa bir değerlendirme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 65‐78.
 • Heath, C. & Sitkin S.B. (2001). Big-B versus Big-O: What is organizational about organizational behavior?. Journal of Organizational Behavior, 22, 43-58.
 • Ilgen, D.R & Klein, H.J. (1989). Organizational behavior. Annual Review of Psychology, 40, 327-351.
 • Kızıldağ, D. & Özkara, B. (2016). Türkiye’de örgütsel davranış araştırmalarındaki yönelimler: Ulusal yönetim ve organizasyon kongresi örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 611-631.
 • Kolasa, J.B. (1969). İşletmeler için davranış bilimlerine giriş. (K. Tosun, Çev.) İstanbul: İşletme İktisadı Enstitüsü Yayınları.
 • Miner, J.B. (2003). The rated importance, scientific validity, and practical usefulness of organizational behavior theories: A quantitative review. Academy of Management Learning and Education, 2(3), 250-268.
 • O'Reilly III, C.A. (1991). Organizational behavior: Where we've been, where we're going. Annual Review of Psychology, 42(1), 427-458.
 • Özen, Ş. (2000). Türk yönetim/organizasyon yazınında yöntem sorunu: Kongre bildirileri üzerine bir inceleme. DAÜ Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 89-118.
 • Rinia E.J., van Leeuwen Th.N., van Vuren H.G. & van Raan A.F.J. (1998). Comparative analysis of a set of bibliometric indicators and central peer review criteria Evaluation of condensed matter physics in the Netherlands. Research Policy, 27(1), 95-107.
 • Robbins, S.P & Judge, T.A. (2012). Örgütsel davranış. (İ. Erdem, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Sığrı., Ü. & Gürbüz S. (2017). Örgütsel davranış İstanbul: Beta Yayınları.
 • Staw, B.M. (1984). Organizational behavior: A review and reformulation of the field's outcome variables. Annual Review of Psychology, 35, 627-666.
 • Thanuskodi, S. (2010). Bibliometric Analysis of the Journal Library Philosophy and Practice from 2005-2009. Library Philosophy and Practice 2010. Erişim tarihi: 17.10.2016, http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/thanuskodi-lpp.htm
 • Turgut, E. & Beğenirbaş, M. (2016). Türkiye’deki örgütsel davranış yazınına bakış: Örgütsel davranış kongrelerinin yazar ve içerik yönünden ağ analizi ile incelenmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 328-354.
 • Üsdiken, B. & Erden, Z. (2002). Tarihsel bir bakışla bilim‐yönetim birlikteliği. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 127‐154.
 • Üsdiken, B. & Pasadeos, Y. (1993). Türkiye’de örgütler ve yönetim yazını. Amme İdaresi Dergisi, 26(2), 73-93.
 • Yalçın, H. (2010). Milli Folklor dergisinin bibliyometrik profili (2007-2009). Millî Folklor, 22(85), 206.
 • Zhang, J., Yu, Q., Zheng, F., Long, C., Lu, Z., & Duan, Z. (2016). Comparing keywords plus of WOS and author keywords: A case study of patient adherence research. Journal of the Association for Information Science and Technology, 67(4), 967-972.

Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz?: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2, 101 - 111, 23.10.2017
https://doi.org/10.18394/iid.297985

Öz

Bu çalışmada örgütsel davranış alanında Türkiye’nin son yirmi yıldaki gündeminin ne olduğunu anlayabilmek için, YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan, 1995-2015 yılları arasında yazılan ve içinde ‘örgütsel davranış’ anahtar kelimesi geçen 325 yüksek lisans ve doktora tezinin, VosViewer ve BibExcel programları kullanılarak birlikte oluşma (co-occurrence) yöntemiyle karşılaştırmalı olarak yoğunluk ve ağ analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda: erken dönem çalışmaları olarak ifade edilen davranış merkezli mikro düzeyli çalışmaların halen ulusal yazındaki araştırmalar arasında önemli bir yere sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, bu davranışları ‘örgütsel bağlamda’ ele alarak kavramsallaştırdığı ifade edilen orta dönem araştırmaların ulusal yazının çoğunluğunu oluşturduğu tespit edilmiş, bunun yanı sıra güncel dönem çalışmaları olarak konumlandırılan disiplinler arası ve ‘örgütlenme sürecinde gerçekleşen davranışa’ yönelik makro düzeyli çalışmaların ise; Türkiye’de hâlihazırda yapılmakta olan örgütsel davranış çalışmaları arasında kendisine yeterli yer bulamadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaynakça

 • Al, U. (2008). Türkiye’nin bilimsel yayın politikası: Atıf dizinlerine dayalı bibliyometrik bir yaklaşım (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Berkman, A.Ü. (2009). Amme İdaresi Dergisi’nde yayınlanan makaleler ve Türk yönetim bilimi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 25-49.
 • Duygulu, E. & Sezgin O.B. (2015). Türkiye’de örgütsel davranış yazını doktora tezlerine yönelik bir inceleme. İş ve İnsan Dergisi, 2(1), 13-25.
 • Erdem, F. (2009). Örgütsel davranış araştırmalarında niş alanlar nasıl belirleniyor? Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi yazını üzerine kısa bir değerlendirme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 65‐78.
 • Heath, C. & Sitkin S.B. (2001). Big-B versus Big-O: What is organizational about organizational behavior?. Journal of Organizational Behavior, 22, 43-58.
 • Ilgen, D.R & Klein, H.J. (1989). Organizational behavior. Annual Review of Psychology, 40, 327-351.
 • Kızıldağ, D. & Özkara, B. (2016). Türkiye’de örgütsel davranış araştırmalarındaki yönelimler: Ulusal yönetim ve organizasyon kongresi örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 611-631.
 • Kolasa, J.B. (1969). İşletmeler için davranış bilimlerine giriş. (K. Tosun, Çev.) İstanbul: İşletme İktisadı Enstitüsü Yayınları.
 • Miner, J.B. (2003). The rated importance, scientific validity, and practical usefulness of organizational behavior theories: A quantitative review. Academy of Management Learning and Education, 2(3), 250-268.
 • O'Reilly III, C.A. (1991). Organizational behavior: Where we've been, where we're going. Annual Review of Psychology, 42(1), 427-458.
 • Özen, Ş. (2000). Türk yönetim/organizasyon yazınında yöntem sorunu: Kongre bildirileri üzerine bir inceleme. DAÜ Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 89-118.
 • Rinia E.J., van Leeuwen Th.N., van Vuren H.G. & van Raan A.F.J. (1998). Comparative analysis of a set of bibliometric indicators and central peer review criteria Evaluation of condensed matter physics in the Netherlands. Research Policy, 27(1), 95-107.
 • Robbins, S.P & Judge, T.A. (2012). Örgütsel davranış. (İ. Erdem, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Sığrı., Ü. & Gürbüz S. (2017). Örgütsel davranış İstanbul: Beta Yayınları.
 • Staw, B.M. (1984). Organizational behavior: A review and reformulation of the field's outcome variables. Annual Review of Psychology, 35, 627-666.
 • Thanuskodi, S. (2010). Bibliometric Analysis of the Journal Library Philosophy and Practice from 2005-2009. Library Philosophy and Practice 2010. Erişim tarihi: 17.10.2016, http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/thanuskodi-lpp.htm
 • Turgut, E. & Beğenirbaş, M. (2016). Türkiye’deki örgütsel davranış yazınına bakış: Örgütsel davranış kongrelerinin yazar ve içerik yönünden ağ analizi ile incelenmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 328-354.
 • Üsdiken, B. & Erden, Z. (2002). Tarihsel bir bakışla bilim‐yönetim birlikteliği. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 127‐154.
 • Üsdiken, B. & Pasadeos, Y. (1993). Türkiye’de örgütler ve yönetim yazını. Amme İdaresi Dergisi, 26(2), 73-93.
 • Yalçın, H. (2010). Milli Folklor dergisinin bibliyometrik profili (2007-2009). Millî Folklor, 22(85), 206.
 • Zhang, J., Yu, Q., Zheng, F., Long, C., Lu, Z., & Duan, Z. (2016). Comparing keywords plus of WOS and author keywords: A case study of patient adherence research. Journal of the Association for Information Science and Technology, 67(4), 967-972.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüseyin Emre Coşkun>
Trento Üniversitesi
Italy


Akif Tabak>
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Ekim 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iid297985, journal = {İş ve İnsan Dergisi}, eissn = {2148-967X}, address = {}, publisher = {Faruk ŞAHİN}, year = {2017}, volume = {4}, number = {2}, pages = {101 - 111}, doi = {10.18394/iid.297985}, title = {Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz?: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Coşkun, Hüseyin Emre and Tabak, Akif} }
APA Coşkun, H. E. & Tabak, A. (2017). Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz?: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme . İş ve İnsan Dergisi , 4 (2) , 101-111 . DOI: 10.18394/iid.297985
MLA Coşkun, H. E. , Tabak, A. "Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz?: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme" . İş ve İnsan Dergisi 4 (2017 ): 101-111 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iid/issue/28953/297985>
Chicago Coşkun, H. E. , Tabak, A. "Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz?: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme". İş ve İnsan Dergisi 4 (2017 ): 101-111
RIS TY - JOUR T1 - Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz?: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme AU - Hüseyin EmreCoşkun, AkifTabak Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18394/iid.297985 DO - 10.18394/iid.297985 T2 - İş ve İnsan Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 111 VL - 4 IS - 2 SN - -2148-967X M3 - doi: 10.18394/iid.297985 UR - https://doi.org/10.18394/iid.297985 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İş ve İnsan Dergisi Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz?: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme %A Hüseyin Emre Coşkun , Akif Tabak %T Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz?: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme %D 2017 %J İş ve İnsan Dergisi %P -2148-967X %V 4 %N 2 %R doi: 10.18394/iid.297985 %U 10.18394/iid.297985
ISNAD Coşkun, Hüseyin Emre , Tabak, Akif . "Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz?: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme". İş ve İnsan Dergisi 4 / 2 (Ekim 2017): 101-111 . https://doi.org/10.18394/iid.297985
AMA Coşkun H. E. , Tabak A. Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz?: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme. İş ve İnsan Dergisi. 2017; 4(2): 101-111.
Vancouver Coşkun H. E. , Tabak A. Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz?: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme. İş ve İnsan Dergisi. 2017; 4(2): 101-111.
IEEE H. E. Coşkun ve A. Tabak , "Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz?: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme", İş ve İnsan Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 101-111, Eki. 2017, doi:10.18394/iid.297985

 

 

                                                                          Creative Commons Lisansı


İş ve İnsan Dergisi (e-ISSN 2148-967X) Creative Commons Alıntı-LisansDevam 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.