Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

What Do We Actually Study When We Study Organizational Behaviour? An Evaluation On Master’s and Doctoral Theses in Turkey

Yıl 2017, Cilt: 4 Sayı: 2, 101 - 111, 23.10.2017
https://doi.org/10.18394/iid.297985

Öz

In this study, in order to
understand what is Turkey's agenda in the last twenty years in the field of
organizational behavior, 325 Master's and Doctoral theses written between
1995-2015 and which uses the keyword 'organizational behavior' in the National
Higher Education Council (YÖK) were performed comparatively to density and
network analysis using VosViewer and Bibexcel programs with co-occurrence
method. At the conclusion of the research: behavioral centered micro-level
studies, which were expressed as early studies have been found to constitute
still important weight in national literature. Moreover, it has been found that
middle term researches which are expressed as conceptualizing these behaviors
in 'organizational context' established majority of the national literature,
besides, it has been achieved that interdisciplinary studies in macro-level
which called 'current studies' and 'the behavior which occurs in organizational
process' has not enough space among the organizational behavior studies
currently being carried out in Turkey.  

Kaynakça

 • Al, U. (2008). Türkiye’nin bilimsel yayın politikası: Atıf dizinlerine dayalı bibliyometrik bir yaklaşım (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Berkman, A.Ü. (2009). Amme İdaresi Dergisi’nde yayınlanan makaleler ve Türk yönetim bilimi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 25-49.
 • Duygulu, E. & Sezgin O.B. (2015). Türkiye’de örgütsel davranış yazını doktora tezlerine yönelik bir inceleme. İş ve İnsan Dergisi, 2(1), 13-25.
 • Erdem, F. (2009). Örgütsel davranış araştırmalarında niş alanlar nasıl belirleniyor? Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi yazını üzerine kısa bir değerlendirme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 65‐78.
 • Heath, C. & Sitkin S.B. (2001). Big-B versus Big-O: What is organizational about organizational behavior?. Journal of Organizational Behavior, 22, 43-58.
 • Ilgen, D.R & Klein, H.J. (1989). Organizational behavior. Annual Review of Psychology, 40, 327-351.
 • Kızıldağ, D. & Özkara, B. (2016). Türkiye’de örgütsel davranış araştırmalarındaki yönelimler: Ulusal yönetim ve organizasyon kongresi örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 611-631.
 • Kolasa, J.B. (1969). İşletmeler için davranış bilimlerine giriş. (K. Tosun, Çev.) İstanbul: İşletme İktisadı Enstitüsü Yayınları.
 • Miner, J.B. (2003). The rated importance, scientific validity, and practical usefulness of organizational behavior theories: A quantitative review. Academy of Management Learning and Education, 2(3), 250-268.
 • O'Reilly III, C.A. (1991). Organizational behavior: Where we've been, where we're going. Annual Review of Psychology, 42(1), 427-458.
 • Özen, Ş. (2000). Türk yönetim/organizasyon yazınında yöntem sorunu: Kongre bildirileri üzerine bir inceleme. DAÜ Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 89-118.
 • Rinia E.J., van Leeuwen Th.N., van Vuren H.G. & van Raan A.F.J. (1998). Comparative analysis of a set of bibliometric indicators and central peer review criteria Evaluation of condensed matter physics in the Netherlands. Research Policy, 27(1), 95-107.
 • Robbins, S.P & Judge, T.A. (2012). Örgütsel davranış. (İ. Erdem, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Sığrı., Ü. & Gürbüz S. (2017). Örgütsel davranış İstanbul: Beta Yayınları.
 • Staw, B.M. (1984). Organizational behavior: A review and reformulation of the field's outcome variables. Annual Review of Psychology, 35, 627-666.
 • Thanuskodi, S. (2010). Bibliometric Analysis of the Journal Library Philosophy and Practice from 2005-2009. Library Philosophy and Practice 2010. Erişim tarihi: 17.10.2016, http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/thanuskodi-lpp.htm
 • Turgut, E. & Beğenirbaş, M. (2016). Türkiye’deki örgütsel davranış yazınına bakış: Örgütsel davranış kongrelerinin yazar ve içerik yönünden ağ analizi ile incelenmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 328-354.
 • Üsdiken, B. & Erden, Z. (2002). Tarihsel bir bakışla bilim‐yönetim birlikteliği. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 127‐154.
 • Üsdiken, B. & Pasadeos, Y. (1993). Türkiye’de örgütler ve yönetim yazını. Amme İdaresi Dergisi, 26(2), 73-93.
 • Yalçın, H. (2010). Milli Folklor dergisinin bibliyometrik profili (2007-2009). Millî Folklor, 22(85), 206.
 • Zhang, J., Yu, Q., Zheng, F., Long, C., Lu, Z., & Duan, Z. (2016). Comparing keywords plus of WOS and author keywords: A case study of patient adherence research. Journal of the Association for Information Science and Technology, 67(4), 967-972.

Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz?: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme

Yıl 2017, Cilt: 4 Sayı: 2, 101 - 111, 23.10.2017
https://doi.org/10.18394/iid.297985

Öz

Bu
çalışmada örgütsel davranış alanında Türkiye’nin son yirmi yıldaki gündeminin
ne olduğunu anlayabilmek için, YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan, 1995-2015
yılları arasında yazılan ve içinde ‘örgütsel davranış’ anahtar kelimesi geçen
325 yüksek lisans ve doktora tezinin, VosViewer ve BibExcel programları
kullanılarak birlikte oluşma (co-occurrence) yöntemiyle karşılaştırmalı olarak
yoğunluk ve ağ analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda: erken dönem
çalışmaları olarak ifade edilen davranış merkezli mikro düzeyli çalışmaların
halen ulusal yazındaki araştırmalar arasında önemli bir yere sahip olduğu
görülmüştür. Ayrıca, bu davranışları ‘örgütsel bağlamda’ ele alarak
kavramsallaştırdığı ifade edilen orta dönem araştırmaların ulusal yazının çoğunluğunu
oluşturduğu tespit edilmiş, bunun yanı sıra güncel dönem çalışmaları olarak
konumlandırılan disiplinler arası ve ‘örgütlenme sürecinde gerçekleşen
davranışa’ yönelik makro düzeyli çalışmaların ise; Türkiye’de hâlihazırda
yapılmakta olan örgütsel davranış çalışmaları arasında kendisine yeterli yer
bulamadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaynakça

 • Al, U. (2008). Türkiye’nin bilimsel yayın politikası: Atıf dizinlerine dayalı bibliyometrik bir yaklaşım (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Berkman, A.Ü. (2009). Amme İdaresi Dergisi’nde yayınlanan makaleler ve Türk yönetim bilimi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 25-49.
 • Duygulu, E. & Sezgin O.B. (2015). Türkiye’de örgütsel davranış yazını doktora tezlerine yönelik bir inceleme. İş ve İnsan Dergisi, 2(1), 13-25.
 • Erdem, F. (2009). Örgütsel davranış araştırmalarında niş alanlar nasıl belirleniyor? Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi yazını üzerine kısa bir değerlendirme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 65‐78.
 • Heath, C. & Sitkin S.B. (2001). Big-B versus Big-O: What is organizational about organizational behavior?. Journal of Organizational Behavior, 22, 43-58.
 • Ilgen, D.R & Klein, H.J. (1989). Organizational behavior. Annual Review of Psychology, 40, 327-351.
 • Kızıldağ, D. & Özkara, B. (2016). Türkiye’de örgütsel davranış araştırmalarındaki yönelimler: Ulusal yönetim ve organizasyon kongresi örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 611-631.
 • Kolasa, J.B. (1969). İşletmeler için davranış bilimlerine giriş. (K. Tosun, Çev.) İstanbul: İşletme İktisadı Enstitüsü Yayınları.
 • Miner, J.B. (2003). The rated importance, scientific validity, and practical usefulness of organizational behavior theories: A quantitative review. Academy of Management Learning and Education, 2(3), 250-268.
 • O'Reilly III, C.A. (1991). Organizational behavior: Where we've been, where we're going. Annual Review of Psychology, 42(1), 427-458.
 • Özen, Ş. (2000). Türk yönetim/organizasyon yazınında yöntem sorunu: Kongre bildirileri üzerine bir inceleme. DAÜ Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 89-118.
 • Rinia E.J., van Leeuwen Th.N., van Vuren H.G. & van Raan A.F.J. (1998). Comparative analysis of a set of bibliometric indicators and central peer review criteria Evaluation of condensed matter physics in the Netherlands. Research Policy, 27(1), 95-107.
 • Robbins, S.P & Judge, T.A. (2012). Örgütsel davranış. (İ. Erdem, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Sığrı., Ü. & Gürbüz S. (2017). Örgütsel davranış İstanbul: Beta Yayınları.
 • Staw, B.M. (1984). Organizational behavior: A review and reformulation of the field's outcome variables. Annual Review of Psychology, 35, 627-666.
 • Thanuskodi, S. (2010). Bibliometric Analysis of the Journal Library Philosophy and Practice from 2005-2009. Library Philosophy and Practice 2010. Erişim tarihi: 17.10.2016, http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/thanuskodi-lpp.htm
 • Turgut, E. & Beğenirbaş, M. (2016). Türkiye’deki örgütsel davranış yazınına bakış: Örgütsel davranış kongrelerinin yazar ve içerik yönünden ağ analizi ile incelenmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 328-354.
 • Üsdiken, B. & Erden, Z. (2002). Tarihsel bir bakışla bilim‐yönetim birlikteliği. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 127‐154.
 • Üsdiken, B. & Pasadeos, Y. (1993). Türkiye’de örgütler ve yönetim yazını. Amme İdaresi Dergisi, 26(2), 73-93.
 • Yalçın, H. (2010). Milli Folklor dergisinin bibliyometrik profili (2007-2009). Millî Folklor, 22(85), 206.
 • Zhang, J., Yu, Q., Zheng, F., Long, C., Lu, Z., & Duan, Z. (2016). Comparing keywords plus of WOS and author keywords: A case study of patient adherence research. Journal of the Association for Information Science and Technology, 67(4), 967-972.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüseyin Emre Coşkun

Akif Tabak

Yayımlanma Tarihi 23 Ekim 2017
Gönderilme Tarihi 14 Mart 2017
Kabul Tarihi 10 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Coşkun, H. E., & Tabak, A. (2017). Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz?: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme. İş Ve İnsan Dergisi, 4(2), 101-111. https://doi.org/10.18394/iid.297985
AMA Coşkun HE, Tabak A. Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz?: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme. İş ve İnsan Dergisi. Ekim 2017;4(2):101-111. doi:10.18394/iid.297985
Chicago Coşkun, Hüseyin Emre, ve Akif Tabak. “Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz?: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme”. İş Ve İnsan Dergisi 4, sy. 2 (Ekim 2017): 101-11. https://doi.org/10.18394/iid.297985.
EndNote Coşkun HE, Tabak A (01 Ekim 2017) Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz?: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme. İş ve İnsan Dergisi 4 2 101–111.
IEEE H. E. Coşkun ve A. Tabak, “Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz?: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme”, İş ve İnsan Dergisi, c. 4, sy. 2, ss. 101–111, 2017, doi: 10.18394/iid.297985.
ISNAD Coşkun, Hüseyin Emre - Tabak, Akif. “Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz?: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme”. İş ve İnsan Dergisi 4/2 (Ekim 2017), 101-111. https://doi.org/10.18394/iid.297985.
JAMA Coşkun HE, Tabak A. Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz?: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme. İş ve İnsan Dergisi. 2017;4:101–111.
MLA Coşkun, Hüseyin Emre ve Akif Tabak. “Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz?: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme”. İş Ve İnsan Dergisi, c. 4, sy. 2, 2017, ss. 101-1, doi:10.18394/iid.297985.
Vancouver Coşkun HE, Tabak A. Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz?: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme. İş ve İnsan Dergisi. 2017;4(2):101-1.

 

 

                                                                          Creative Commons Lisansı


İş ve İnsan Dergisi (e-ISSN 2148-967X) Creative Commons Alıntı-LisansDevam 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.