Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 3, Sayfalar 168 - 185 2019-12-31

The Impact of Management Attitude and Stability on Employee Performance: A Research on Textile Sector in Gaziantep and Kahramanmaraş Region
Yönetimin Tutumu ve Kararlılığının Çalışan Performansına Etkisi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Bölgesi Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştırma

Saleh ALMACHI [1] , Ramazan ERDEM [2]


Factors such as globalization tendencies that affect almost every stage of our lives today, increasing competition and a more uncertain future as a natural consequence of these factors make businesses quite difficult. Like this environment, management attitude and stability has grown in its value and has become an important factor in production. Management attitude and stability is believed to contribute positively to employee performance. Textile is one of the most important sectors in Turkey. As in other sectors, increased competition and rapidly changing environmental conditions mean that institutions must be stronger. One of the ways of achieving this power is by increasing the management attitude and stability ability and increasing the performance of the employees by maximizing the productivity of the enterprise. For this purpose, in this research, the management attitude and stability levels of the textile companies operating in Gaziantep and Kahramanmaraş, two important textile centers in Turkey, are examined and whether the concept of management attitude and stability is related to employee performance. The survey was applied to 635 people working in these companies. 104 of the participants are administrators and 531 of them are sector employees. As a result of the study,the research concluded that management attitude and stability has an impact on employee performance.
Günümüzde hayatımızın hemen hemen her aşamasını etkileyen küreselleşme eğilimleri, rekabetin artması ve bunların doğal bir sonucu olarak geleceğin daha da belirsizleşmesi gibi faktörlerin işletmeleri zorladığı görülmektedir. Böyle bir ortamda yönetimin tutum ve kararlılığının önemi daha da artmış ve önemli bir üretim faktörü haline gelmiştir. Yönetimin tutumu ve kararlılığının çalışan performansına da olumlu katkı yapılacağı düşünülmektedir. Tekstil Türkiye’nin önemli sektörlerinden biridir. Diğer sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de artan rekabet ve hızlı değişen çevre koşulları işletmelerin daha güçlü olması zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bunun başarılması ise yönetimin tutum ve kararlılık yeteneğinin üst düzeylere çıkarılması ile çalışanların performansının arttırılarak işletmenin verimliliğini maksimum düzeylere çıkarmakla mümkündür. Bu amaçla bu araştırmada Türkiye’nin önemli tekstil merkezlerinden olan Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren tekstil işletmelerinin yönetimin tutumu ve kararlılığı düzeyleri ve yönetimin tutumu ve kararlılığı ile çalışan performansı arasındaki ilişki incelenmektedir. Söz konusu işletmelerde çalışan 635 kişiye anket uygulanmıştır. Katılımcıların 104’ü yönetici pozisyonunda, 531’i ise sektör çalışanlarından oluşmaktadır. Araştırma sonucunda yönetimin tutumu ve kararlılığının çalışan performansı üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 • Arıkan, A., Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Çalışan Performansı Üzerine Etkisi: Arık Bey Tekstil Fabrikasında Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Konya – 2018.
 • Avcı, U., İşletmelerde Örgütsel Öğrenme - Örgütsel Performans İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme - Örgütsel Performans İlişkisine Yönelik İnceleme, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2005.
 • Bayram, L., Geleneksel Performans Değerlendirme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif: 360 Derece Performans Değerlendirme, Sayıştay Dergisi, Sayı: 62, 2006.
 • Dağ, Ş., Gıda Sektöründe Dönüşümcü Liderin Çalışan Performansına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017.
 • Erden, S., Türk tekstil işletmelerinin küresel rekabetteki yeri ve Aydın ilindeki tekstil işletmelerinde bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Aydın, 2006.
 • Gümüş, B., Türkiye’deki İşletmeler Tarafından Yeniden Yerleştirme (Outplacement) Hizmetini Etkileyen Bireysel ve Örgütsel Etmenlerin Analiz Edilmesine İlişkin bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kütahya, 2009.
 • Gümüştekin, E. G. ve Öztemiz, B., Örgütlerde Stresin Verimlilik ve Performansla Etkileşimi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 14, S. 1, Adana, 2005.
 • Günsel, M., Toksik ve Yıkıcı Liderliğin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017.
 • Hassan, M., Örgütsel Güvenin, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2011.
 • Kanap Güngör, M., Bilgi Çağında İnsan Kaynakları Yönetimine Bakış: İşletmelerde Yetenek, Yönetimi ve Çalışan Performansına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2013.
 • Karakoçan, E., The Impact of Emotional Intelligence on Employee Performance, Master Thesis, Bahçeşehir University, School of Social Sciences, Business Administratıon, Istanbul, 2018.
 • Kesen, M., İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Örgüt Kültürünün Çalışan Performansı Üzerine Etkileri, Doktora Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze, 2014.
 • Kır, A., Örgütsel Sessizlik, Tükenmişlik Sendromu ve Çalışan Performansı İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Niğde, 2018.
 • Ongera, R. M. ve Juma, D., Influence of Temporary Employment on Employee Performance: A Case Study of Safaricom Limited, International Journal of Business and Commerce, Cilt 4, Sayı 4, 2015, ss. 1-37.
 • Özdemir, B., Örgütsel Öğrenme, Çevre ve Örgütsel Performans İlişkisi: Otel Yöneticilerinin Algılamaları Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Antalya, 2006.
 • Öztekin, A., Yönetim Bilimi, 4. Baskı, Ankara, Siyasal Yayınevi, 2010.
 • TDK, Perrformans, Türk Dik Kurumu Güncel Türkçe Sözlük, 2015, http://tdk.gov.tr/index.phpoption=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.565f4809b59105.30644333
 • Tortumlu, M., İş Stresi ve Örgüt İkliminin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi: İstanbul Avrupa Yakası İlçe Belediyelerde Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2016.
 • Tutar, H. ve Altınöz, M., Örgütsel iklimi işgören performansı üzerine etkisi: Ostim İmlat İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi, SBF Dergisi, 65 (2), 2008, ss. 195 – 218.
 • Yıldız, O. vd., İşgören Performansının Değerlendirilmesi İçin Bir Karar Destek Sistemi ve Uygulaması, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 23, No (1), 2008, ss. 239-248.
 • Yozgat, E., Güvenlik İkliminin Bireysel, Örgütsel ve Ortam Etmenlerinin Büyük Ölçekli Makine, Kimya ve Maden İşletmelerinde İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, 2018.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5736-5009
Yazar: Saleh ALMACHI (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5986-8280
Yazar: Ramazan ERDEM
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @tez Özeti { iiibfud658965, journal = {G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi}, issn = {}, eissn = {2148-5593}, address = {}, publisher = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {168 - 185}, doi = {}, title = {Yönetimin Tutumu ve Kararlılığının Çalışan Performansına Etkisi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Bölgesi Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Almachı, Saleh and Erdem, Ramazan} }
APA Almachı, S , Erdem, R . (2019). Yönetimin Tutumu ve Kararlılığının Çalışan Performansına Etkisi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Bölgesi Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştırma . G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi , 3 (3) , 168-185 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iiibfud/issue/51574/658965
MLA Almachı, S , Erdem, R . "Yönetimin Tutumu ve Kararlılığının Çalışan Performansına Etkisi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Bölgesi Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştırma" . G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi 3 (2019 ): 168-185 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iiibfud/issue/51574/658965>
Chicago Almachı, S , Erdem, R . "Yönetimin Tutumu ve Kararlılığının Çalışan Performansına Etkisi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Bölgesi Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştırma". G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi 3 (2019 ): 168-185
RIS TY - JOUR T1 - Yönetimin Tutumu ve Kararlılığının Çalışan Performansına Etkisi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Bölgesi Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştırma AU - Saleh Almachı , Ramazan Erdem Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 168 EP - 185 VL - 3 IS - 3 SN - -2148-5593 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi Yönetimin Tutumu ve Kararlılığının Çalışan Performansına Etkisi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Bölgesi Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştırma %A Saleh Almachı , Ramazan Erdem %T Yönetimin Tutumu ve Kararlılığının Çalışan Performansına Etkisi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Bölgesi Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştırma %D 2019 %J G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi %P -2148-5593 %V 3 %N 3 %R %U
ISNAD Almachı, Saleh , Erdem, Ramazan . "Yönetimin Tutumu ve Kararlılığının Çalışan Performansına Etkisi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Bölgesi Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştırma". G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi 3 / 3 (Aralık 2020): 168-185 .
AMA Almachı S , Erdem R . Yönetimin Tutumu ve Kararlılığının Çalışan Performansına Etkisi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Bölgesi Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştırma. G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi. 2019; 3(3): 168-185.
Vancouver Almachı S , Erdem R . Yönetimin Tutumu ve Kararlılığının Çalışan Performansına Etkisi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Bölgesi Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştırma. G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi. 2019; 3(3): 168-185.