Konular


Dergiler


Makaleler


Z. DEMİRGİL, R. ERDEM
Meslek ve Kişilik Etkileşiminin Büyük Beşli ve RIASEC Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
R. ERDEM, K. SEZER KORUCU, S. EROYMAK
Sağlık Çalışanlarının Paranormal İnançları İle İş-Yaşam Tatmini Arasındaki İlişki, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, (2019)
S. GÜNGÖR, R. ERDEM
SAĞLIKLI YAŞAM SENDROMUNA DAİR KAVRAMSAL BİR İNCELEME, G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi, (2019)
G. TOPAY, R. ERDEM
TÜRKİYE’DE TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİNE DAİR KAVRAMSAL BİR İNCELEME, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
L. TEKPINAR, R. ERDEM
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIP VE GENOM ARAŞTIRMALARININ SAĞLIK ÇIKTILARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, (2019)
D. KOCABAŞ, R. ERDEM
HEMŞİRELİK MESLEĞİNE YÖNELİK KALIPYARGILAR ÜZERİNE BİR DERLEME, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, (2019)
A. TORAMAN, D. KOCABAŞ, R. ERDEM
EXAMINING FACTORS THAT HAVE AN IMPACT ON HOSPITAL PREFERENCES OF UNIVERSITY STAFF, Journal of International Health Sciences and Management, (2019)
R. ERDEM, D. UĞURLUOĞLU
FUTURIST STUDY ABOUT THE FUTURE OF HEALTH SECTOR, Journal of International Health Sciences and Management, (2019)
M. MÜCEVHER, R. ERDEM
BAŞARILI YÖNETİCİ VE YÖNETİCİLİK: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
M. PAÇACI (EROĞLU), R. ERDEM
ÖRGÜTLERDE İNFORMAL ROLLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
A. YEŞİLTAŞ, R. ERDEM
DEFANSİF TIP UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR DERLEME, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, (2019)
M. MÜCEVHER, R. ERDEM
X KUŞAĞI AKADEMİSYENLER İLE Y KUŞAĞI ÖĞRENCİLERİN BİRBİRLERİNE KARŞI ALGILARI, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, (2018)
N. SÜLÜK, R. ERDEM
TOPLUMUN RASYONEL İLAÇ KULLANIMLARI İLE FARMASÖTİKALİZASYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, (2018)
D. İZGÜDEN, R. ERDEM
Hastane Çalışanlarında İletişim Doyumunun Örgütsel Muhalefet Davranışları Üzerine Etkisi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, (2018)
F. TAŞ, R. ERDEM, N. Yılmaz, İ. Erdem
THE MINISTERS OF HEALTH IN TURKEY FROM PAST TO PRESENT, Journal of International Health Sciences and Management, (2018)
Z. KAYAR, R. ERDEM
HEMŞİRELERDE AHLÂKÎ SIKINTININ İŞE ADANMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ - THE EFFECTS OF MORAL DISTRESS ON WORK ENGAGEMENT BEHAVİOR IN NURSES, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017)
D. İZGÜDEN, R. ERDEM
YÜKSEK-DÜŞÜK BAĞLAMLI İLETİŞİM İLE ÖRGÜTSEL MUHALEFET DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA -THE RELATIONSHIP BETWEEN HIGH-LOW CONTEXT COMMUNICATION AND ORGANIZATIONAL DISSENT BEHAVIORS: A RESEARCH ON SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY ACADEMIC STAFF, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017)
D. İZGÜDEN, R. ERDEM
The Effect Of Transformatıve Power Of Sufferıng On Lıfe Satısfactıon On Hospıtal Workers, Journal of International Health Sciences and Management, (2017)
E. AKKAŞ, R. ERDEM
A Study On Patient-Physician Relations With The Framework Of Agency Theory: The Sample Of Isparta Province Center Hospitals, Journal of International Health Sciences and Management, (2017)
T. SAYGIN AVSAR, R. ERDEM, E. AKKAS
EVALUATION OF THE HEALTHCARE TRANSFORMATION PROGRAMME IN TURKEY AS A STRATEGY FOR BETTER HEALTH, Journal of International Health Sciences and Management, (2017)
F. POLAT, R. ERDEM
MERHAMET YORGUNLUĞU DÜZEYİNİN ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ: SAĞLIK PROFESYONELLERİ ÖRNEĞi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017)
D. GÖKKAYA, R. ERDEM
SAĞLIK HİZMETLERİ KULLANIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN HASTALIK ŞİDDETİ ALGISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017)
S. ÖZDEMİR, R. ERDEM
AKADEMİK ÖRGÜTLERDE İDARÎ PERSONEL ARASINDA KULLANILAN LAKAPLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2016)
A. TORAMAN, R. ERDEM
Kavramsal Açıdan Tıbbileştirme, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, (2016)
R. ÇELİK, R. ERDEM
HEKİMİN DEĞİŞEN KİMLİĞİ ÇERÇEVESİNDE SAĞLIĞIN KÜLTÜRLEŞMESİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, (2016)
N. YILMAZ, R. ERDEM
UZMANLAŞMA VE TIPTA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, (2016)
A. ALKAN, R. ERDEM, R. ÇELİK
Sağlık Alanındaki Ayrımcı Tutum ve Davranışlar: Kavramsal Bir İnceleme, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, (2016)
O. YÜKSEL, R. ERDEM
Biyoterörizm ve Sağlık, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, (2016)
N. YILMAZ, R. ERDEM
BALANCED SCORECARD APPLICATIONS IN HEALTH CARE, Journal of International Health Sciences and Management, (2016)
M. DEMİRKİRAN, R. ERDEM, S. TASKAYA
REFLECTIONS OF QUALIFIED PERSONNEL TURNOVER TO THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF TURKEY: A PHENOMENOLOGICAL RESEARCH, Journal of Management Marketing and Logistics, (2016)