Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Academia's Green Eyed Monster: A Phenomenological Study on Causes and Consequences of Jealousy

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 19 - 39, 24.06.2020

Öz

Jealousy is defined as the strong emotion in which a person covets an object or fact owned by others, or feels a protective exclusivity over one’s own advantages or belongings (Schoeck, 1969). As Shakespeare put it, jealousy is a "green-eyed monster". Although called by different names, the feeling of jealousy can be experienced in all areas of life, periods of time and every culture. Vecchio (1995) defined workplace jealousy as the unity of thoughts, emotions and behaviors that result from seeing oneself in a lower or inadequate position, as a result of a social comparison related to work. Employee jealousy can be expressed as the pattern of emotions, thoughts and behaviors that result from loss of self-esteem and / or results divergent from those the expected to achieve. Jealousy in academic organizations is especially pertinent given that universities, theoretically, aim to undertake the task of generating, teaching and disseminating impartial and accurate information. The purpose of this exploratory phenomenon is to reveal both the causes and consequences of jealousy behavior in academic organizations.
A qualitative approach of semi-structured interviews was used in order to analyze the phenomenon of “jealousy. 23 academics from a state university in Turkey, of different titles and faculties, to ensure diversity, were selected. Participants were determined using the maximum diversity sampling method, from purposeful sampling methods. Data was collected via a semi-structured interview form, with questions including: “What is the first thing that comes to mind when jealousy is mentioned in the academic environment? Have you observed jealousy in academic settings? How does jealousy manifest itself?” The Interpretive Phenomenological Analysis (IPA), described as subjective, inductive and interrogative (Smith et al., 2009), was then used to interpret the data. The face-to-face interviews were transcribed and analyzed, using the Maxqda 18 Pro Analytics program. The findings were able to shed some light on the causes and consequences of jealousy in academic organizations. Within the causes of jealousy, we can observe individual issue, such as exclusion, injustice, dislike, communication problems, loneliness / being left alone, being very popular, good social relations, comparison, contention, recognition / popularity, preference, and individual success. Organizational reasons, including academic promotion, academic incentives, lesson hours, administrative tasks, lectures, student quality, publication quality, status, envy of the work done, narrow space of study, and studying the same subject were also revealed.
At an individual level of consequences unhappiness and uneasiness are observed, where both the envious and the envied are harmed. Nine sub-themes of external consequences at this level were generated: discrimination, physical attack, blocking, intimidation, abstraction, psychosomatic, communication problem, behavior change and burnout. Regarding the consequences of organizational jealousy, four sub-themes were generated: organizational structure, organization's functioning, performance and efficiency, and stakeholder results. Finally, the consequences out of the organization are discussed under two sub-themes: reflection on society and familial problems.
Making use of the perceptions and experiences of the academics interviewed; the causes and consequences of jealousy were discussed, revealing that jealousy was common amongst academics, especially in terms of academic promotion, not wanting others to excel, fights over titles and not reaching tenure position. Those who experienced jealousy consequentially became restless and unhappy; their performance and efficiency decreased; and some even left work. In line with the findings obtained, it is recommended that administrators work to eliminate the elements that trigger jealousy and plan initiatives to prevent jealousy in academic organizations. We suggest researchers to carry out similar studies in different institutions related to this phenomenon.

Kaynakça

  • Demirel, Y. (2009). Örgütsel bağlılık ve üretkenlik karşıtı davranışlar arasındaki ilişkiye kavramsal yaklaşım. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 115-132 Dogan, K. & Vecchio, R.P. (2001). Managing envy and jealousy in the workplace, Compensation and Benefits Review, 32(2), 57-64. Günerergin, M., Çangarlı, B. G, Uçel, E. B. & Atabay, R. G. (2017). İşyerinde kıskançlığa karşı neler yapabiliriz? Alınabilecek önlem ve uygulamalara ilişkin keşifçi bir çalışma, 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Trabzon, 285-291. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri, (Çev. M. Bütün, S. B. Demir), Pegem Akademi. Schoeck, H. (1969). Envy: A theory of social behaviour, Liberty Fund. Shakespeare, W. (1993). Othello, Remzi Kitabevi. Smith, J. A., Flowers, P. & Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research, Sage. Temel Eğinli, A. & Bitirim, S. (2010). Örgütlerde Kişilerarası İlişkilerde Bir Problem: Psikolojik Yıldırma (Aktörlerin ve Kurbanların İletişim Davranışları), Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 24, 45-66. Toohey, P. (2014). Edebiyatta sanatta ve popüler kültürde kıskançlık, (Çev. B. Kovulmaz), Doğan Kitap. Vecchio, R. P. (2000). Negative Emotion In The Workplace: Employee Jealousy And Envy. International Journal of Stress Management, 7, 161-179. Vecchio, R. P. (2005). Explorations In Employee Envy: Feeling Envious And Feeling Envied, Cognition and Emotion, 19(1), 69-81. Vecchio, R.P. (1995). It’s Not Easy Being Green: Jealousy And Envy In The Workplace. Research in Personnel and Human Resources Management, 13, 201-244. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Seçkin Yayıncılık.

Akademinin Yeşil Gözlü Canavarı: Kıskançlığın Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Fenomenolojik Bir Çalışma

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 19 - 39, 24.06.2020

Öz

Bu çalışmada, akademisyenlerin gözlem ve deneyimlerinden yararlanarak; akademik örgütlerde kıskançlığın nedenleri ve sonuçlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını belirlemek için amaçlı örneklem yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği kullanılmıştır. Katılımcıların görüşlerini elde etmek için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplam 20 akademisyenle derinlemesine görüşme yapılmıştır. Görüşmeler yorumlayıcı fenomenolojik yaklaşım kullanılarak kodlanmıştır. Çalışma sonucunda, görüşülen akademisyenlerin algı ve tecrübelerinden yararlanılarak; kıskançlığın nedenleri ve sonuçları tespit edilmiştir. Akademisyenler arasında özellikle akademik terfi, başkalarının yükselmesini istememe, unvan kavgaları ve kadro alamama gibi konular çerçevesinde kıskançlığın yaygın olduğu görülmüştür. Bunun sonucu olarak, kıskanan kişilerin mutsuz ve huzursuz olduğu, bu kişilerin performans ve verimin düştüğü hatta bu kişilerin işten ayrılması gibi olumsuz sonuçlara (performans, verim düşüklüğü ve işten ayrılma) ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, yöneticilerin kıskançlığı tetikleyici unsurları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapması, akademik örgütlerde kıskançlığın önlenmesine yönelik girişimlerin planlanması ve bu konuyla ilişkili farklı kurumlarda benzer çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Kaynakça

  • Demirel, Y. (2009). Örgütsel bağlılık ve üretkenlik karşıtı davranışlar arasındaki ilişkiye kavramsal yaklaşım. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 115-132 Dogan, K. & Vecchio, R.P. (2001). Managing envy and jealousy in the workplace, Compensation and Benefits Review, 32(2), 57-64. Günerergin, M., Çangarlı, B. G, Uçel, E. B. & Atabay, R. G. (2017). İşyerinde kıskançlığa karşı neler yapabiliriz? Alınabilecek önlem ve uygulamalara ilişkin keşifçi bir çalışma, 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Trabzon, 285-291. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri, (Çev. M. Bütün, S. B. Demir), Pegem Akademi. Schoeck, H. (1969). Envy: A theory of social behaviour, Liberty Fund. Shakespeare, W. (1993). Othello, Remzi Kitabevi. Smith, J. A., Flowers, P. & Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research, Sage. Temel Eğinli, A. & Bitirim, S. (2010). Örgütlerde Kişilerarası İlişkilerde Bir Problem: Psikolojik Yıldırma (Aktörlerin ve Kurbanların İletişim Davranışları), Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 24, 45-66. Toohey, P. (2014). Edebiyatta sanatta ve popüler kültürde kıskançlık, (Çev. B. Kovulmaz), Doğan Kitap. Vecchio, R. P. (2000). Negative Emotion In The Workplace: Employee Jealousy And Envy. International Journal of Stress Management, 7, 161-179. Vecchio, R. P. (2005). Explorations In Employee Envy: Feeling Envious And Feeling Envied, Cognition and Emotion, 19(1), 69-81. Vecchio, R.P. (1995). It’s Not Easy Being Green: Jealousy And Envy In The Workplace. Research in Personnel and Human Resources Management, 13, 201-244. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Seyhan ÖZDEMİR> (Sorumlu Yazar)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3530-6689
Türkiye


Ramazan ERDEM>
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6951-3814
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özdemir, S. & Erdem, R. (2020). Akademinin Yeşil Gözlü Canavarı: Kıskançlığın Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Fenomenolojik Bir Çalışma . Nitel Sosyal Bilimler , 2 (1) , 19-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nsb/issue/53158/677370