Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 13, Sayfalar 347 - 361 2020-10-31

THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET ADDICTION AND EMOTIONAL DEAFNESS OF UNIVERSITY STUDENTS
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE DUYGU SAĞIRLIĞI İLİŞKİSİ

Necla YILMAZ [1] , Elif KAYA [2] , Ramazan ERDEM [3] , Ahmet ALKAN [4]


The aim of this study is to investigate the relationships between emotional deafness and internet addiction levels of university students. For this purpose, data was collected from 308 students at the Süleyman Demirel University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Health Management. The data of the study was obtained through a questionnaire the Emotional Deafness (Alexithymia) (Kemerli ve Çelik, 2015) and the Internet Addiction Scale (Günüç, 2009) and questions about internet and social media usage. According to the findings of the study, the majority of the students used the internet every day and spent time between 3 to 6 hours on the internet on average. In addition, as internet addiction increases; it was found that the students had difficulty in recognizing and verbalizing emotions, and not only had a difficulty in recognizing the emotions of the people around them but also had a hard time to discern their emotions.

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin duygu sağırlığı ile internet bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Bu amaca yönelik olarak, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde öğrenim gören 308 öğrenciden veri toplanmıştır. Çalışmanın verileri Duygu Sağırlığı (Aleksitimi) (Kemerli ve Çelik, 2015) ve İnternet Bağımlılığı Ölçeği (Günüç, 2009) ile internet ve sosyal medya kullanımına yönelik sorulardan oluşan anket vasıtasıyla elde edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular arasında öğrencilerin çoğunluğunun her gün mutlaka interneti kullandığı ve günde ortalama 3 ila 6 saat arasında internette vakit geçirdikleri yer almaktadır. Ayrıca, öğrencilerde internet bağımlılığı arttıkça duyguları tanıma ve söze dökmede güçlük yaşadıkları, etrafındaki kişilerin duygularını tanımanın güçleştiği ve duyguların ayırt edilebilirliğinin zorlaştığı tespit edilmiştir.
 • Arcan, K. & Yüce, Ç. B. (2016). İnternet Bağımlılığı ve İlişkili Psiko-Sosyal Değişkenler: Aleksitimi Açısından Bir Değerlendirme. Türk Psikoloji Dergisi, 31(77), 46-56.
 • Bagby, R. M., Taylor, G. J. & Parker, J. D. A. (1994). The Twenty-Item Toronto Alexithymia Scale-II. Convergent, Discriminant and Concurrent Validity. Journal of Psychosomatic Research, 38, 33-40.
 • Batıgün, A. D. & Kılıç, N. (2011). İnternet Bağımlılığı ile Kişilik Özellikleri, Sosyal Destek, Psikolojik Belirtiler ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkiler. Türk Psikoloji Dergisi, 26(67), 1-10.
 • Baysan-Araslan, S., Cebeci, S., Kaya, M. & Canbal, M. (2016). Relationship Between Internet Addiction and Alexithymia Among University Students. Clinical and Investigative Medicine, 39(6), 111-115.
 • Craparo, G. (2011). Internet Addiction, Dissociation, and Alexithymia. Social and Behavioral Sciences, 30, 1051-1056.
 • Dalbudak, E., Evren, C., Aldemir, S., Coşkun, K. S., Uğurlu, H. & Yıldırım, F. G. (2013). Relationship of Internet Addiction Severity with Depression, Anxiety and Alexithymia, Temperament and Character in University Students. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 16(4), 272- 278.
 • Dereboy, İ. F. (1990). Aleksitimi: Bir Gözden Geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi, 3, 157-167.
 • Dökmen, Ü. (2000). Yarına Kim Kalacak? Evrenle Uyumlaşma Sürecinde Var Olmak Gelişmek Uzlaşmak. İstanbul. Sistem Yayıncılık.
 • Farges, F., Corcos, M., Speranza, M., Loas,G., Perez-Diaz, F., Venisse, J.-L., Lang, F., Bizouard, P., Halfon, O. & Flament, M. (2004). Alexythymia, Depression and Drug Addiction. L'Encéphale, 30(3), 201–211.
 • Goldberg, I. (1996). Internet Addiction Support Group, Erişim tarihi 13.09.2018, http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/supportgp.html
 • Griffiths, M. (1997). Psychology of Computer Use: XLIII. Some Comments on 'Addictive Use of The Internet' By Young. Psychological Reports, 80(1), 81-82.
 • Günüç, S. (2009). İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bazı Demografik Değişkenler ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Van.
 • Haviland, M. G. Warren, W. L. & Riggs, M. L. (2000). An Observer Scale to Measure Alexithymia. Psychosomatics, 41(5), 385-392.
 • Jacob, S. & Hautekeete, M. (1999). Alexithymia in Associated with A Low Self Estimated Affective Intensity, Personality and Individual Differences, 27(1), 125-133.
 • Kauhanen J, Kaplan G. A, Julkunen J, Wilson T. W. & Salonen, J. T. (1993). Social Factors in Alexithymia. Comprehensive Psychiatry, 34(5), 1-5.
 • Kemerli, B. & Çelik, T. (2015). Aleksitimi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği. Journal of European Education, 5(2), 38-46.
 • Kim, S. & Kim, R. (2002). A Study of Internet Addiction: Status, Causes, and Remedies. Journal of Korean Home Economics Association English Edition, 3(1), 1-19.
 • Koçak, R. (2002). Aleksitimi: Kuramsal Çerçeve Tedavi Yaklaşımları ve İlgili Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 183-212.
 • Lesser, E. M. (1981). A Review of The Alexithymia Concept. Psychosom Medicine, 1(43), 531-543.
 • Mahapatra, A. & Sharma, P. (2018). Association of Internet Addiction and Alexithymia - A Scoping Review. Addict Behaviors, Jun, 81:175-182.
 • Özen, S. & Topcu, M. (2017). Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Depresyon, Obsesyon-Kompulsiyon, Dürtüsellik, Aleksitimi Arasındaki İlişki. Bağımlılık Dergisi, 18(1), 16-24.
 • Öztürk, F. O., Ekinci, M., Öztürk, Ö. & Canan, F. (2013). The Relationship of Affective Temperament and Emotional-Behavioral Difficulties to Internet Addiction in Turkish Teenagers. ISRN Psychiatry, 2013, 1-6.
 • Scimeca, G., Bruno, A., Cava, L., Pandolfo, G., Muscatello, M. R. & Zoccali, R., (2014). The Relationship Between Alexithymia, Anxiety, Depression, and Internet Addiction Severity in A Sample of Italian High School Students. The Scientific World Journal, 2014, 1-8.
 • Sifneos, P. E. (1973). The Prevalence of ‘Alexithymic’ Characteristics in Psychosomatic Patients. Psychotherapy and Psychosomatic, 22(2), 255-262.
 • Şahin, A. R. (1992). Peptik Ülserli Hastalarda Aleksitimik Özellikler. Türk Psikiyatri Dergisi, 3(1), 26-30.
 • Taylor, G. J. (1984). Alexithymia Concept, Measurement and Implications for Treatment. American Journal of Psychiatry, 141(6), 725-732.
 • Taylor, G. J. Ryan, D. & Bagby, M. (1985). Toward the Development of a New Self-Report Alexthymia Scale. Psychother Psychosom, 44(4), 202-208.
 • Turan, S. G. & Dilmen, N. E. (2016). Bilişim Okuryazarlığı Bağlamında Siber Şiddetin Meşrulaştırılması. Yeni Symposium, 54(3), 25-29.
 • Yılmazsoy, B. & Kahraman, M. (2017). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(4), 9-29.
 • Young, K. S. (1996). Psychology of Computer Use: XL. Addictive Symptom of An Already Characterized Psychiatric Use of The Internet: A Case That Breaks the Stereotype. Psychological Reports, 79(3), 899–902.
 • Young, K. S. (1998). Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder. CyberPsychology & Behavior, 1(3), 237-244.
 • Young, K. S. (2007). Cognitive Behaviour Therapy with Internet Addicts: Treatment Outcomes and Implications. Cyberpsychology & Behavior, 10(5), 671-679.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9847-6888
Yazar: Necla YILMAZ
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1401-9947
Yazar: Elif KAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6951-3814
Yazar: Ramazan ERDEM
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4964-8591
Yazar: Ahmet ALKAN
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Haziran 2020
Kabul Tarihi : 22 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2020

APA Yılmaz, N , Kaya, E , Erdem, R , Alkan, A . (2020). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE DUYGU SAĞIRLIĞI İLİŞKİSİ . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 5 (13) , 347-361 . DOI: 10.25204/iktisad.759890