Yıl 2016, Cilt 5 , Sayı 3, Sayfalar 247 - 270 2016-07-01

Sosyal Medyanin Örgüt İçi İletişimdeki Rolü
THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN ORGANIZATIONAL COMMUNICATION

Seyhan Özdemir [1] , Ramazan Erdem [2]


Sosyal medya; kullanıcıların kendilerini ifade ettikleri ve diğer kullanıcılar ile bağlantıda kaldıkları yeni bir sanal alandır. İnternetle birlikte gündelik hayatımıza giren sosyal medya her geçen gün önemini daha çok hissettirmektedir. Sosyal medya, insanlarla kurduğumuz iletişimde de büyük paya sahiptir. Dolayısıylaörgüt içi iletişim açısından da incelenmesi gereken bir olgu olarak düşünülebilir. Bu çalışmanın amacı sosyal medyanın örgüt içi iletişimdeki rolünü incelemektir. Çalışmada örgütsel iletişimde sosyal medyanın ne kadar etkili olup olmadığı ele alınmıştır. Araştırmanın evrenini Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesindeki farklı alanlardan dört fakültede çalışan akademik ve idari personel oluşturmaktadır. Herhangi bir örneklem seçimi yapılmamış ve bütün çalışanlara anket dağıtılmış ve çalışanlardan analize elverişli 276 anket toplanmıştır. Yapılan analizlerin sonuçlarına göre çalışanların en fazla Facebook ve Twettir kullandıkları, sosyal medyayı örgüt içi iletişim aracı olarak düşündükleri, sosyal medyayı biçimsel iletişim ve sanal iletişim aracı olarak düşündükleri bulunmuştur
Social media is a new virtual media where users express themselves and stay connected with other users. The importance of social media together with the Internet that replaces in our daily life increases day by day. Social media, has the largest share in communication. Therefore, we have dealt with intra-organizational ommunication plays an important role in social media. The aim of this research we have examined the role of social media in organizational communication. In organizational communication, whether social media is how effective are discussed. Survey in the Suleyman Demirel University, Faculty of Economics and Administrative Sciences Faculty, Faculty of Engineering, Faculty of Architecture and Faculty of Health Sciences, a total of 276 academic and administrative staff have been reached. As a result of the analysis is most of the employees use Facebook and Twitter, It has been found that social media as a communication tool within the organization, virtual and formal communication tool
 • Akar, E., (2010), Sosyal Medya Pazarlaması, Ankara, Efil Yayınevi.
 • Akbulut, Y., (2010), Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları, İstanbul, İdeal Kültür Yayıncılık.
 • Alikılıç, Ö., Onat, F., (2007), “Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar”, Journal of Yasar University, S. 8(2), s. 899-927.
 • Argın, F.S.,(2013), Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi: Çekmeköy Örneği, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi), İstanbul
 • Aytekin, Ç., (2011), “Wiki Uygulamalarına İletişimsel Yaklaşım İle Bir Model Önerisi”,Online Academic Journal of Information Technology, c.2, S.5.
 • Aziz, A., (2010), İletişime Giriş, İstanbul, HiperLink Yayanları.
 • Boyd, D. M., (2008), “American Teen Sociality in Networked Publics”, Doctor of Philosophy in Information Management and Systemswith a Designated Emphasis in New Media, University of California, Berkeley.
 • Bruns, A., Bahnisch, M., (2009), “Social Media: Tools for User-Generated Content Social Drivers behind Growing Consumer Participationin User-Led Content Generation”, State of the Art, Smart Services CRC, v.1, p.1-60.
 • Büyüköztürk, Ş., (2010), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara , Pegem Akademi.
 • Dal, A., (2012), Grup İletişimi ve Örgüt İçi İletişim, (Ed.), Nezih Orhon, Ufuk Eriş, İletişim Bilgisi,Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Dökmen, Ü., (2012), İletişim Çatışmaları ve Empati, İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Fiske, J., (2003), İletişim Çalışmalarına Giriş, (Çev. Süleyman İrvan), Ankara, Bilim ve Sanat.
 • Goldhaber, G., (1993), Organizational Communication, 6th edition, Dubuque, IA: Brown.
 • Hazar, M., (2011), “Sosyal Medya Bağımlılığı-Bir Alan Çalışması”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, S. 32, s. 151-176.
 • Kahraman, M., (2013), Sosyal Medya 101 2.0,İstanbul, MediaCat.
 • Kaplan, A., Haenlein, M., (2010), “Users of the World, Unite The Challenges and Opportunities of Social Media” Kelley School of Business, Indiana University. Business Horizons, 53(1), p.59-68.
 • Kara, T., (2012), “Sosyal Medya KOBİ’ler İçin Bir Fırsat mı? ”, (Ed.) Tolga Kara ve Ebru Özgen, Sosyal Medya / Akademi, İstanbul, Beta Basım Yayım.
 • Kara, T., (2013), Sosyal Medya Endüstrisi, İstanbul, Beta Basım Yayım.
 • Karaçor, S., (2009), “Halkla İlişkilerde İletişim Aracı Olarak Bloglar”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, C.2, S.2, s.87-99.
 • Karaçor, S., Şahin, A., (2004), “Örgütsel İletişim Kurma Yöntemleri ve Karşılaşılan İletişim Engellerine Yönelik Bir Araştırma”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, c.8, s.97-117.
 • Karatepe, S., (2005), Örgütlerde İletişim-Güdülenme ilişkisi, Ankara, Siyasal Kitabevi.
 • Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., (2011), “Social Media? Get Serious Understanding the Functional Building Blocks of Social Media”, Business Horizons, Indiana, New Jersey, S.54, s. 235-256.
 • Koçak, N. G., (2012), Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Davranışlarının ve Motivasyonlarının Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında İncelenmesi: Eskişehir’de Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Eskişehir.
 • Mangold, W. G., Faulds, D. J., (2009), “Social Media: The New Hybrid Element Of the Promotion Mix”, Business Horizons, v. 52, p.357-365.
 • Mavnacıoğlu, K., (2009), “İnternette Kullanıcıların Oluşturduğu ve Dağıttığı İçeriklerin Etik Açıdan İncelenmesi: Sosyal Medya Örnekleri”, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Etik Sempozyumu, s. 63-72.
 • Okur, H. D., (2012), Kitle iletişimi bağlamında sosyal paylaşım sitelerinin toplumsal ilişki kurma biçimlerine etkisi (Facebook örneği), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi), Isparta
 • Onat, F., (2010), “Bir Halkla İlişkiler Uygulama Alanı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir İnceleme”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, S. 11, s.103-122.
 • Sabuncuoğlu, Z., Gümüş, M., (2012), Örgütlerde İletişim, İstanbul, Kriter Yayıncılık.
 • Safko, L. ve Brake, D.K., (2009), The social media bible: tactics, tools, and strategies for business success. New Jersey: John Wiley&Sons, Inc.
 • Sillars, S., (1985), İletişim, (Çev. Nüzhet Akın), Ankara, Özgün Matbaacılık A.Ş.
 • Tayfun, R., (2010), Etkili İletişim ve Beden Dili, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tuncer, A. S., (2013), Sosyal Medyanın Gelişimi, (Ed.) F. Zeynep Özata, Sosyal Medya, Eskişehir, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1834.
 • Tutar, H., (2009), Örgütsel İletişim, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Tutar, H., Yılmaz, M. K., (2003), Genel İletişim Kavramlar ve Modeller, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tutar, H., Yılmaz, M. K., (2005), Genel İletişim Kavramlar ve Modeller, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Vercic, A. T., Vercic, D. ve Sriramesh, K., (2012), Internal Communication: Definition, Parametersand The Future, Public Relations Review, 38: 223 – 230.
 • Vural, B. ve Bat, M., (2010), “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma”, Journal of Yaşar University, v.5, s.3348-3382. İnternet Kaynakları
 • Communication, http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=communication&searchmode=none, (15.03.2014).
 • Sosyal Medyanın Topluma Etkileri, http://www.slcwebtasarim.com/blog-yazi.asp?s=1&sno=348, (18.03.2014).
 • What is Communication?, http://www.skillsyouneed.com/general/what-is-communication.html, (15.03.2014).
 • Yayla, A., (2014), Sosyal Medya ve İyi İnsan Olmak, http://yenisafak.com.tr/yazarlar/atillayayla/sosyal-medya- ve-iyi-insan-olmak/50566, (08.03.2014).
Diğer ID JA79AY23TN
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Seyhan Özdemir
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü,

Yazar: Ramazan Erdem
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Sağlık Yönetimi Bölümü,

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2016

Bibtex @ { mjss485352, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {247 - 270}, doi = {}, title = {Sosyal Medyanin Örgüt İçi İletişimdeki Rolü}, key = {cite}, author = {Özdemir, Seyhan and Erdem, Ramazan} }
APA Özdemir, S , Erdem, R . (2016). Sosyal Medyanin Örgüt İçi İletişimdeki Rolü. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (3) , 247-270 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40505/485352
MLA Özdemir, S , Erdem, R . "Sosyal Medyanin Örgüt İçi İletişimdeki Rolü". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2016 ): 247-270 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40505/485352>
Chicago Özdemir, S , Erdem, R . "Sosyal Medyanin Örgüt İçi İletişimdeki Rolü". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2016 ): 247-270
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Medyanin Örgüt İçi İletişimdeki Rolü AU - Seyhan Özdemir , Ramazan Erdem Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 247 EP - 270 VL - 5 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Sosyal Medyanin Örgüt İçi İletişimdeki Rolü %A Seyhan Özdemir , Ramazan Erdem %T Sosyal Medyanin Örgüt İçi İletişimdeki Rolü %D 2016 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Özdemir, Seyhan , Erdem, Ramazan . "Sosyal Medyanin Örgüt İçi İletişimdeki Rolü". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 / 3 (Temmuz 2016): 247-270 .
AMA Özdemir S , Erdem R . Sosyal Medyanin Örgüt İçi İletişimdeki Rolü. MJSS. 2016; 5(3): 247-270.
Vancouver Özdemir S , Erdem R . Sosyal Medyanin Örgüt İçi İletişimdeki Rolü. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2016; 5(3): 270-247.