ISSN: 1309-0658
e-ISSN: 1309-0674
Başlangıç: 2009
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Lut TAMAM
Kapak Resmi
       

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilimler, psikiyatri hemşireliği v.b.) tümünü kapsayan ve bu konulardaki güncel gözden geçirme yazılarını (ve özel sayılarda araştırma makalelerini) Türkçe ve İngilizce yayınlayan hakemli çift dilli açık erişimli bir online dergidir.  Dergi her yıl sadece derleme makalesi içeren 4 sayı dışında, sadece araştırma makaleleri içeren bir özel sayıda yayınlamaktadır. Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Hareketinin (BOAI) tanımına uygun bir açık erişim dergisidir.

Dergimiz şu an 2022 yılı için derleme makaleleri, 2022 yılı ek sayısı için araştırma makaleleri kabul etmektedir. 


2021 - Cilt: 13 Sayı: 4

Derleme

Hayvan Destekli Uygulamaların Tutuklu Bireyler Üzerine Etkisi: Sistematik Bir Gözden Geçirme

Derleme

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Elektrokonvulsif Tedavi (EKT)

Derleme

Boşanma ve Boşanma Sonrası Uyum: Tanımlar, Modeller ve Uyumun Değerlendirilmesi

Derleme

21.Yüzyılda Çocukları ve Gençleri Bekleyen Siber Riskler

Derleme

Covid-19’un Öğrencilerin Stres, Anksiyete, Depresyon, Korku Düzeylerine Etkisi: Sistematik Derleme

Derleme

Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu: Bir Gözden Geçirme

Derleme

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavisinde Kullanılan Davranışçı Terapi Müdahale Teknikleri

Derleme

Juvenile Sexual Offenders: Dynamics of The Sexual Offenses

Derleme

Anoreksiya Nervosalı Hastalarda İntestinal Mikrobiyotanın Rolü

Derleme

GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU (FoMO): GÜNCEL BİR DERLEME FEAR OF MISSING OUT: CURRENT REVIEW

Derleme

HUNTİGTON HASTALIĞI’NIN NÖROPSİKİYATRİK YÖNÜ

Derleme

Psikiyatride Fonksiyonel Konfüzyon

Derleme

Bilişsel Esneklik Mi Psikolojik Esneklik Mi? İki Kavramın Karşılaştırmasını İçeren Bir Derleme Çalışması

Derleme

İki Uçlu Bozukluk ve Romatoid Artrit İlişkisi

Derleme

Duygudurum ve Kaygı Bozukluklarında Psikonöroimmünolojik Etkenler

Derleme

Sağlık Davranış Kuramları Çerçevesinden Hamilelikte Sigara Bırakma: Güncel Bir Derleme

Derleme

Otizm Spektrum Bozukluğunda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilerin Kullanımı: Bir Gözden Geçirme

Derleme

Duygu Düzenlemeye Güncel Bir Bakış: Bağlamsal Faktörler

Derleme

TRAVMA MAĞDURLARINA YÖNELİK GRUP MÜDAHALELERİ

Derleme

Anormal Kavramına Ruh Sağlığı Üzerinden Bir Bakış

Derleme

C Kümesi Kişilik Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi Etkili Midir?

Derleme

Fibromiyalji ile İlişkili Psikolojik Faktörler ve Psikolojik Müdahale Alanları: Bir Gözden Geçirme Çalışması

Derleme

An update on the association between Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Autonomic Nervous System

Derleme

Çocuk Cinsel İstismarını Önleme Programlarında Ebeveyn Eğitimi

Derleme

“YULI” FİLMİNİN TRAVMA, BÜYÜME VE YARATICILIK KAVRAMLARI IŞIĞINDA İNCELENMESİ

Derleme

Öz Belirleme Kuramı Temelinde Bir Müdahale Aracı Olarak Video Oyunları: Bir Derleme Makalesi

Derleme

Nörobiyolojik temelde alkol/madde kullanım bozukluklarında bir şiddet türü olarak intihar

Derleme

“DELİ VE DÂHİ” FİLMİNİN PSİKİYATRİNİN TARİHİ VE PSİKİYATRİK TEDAVİLER ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Derleme

İnsana Verilen Terapinin Etkililiği Üzerine Bir Sistematik Derleme Çalışması

Derleme

Şizofreni Hastalığında Mutluluk Kavramı

Derleme

ERGENLİK DÖNEMİNDE FARKINDALIĞI AZ OLAN BİR TANI: MENSTRUEL PSİKOZ

Derleme

Doğum Korkusu Tedavisinde İnovatif Bir Müdahale Yöntemi: Haptoterapi

Derleme

Ruh Sağlığı Okuryazarlığı: Farkındalık ile Toplum Ruh Sağlığını Güçlendirme

Derleme

Evlilikte Çatışma Çözümü ve Mutluluk

Derleme

Okul Tükenmişliğiyle Başa Çıkma

Derleme

KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ ODAKLI DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK BİR GÖZDEN GEÇİRME

Derleme

An Interesting Model For Functional Neurological Disorders: Integrative Approaches To Psychogenic Dysphonies

Derleme

ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ KADINLARDA BENLİK SAYGISI VE YORDAYICILARININ KÜLTÜRLE İLİŞKİSİNE BİR BAKIŞ

Araştırma Makalesi

Durumluk Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Güvenirlik Çalışması

Derleme

İntihar Sonrası Yas Süreci: Bir Sistematik Gözden Geçirme Çalışması

Araştırma Makalesi

COVID-19 SÜRECİNDEKİ YAŞLI BİREYLERİN DAMGALANMA VE ANKSİYETEYE YÖNELİK DENEYİMLERİ

Derleme

ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU İÇİN DİYALEKTİK DAVRANIŞ TERAPİSİ: BİR NARATİV DERLEME

Creative Commons Lisansı
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.