Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 2, 23 - 33, 25.07.2018

Öz

Bu çalışmanın amacı,
Eğitim Fakültelerinde görev yapan akademisyenlerin mesleki etik ilkelerine
uymalarına ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerinin belirlenmesidir.
Betimsel taramanın kullanılacağı çalışmanın örneklemini random seçilen dört
üniversitenin Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim
Dalı Son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının, eğitim
fakültelerinde görev yapan akademisyenlerin mesleki etik ilkelerine uyma
durumlarının belirlenebilmesi için Gençoğlu (2015) tarafından geliştirilen 53
maddelik 5’li likert tipinde hazırlanan “Öğretim Elemanlarının Mesleki Etik
İlkelerine Uyma Düzeyleri Ölçeği” kullanılacaktır. Ölçeğe ilişkin faktör
analizi sonuçları incelendiğinde 53 maddelik ölçeğin toplam altı alt boyuta
ayrıldığı belirlenmiştir. Bu alt boyutlar toplam varyansın %61,3 nü
açıklamaktadır. Ölçeğin güvenilirlik kat sayısı ise 0,98 olarak hesaplanmıştır.
Ölçek ile elde edilen verilerin analizinde cinsiyet, genel not ortalaması,
meslek etiği dersi/seminerine katılıp katılmama durumları, anne-baba eğitim
düzeyi, büyüdükleri yer bağımsız değişken olarak alınacaktır. Bu değişkenlerden
cinsiyet, meslek etiği dersi/seminerine katılıp katılmama durumu ve büyüdükleri
yere bağlı olarak ölçek puanları arasındaki farklılığa bakmak için veriler
normal dağılırsa Bağımsız Örneklemler T-Testi uygulanacaktır. Veriler normal
dağılmazsa Mann Whitney U testi yapılacaktır. Anne-baba eğitim düzeyine bağlı
olarak ölçek puanları arasındaki farklılıkları belirleyebilmek için veriler
normal dağılırsa ANOVA, dağılmazsa Kruskall Wallis analizi uygulanacaktır.
Genel not ortalaması ile ölçek puanları arasındaki ilişki ise korelasyon
istatistiği ile ortaya konulacaktır. Bu analizler frekans ve yüzde gibi
betimsel istatistikler ile desteklenecektir. Söz konusu analizler SPSS 23 paket
programı yardımı ile yapılacaktır. Toplanacak veriler ışığında eğitim
fakültesinde görev yapan akademisyenlerin mesleki etik ilkelerine uyma
durumları hakkında sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri analiz edilecek olup
elde edilen bulgular ve bulgulara dayalı yorumlara yer verilecektir. 

Kaynakça

 • Acar, A. (2000). Etik Değerlerin Kurumsallaştırılması Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: Yüksek Lisans Tezi.
 • Altınkurt, Y., & Yılmaz, K. (2011). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlerin Mesleki Etik Dışı Davranışlar İle İlgili Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 113-128.
 • Altınkurt, Y., & Yılmaz, K. (2011). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlerin Mesleki Etik Dışı Davranışlar İle İlgili Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 113-128.
 • Aydın, İ. (2003). Eğitim ve Öğretimde Etik. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Aydın, İ. (2006). Eğitim ve Öğretimde Etik. Ankara: Pegema Yayınevi.
 • Cevizci, A. (2002). Etiğe Giriş. İstanbul: Engin Yayıncılık.
 • Coşkun, N. (2016). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin ve Öğretim Elemanlarının Öğretmenlik Meslek Etiği Değerlerine İlişkin Görüşleri: Mesleki Etik Değerlerin Kazanımı Sürecinde Örtük Program. Aydın: Doktora Tezi.
 • Dayanç, a. T. (2007). Sınıf Öğretmenliği Aday Öğretmenlerinin Mesleki Etik Konusundaki Görüşleri ve Mesleki Etik İkilemleri Çözümleme Biçimleri. Bolu: Yüksek Lisans Tezi.
 • Dayanç, T. (2007). Sınıf Öğretmenliği Aday Öğretmenlerinin Mesleki Etik Konusundaki Görüşleri ve Mesleki Etik İkilemleri Çözümleme Biçimleri. Bolu: Yüksek Lisans Tezi. Dayanç, T. a. (2007). Sınıf Öğretmenliği Aday Öğretmenlerinin Mesleki Etik Konusundaki Görüşleri ve Mesleki Etik İkilemleri Çözümleme Biçimleri. Bolu: Yüksek Lisans Tezi.
 • Erdem, A. R. (2007). Eğitim Fakültesi Kültürünün Önemli Bir Öğesi: Değerler. Eurasian Journal of Educational Research , 95-108.
 • Gençoğlu, M. (2015). Öğretim Elemanlarının Akademik Etik Kapsamındaki Davranışlara İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Girne: Yüksek Lisans Tezi.
 • George, R. T. (2003). Ethics, Acdemic Freedom and Academic Tenure. Journal of Academic Ethics, 11-25.
 • Gerçek, H., Güven, H., Özdamar, O., Yanpar, T., & Korkmaz, T. (2011). Yükseköğretim Kurumlarında Etik İlkeler, Sorumluluklar ve Davranış Kuralları. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 80-88.
 • Gündüz, Y., & Çoşkun, S. (2015). İlköğretim Öğrencilerinin Öğretmenlerinin Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeyine İlişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 96-105.
 • Helvacı, A. (2010). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışı Gösterme Düzeyleri. Journal of World of Turks , 391-410.
 • Karataş, A. (2013). İlköğretim Öğretmen Adayları İçin Meslek Etiğinin Önemi. Marmara Coğrafya Dergisi, 304-318.
 • Kıranlı, S. (2002). Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin Etik İlkeleri Uygulama ve Etik İlkeleri Çözümleme Yeterliliği. Eskişehir: Yüksek Lisans Tezi.
 • Kuçuradi, İ. (1994). Uludağ Konuşmaları Özgürlük Ahlak Kültür Kavramları. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Türk Felsefe Dizisi.
 • Kuçuradi, İ. (1999). Etik. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
 • Oğuzkan, F. (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Pelit, E., & Güçer, E. (2005). Ticaret ve turizm meslek dersi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğiyle İlgili Etik Olmayan Davranışlara İlişkin Algılamaları. II. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu.
 • Tabachnich, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics /sixth ed.). Boston: Pearson
 • Yeniçeri, Ö. (2007). Yozlaşma ve Yabancılaşmaya Karşı İtirazlar. İstanbul: Kültür Sanat Yayınları.
 • Yılmaz, G. (2007). Akademisyenlik Mesleğine Yönelik Etik Kodların Geliştirilmesine İlişkin Görgül Bir Araştırma. Manisa: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yılmaz, K., & Altınkurt, Y. (2009). Öğretmen Adaylarının Mesleki Etik Dışı Davranışlar İle İlgili Görüşleri. İş Ahlakı Dergisi(2), 71-88.
 • Yoldaş, C., Yetim, G., & Küçükoğlu, N. E. (2016). Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Özyeterlilik İnançlarının Karşılaştırılması. Sosyal Bilimler Dergisi, 90-102.

Ayrıntılar

Bölüm Makale
Yazarlar

Ayşenur ŞENER

Türkiye


Cenk YOLDAŞ

Türkiye


Okay IŞLAK Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijal326652, journal = {International Journal of Active Learning}, issn = {2536-5258}, address = {}, publisher = {Meryem Nur AYDEDE}, year = {2018}, volume = {3}, number = {2}, pages = {23 - 33}, title = {AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Şener, Ayşenur and Yoldaş, Cenk and Işlak, Okay} }
APA Şener, A. , Yoldaş, C. & Işlak, O. (2018). AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ . International Journal of Active Learning , 3 (2) , 23-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijal/issue/38500/326652
MLA Şener, A. , Yoldaş, C. , Işlak, O. "AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ" . International Journal of Active Learning 3 (2018 ): 23-33 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijal/issue/38500/326652>
Chicago Şener, A. , Yoldaş, C. , Işlak, O. "AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ". International Journal of Active Learning 3 (2018 ): 23-33
RIS TY - JOUR T1 - AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ AU - AyşenurŞener, CenkYoldaş, OkayIşlak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Active Learning JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 33 VL - 3 IS - 2 SN - 2536-5258- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Active Learning AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ %A Ayşenur Şener , Cenk Yoldaş , Okay Işlak %T AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ %D 2018 %J International Journal of Active Learning %P 2536-5258- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Şener, Ayşenur , Yoldaş, Cenk , Işlak, Okay . "AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ". International Journal of Active Learning 3 / 2 (Temmuz 2018): 23-33 .
AMA Şener A. , Yoldaş C. , Işlak O. AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ. International Journal of Active Learning. 2018; 3(2): 23-33.
Vancouver Şener A. , Yoldaş C. , Işlak O. AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ. International Journal of Active Learning. 2018; 3(2): 23-33.
IEEE A. Şener , C. Yoldaş ve O. Işlak , "AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ", International Journal of Active Learning, c. 3, sayı. 2, ss. 23-33, Tem. 2018
----------