Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

APRICOT PRODUCTION AND MARKETING PROBLEMS; THE CASE OF MALATYA PROVINCE

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 4, 113 - 125, 17.12.2017

Öz

Turkey is the world leader in apricot production. The apricots, which is an important export product of Turkey, is mostly produced in Malatya Province. The main purpose of this research is to determine the attitudes, expectations, and problems of the producers regarding the production and marketing of apricots. For this purpose, face-to-face surveys were conducted with 119 apricots producers from Malatya province in 2016. The attitudes, expectations, and problems of producers on the production and marketing of apricots were examined using the 5-point Likert scale. The obtained data are interpreted by percentage and frequency tables. According to the results of the research, the average age of the producers is 47, 58.8% of them are primary school graduates, and 41.2% are high school graduates. Almost all of the producers (99.2%) stated that instead of producing more apricots, higher quality production should be realized, and production at world standards should be achieved. Producers claim that proper packaging and product diversification are needed in both domestic and foreign markets. The sulfur content of dried apricots is a problem for exports. The sulfur content should be reduced to meet international standards, and healthy sulfurization methods should be developed. The technological shortcomings of apricot production cause poor quality products and marketing issues. For this reason modern techniques should be applied to apricot production. The producers stated that the most important cause of the low yield in apricot is spring’s late frost. For this reason, new plantation areas should be established in accordance with changing climatic conditions. Gradually moving to new plantation is important in terms of productivity and quality. They also stated that they encountered various problems due to working workers in apricots gardens. The producers’ expectations of the state services include: application training on apricot production standards, maintaining apricot advertisements and promotions throughout the year, and removing barriers to exporting apricots.

Kaynakça

 • Adanacıoğlu, H. (2003). Türkiye’de Kuru Kayısı Üretim, Pazarlama Durumu ve Alternatif Pazarlama Olanakları Üzerine Bir Araştırma: Malatya İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İzmir. 203s.
 • Aslan, A. (2013). Malatya İlinde Organik Ve Konvansiyonel Kayısı Üretimi Yapan İşletmelerin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş
 • Asma, B.M. (2011). Her yönüyle kayısı, Uyum ajans, Ankara.
 • Atalan, C. (1995), Malatya’da Kuru Kayısı İhracat Pazarlaması ve Sorunları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya
 • Atış, E., Çelikoğlu, Ş. (2017). Kağızman İlçesinde Kayısı Üretimi ve Yöre Ekonomisine Katkıları, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 36, Temmuz 2017, ss: 191-205, ISSN: 1303-2429, E-ISSN: 2147-7825
 • Çatı, K., Yıldız, S. (2007). Türkiye’de Kuru Kayısı Üretim ve Pazarlama Problemleri Ve Çözüm Önerileri, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt 21, Sayı 1, 337-360
 • Demirtas, B., Gul, A. (2003). Socio-Economic Structure and Problems of Fresh Apricot Producers in Mersin Province. Journal of Aegean Agricultural Research Institute, 13(1):158-175.
 • Ertürk, Y.E., Karadaş, K., Geçer, M.K. (2016). Iğdır İlinde Kayısı Üretimi ve Pazarlaması, Meyve Bilimi, 1 (Özel Sayı): 44-49. ISSN: 2148-0036
 • Fidan, İ. (2009). Iğdır ilinde kayısı üretiminin ekonomik analizi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Erzurum.
 • Gazanfer, S. (1995). Economics and Commercialization of Apricot. Xth International Symposium on Apricot Culture, Acta Horticulturae, Izmir, Turkey, No:384, P. 29-34
 • Gündüz, O. (2002). Malatya İli Merkez İlçede Kayısı Yetiştiriciliği Yapan Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi, Üretim ve Pazarlama Sorunları, Yüksek Lisans Tezi, Tokat
 • Işık, H.B., Uçum, İ., Aksoy, A., Uzundumlu, A.S. (2010). Taze Kayısı Sektörü ve Sorunları: Iğdır ili Örneği, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa.
 • Koçal, H. (2011). Kayısı Yetiştiriciliği. Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No:7.
 • Mancı, R., Binici, T., Işgın, T. (2011). Malatya İlinde Kayısı Üretim Maliyeti. GAP VI. Tarım Kongresi Bildiri Kitabı, s.136-142. Şanlıurfa.
 • Olgun, F.A., Adanacıoğlu, H., Peker, K. (2003). Türkiye’de Kuru Kayısı Üretim, Pazarlama Durumu Ve Alternatif Pazarlama Olanakları Üzerine Bir Araştırma: Malatya İli Örneği, Malatya Kayısı Araştırma Geliştirme Ve Tanıtma Vakfı, Yayın No:5, Malatya.
 • Olmuş, M. (2016). Malatya İlinde Kayısı Üretim Ekonomisi ve Pazarlama Yapısının İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Antalya.
 • Özçelebi, İ., Peker, K. (1994), ‘Kayısı Üretim ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunların Çözülmesinde Kayısı Tarım Satış(Pazarlama) Kooperatiflerinin Rolü’, Türkiye I. Tarım Ekonomisi Kongresi, İzmir.
 • Özdoğru B, Şen F, Bilgin N, Mısırlı, A, (2015). Bazı Sofralık Kayısı Çeşitlerinin Depolanma Sürecinde Fiziksel ve Biyokimyasal Değişimlerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 52 (1):23-30.
 • Sarıbaş, E.B. (2012). Türkiye Kayısı Sektörünün Ekonomik Analizi: Malatya İli Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Teknoloji Ve Sanayi İktisadı Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Ünal, M.R. (2010). Kayısı Araştırma Raporu, Fırat Kalkınma Ajansı, Eylül 2010. Malatya
 • http://www.yms.org.tr/files/downloads/istatistikler/yms-degerlendirme-raporu-ocak-aralik 2015.pdf (Erişim tarihi: 12.09.2017)
 • FAO, (2017). http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP (Erişim tarihi: 23.10.2017)
 • http://www.tim.org.tr/files/downloads/Raporlar/Tarim_Raporu_2017.pdf (Erişim tarihi: 24.10.2017)
 • Yavuz Tiftikçigil, B., Berksoy, O., Suran, F. (2017). Gelendost Elması Dünyaya Açılıyor’, Ur Ge İhtiyaç Analizi Raporu, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası, Final Raporu-06-07-2016
 • (http://www.yalvactso.org.tr/analiz/files/assets/basic-html/page83.html), (Erişim tarihi: 20.10.2017).

KAYISI ÜRETİMİ VE PAZARLAMA SORUNLARI; MALATYA İLİ ÖRNEĞİ

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 4, 113 - 125, 17.12.2017

Öz

Türkiye kayısı üretiminde dünyada lider konumdadır. Türkiye’nin önemli bir ihraç ürünü olan kayısı en çok Malatya ilinde üretilmektedir. Bu araştırmanın temel amacı kayısı üretimi ve pazarlanması konusunda üreticilerin tutum, beklenti ve sorunlarının belirlenmesidir. Bu amaca yönelik olarak 2016 yılında Malatya ilinden 119 üretici ile yüz yüze anket yapılmıştır. Üreticilerin kayısı üretimi ve pazarlaması konusundaki tutum, beklenti ve problemleri 5’li likert ölçeği kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen veriler yüzde ve frekans tabloları ile yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre üreticilerin ortalama yaşı 47, bunların %58,8’i ilkokul, %41,2’si lise mezunu olduğu belirlenmiştir. Üreticilerin neredeyse tamamı (%99,2) daha çok kayısı üretmek yerine daha kaliteli üretime geçilmesi ve dünya standartlarında üretim yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Üreticiler iç ve dış pazarlarda uygun ambalajlama ve ürün çeşitlendirme yapılması gerektiğini ifade etmektedir. Kuru kayısıdaki kükürt oranı ihracatta sorun olmaktadır. Kükürt oranı uluslararası standartları karşılayacak seviyeye düşürülmeli ve sağlıklı kükürtleme yöntemleri geliştirilmelidir. Kayısı üretimindeki teknolojik eksiklikler, kalitesiz ürün ve pazarlama problemlerine sebep olmaktadır. Bu nedenle kayısı üretiminde modern teknikler uygulanmalıdır. Üreticiler kayısıdaki verim düşüklüğünün en önemli nedenini ilkbahar geç donları olduğunu ifade etmişlerdir. Bu nedenle değişen iklim koşullarına uygun yeni plantasyon alanları tesis edilmelidir. Kademeli olarak yeni plantasyona geçilmesi verimlilik ve kalite açısından önemlidir. Ayrıca, üreticiler kayısı bahçelerinde işçi çalıştırmaktan dolayı çeşitli problemler yaşadıklarını belirtmişlerdir. Üreticilerin devletten beklentileri ise; kayısı üretim standartları ile ilgili uygulamalı eğitim,  kayısı reklam ve tanıtımların yıl boyunca sürdürülmesi ve kayısı ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasıdır.

Kaynakça

 • Adanacıoğlu, H. (2003). Türkiye’de Kuru Kayısı Üretim, Pazarlama Durumu ve Alternatif Pazarlama Olanakları Üzerine Bir Araştırma: Malatya İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İzmir. 203s.
 • Aslan, A. (2013). Malatya İlinde Organik Ve Konvansiyonel Kayısı Üretimi Yapan İşletmelerin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş
 • Asma, B.M. (2011). Her yönüyle kayısı, Uyum ajans, Ankara.
 • Atalan, C. (1995), Malatya’da Kuru Kayısı İhracat Pazarlaması ve Sorunları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya
 • Atış, E., Çelikoğlu, Ş. (2017). Kağızman İlçesinde Kayısı Üretimi ve Yöre Ekonomisine Katkıları, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 36, Temmuz 2017, ss: 191-205, ISSN: 1303-2429, E-ISSN: 2147-7825
 • Çatı, K., Yıldız, S. (2007). Türkiye’de Kuru Kayısı Üretim ve Pazarlama Problemleri Ve Çözüm Önerileri, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt 21, Sayı 1, 337-360
 • Demirtas, B., Gul, A. (2003). Socio-Economic Structure and Problems of Fresh Apricot Producers in Mersin Province. Journal of Aegean Agricultural Research Institute, 13(1):158-175.
 • Ertürk, Y.E., Karadaş, K., Geçer, M.K. (2016). Iğdır İlinde Kayısı Üretimi ve Pazarlaması, Meyve Bilimi, 1 (Özel Sayı): 44-49. ISSN: 2148-0036
 • Fidan, İ. (2009). Iğdır ilinde kayısı üretiminin ekonomik analizi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Erzurum.
 • Gazanfer, S. (1995). Economics and Commercialization of Apricot. Xth International Symposium on Apricot Culture, Acta Horticulturae, Izmir, Turkey, No:384, P. 29-34
 • Gündüz, O. (2002). Malatya İli Merkez İlçede Kayısı Yetiştiriciliği Yapan Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi, Üretim ve Pazarlama Sorunları, Yüksek Lisans Tezi, Tokat
 • Işık, H.B., Uçum, İ., Aksoy, A., Uzundumlu, A.S. (2010). Taze Kayısı Sektörü ve Sorunları: Iğdır ili Örneği, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa.
 • Koçal, H. (2011). Kayısı Yetiştiriciliği. Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No:7.
 • Mancı, R., Binici, T., Işgın, T. (2011). Malatya İlinde Kayısı Üretim Maliyeti. GAP VI. Tarım Kongresi Bildiri Kitabı, s.136-142. Şanlıurfa.
 • Olgun, F.A., Adanacıoğlu, H., Peker, K. (2003). Türkiye’de Kuru Kayısı Üretim, Pazarlama Durumu Ve Alternatif Pazarlama Olanakları Üzerine Bir Araştırma: Malatya İli Örneği, Malatya Kayısı Araştırma Geliştirme Ve Tanıtma Vakfı, Yayın No:5, Malatya.
 • Olmuş, M. (2016). Malatya İlinde Kayısı Üretim Ekonomisi ve Pazarlama Yapısının İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Antalya.
 • Özçelebi, İ., Peker, K. (1994), ‘Kayısı Üretim ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunların Çözülmesinde Kayısı Tarım Satış(Pazarlama) Kooperatiflerinin Rolü’, Türkiye I. Tarım Ekonomisi Kongresi, İzmir.
 • Özdoğru B, Şen F, Bilgin N, Mısırlı, A, (2015). Bazı Sofralık Kayısı Çeşitlerinin Depolanma Sürecinde Fiziksel ve Biyokimyasal Değişimlerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 52 (1):23-30.
 • Sarıbaş, E.B. (2012). Türkiye Kayısı Sektörünün Ekonomik Analizi: Malatya İli Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Teknoloji Ve Sanayi İktisadı Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Ünal, M.R. (2010). Kayısı Araştırma Raporu, Fırat Kalkınma Ajansı, Eylül 2010. Malatya
 • http://www.yms.org.tr/files/downloads/istatistikler/yms-degerlendirme-raporu-ocak-aralik 2015.pdf (Erişim tarihi: 12.09.2017)
 • FAO, (2017). http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP (Erişim tarihi: 23.10.2017)
 • http://www.tim.org.tr/files/downloads/Raporlar/Tarim_Raporu_2017.pdf (Erişim tarihi: 24.10.2017)
 • Yavuz Tiftikçigil, B., Berksoy, O., Suran, F. (2017). Gelendost Elması Dünyaya Açılıyor’, Ur Ge İhtiyaç Analizi Raporu, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası, Final Raporu-06-07-2016
 • (http://www.yalvactso.org.tr/analiz/files/assets/basic-html/page83.html), (Erişim tarihi: 20.10.2017).

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Derya ÖZTÜRK


Güngör KARAKAŞ

Yayımlanma Tarihi 17 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 2 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
ÖZTÜRK, D., & KARAKAŞ, G. (2017). KAYISI ÜRETİMİ VE PAZARLAMA SORUNLARI; MALATYA İLİ ÖRNEĞİ. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 2(4), 113-125.

All rights reserved. International Journal of Afro-Eurasian Research (IJAR) is an International refereed journal and published biannually. Authors are responsible for the content and linguistic of their articles. Articles published here could not be used without referring to the Journal. The opinions in the articles published belong to the authors only and do not reflect those of International Journal of Afro-Eurasian Research.