Yıl 2018, Cilt 3 , Sayı 6, Sayfalar 86 - 105 2018-06-30

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÜNİVERSİTE ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
A STUDY ON THE DETERMINATION OF EFFICACY OF UNIVERSITIES: TURKEY CASE

Aslı Ergenekon Arslan [1] , Ömer Zafer Güven [2]


Bu çalışmada; enformasyon ekonomisinin kaynağı olan üniversitelerin performansları veri zarflama analizi yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmada 100 devlet Üniversitesinin 2013 yılı verileri temel alınarak etkinlikleri değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, girdiler; Toplam öğrenci/öğretim üyesi, Toplam öğrenci/ yardımcı öğretim üyesi, Araştırma alanı/öğretim üyesi, Eğitim alanı/toplam öğrenci ve Sosyal alan/ toplam öğrenci olarak dikkate alınır iken, Öğrenci Sayısı ve İndex Yayın Sayısı çıktılar olarak analize dâhil edilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre, girdi yönelimli CCR’a göre 9, girdi yönelimli BCC’ye göre ise 27 üniversite etkin bulunmuştur.


In this study; the efficacies of universities in Turkey which are sources of information economics have been analyzed using data envelope analysis. The study assessed the activities of 100 state universities based on the data of year 2013. In this context, total student/faculty member, total student / associate faculty member, research area/faculty member, the field of study/total student and social area/total student, while a number of students and index number were included in the analysis as outputs. According to the results, the universities in the number of 9 were found active according to the input-oriented CCR and 27 of them were found active according to the input-oriented BCC.

 • Aydemir, Z.C. (2002) “Bölgesel Rekabet edebilirlik Kapsamında İllerin Kaynak Kullanım Görece Verimlilikleri: Veri Zarflama Analizi Uygulaması”, DPT Yayınları, No:2667.
 • Ayrıçay Y., Özçalıcı M., 1997-2012 Yılları Arasında Türkiye’de Veri Zarflama Analizi İle İlgili Yayınlanan Akademik Çalışmalar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, http://www.jes.ksu.edu.tr/ksuiibf/issue/view/5000010493.
 • Banaszewska, A., F. Cruijssen, W. Dullaert and J. C. Gerdessen,(2012), “A framework for measuring efficiencylevels—The caseofexpressdepots”, Int. J. Production Economics 139, 484–495.
 • Bakırcı,F., Babacan, A.,(2010), Türkiye’deki Kamu Üniversitelerinde CCR Etkinliği-Ölçek Etkinliği Analizi: DEA Tekniği Uygulaması, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2.
 • Bakırcı, F., Babacan, A., (2010), İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültelerinde Ekonomik Etkinlik, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2.
 • Bakırcı F. (2006) "Sektörel Bazda Bir Etkinlik Ölçümü: VZA İle Bir Analiz"Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 199-217
 • Charnes, A., W. W. Cooper and E. Rhodes (1978). “Measuring The Efficiency of Decision Making Units”, European Journal of Operational Research,, Vol.2, ss. 429–444.
 • Çınar Y., (2013), Türkiye’de Kamu Üniversitelerinin Eğitim-Araştırma Etkinlikleri Ve Etkinlik Artışında Stratejik Önceliklerin Rolü: Çok-Aktiviteli Vza Uygulaması, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 68, No. 2, s. 27 – 62.
 • Demir E. ve Durakoğlu M. (2013) Çorum İlindeki Liselerin 2012-2013 Eğitim Öğretim Sürecindeki Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçülmesi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 6, Sayı 1, s.19-42.
 • Engert, Frank (1996) "The Reporting of School District Efficiency: The Adequacy of Ratio Measures," Public Budgeting and Financial Management, 8: 247-271.
 • Esenbel, M., Erkin, M. O. ve Erdoğan, F. O. (2001). Veri Zarflama Analizi İle Dokuma, Giyim Eşyası Ve Deri Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Etkinliğinin Karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Yayını, Ankara, 514.
 • Karaemir, Ç., 2013,Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Eğitim Merkezlerinde Etkinlik Analizleri: Veri Zarflama Analizi Kullanarak Performans Analizi Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Kavuncubaşı, Ş. (1995) “Hastanelerde Göreli Verimlilik Ölçümü: Veri Çevreleme Analizinin Uygulanması”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kırda K. (2014), Veri Zarflama Analizi İle Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Performanslarının Değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler – Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı “İktisat, Siyaset Ve Toplum Üçgeninde Küreselleşmenin Yerel Dinamikleri” Hopa/Artvin, 15-17 Ekim.
 • Lewin, Y. A., & Seiford, L. M. (1997). Extending the frontiers of data envelopment analysis. Annalsis of Operations Research,73, 1-11.www.deu.edu.tr/userweb/k.../Veri%20%20Zarflama%20Analizi.doc
 • Kaynar O., Zontul M., Bircan H. (2005), “Veri Zarflama Analizi İle OECD Ülkelerinin Telekomünikasyon Sektörlerinin Etkinliğinin Ölçülmesi”, CÜİİB Dergisi, 6 (1), s.37- 57.
 • Kecek, G., (2010), Veri Zarflama Analizi Teori Ve Uygulama Örneği, Siyasal Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kutlar,A.,Babacan A., (2008), Türkiye’deki Kamu Üniversitelerinde CCR Etkinliği-Ölçek Etkinliği Analizi: DEA Tekniği Uygulaması, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15)/ 1 : 148-172.
 • Koontz,H., Weihrich,H., (1988) Management, New York: McGraw-Hill
 • Lerme, C. S., Ali, A. I. and Seiford, L. M. (1995), “Components of Efficiency Evaluation in Data Envelopment Analysis”, European Journal of Operational Research, Vol 80, 462-473.
 • Özden, H. Ü. (2008). Veri zarflama analizi ile Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin etkinliğinin ölçülmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 37(2), 167-185.
 • Tarım, A., (2001), Veri Zarflama Analizi: Matematiksel Programlama Tabanlı Göreli Etkinlik Ölçümü Yaklaşımı, Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü, Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi, 15, 219s.
 • Tosun, H., (2015), Devlet Üniversiteleri: Performans Değerlendirme Finansman Modellleri Ve Yeniden Yapılanma, Uzman Matbaacılık, Ankara.
 • Uzgören E, Şahin G., 2013, Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulları’nın Performanslarının Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Ölçümü, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 18, Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 9, No. 18, 2013.
 • Worthington, Andrew (2001).“An Empirical Survey of Frontier Efficiency Measurement Techniques in Education,” Education Economics, 9 (3): 245-268.
 • Yıldırım B.F., Önder E.; Operasyonel, Yönetsel Ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Dora Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Bursa.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8052-8566
Yazar: Aslı Ergenekon Arslan (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, PAZARYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7956-6100
Yazar: Ömer Zafer Güven
Kurum: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2018

Bibtex @araştırma makalesi { ijar438474, journal = {Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-215X}, address = {}, publisher = {Hakan ARIDEMİR}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {86 - 105}, doi = {}, title = {VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÜNİVERSİTE ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Ergenekon Arslan, Aslı and Güven, Ömer Zafer} }
APA Ergenekon Arslan, A , Güven, Ö . (2018). VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÜNİVERSİTE ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi , 3 (6) , 86-105 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijar/issue/38351/438474
MLA Ergenekon Arslan, A , Güven, Ö . "VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÜNİVERSİTE ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 3 (2018 ): 86-105 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijar/issue/38351/438474>
Chicago Ergenekon Arslan, A , Güven, Ö . "VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÜNİVERSİTE ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 3 (2018 ): 86-105
RIS TY - JOUR T1 - VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÜNİVERSİTE ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - Aslı Ergenekon Arslan , Ömer Zafer Güven Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 105 VL - 3 IS - 6 SN - -2602-215X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÜNİVERSİTE ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Aslı Ergenekon Arslan , Ömer Zafer Güven %T VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÜNİVERSİTE ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2018 %J Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi %P -2602-215X %V 3 %N 6 %R %U
ISNAD Ergenekon Arslan, Aslı , Güven, Ömer Zafer . "VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÜNİVERSİTE ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 3 / 6 (Haziran 2018): 86-105 .
AMA Ergenekon Arslan A , Güven Ö . VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÜNİVERSİTE ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF AFRO-EURASIAN RESEARCH. 2018; 3(6): 86-105.
Vancouver Ergenekon Arslan A , Güven Ö . VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÜNİVERSİTE ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi. 2018; 3(6): 105-86.