Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 8, Sayfalar 143 - 154 2019-06-30

ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİ: 1974-2015 YILLARI ARASI TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ahmet KAMACI [1] , Sevde ŞAHİN KARA [2]


Üçüz açık hipotezi, cari işlemler açığının, bütçe açığının ve tasarruf-yatırım açığının aynı anda meydana geldiği durumu ifade etmektedir. İç ekonomik dengeyi gösteren tasarruf-yatırım dengesi ve bütçe dengesi beraber açık verirse, dış dengeyi gösteren cari dengenin de açık vermesi beklenmektedir. Bu açıkların birbirini etkilediği durum üçüz açık hipotezini göstermektedir. Türkiye ekonomisinde bütçe açıkları azalsa da tasarruf-yatırım açığı ve cari açıkta artış görülmektedir. Bu amaçla, bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde üçüz açık hipotezinin geçerliliği 1974-2015 dönemini kapsayan veriler yardımıyla ampirik olarak incelenmiştir. Bu amaçla ilgili döneme ait veriler sınır testi, ARDL analizi ve Toda-Yamamoto nedensellik analizleri ile test edilmiştir. Sınır testi sonuçları cari açık, bütçe açığı ve tasarruf yatırım açığı değişkenleri arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisini göstermektedir. ARDL analizi sonuçlarına göre, tasarruf açığından cari açığa doğru bir nedensellik tespit edilmiştir. Uzun dönem tahmin sonuçlarına göre ise, tasarruf açığındaki 1 birimlik artış, cari açığı 0.37 azaltmaktadır. Diğer değişkenler arasında ise nedensellik ilişkisi mevcut değildir. Bu sonuç da belirtilen dönemler için Türkiye ekonomisinde üçüz açık hipotezinin geçerli olmadığını göstermektedir.

Üçüz açık, tasarruf-yatırım açığı, ARDL analizi
 • AKEL, V. VE GAZEL, S. (2014), “Döviz Kurları İle BİST Sanayi Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi: Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 44, Temmuz-Aralık 2014 ss. 23-41.
 • AKINCI , M.; AKINCI, G. Y. VE YILMAZ , Ö. (2016), “Dördüz Açıklar: Ütopya Mı Yoksa Gerçek Mi? PARADOKS Ekonomi,Sosyoloji ve Politika Dergisi, Cilt:12, Sayı:1, s.22-47.
 • BALAN, F. (2016), “BRIC VE MINT Ekonomilerinde Üçüz Açık Hipotezinin Ampirik Analizi” Journal of Life Economics, Cilt:3, Sayı:1, s.57-70.
 • BERKE, B.; TEMIZ, D. VE KARAKURT, E. (2015), “Üçüz Açık ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ağustos 2015, 10(2), s.67-89.
 • CEYHAN, M.S.; AKPOLAT, A. VE PEÇE, M.A. (2016), “Kazakistan Ekonomisinin Dışa Açıklık ve Enflasyon Oranlarının Ekonomik Büyümesine Etkisi (1994-2013)” International Journal of Cultural and Social Studies, June 2016, 2(1), s.45-61.
 • CHOWDHURY, K. AND SALEH, A. S. (2008), “Testing the Keynesian Proposition of Twin Deficits in the Presence of Trade Liberalisation: Evidence from Sri Lanka”, Middle East Business and Economic Review, 18 (2), 1-13.
 • ÇOBAN, H. VE BALIKÇIOĞLU, E. (2016), “Triple Deficit Or Twin Divergence : A Dynamic Panel Analysis” Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 12, Yıl 12, Sayı 1, 2016, s.271-280.
 • DOMÉNECH, R.; TAGUAS, D. AND VARela, J. (2000), “The Effects of Budget Deficits on National Saving In The OECD” Economics Letters, Vol.69, Issue:3, pp.377-383.
 • EISNER, R. (1994), “National Saving and Budget Deficit” The Review of Economics and Statistic, MIT Press, vol. 76(1), pp 181-186, February.
 • EROL, E.D. VE ALMA, D. (2016), “Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1975-2014 Dönemi Türkiye Analizi” ICEB 2016, May 30-June 3-2016, s.22-31.
 • GÜDER, F. VE KILIÇ, C. (2016), “Üçüz Açık Sorunu ve Üçüz Açık Bileşenlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi” Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Cilt:11, Sayı:2, Kış 2016, ss. 46-77.
 • İPEK, E. VE KIZILGÖL, Ö.A. (2016), “Türkiye Ekonomisinde Üçüz Açık” Ege Akademik Bakış, Cilt:16, Sayı:3, Temmuz 2016, s.425-442.
 • KARAÇOR, Z.; ALPTEKIN, V., AKAR, T. VE AKAR, G. (2012), “İstikrar mı, İstikrarsızlık mı? Türkiye'de Üçüz Açık Analizi” Türkiye Ekonomisi Kurumu 3. Uluslararası Ekonomi Konferansı, Borç Dinamikleri, Finansal İstikrarsızlık ve Büyük Durgunluk Konferansı, s.1-15, İzmir.
 • KARANFIL, M. VE KILIÇ, C. (2015), “Türkiye Ekonomisinde Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği : Zaman Serisi Analizi” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt:11, Sayı:24, s.1-19.
 • KAYGISIZ, A.D.; KAYA, D.G. VE KÖSEKAHYAOĞLU, L. (2016), “Türkiye’de Tasarruf, Yatırım, Cari Açık ve Büyüme: 1980-2014 Dönemi Üzerine Bir Nedensellik İlişkisi Analizi” Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): 273-300.
 • KUIJS, L. (2006), “How will China’s Saving-Investment Balance Evolve?” World Bank Policy Research Working Paper, No.3958.
 • ÖZDEMIR, D.; BUZDAĞLI, Ö., EMSEN, Ö. S. VE ÇELIK, A. A. (2014), “Geçiş Ekonomilerinde Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği” International Conference On Eurasian Economies 2014, Skopje, Macedonia.
 • SAMIRKAŞ, M. C. VE SAMIRKAŞ, M. (2015), “Türkiye'de Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma” Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (3) s.23-32.
 • TANG, T. C. (2014), “Fiscal Deficit, Trade Deficit and Financial Account Deficit:Triple Deficits Hypothesis with the U.S.” Experience. Monash University Discussion Paper, no: 06/14.
 • TÜLÜMCE, S. Y. (2013) “Türkiye’de Üçüz Açığın Ampirik Analizi (2010-1984)” Maliye Dergisi, Sayı:165, s.97-114.
 • TÜRKAY, H. (2013), “Türkiye'de Cari Açık, Bütçe Açığı ve Yatırım-Tasarruf Açığı İlişkisi” Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:14, Sayı:2, s.253-269.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7858-6131
Yazar: Ahmet KAMACI (Sorumlu Yazar)
Kurum: BARTIN UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8534-1573
Yazar: Sevde ŞAHİN KARA
Kurum: BARTIN UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ijar586717, journal = {Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-215X}, address = {}, publisher = {Hakan ARIDEMİR}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {143 - 154}, doi = {}, title = {ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİ: 1974-2015 YILLARI ARASI TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Kamacı, Ahmet and Şahi̇n Kara, Sevde} }
APA Kamacı, A , Şahi̇n Kara, S . (2019). ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİ: 1974-2015 YILLARI ARASI TÜRKİYE ÖRNEĞİ . Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi , 4 (8) , 143-154 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijar/issue/47918/586717
MLA Kamacı, A , Şahi̇n Kara, S . "ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİ: 1974-2015 YILLARI ARASI TÜRKİYE ÖRNEĞİ" . Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 143-154 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijar/issue/47918/586717>
Chicago Kamacı, A , Şahi̇n Kara, S . "ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİ: 1974-2015 YILLARI ARASI TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 143-154
RIS TY - JOUR T1 - ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİ: 1974-2015 YILLARI ARASI TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - Ahmet Kamacı , Sevde Şahi̇n Kara Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 154 VL - 4 IS - 8 SN - -2602-215X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİ: 1974-2015 YILLARI ARASI TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Ahmet Kamacı , Sevde Şahi̇n Kara %T ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİ: 1974-2015 YILLARI ARASI TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2019 %J Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi %P -2602-215X %V 4 %N 8 %R %U
ISNAD Kamacı, Ahmet , Şahi̇n Kara, Sevde . "ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİ: 1974-2015 YILLARI ARASI TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 4 / 8 (Haziran 2019): 143-154 .
AMA Kamacı A , Şahi̇n Kara S . ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİ: 1974-2015 YILLARI ARASI TÜRKİYE ÖRNEĞİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF AFRO-EURASIAN RESEARCH. 2019; 4(8): 143-154.
Vancouver Kamacı A , Şahi̇n Kara S . ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİ: 1974-2015 YILLARI ARASI TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(8): 143-154.