Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 8, Sayfalar 108 - 116 2019-06-30

UKRAYNA KAMU SEKTÖRÜNDE FİNANSAL RAPORLAMA
FINANCIAL REPORTING OF PUBLIC SECTOR ENTITIES OF UKRAINE

Semenova SVITLANA [1] , Shpyrko OLHA [2]


Ukrayna'nın bütçe sisteminin işleyişindeki çalışma koşulları, kamuda muhasebe ve raporlama organizasyonunda bir takım sorunlu meselelerin varlığı ile karakterizedir. Çözümlere duyulan ihtiyaç, Ukrayna'nın uluslararası topluluğa entegrasyonu ve muhasebenin birleştirilmesi ve modernizasyonu konusundaki istekleriyle bağlantılı olarak gerçekleşmektedir. Bugün Ukrayna, mevzuatını kamu sektöründe de dahil olmak üzere Avrupa Birliği'nin şartlarına uyarlama göreviyle karşı karşıyadır. Ülkenin dünya ile entegrasyonuna yönelik devlet politikasının uygulanması, ekonomik bilgilerin uluslararası gereksinimlere ve standartlara uyarlanmasını ve her şeyden önce bilgi kullanıcılarının bütçe raporlarında okuyup anlayabilecekleri muhasebe bilgilerini gerektirmektedir.

Ukrayna'da devlet sektöründe muhasebe ve raporlama sisteminin reformu, uluslararası standartların gereklerini dikkate alarak 2007 yılında başlamıştır. Reformun amacı, kamu sektöründe muhasebe ve finansal raporlama sistemini, bilgilendiriciliği ve şeffaflığı sağlayan uluslararası standartların gerekliliklerine uygun olarak iyileştirmektir. Bu hedefe ulaşmak için: kamu sektöründe ulusal muhasebe standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması; Kamu sektöründe bütçe sınıflandırması ile uyumlu tek bir muhasebe hesabı planının oluşturulması; muhasebe raporlama yöntemlerininin geliştirilmesi; Bütçe kurumlarının muhasebe hizmetlerinin organizasyonuna birleşik yaklaşımlar getirilmesi; Devlet sektöründe tek bir hesap planına ve ulusal muhasebe ve raporlama standartlarına dayanan entegre bir bilgi ve analitik kamu maliyesi yönetimi sisteminin oluşturulması öngörülmektedir. Belirlenen öngüler, 28 Kasım 2006 tarih ve 1038 sayılı ile Maliye Bakanlığınca onaylanan ve kamu sektöründeki muhasebe sisteminin modernizasyonu amaçlayan Eylem Planında 2016-2018 yılları için yansıtılmıştır. Bu Planda yer alan temel görevler: Ulusal Kamu Sektörü Muhasebe Standartlarını (NPSAS) geliştirilmesi ve uygulanması; kamu sektör muhasebe için düzenleyici ve yasal belgelerin geliştirilmesi ve tanıtılması: Kamu sektöründe kamu muhasebesi hesapları,  Bütçe ve devlet vakıf fonlarının ve yöneticilerinin varlık, sermaye ve borç işlemlerini hesaba katan ortak muhasebe ve alt muhasebe yazışma dili, Kamu sektörü işletmeleri için muhasebeleştir önerileri ile NPSAS'a uygun olarak hazırlanan mali tabloların dipnot bilgilerinin açıklanma biçimini tanımlayan kamu sektöründe mali raporlama formlarını doldurma prosedürü geliştirilmiştir.

Bu makalede, Ukrayna'nın bütçe raporlamalarının uluslararası finansal raporlama standartlarının gerekliliklerine uygunluğu analiz edilmekte, yeni kurallara göre kamu kurumlarının finansal raporlama sunumunun kompozisyonu, yapısı, aşamaları ve hazırlama yöntemleri ve özellikleri ve Ukrayna'daki mevcut normatif muhasebe tabanına uygun standartlar hakkında bilgi verilmektedir. Mevcut yasalar, düzenleyici çerçeve ve Ukrayna Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar dikkate alındığında, bütçe kurumlarının finansal tablolarının derlenmesinin ana aşamaları belirlenmiştir.

Modern conditions of functioning of the budgetary system of Ukraine are characterized by the presence of a number of problematic issues in the organization of accounting and reporting in the public sector. The need for their solution is actualized in connection with the integration of Ukraine into the international community and its aspiration for the unification and modernization of accounting. Today, Ukraine faces the task of adapting its legislation to the requirements of the European Union, including in the public sector. Implementation of the state policy towards the integration of the country into the world community requires the adaptation of economic information to international requirements and standards, and above all the accounting information that users can read in the reporting of budget institutions.

The reform of the system of accounting and reporting in the state sector, taking into account the requirements of international standards, began in Ukraine in 2007. The purpose of the reform is to improve the system of accounting and financial reporting in the public sector in accordance with the requirements of international standards that ensure its informativity and transparency. To achieve this goal, it was envisaged: to develop and implement national accounting standards in the public sector; create a single plan of accounting accounts in the public sector, harmonized with the budget classification; improve accounting reporting methods; to introduce unified approaches to the organization of accounting services of budgetary institutions; to create an integrated information and analytical system of public finance management based on a single plan of accounts and national accounting and reporting standards in the state sector. The tasks set out were reflected in the Action Plan on modernization of the accounting system in the public sector for 2016-2018, approved by the order of the Ministry of Finance dated November 28, 2006, No. 1038. According to this Plan, its main tasks are fulfilled, namely: developed and implemented National Public Sector Accounting Standards (NPSAS); The regulatory and legal documents for accounting in the state sector were developed and introduced: Public accounting accounts in the public sector, Typical correspondence of subaccounting accounting for the reflection of transactions with assets, capital and liabilities of the administrators of budgetary funds and state trust funds, Methodological recommendations on accounting for public sector entities; The Procedure for filling in the forms of financial reporting in the public sector, which defined the mechanism for disclosure of information under the articles of financial statements, drawn up in accordance with the NPSAS, has been developed.

In this article the compliance of reporting of budgetary institutions of Ukraine to the requirements of international financial reporting standards is analyzed, information on composition, structure, stages and methods of preparation and peculiarities of presentation of financial reporting of public sector entities according to new rules and standards in accordance with the current normative base of accounting in Ukraine. Taking into account the current legal and regulatory framework and explanations provided by the Ministry of Finance of Ukraine, the main stages of compiling the financial statements of budgetary institutions were identified.

 • KARPENKO, N.G. & DOROGAN-PISARENKO, L.O. & ARANCHIY, J.S. (2013). Reporting of budgetary institutions. V. Lipsky-Poltava: RVB PDAA, 255 p.
 • KHORUNZAK, N.M. (2013). Theory and methodology of accounting in budget institutions in the conditions of society's informatization: monogr. - Ternopil: TNEU, 248 p.
 • LARIKOVA, T. (2018). Financial reporting under the new rules. Uteka. - [Electronic resource] - Access mode: https://uteka.ua/ua/ publication / Finansovaya-otchetnost-po-novym-pravilam.
 • LUKANOVSKA, I.R. (2017). Financial reporting of budget institutions on new rules and standards. Accounting, Analysis and Audit, No. 22. P. 209-212.
 • MAKARENKO, A. (2018). Are you financial statements? Remember to take into account the requirements of the new national standards. - [Electronic resource] - Access mode: https://ibuhgalter.net/storage/web/source/1/x5tlF1vJtqmW3tEVCyPOjbuMTjDcL8s1.pdf
 • National Public Sector Accounting Standards (NPSAS) 101 "Presentation of financial statements": approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine dated December 28, 2009 No. 1541. - [Electronic resource] - Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws / show / z0336-13
 • On Accounting and Financial Reporting in Ukraine: Law of Ukraine dated 16.07.1999 No. 996-XIV. - [Electronic resource] - Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 • On Approval of the Procedure for Compiling Financial and Budget Reporting by Managers and Recipients of Budget Funds: Order of the Ministry of Finance of Ukraine, dated January 24, 2012 No. 44. - [Electronic resource] - Access mode: http: // zakon4.rada.gov.ua/laws/show / z0196-12
 • On approval of the Procedure for filling in the forms of financial reporting in the public sector: Order of the Ministry of Finance of Ukraine, dated February 28, 2017, No. 307. - [Electronic resource] - Access mode: http: // zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0384- 17
 • Rules for submitting financial statements: national standard updated. - [Electronic resource] - Access mode: 101https: //ibuhgalter.net/material/96/1815
 • SUSHKO, N. (2016). Preparing for the annual reporting. Balance-Budget, No. 52 (620), P. 6-8.
 • The Plan of Accounting in the Public Sector: Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated December 31, 2003 № 1203. - [Electronic resource] - Access mode: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=389725&cat_id=363499&ctime=138 7183247121.
 • Typical correspondence of subaccounting accounting for the reflection of transactions with assets, capital and liabilities of the administrators of budgetary funds and state trust funds: approved by the order of the Ministry of Finance dated 29.12.2015 No. 1219. - [Electronic resource] - Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7250-7482
Yazar: Semenova SVITLANA (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0601-6172
Yazar: Shpyrko OLHA

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ijar607149, journal = {Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-215X}, address = {}, publisher = {Hakan ARIDEMİR}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {108 - 116}, doi = {}, title = {FINANCIAL REPORTING OF PUBLIC SECTOR ENTITIES OF UKRAINE}, key = {cite}, author = {Svıtlana, Semenova and Olha, Shpyrko} }
APA Svıtlana, S , Olha, S . (2019). FINANCIAL REPORTING OF PUBLIC SECTOR ENTITIES OF UKRAINE . Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi , 4 (8) , 108-116 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijar/issue/47918/607149
MLA Svıtlana, S , Olha, S . "FINANCIAL REPORTING OF PUBLIC SECTOR ENTITIES OF UKRAINE" . Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 108-116 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijar/issue/47918/607149>
Chicago Svıtlana, S , Olha, S . "FINANCIAL REPORTING OF PUBLIC SECTOR ENTITIES OF UKRAINE". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 108-116
RIS TY - JOUR T1 - FINANCIAL REPORTING OF PUBLIC SECTOR ENTITIES OF UKRAINE AU - Semenova Svıtlana , Shpyrko Olha Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 108 EP - 116 VL - 4 IS - 8 SN - -2602-215X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi FINANCIAL REPORTING OF PUBLIC SECTOR ENTITIES OF UKRAINE %A Semenova Svıtlana , Shpyrko Olha %T FINANCIAL REPORTING OF PUBLIC SECTOR ENTITIES OF UKRAINE %D 2019 %J Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi %P -2602-215X %V 4 %N 8 %R %U
ISNAD Svıtlana, Semenova , Olha, Shpyrko . "FINANCIAL REPORTING OF PUBLIC SECTOR ENTITIES OF UKRAINE". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 4 / 8 (Haziran 2019): 108-116 .
AMA Svıtlana S , Olha S . FINANCIAL REPORTING OF PUBLIC SECTOR ENTITIES OF UKRAINE. INTERNATIONAL JOURNAL OF AFRO-EURASIAN RESEARCH. 2019; 4(8): 108-116.
Vancouver Svıtlana S , Olha S . FINANCIAL REPORTING OF PUBLIC SECTOR ENTITIES OF UKRAINE. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(8): 108-116.