BibTex RIS Kaynak Göster

Examination of Secondary School Students’ Views towards Scientific Knowledge

Yıl 2016, Cilt: 2 Sayı: 1, 0 - 0, 28.03.2016
https://doi.org/10.17985/ijare.04769

Öz

The aims of this study are to identify the views of the secondary students about scientific knowledge and to analyze the relationship between their views about scientific knowledge and their academic achievement and attitudes scientific. The participants of the study are a total of 634 sixth, seventh and eighth grade students attending those schools serving to the students with a lower, medium or higher socio-economic status in a city in western Turkey. The data of the study were collected through the use three different tools, namely “Scale on Views about Scientific Knowledge”, “Scientific Attitude Scale” and “Demographic Form”. The findings of the study showed that students have nearly positive views about scientific knowledge. It is further found that their views about scientific knowledge significantly vary based on their gender and grade level. In addition, the total scores of students in regard to their views about scientific knowledge are positively correlated with their academic achievement and total scores of scientific attitude. 

Kaynakça

 • Abd-El-Khalick, F. Bell, R. L. & Lederman, N. G. (1998). The nature of science and instructional practice: Making the unnatural natural. Science Education, 82(4), 417-436.
 • Abd-El-Khalick, F., & Khishfe, R. (2002). Influence of explicit and reflective versus implicit inquiry-oriented instruction on sixth graders’ views of the nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 39(7), 551-578.
 • Abd-El-Khalick, F. & Lederman, N. G. (2000). Improving science teachers’ conceptions of nature of science: A critical review of the literature. International Journal of Science Education, 22(7), 665-701.
 • Akerson, V. L. & Volrich, M. L. (2006). Teaching the nature of science explicitly in a first-grade intership setting. Journal of Research in Science Teaching, 43(4), 377-394.
 • Akerson, V. L., Abd-El-Khalick, F. & Lederman, N. G. (2000). Influence of a reflective expilicit activity based approach on elementary teachers’ conceptions of nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 37, 295-317.
 • Akşan, P. (2011). Karma Yaklaşıma Uygun Öğretimin Bilimsel Bilgi ve Özelliklerini Anlamaya Etkisi. Yayımlanmamış Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Bell, R. L., Lederman, N. G. & Abd-El-Khalick, F. (2000). Developing and acting upon one’s conception of the nature of science: A follow up study: Journal of Research in Science Teaching, 37, 177-209.
 • Bora, D. N. (2005). Türkiye genelinde ortaöğretim fen branşı öğretmen ve öğrencilerinin bilimin doğası üzerine görüşlerinin araştırılması. Yayımlanmamış Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Carey, S., Evans, R., Honda, M., Jay, E. & Unger, C. (1989). An experiment is when you try it and see if it works’: A study of grade 7 students’ understanding of the construction of scientific knowledge. International Journal of Science Education, 11(5), 514-529.
 • Conley, A. M., Pintrich, R. P., Vekiri, I. & Harrison, D. (2004). Changes in epistemological beliefs in elementary science students. Contemporary Educational Psychology, 29, 186–204.
 • Çelikdemir, M. (2006). Examining middle school students’ understanding of the nature of science. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Çepni, S., Ayaş, A., Akdeniz, A.R., Özmen, H., Yiğit, N. ve Ayvacı, H. (2011). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demir, R., Kartal, T., Yalvaç, G. H. ve Öztürk, N. (2011). Farklı eğitim kurumları kademelerinde öğrenim gören öğrencilerin bilimin doğası ile ilgili görüşleri. I.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Demirbaş, M. ve Yağbasan, R. (2006). Fen bilgisi öğretiminde bilimsel tutumların işlevsel önemi ve bilimsel tutum ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanma çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, XIX(2), 271-299.
 • Doğan, N. & Abd-El-Khalick, F. (2008). Turkish grade 10 students’ and science teachers’ conceptions of nature of science: A national study, Journal of Research in Science Teaching, 45(10).
 • Doğan, N., Çakıroğlu, J., Bilican, K. ve Çavuş, S. (2009). Bilimin Doğası ve Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Doğan, N. ve Özcan B., M. (2010). Tarihsel yaklaşımın 7. sınıf öğrencilerinin bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin geliştirmesine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayı), 11(4), 187-208.
 • Haidar, A. H. (1999). Emirates preservice and inservice teachers’ views about nature of science. International Journal of Science Education, 21, 807-822.
 • Irez, S. ve Turgut, H. (2008). Fen Eğitimi Bağlamında Bilimin Doğası. (Taşkın, Ö., Ed.). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. (pp.234-263), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kang, S., Scharmann, L. C. & Noh, A. (2005). Examining students’ views on the nature of science: results from Korean 6th, 8th and 10th graders. Science Education, 89, 314–334.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi (17.Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kılıç, K., Sungur, S. Çakıroğlu, J. ve Tekkaya, C. (2005). 9th grade students’ understanding of the nature of scientific knowledge. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 127–133.
 • Khishfe, R. & Lederman, N. (2006). Teaching the nature of science within a controversial topic: Integrated versus nonintegrated. Journal of Research in Science Teaching, 43 (4), 395-4 18.
 • Küçük, M. (2006). Bilimin Doğasını İlköğretim 7. sınıf Öğrencilerine Öğretmeye Yönelik Bir Çalışma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Küçük, M. ve Bülbül, K. (2007). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin bilimsel bilgiye bakış açılarının incelenmesi. 1. Ulusal İlköğretim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Küçük, M. ve Çepni, S. (2006). İlköğretim öğrencilerinin bilimin doğası hakkında sahip oldukları kavramların incelenmesi. 7. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Küçük, A. ve Küçük, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşlerinin karşılaştırılması. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sivas.
 • Lederman, N. G., Abd-El-Khalick, F., Bell, R. L. & Schwartz, R. (2002). Views of nature of science questionnaire (VNOS): Toward valid and meaningful assessment of learners’ conceptions of nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 39, 497–521.
 • Mellado, V. (1998). Preservice teachers’ classroom practice and their conceptions of the nature of science. Bulunduğu eser: W. F. McComas (ed), The Nature of Science in Science Education: Rationales and Strategies (1093-1110). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Murcia K. & Schibeci R. (1999). Primary student teachers' conceptions of the nature of science. International Journal of Science Education, 21(11), 1123-1140.
 • Muşlu, G. (2008). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin bilimin doğasını sorgulama düzeylerinin tespiti ve çeşitli etkinliklerle geliştirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Özmusul, M. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşleri: Bilgi okuryazarlığı açısından bir çözümleme. İlköğretim Online, 11(3), 629-645
 • Palmquist, B. & Finley, F. N. (1997). Preservice teacher’ views of the nature of science during a postbaccalaureate science teaching program. Journal of Research in Science Teaching, 34(6), 595–615.
 • Ryan, A. G. & Aikenhead, G. S. (1992). Students’ preconceptions about the epistemology of science. Science Education, 76(6), 559-580.
 • Ryder, J. & Leach, J. (2006). Teaching about the epistemology of science in upper secondary schools: An analysis of teachers’ classroom talk. Science & Education, 17, 289- 315.
 • Saunders, G. L., Cavallo, A. L. & Abraham, M. R. (2001). Relationships among epistemological beliefs, gender, approaches to learning, and implementations of instruction in chemistry laboratory. Paper Presented At NARST.
 • Savaş, E. (2011). İlköğretim okulu sekizinci sınıf öğrencilerinin bilimsel bilginin tanımı ve özellikleri hakkındaki bilgileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Smith, M.U. & Scharman, L. C. (1999). Defining versus describing the nature of science: A pragmatic analysis for classroom teachers and science educators. Science Education, 83: 493–509.
 • Thye, T. L. & Kwen, B. H. (2003). Assesing the nature of science views of Singapor preservice teachers. Paper presented at the annual conference of the New Zealand/Australian Association for Research in Education in Aucland. Paper number:TAN03096
 • Türkmen, L. & Bonnstetter, R. (1998). Inclusion of the nature of science in Turkish science education curriculum (k-11): As a different approach, Science Education International, 9.
 • Uzun, S. (2011). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerinin ve Fen Bilimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Rize Üniversitesi, Rize.
 • Ünal G. Ç. ve Ergin, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşlerini belirleme ölçeği, İlköğretim Online Dergisi, 7(3), 706-716.
 • Yalvaç, G., H., Öztürk, N. ve Sarıkaya, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinin bilimin doğası ile ilgili görüşleri. 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Yenice, N. ve Saydam, G. (2010). 8th grade students’ science attitudes and views about nature of scientific knowledge. Journal of Qafqaz University, 29(1), 89- 97.
 • Yiğit, N., Alev, N., Akşan, P. ve Ursavaş, F. Ö. (2010). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel bilgiye ait görüşleri. e-journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 5(2), 596-613.
Yıl 2016, Cilt: 2 Sayı: 1, 0 - 0, 28.03.2016
https://doi.org/10.17985/ijare.04769

Öz

Kaynakça

 • Abd-El-Khalick, F. Bell, R. L. & Lederman, N. G. (1998). The nature of science and instructional practice: Making the unnatural natural. Science Education, 82(4), 417-436.
 • Abd-El-Khalick, F., & Khishfe, R. (2002). Influence of explicit and reflective versus implicit inquiry-oriented instruction on sixth graders’ views of the nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 39(7), 551-578.
 • Abd-El-Khalick, F. & Lederman, N. G. (2000). Improving science teachers’ conceptions of nature of science: A critical review of the literature. International Journal of Science Education, 22(7), 665-701.
 • Akerson, V. L. & Volrich, M. L. (2006). Teaching the nature of science explicitly in a first-grade intership setting. Journal of Research in Science Teaching, 43(4), 377-394.
 • Akerson, V. L., Abd-El-Khalick, F. & Lederman, N. G. (2000). Influence of a reflective expilicit activity based approach on elementary teachers’ conceptions of nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 37, 295-317.
 • Akşan, P. (2011). Karma Yaklaşıma Uygun Öğretimin Bilimsel Bilgi ve Özelliklerini Anlamaya Etkisi. Yayımlanmamış Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Bell, R. L., Lederman, N. G. & Abd-El-Khalick, F. (2000). Developing and acting upon one’s conception of the nature of science: A follow up study: Journal of Research in Science Teaching, 37, 177-209.
 • Bora, D. N. (2005). Türkiye genelinde ortaöğretim fen branşı öğretmen ve öğrencilerinin bilimin doğası üzerine görüşlerinin araştırılması. Yayımlanmamış Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Carey, S., Evans, R., Honda, M., Jay, E. & Unger, C. (1989). An experiment is when you try it and see if it works’: A study of grade 7 students’ understanding of the construction of scientific knowledge. International Journal of Science Education, 11(5), 514-529.
 • Conley, A. M., Pintrich, R. P., Vekiri, I. & Harrison, D. (2004). Changes in epistemological beliefs in elementary science students. Contemporary Educational Psychology, 29, 186–204.
 • Çelikdemir, M. (2006). Examining middle school students’ understanding of the nature of science. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Çepni, S., Ayaş, A., Akdeniz, A.R., Özmen, H., Yiğit, N. ve Ayvacı, H. (2011). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demir, R., Kartal, T., Yalvaç, G. H. ve Öztürk, N. (2011). Farklı eğitim kurumları kademelerinde öğrenim gören öğrencilerin bilimin doğası ile ilgili görüşleri. I.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Demirbaş, M. ve Yağbasan, R. (2006). Fen bilgisi öğretiminde bilimsel tutumların işlevsel önemi ve bilimsel tutum ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanma çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, XIX(2), 271-299.
 • Doğan, N. & Abd-El-Khalick, F. (2008). Turkish grade 10 students’ and science teachers’ conceptions of nature of science: A national study, Journal of Research in Science Teaching, 45(10).
 • Doğan, N., Çakıroğlu, J., Bilican, K. ve Çavuş, S. (2009). Bilimin Doğası ve Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Doğan, N. ve Özcan B., M. (2010). Tarihsel yaklaşımın 7. sınıf öğrencilerinin bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin geliştirmesine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayı), 11(4), 187-208.
 • Haidar, A. H. (1999). Emirates preservice and inservice teachers’ views about nature of science. International Journal of Science Education, 21, 807-822.
 • Irez, S. ve Turgut, H. (2008). Fen Eğitimi Bağlamında Bilimin Doğası. (Taşkın, Ö., Ed.). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. (pp.234-263), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kang, S., Scharmann, L. C. & Noh, A. (2005). Examining students’ views on the nature of science: results from Korean 6th, 8th and 10th graders. Science Education, 89, 314–334.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi (17.Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kılıç, K., Sungur, S. Çakıroğlu, J. ve Tekkaya, C. (2005). 9th grade students’ understanding of the nature of scientific knowledge. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 127–133.
 • Khishfe, R. & Lederman, N. (2006). Teaching the nature of science within a controversial topic: Integrated versus nonintegrated. Journal of Research in Science Teaching, 43 (4), 395-4 18.
 • Küçük, M. (2006). Bilimin Doğasını İlköğretim 7. sınıf Öğrencilerine Öğretmeye Yönelik Bir Çalışma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Küçük, M. ve Bülbül, K. (2007). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin bilimsel bilgiye bakış açılarının incelenmesi. 1. Ulusal İlköğretim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Küçük, M. ve Çepni, S. (2006). İlköğretim öğrencilerinin bilimin doğası hakkında sahip oldukları kavramların incelenmesi. 7. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Küçük, A. ve Küçük, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşlerinin karşılaştırılması. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sivas.
 • Lederman, N. G., Abd-El-Khalick, F., Bell, R. L. & Schwartz, R. (2002). Views of nature of science questionnaire (VNOS): Toward valid and meaningful assessment of learners’ conceptions of nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 39, 497–521.
 • Mellado, V. (1998). Preservice teachers’ classroom practice and their conceptions of the nature of science. Bulunduğu eser: W. F. McComas (ed), The Nature of Science in Science Education: Rationales and Strategies (1093-1110). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Murcia K. & Schibeci R. (1999). Primary student teachers' conceptions of the nature of science. International Journal of Science Education, 21(11), 1123-1140.
 • Muşlu, G. (2008). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin bilimin doğasını sorgulama düzeylerinin tespiti ve çeşitli etkinliklerle geliştirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Özmusul, M. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşleri: Bilgi okuryazarlığı açısından bir çözümleme. İlköğretim Online, 11(3), 629-645
 • Palmquist, B. & Finley, F. N. (1997). Preservice teacher’ views of the nature of science during a postbaccalaureate science teaching program. Journal of Research in Science Teaching, 34(6), 595–615.
 • Ryan, A. G. & Aikenhead, G. S. (1992). Students’ preconceptions about the epistemology of science. Science Education, 76(6), 559-580.
 • Ryder, J. & Leach, J. (2006). Teaching about the epistemology of science in upper secondary schools: An analysis of teachers’ classroom talk. Science & Education, 17, 289- 315.
 • Saunders, G. L., Cavallo, A. L. & Abraham, M. R. (2001). Relationships among epistemological beliefs, gender, approaches to learning, and implementations of instruction in chemistry laboratory. Paper Presented At NARST.
 • Savaş, E. (2011). İlköğretim okulu sekizinci sınıf öğrencilerinin bilimsel bilginin tanımı ve özellikleri hakkındaki bilgileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Smith, M.U. & Scharman, L. C. (1999). Defining versus describing the nature of science: A pragmatic analysis for classroom teachers and science educators. Science Education, 83: 493–509.
 • Thye, T. L. & Kwen, B. H. (2003). Assesing the nature of science views of Singapor preservice teachers. Paper presented at the annual conference of the New Zealand/Australian Association for Research in Education in Aucland. Paper number:TAN03096
 • Türkmen, L. & Bonnstetter, R. (1998). Inclusion of the nature of science in Turkish science education curriculum (k-11): As a different approach, Science Education International, 9.
 • Uzun, S. (2011). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerinin ve Fen Bilimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Rize Üniversitesi, Rize.
 • Ünal G. Ç. ve Ergin, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşlerini belirleme ölçeği, İlköğretim Online Dergisi, 7(3), 706-716.
 • Yalvaç, G., H., Öztürk, N. ve Sarıkaya, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinin bilimin doğası ile ilgili görüşleri. 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Yenice, N. ve Saydam, G. (2010). 8th grade students’ science attitudes and views about nature of scientific knowledge. Journal of Qafqaz University, 29(1), 89- 97.
 • Yiğit, N., Alev, N., Akşan, P. ve Ursavaş, F. Ö. (2010). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel bilgiye ait görüşleri. e-journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 5(2), 596-613.
Toplam 46 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bariş Özden

Nilgün Yenice

Yayımlanma Tarihi 28 Mart 2016
Gönderilme Tarihi 11 Ağustos 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özden, B., & Yenice, N. (2016). Examination of Secondary School Students’ Views towards Scientific Knowledge. International Journal of Academic Research in Education, 2(1). https://doi.org/10.17985/ijare.04769
AMA Özden B, Yenice N. Examination of Secondary School Students’ Views towards Scientific Knowledge. IJARE. Nisan 2016;2(1). doi:10.17985/ijare.04769
Chicago Özden, Bariş, ve Nilgün Yenice. “Examination of Secondary School Students’ Views towards Scientific Knowledge”. International Journal of Academic Research in Education 2, sy. 1 (Nisan 2016). https://doi.org/10.17985/ijare.04769.
EndNote Özden B, Yenice N (01 Nisan 2016) Examination of Secondary School Students’ Views towards Scientific Knowledge. International Journal of Academic Research in Education 2 1
IEEE B. Özden ve N. Yenice, “Examination of Secondary School Students’ Views towards Scientific Knowledge”, IJARE, c. 2, sy. 1, 2016, doi: 10.17985/ijare.04769.
ISNAD Özden, Bariş - Yenice, Nilgün. “Examination of Secondary School Students’ Views towards Scientific Knowledge”. International Journal of Academic Research in Education 2/1 (Nisan 2016). https://doi.org/10.17985/ijare.04769.
JAMA Özden B, Yenice N. Examination of Secondary School Students’ Views towards Scientific Knowledge. IJARE. 2016;2. doi:10.17985/ijare.04769.
MLA Özden, Bariş ve Nilgün Yenice. “Examination of Secondary School Students’ Views towards Scientific Knowledge”. International Journal of Academic Research in Education, c. 2, sy. 1, 2016, doi:10.17985/ijare.04769.
Vancouver Özden B, Yenice N. Examination of Secondary School Students’ Views towards Scientific Knowledge. IJARE. 2016;2(1).
e-ISSN:2149-2913 © 2015 IJARE