PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1, 32 - 37, 27.10.2015

Öz

Aim Depression and hopelessness, cause impairment in the quality of life and leads to the loss of one's efficiency are important problems. The purpose of this study is to search the frequency of depression and hopelessness and its relations with socio-demographic characteristics among medical students. Materials and Methods This is a cross sectional analytical study. It was conducted 2-4 March 2009 between. 1st, 2nd, and 3rd year students from the Faculty of Medicine, Suleyman Demirel University were included in the study. 236 of a total 330 students (68.5 %) participated in the study. A questionnaire which aims to determine the students’ socio-demographic characteristics, Beck depression inventory and Beck hopelessness scale were applied under observation to the participants. According to the Beck depression inventory, those who scored 17 and over were classified as possible depressive. Data were evaluated statistically. Results The average score of the students according to Beck hopelessness scale was found 5.3±4.6. According to Beck depression inventory 64 of the students (28.3%) were found to be possible depressive. The average Beck hopelessness scale score was higher for possible depressive students compared to the others (p=0.00). Depression scores was higher among the first year students compared to the others (p=0.03), higher among the females compared the males (p=0.02) and higher among dwelling in dorm compared to not dwelling in dorm (p=0.001). When the age of students, monthly income of family, the educational status of the parents were compared with hopelessness and depression rates there was no statistically significant relation. Conclusion As a result, depression rates were high in basic medical students, furthermore hopelessness scores were found high among possible depressive students. Medical students should be given guidance and counseling service. Effective monitoring and prevention programs should be developed in order to lower the possible effects of depression and hopelessness on their future professional lives

Kaynakça

 • Bumberry W, Oliver JM, McClure JN. Validation of the Beck Depression Inventory in a university population using psychiatric estimate as the criterion. J Consult Clin Psychol. 1978;46(1):150–5.
 • Sherer M. Depression and suicidal ideation in college students. Psychol Rep.1985;57(3):1061-2.
 • Ergene T, Yıldırım İ. Üniversite adaylarının depresyon düzeyleri. Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi. 2004;12(2):91-100.
 • Soylu Ö. Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Ailelerinden Sosyal Durumlarına Göre Psikolojik Belirtiler Yönünden Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2002.
 • Karaca S, Aşkın R, Herken H. Beck Depresyon Ölçeği ve Otomatik Düşünce Ölçeği’nin depresif hastaların belirlenmesindeki 1999;37(1-2):6-11. Yeni Symposium.
 • Göğüs A. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde depresyon tedavisi. Psikiyatri Dünyası.1998;2:57-9.
 • Öztürk O. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Onuncu baskı. Ankara: Nobel Tıp Yayınevi, 2004;203-96.
 • Haatainen KM, Tanskanen A, Kylma J, et al. Stable hopelessness and its predictors in a general population: a 2 year follow-up study. Suic Life-Threat Behav. 2003;33(4):373-80.
 • Hisli N. Beck Depresyon Envanterinin Üniversite Öğrencileri için Geçerliği, Güvenirliği. Psikoloji Dergisi. 1989;7:3-14.
 • Evren B, Evren C, Yapıcı A, Güler MH. Fibromyalji hastalarında ağrı şiddeti ile psikiyatrik belirtiler arasındaki 2005;6(2):69-74. Psikiyatri Dergisi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi.
 • Bostancı M, Özdel O, Oğuzhanoğlu NK, et al. Depressive symptomatology Denizli, Turkey: university students sociodemographic 2005;46(1):96-100. Prevalence Croat J. correlates. Med
 • Tayşi BN, Azizoğlu F, Perçinel S, Hasan SH. 1992- 1993 öğrenim yılında intörn doktorlarında Beck
 • Depresyon Envanterine göre depresyon prevalansı. Toplum ve Hekim. 1994;59:68-74.
 • Oliver JM, Paul JC. Self-Esteemand Self Efficacy; and depression in university students. J Clin Psychol. 1995;51:467-81. family climate; and Kaya M, Genç M, Kaya B, Pehlivan E. Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı, stresle başa çıkma tarzları ve etkileyen faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi. 2007;18(2):137-46.
 • Doğan O, Doğan S, Çorapçıoğlu A ve ark. Üniversite öğrencilerinde değişkenlerle ilgisi. Cumhuriyet Ünv. Tıp Fak. Dergisi. 1994;16(2):148-51. yaygınlığı ve bazı
 • Bakır B, Yılmaz R, Yavaş İ, Toraman R, Güleç N. Tıp fakültesi sosyodemografik özelliklerle karşılaştırılması. Düşünen Adam. 1997;10(1):5-12.
 • Helm HW, Boward MD. Factor structure of the Beck depresif belirtilerin Depression Inventory in a University sample. Psychologic Rep. 2003;92(1):53-61.
 • Sherina MS, Rampal L, Kaneson N. Psychological stress among under graduate medical students. Med J Malaysia. 2004;59(2):207-11.
 • Marakoğlu K, Çivi S, Şahsıvar Ş, Özdemir S. Tıp fakültesi birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinde sigara içme durumu ve depresyon yaygınlığı arasındaki ilişki. Bağımlılık Dergisi. 2006;7(3):129-34.
 • Dion KL, Giordano C. Etnicity and sex as correlates of depression symptoms in a Canadian University sample. Int J Soc Psychiatry. 1990;36(1):30-41.
 • Steiner M, YonkersKA, Eriksson E. J Psychiatry Neurosci. 2003;28(2):139–40.
 • Çelikel FÇ, Erkorkmaz Ü. Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve umutsuzluk düzeyleri ile ilişkili etmenler. Nöropsikiyatri Arşivi. 2008;45(4):122-9.
 • Seber G, Dilbaz N, Kaptanoğlu C, Tekin D. Umutsuzluk Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik. Kriz Dergisi 1993;1(3):139-42.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Umutsuzluk-Depresyon Sıklığı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1, 32 - 37, 27.10.2015

Öz

Amaç: Depresyon ve umutsuzluk kişinin verimliliğini kaybetmesine, yaşam kalitesinin bozulmasına neden olan önemli bir problemdir. Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi öğrencilerinde depresyon ve umutsuzluk sıklığını ve sosyo-demografik özelliklerle arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Materyal-metod: Kesitsel-analitik tipte olan bu çalışmaya 02–04 Mart 2009 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri dahil edilmiştir. Çalışmaya 330 öğrenciden 226’sı (%68.5) katılmıştır. Öğrencilere, sosyo-demografik özelliklerini saptamaya yönelik anket formu, depresyon düzeyini saptamaya yönelik Beck Depresyon Ölçeği, umutsuzluk düzeyini saptamaya yönelik Beck Umutsuzluk Ölçeği gözlem altında uygulandı. Beck depresyon ölçeğine göre 17 ve üzeri puan alanlar olası depresif olarak sınıflandırıldı. Veriler istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Öğrencilerin Beck umutsuzluk ölçeği puan ortalamaları 5,3±4,6 olup, Beck depresyon ölçeğine göre 64’ü (%28,3) olası depresif bulundu. Olası depresif olanlarda Beck umutsuzluk ölçeği puan ortalaması normal olanlara göre daha yüksekti (p=0.00). Birinci sınıf öğrencilerinde diğer sınıflardaki öğrencilere göre, kızlarda erkeklere göre, yurtta kalan öğrencilerde ise yurtta kalmayanlara göre, olası depresyon oranı daha yüksekti (sırasıyla p=0.03, p=0.02, p=0.001). Öğrencilerin yaşları, ailesinin aylık gelir düzeyleri, anne ve babalarının öğrenim durumları ile umutsuzluk ve depresyon özellikleri karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Sonuç: Sonuç olarak, temel tıp öğrencilerinde, olası depresyon oranı yüksek olmakla birlikte, olası depresif öğrencilerde umutsuzluk puanları da yüksek bulunmuştur. Temel tıp öğrencilerine rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, mezuniyet sonrası depresyon ve umutsuzluğun mesleki yaşantılarına olabilecek etkilerini azaltmaya yönelik etkili önleme ve izleme programlarının geliştirilmesi uygun olacaktır. Anahtar kelimeler: depresyon, umutsuzluk, tıp fakültesi öğrenci, sosyodemografik özellikler

Kaynakça

 • Bumberry W, Oliver JM, McClure JN. Validation of the Beck Depression Inventory in a university population using psychiatric estimate as the criterion. J Consult Clin Psychol. 1978;46(1):150–5.
 • Sherer M. Depression and suicidal ideation in college students. Psychol Rep.1985;57(3):1061-2.
 • Ergene T, Yıldırım İ. Üniversite adaylarının depresyon düzeyleri. Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi. 2004;12(2):91-100.
 • Soylu Ö. Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Ailelerinden Sosyal Durumlarına Göre Psikolojik Belirtiler Yönünden Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2002.
 • Karaca S, Aşkın R, Herken H. Beck Depresyon Ölçeği ve Otomatik Düşünce Ölçeği’nin depresif hastaların belirlenmesindeki 1999;37(1-2):6-11. Yeni Symposium.
 • Göğüs A. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde depresyon tedavisi. Psikiyatri Dünyası.1998;2:57-9.
 • Öztürk O. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Onuncu baskı. Ankara: Nobel Tıp Yayınevi, 2004;203-96.
 • Haatainen KM, Tanskanen A, Kylma J, et al. Stable hopelessness and its predictors in a general population: a 2 year follow-up study. Suic Life-Threat Behav. 2003;33(4):373-80.
 • Hisli N. Beck Depresyon Envanterinin Üniversite Öğrencileri için Geçerliği, Güvenirliği. Psikoloji Dergisi. 1989;7:3-14.
 • Evren B, Evren C, Yapıcı A, Güler MH. Fibromyalji hastalarında ağrı şiddeti ile psikiyatrik belirtiler arasındaki 2005;6(2):69-74. Psikiyatri Dergisi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi.
 • Bostancı M, Özdel O, Oğuzhanoğlu NK, et al. Depressive symptomatology Denizli, Turkey: university students sociodemographic 2005;46(1):96-100. Prevalence Croat J. correlates. Med
 • Tayşi BN, Azizoğlu F, Perçinel S, Hasan SH. 1992- 1993 öğrenim yılında intörn doktorlarında Beck
 • Depresyon Envanterine göre depresyon prevalansı. Toplum ve Hekim. 1994;59:68-74.
 • Oliver JM, Paul JC. Self-Esteemand Self Efficacy; and depression in university students. J Clin Psychol. 1995;51:467-81. family climate; and Kaya M, Genç M, Kaya B, Pehlivan E. Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı, stresle başa çıkma tarzları ve etkileyen faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi. 2007;18(2):137-46.
 • Doğan O, Doğan S, Çorapçıoğlu A ve ark. Üniversite öğrencilerinde değişkenlerle ilgisi. Cumhuriyet Ünv. Tıp Fak. Dergisi. 1994;16(2):148-51. yaygınlığı ve bazı
 • Bakır B, Yılmaz R, Yavaş İ, Toraman R, Güleç N. Tıp fakültesi sosyodemografik özelliklerle karşılaştırılması. Düşünen Adam. 1997;10(1):5-12.
 • Helm HW, Boward MD. Factor structure of the Beck depresif belirtilerin Depression Inventory in a University sample. Psychologic Rep. 2003;92(1):53-61.
 • Sherina MS, Rampal L, Kaneson N. Psychological stress among under graduate medical students. Med J Malaysia. 2004;59(2):207-11.
 • Marakoğlu K, Çivi S, Şahsıvar Ş, Özdemir S. Tıp fakültesi birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinde sigara içme durumu ve depresyon yaygınlığı arasındaki ilişki. Bağımlılık Dergisi. 2006;7(3):129-34.
 • Dion KL, Giordano C. Etnicity and sex as correlates of depression symptoms in a Canadian University sample. Int J Soc Psychiatry. 1990;36(1):30-41.
 • Steiner M, YonkersKA, Eriksson E. J Psychiatry Neurosci. 2003;28(2):139–40.
 • Çelikel FÇ, Erkorkmaz Ü. Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve umutsuzluk düzeyleri ile ilişkili etmenler. Nöropsikiyatri Arşivi. 2008;45(4):122-9.
 • Seber G, Dilbaz N, Kaptanoğlu C, Tekin D. Umutsuzluk Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik. Kriz Dergisi 1993;1(3):139-42.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mustafa GÜLER Bu kişi benim


Kadir DEMİRCİ>


Kadir KARAKUŞ Bu kişi benim


Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU>


Erman ZENGİN Bu kişi benim


Zübeyir YOZGAT Bu kişi benim


Ömer ÖREN Bu kişi benim


Gündüzalp SAYDAM Bu kişi benim


H.ramazan YILMAZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ekim 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { ijbcm104930, journal = {International Journal of Basic and Clinical Medicine}, eissn = {2148-0613}, address = {}, publisher = {Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {2}, number = {1}, pages = {32 - 37}, title = {Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Umutsuzluk-Depresyon Sıklığı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Güler, Mustafa and Demirci, Kadir and Karakuş, Kadir and Kişioğlu, Ahmet Nesimi and Zengin, Erman and Yozgat, Zübeyir and Ören, Ömer and Saydam, Gündüzalp and Yılmaz, H.ramazan} }
APA Güler, M. , Demirci, K. , Karakuş, K. , Kişioğlu, A. N. , Zengin, E. , Yozgat, Z. , Ören, Ö. , Saydam, G. & Yılmaz, H. (2015). Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Umutsuzluk-Depresyon Sıklığı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi . International Journal of Basic and Clinical Medicine , 2 (1) , 32-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijbcm/issue/7992/104930
MLA Güler, M. , Demirci, K. , Karakuş, K. , Kişioğlu, A. N. , Zengin, E. , Yozgat, Z. , Ören, Ö. , Saydam, G. , Yılmaz, H. "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Umutsuzluk-Depresyon Sıklığı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi" . International Journal of Basic and Clinical Medicine 2 (2015 ): 32-37 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijbcm/issue/7992/104930>
Chicago Güler, M. , Demirci, K. , Karakuş, K. , Kişioğlu, A. N. , Zengin, E. , Yozgat, Z. , Ören, Ö. , Saydam, G. , Yılmaz, H. "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Umutsuzluk-Depresyon Sıklığı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi". International Journal of Basic and Clinical Medicine 2 (2015 ): 32-37
RIS TY - JOUR T1 - Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Umutsuzluk-Depresyon Sıklığı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi AU - Mustafa Güler , Kadir Demirci , Kadir Karakuş , Ahmet Nesimi Kişioğlu , Erman Zengin , Zübeyir Yozgat , Ömer Ören , Gündüzalp Saydam , H.ramazan Yılmaz Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - International Journal of Basic and Clinical Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 37 VL - 2 IS - 1 SN - -2148-0613 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 International Journal of Basic and Clinical Medicine Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Umutsuzluk-Depresyon Sıklığı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi %A Mustafa Güler , Kadir Demirci , Kadir Karakuş , Ahmet Nesimi Kişioğlu , Erman Zengin , Zübeyir Yozgat , Ömer Ören , Gündüzalp Saydam , H.ramazan Yılmaz %T Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Umutsuzluk-Depresyon Sıklığı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi %D 2015 %J International Journal of Basic and Clinical Medicine %P -2148-0613 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Güler, Mustafa , Demirci, Kadir , Karakuş, Kadir , Kişioğlu, Ahmet Nesimi , Zengin, Erman , Yozgat, Zübeyir , Ören, Ömer , Saydam, Gündüzalp , Yılmaz, H.ramazan . "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Umutsuzluk-Depresyon Sıklığı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi". International Journal of Basic and Clinical Medicine 2 / 1 (Ekim 2015): 32-37 .
AMA Güler M. , Demirci K. , Karakuş K. , Kişioğlu A. N. , Zengin E. , Yozgat Z. , Ören Ö. , Saydam G. , Yılmaz H. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Umutsuzluk-Depresyon Sıklığı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. International Journal of Basic and Clinical Medicine. 2015; 2(1): 32-37.
Vancouver Güler M. , Demirci K. , Karakuş K. , Kişioğlu A. N. , Zengin E. , Yozgat Z. , Ören Ö. , Saydam G. , Yılmaz H. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Umutsuzluk-Depresyon Sıklığı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. International Journal of Basic and Clinical Medicine. 2015; 2(1): 32-37.
IEEE M. Güler , K. Demirci , K. Karakuş , A. N. Kişioğlu , E. Zengin , Z. Yozgat , Ö. Ören , G. Saydam ve H. Yılmaz , "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Umutsuzluk-Depresyon Sıklığı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", International Journal of Basic and Clinical Medicine, c. 2, sayı. 1, ss. 32-37, Eki. 2015