Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bir Yavaş Şehir Olan Seferihisar'daki Restoranlarla İlgili Müşterilerin Sosyal Medyadaki Yorumların Analizine Yönelik Bir Çalışma

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 78 - 94, 30.06.2018
https://doi.org/10.30625/ijctr.424202

Öz

Son
yıllarda, dünyanın birçok yerinde “yavaş şehir” ve “yavaş yemek” kavramlarına
yönelik ilgi artışı gözlenmektedir. Ziyaretçiler, ziyaret ettikleri yörelerin
tarihi, doğası ve kültürel değerlerinin yanı sıra yöresel gıda ürünlerine
yönelik deneyim fırsatı da bulmaktadırlar. Bu deneyimler bir alternatif turizm
çeşidi olan “Gastronomi Turizmi” kapsamında gerçekleşmekte ve ziyaretçilere
doğal, sağlıklı lezzetler tatma imkânı sunmaktadır. Özellikle bilgisayarın
hayatımıza girmesi ve bilgi teknolojilerindeki değişimler nedeniyle
kullanıcılar ürettikleri bilgiyi aynı süreçte tüketir hale gelmişlerdir.

Amacı: Bir yavaş
şehir olan Seferihisar’daki yiyecek ve içecek işletmeleriyle ilgili
müşterilerin sosyal medya yoluyla paylaştıkları deneyimlerinin analizi gerçekleştirerek
bölgedeki işletmelerin yavaş şehir konusundaki bilgi birikimine katkıda
bulunulmaya çalışılmıştır.

Araştırma Yöntemi: Seferihisar’daki restoranların
teknolojik gelişmenin sunduğu sosyal medya araçlarından tripAdvisor üzerindeki
yavaş yemek akımına katılanların; demografik bulguları, algıladıkları değer, memnuniyet,
davranışsal niyetleri ve bölge turizmi üzerindeki etkileri nitel olarak incelenerek
restoranlara yönelik yapılan 589 yorumun MAXQDA 12 nitel veri analizi programı
yardımı ile analizi gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: İşletmeleri
genel olarak kısmi memnuniyetsizliğe karşın olumlu değerlendirdikleri ve
pozitif yorumların fazla olduğu, ziyaretçi yorumlarının analizinde işletmelerin
alt temalarına yönelik 1877 pozitif görüş, 439 negatif görüşe rastlanılmıştır.
Pozitif anlamda en fazla yorum yapılan ana temalar: Yiyecek içecek özellikleri (n=775),
işletmelerin iç özellikleri (n=260) ve işletmelerin çevresel özellikleri (n=242).
Negatif anlamda en fazla yorumlanan ana temalar: Yiyecek içecek özellikleri (n=127),
personel (n=88) ve fiyatlar(n=70) olmuştur.

Sonuç ve Öneriler:
Sonuç olarak belirtilen hususlar bölge turizmi açısından dikkat edilmesi ve
işletmeler açısından üzerinde durulması gereken konulardır. Gelecek
araştırmalarda ise başka bir yavaş şehir olarak kabul edilen bölgedeki
restoranlar ile karşılaştırma yapılabilir.

Kaynakça

 • Ab Karim, M. S. (2006, july). Culinary Tourism as a Destination Attraction: An Empirical Examination of the Destination‟s Food Image and Information Sources. 1-174.
 • Akıncı Vural, Z. B., & Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University , 20 (5), 3348-3382.
 • Albayrak, A. (2013). Restoran İşletmelerinde Müşteri Şikayetleri ve Şikayete İlişkin Davranışlar. PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi , 9 (2), 24-51.
 • Andarabı, F. F., & Tunç Hassan, A. (2017). Yavaş Şehirde Bulunan Turistik İşletmelerinin Estetik Değerlerini Belirlemek Üzerine Bir Araştırma: Gökçeada Örneği. 1. International Sustainable Tourism Congress (118-131).
 • Aymankuy, Y., Soydaş, M. E., ve Saçlı, Ç. (2013). Sosyal Medya Kullanımının Turistlerin Tatil Kararlarına Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama. International Journal of Human Sciences, 10(1), 376-397.
 • Chevalier, J., & Mayzlin, D. (2006). The effect of word of mouth on sales: Online book reviews. Journal of marketing research , 43 (3), 345-354.
 • Dalgıç, A., Güler, O., & Birdir, K. (2016). Tripadvisor.com’da Yer Alan Restoran Şikâyetlerinin Analizi: Mersin ve Hatay’da Yöresel Yiyecek Sunan Restoranlara Yönelik Bir Araştırma. Journal of Tourism Gastronomy Studies , 4 (Special Issue 1), 153-173.
 • De Ascaniis, S., & Gretzel, U. (2013). Communicative functions of Online Travel Review titles A pragmatic and linguistic investigation of destination and attraction OTR titles. Studies in Communication Sciences , 2 (13), 156-165.
 • Erdem, Ö., & Yay, Ö. (2017). Tripadvisor’daki Müşteri Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi: Antalya Örneği. Journal of Tourism And Gastronomy Studies , 227-249.
 • Fotis, J., Buhalis, D., & Rossides, N. (2012). Social Media Use and Impact During the Holiday Travel Planning Process. 13-24, Springer- Verlag.
 • Gegez, A. E. (2005). Pazarlama araştırmaları. İstanbul: Beta Yayınları.Well Planning Process. 13-24.
 • Genel, M. G. (2012). Siyasal İletişim Kampanyalarında Sosyal Medyanın Kullanımı (12 Haziran 2011 Seçimleri “twitter” Örneği). The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC, 2(4), 23-31.
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., ve Madran, O. (2010). Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı. XV. Türkiye’de İnternet Konferansı, 1-6.
 • Güven, E. (2011). Yavaş Güzeldir: “Yavaş Yemek'ten “Yavaş Medya”ya Hızlı Tüketime Dair Bir Çözüm Önerisi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi , 7 (1), 113-121.
 • Hatipoglu, B. (2015). “Cittaslow”: Quality of Life and Visitor Experiences. Tourism Planning and Development , 12 (1), 20-36.
 • Hays, S., Page, S. J., ve Buhalis, D. (2013). Social media as a destination marketing tool: its use by national. Current issues in Tourism, 15(3), 211–239.
 • Işıklar, ,. K. (2014). 21. Yüzyılda Bilgi, Uygarlık ve Değişim. Aydınlanma 1923 , 40 (40), 21-24.
 • İşlek, M. S. (2012). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye'deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi ( Yayınlamış), 1-168.
 • Jeong, E., & Jang, S. (2011). Restaurant experiences triggering positive electronic word-of-mouth (eWOM) motivations. International Journal of Hospitality Management , 30 (2), 356-366.
 • Kaplan, A. M., ve Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons(53), 59-68.
 • Kavas, N., ve Kavas, G. (2012) “Slow Food (Yavaş Yemek) ve Cittaslow (Yavaş Şehir)”, Dünya Gıda, Sayı: 74, http://www.dunyagida.com.tr/kose-yazisi/slow-food-yavas-yemek-ve-cittaslow-yavas-sehir/1035 , (Erişim Tarihi: 27.12.2017).
 • Kim, G. W., Li, J., & Brymer, R. (2016). The impact of social media reviews on restaurant performance: The moderating role of excellence certificate. International Journal of Hospitality Management , 55, 41-51.
 • Kim, G., Lim, H., & Brymer, R. (2015). The effectiveness of managing social media on hotel performance. International Journal of Hospitality Management , 44, 165-171.
 • Kivela, J., & Crotts, J. (2005). Gastronomy tourism: A meaningful travel market segment . Journal of Culinary Science and Technology , 4 (2-3), 39-55.
 • Kozak Akoğlan, M., ve Bahçe, A. S. (2012). Özel İlgi Turizmi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Köksal, Y & Özdemir, Ş. (2013). Bir iletişim aracı olarak sosyal medya'nın tutundurma karması içerisindeki yeri üzerine bir inceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1).
 • Mayfield, A. (2008). What is Social Media? E-book , iCrossing., 1-36. http://www.icrossing.com/uk/sites/default/files_uk/insight_pdf_files/What%20is%20Social%20Media_iCrossing_ebook.pdf
 • Miguéns, J., Baggio, R., ve Costa, C. (2008). Social media and Tourism Destinations:TripAdvisor Case Study. Advances in tourism research, 26(28), 1-6.
 • Milano, R., Baggio, R., ve Piattelli, R. ( 2011, January 26-28). The effects of online social media on tourism websites. 18th International Conference on Information Technology and Travel & Tourism, 1-12.
 • Naik, U., & Shivalingaiah, D. (2008). Comparative Study of Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0. 6th International CALIBER , 499-507.
 • O' Brien, K., ve Terschluse, C. (2009). Determining the Impact of Customer Relationships; Social Media Measurement & Analysis. 1-13.
 • Onat, F., ve Aşman Alikılıç, Ö. (2008). Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi. Journal of Yasar University, 3(9), 1111-1143.
 • Özaslan, Y., & Meydan Uygur, S. (2014). Negatif Ağızdan Ağıza İletişim (wom) ve Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (e-wom): Yiyecek-İçecek İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 28 (3), 69-88.
 • Pantelidis, I. (2010). Electronic Meal Experience: A Content Analysis of Online Restaurant Comments. Cornell Hospitality Quarterly , 51 (4), 483–491.
 • Pink, S. (2008). Sense and sustainability: The case of the Slow City Movement. Local Environment Journal , 13 (2), 95-106.
 • Pullphothong, L., & Sopha, C. (2012). Gastronomic Tourism in Ayutthaya Thailand. 12.48 (1), 1-944.
 • Ryu, K., Han, H., & Kim, T.-H. (2008). The relationships among overall quick-casual restaurant image, perceived value, customer satisfaction, and behavioral intentions. International Journal of Hospitality Management , 27 (23), 459-469.
 • Sarıtaş, E., ve Barutçu, S. (2016). Tüketici Davranışlarının Analizinde Kuşaklar: Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Journal of Eurasian Socioecomomıc Studies, 3(2), 1-15.
 • Sarıbaş, Ö., Kömürcü, S., ve Güler, M. E. (2016). Yavaş şehirlerde yaşayan Z kuşağının çevre ve sürdürülebilir kalkınma algıları: Seferihisar örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 107-119.
 • Schneider, S. (2008). Good, Clean, Fair: The Rhetoric of the Slow Food Movement. College English , 70 (4), 384-402.
 • Semmens , J., & Freeman, C. (2012). The Value of Cittaslow as an Approach to Local Sustainable Development: A New Zealand Perspective. International Planning Studies , 17 (4), 353-375.
 • Taş, A. (2009). Ortaöğretim Müdürlerinin Değişimi Yönetme Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algılarının Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (2), 1-18.
 • Taştan, H., & Kızılcık, O. (2017). Kahramanmaraş’ta Bulunan Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Tripadvisor.com’da Paylaşılan Şikayetlerin Sınıflandırılması. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 26 (1), 270-284.
 • Thurau, T. H., Malthouse, E. C., Friege, C., Gensler, S., Lobschat, L., Rangaswamy, A., ve Skiera, B. (2010). The Impact of New Media on Customer Relationships. Journal of Service Research, 13(3), 311-330.
 • Tiago, T., Amaral, F., & Tiago, F. (2015). The Good, the Bad and the Ugly: Food Quality in UGC. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 175, 162-169.
 • Yang, F. X. (2013). Effects of restaurant satisfaction and knowledge sharing motivation on eWOM intentions: The moderating role of technology acceptance factors. Journal of Hospitality and Tourism Research , 41 (1), 93-127.
 • Yayla, K. (2010). İnternet Pazarlamasında Yeni Eğilimler: Çevrim İçi Sosyal Ağların Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarına Etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi ( Yayınlanmış), 1-144.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüksel Özmen, Ş., Birsen, H., & Birsen, Ö. (2017). Sakin Şehirlerde Toplumsal Katılım: Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Kadınların Rolü. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 4 (14).
 • Zhang, Z., Ye, Q., Law, R., & Li, Y. (2010). The impact of e-word-of-mouth on the online popularity of restaurants: A comparison of consumer reviews and editor reviews. International Journal of Hospitality Management , 29 (4), 694-700.
 • Zheng, T., Youn, H., & Kıncaıd, S. S. (2009). An Analysis of Customers’ E-Complaints for Luxury Resort Properties. Journal of Hospitality Marketing & Management , 18 (7), 718-729.
 • İnternet Kaynakları
 • http://cohenside.blogspot.com.tr/2009/03/is-there-difference-between-social.html Erişim Tarihi:(05.07.2017)
 • https://www.slowfood.com/ (Erişim Tarihi: 27.12.2017)
 • http://cittaslowturkiye.org (Erişim Tarihi: 26.12.2017)
 • http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 27.12.2017)
 • www.tripadvisor.com (Erişim Tarihi: 10.06.2017)
 • https://www.w3.org/WAI/ ( Erişim Tarihi: 22.06.2017)
 • http://www.cittaslow.org/ ( Erişim Tarihi: 22.02.2018)
 • https://www.cittaslowgoolwa.com.au/ (Erişim Tarihi: 22.02.2018)
 • http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/dunyanin-en-pahali-zeytinyagi-seferihisarda-satildi-40611885 (Erişim Tarihi: 25.02.2018)

A Study on the Analysis of Customer Comments’ on Social Media Related to Restaurants in a Slow City, Seferihisar

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 78 - 94, 30.06.2018
https://doi.org/10.30625/ijctr.424202

Öz

ABSTRACTIn
many parts of the world, the concepts of slow city and slow food have received
increasing interest in recent years. In the context of gastronomic tourism,
which is an alternative tourism type, tourists have been able to spend more
time in quiet surroundings by consuming more natural and healthy foods than
only recognizing the cultural values ​​and history of the countries, seeing
their natural beauties or stayıng in the big hotels. Especially with the
computers entering our life, users have become consumed in the same process
because of the changes in information technology.Aim of the study: By
analyzing the experiences of the food and beverage businesses through the
social media in a slow city Seferihisar, the contribution on the bringing up
the knowledge of the slow city region has been done.Research Method: The social media tools provided
by the technological development of restaurants in Seferihisar, demographic
findings, perceived value, satisfaction, behavioral intentions and the effects
on tourism in the region were analyzed qualitatively and 589 comments on
restaurants were analyzed with the help of the MAXQDA 12 qualitative data
analysis program.Findings: In
general, 1877 positive opinions and 439 negative opinions were found for the
sub-topics of the enterprises in the analysis of the visitors' comments, in
spite of the partial dissatisfaction in general, and positive reviewed. İn
the positive sense, the most commented topics are: Food and beverage characteristics
(n=775), internal characteristics businesses (n=260) and environmental
characteristics of businesses (n=242). The main reviewed main topics with
negative sense are: Food and beverage characteristics (n = 127), staff (n = 88)
and prices (n = 70).Conclusions and Recommendations: The points that were mentioned above are the
issues to be considered in terms of regional tourism and the issues that should
be emphasized in terms of businesses. The proposal as a future research can be
the comparison with  the restaurants of another slow city.

Kaynakça

 • Ab Karim, M. S. (2006, july). Culinary Tourism as a Destination Attraction: An Empirical Examination of the Destination‟s Food Image and Information Sources. 1-174.
 • Akıncı Vural, Z. B., & Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University , 20 (5), 3348-3382.
 • Albayrak, A. (2013). Restoran İşletmelerinde Müşteri Şikayetleri ve Şikayete İlişkin Davranışlar. PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi , 9 (2), 24-51.
 • Andarabı, F. F., & Tunç Hassan, A. (2017). Yavaş Şehirde Bulunan Turistik İşletmelerinin Estetik Değerlerini Belirlemek Üzerine Bir Araştırma: Gökçeada Örneği. 1. International Sustainable Tourism Congress (118-131).
 • Aymankuy, Y., Soydaş, M. E., ve Saçlı, Ç. (2013). Sosyal Medya Kullanımının Turistlerin Tatil Kararlarına Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama. International Journal of Human Sciences, 10(1), 376-397.
 • Chevalier, J., & Mayzlin, D. (2006). The effect of word of mouth on sales: Online book reviews. Journal of marketing research , 43 (3), 345-354.
 • Dalgıç, A., Güler, O., & Birdir, K. (2016). Tripadvisor.com’da Yer Alan Restoran Şikâyetlerinin Analizi: Mersin ve Hatay’da Yöresel Yiyecek Sunan Restoranlara Yönelik Bir Araştırma. Journal of Tourism Gastronomy Studies , 4 (Special Issue 1), 153-173.
 • De Ascaniis, S., & Gretzel, U. (2013). Communicative functions of Online Travel Review titles A pragmatic and linguistic investigation of destination and attraction OTR titles. Studies in Communication Sciences , 2 (13), 156-165.
 • Erdem, Ö., & Yay, Ö. (2017). Tripadvisor’daki Müşteri Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi: Antalya Örneği. Journal of Tourism And Gastronomy Studies , 227-249.
 • Fotis, J., Buhalis, D., & Rossides, N. (2012). Social Media Use and Impact During the Holiday Travel Planning Process. 13-24, Springer- Verlag.
 • Gegez, A. E. (2005). Pazarlama araştırmaları. İstanbul: Beta Yayınları.Well Planning Process. 13-24.
 • Genel, M. G. (2012). Siyasal İletişim Kampanyalarında Sosyal Medyanın Kullanımı (12 Haziran 2011 Seçimleri “twitter” Örneği). The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC, 2(4), 23-31.
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., ve Madran, O. (2010). Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı. XV. Türkiye’de İnternet Konferansı, 1-6.
 • Güven, E. (2011). Yavaş Güzeldir: “Yavaş Yemek'ten “Yavaş Medya”ya Hızlı Tüketime Dair Bir Çözüm Önerisi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi , 7 (1), 113-121.
 • Hatipoglu, B. (2015). “Cittaslow”: Quality of Life and Visitor Experiences. Tourism Planning and Development , 12 (1), 20-36.
 • Hays, S., Page, S. J., ve Buhalis, D. (2013). Social media as a destination marketing tool: its use by national. Current issues in Tourism, 15(3), 211–239.
 • Işıklar, ,. K. (2014). 21. Yüzyılda Bilgi, Uygarlık ve Değişim. Aydınlanma 1923 , 40 (40), 21-24.
 • İşlek, M. S. (2012). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye'deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi ( Yayınlamış), 1-168.
 • Jeong, E., & Jang, S. (2011). Restaurant experiences triggering positive electronic word-of-mouth (eWOM) motivations. International Journal of Hospitality Management , 30 (2), 356-366.
 • Kaplan, A. M., ve Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons(53), 59-68.
 • Kavas, N., ve Kavas, G. (2012) “Slow Food (Yavaş Yemek) ve Cittaslow (Yavaş Şehir)”, Dünya Gıda, Sayı: 74, http://www.dunyagida.com.tr/kose-yazisi/slow-food-yavas-yemek-ve-cittaslow-yavas-sehir/1035 , (Erişim Tarihi: 27.12.2017).
 • Kim, G. W., Li, J., & Brymer, R. (2016). The impact of social media reviews on restaurant performance: The moderating role of excellence certificate. International Journal of Hospitality Management , 55, 41-51.
 • Kim, G., Lim, H., & Brymer, R. (2015). The effectiveness of managing social media on hotel performance. International Journal of Hospitality Management , 44, 165-171.
 • Kivela, J., & Crotts, J. (2005). Gastronomy tourism: A meaningful travel market segment . Journal of Culinary Science and Technology , 4 (2-3), 39-55.
 • Kozak Akoğlan, M., ve Bahçe, A. S. (2012). Özel İlgi Turizmi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Köksal, Y & Özdemir, Ş. (2013). Bir iletişim aracı olarak sosyal medya'nın tutundurma karması içerisindeki yeri üzerine bir inceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1).
 • Mayfield, A. (2008). What is Social Media? E-book , iCrossing., 1-36. http://www.icrossing.com/uk/sites/default/files_uk/insight_pdf_files/What%20is%20Social%20Media_iCrossing_ebook.pdf
 • Miguéns, J., Baggio, R., ve Costa, C. (2008). Social media and Tourism Destinations:TripAdvisor Case Study. Advances in tourism research, 26(28), 1-6.
 • Milano, R., Baggio, R., ve Piattelli, R. ( 2011, January 26-28). The effects of online social media on tourism websites. 18th International Conference on Information Technology and Travel & Tourism, 1-12.
 • Naik, U., & Shivalingaiah, D. (2008). Comparative Study of Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0. 6th International CALIBER , 499-507.
 • O' Brien, K., ve Terschluse, C. (2009). Determining the Impact of Customer Relationships; Social Media Measurement & Analysis. 1-13.
 • Onat, F., ve Aşman Alikılıç, Ö. (2008). Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi. Journal of Yasar University, 3(9), 1111-1143.
 • Özaslan, Y., & Meydan Uygur, S. (2014). Negatif Ağızdan Ağıza İletişim (wom) ve Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (e-wom): Yiyecek-İçecek İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 28 (3), 69-88.
 • Pantelidis, I. (2010). Electronic Meal Experience: A Content Analysis of Online Restaurant Comments. Cornell Hospitality Quarterly , 51 (4), 483–491.
 • Pink, S. (2008). Sense and sustainability: The case of the Slow City Movement. Local Environment Journal , 13 (2), 95-106.
 • Pullphothong, L., & Sopha, C. (2012). Gastronomic Tourism in Ayutthaya Thailand. 12.48 (1), 1-944.
 • Ryu, K., Han, H., & Kim, T.-H. (2008). The relationships among overall quick-casual restaurant image, perceived value, customer satisfaction, and behavioral intentions. International Journal of Hospitality Management , 27 (23), 459-469.
 • Sarıtaş, E., ve Barutçu, S. (2016). Tüketici Davranışlarının Analizinde Kuşaklar: Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Journal of Eurasian Socioecomomıc Studies, 3(2), 1-15.
 • Sarıbaş, Ö., Kömürcü, S., ve Güler, M. E. (2016). Yavaş şehirlerde yaşayan Z kuşağının çevre ve sürdürülebilir kalkınma algıları: Seferihisar örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 107-119.
 • Schneider, S. (2008). Good, Clean, Fair: The Rhetoric of the Slow Food Movement. College English , 70 (4), 384-402.
 • Semmens , J., & Freeman, C. (2012). The Value of Cittaslow as an Approach to Local Sustainable Development: A New Zealand Perspective. International Planning Studies , 17 (4), 353-375.
 • Taş, A. (2009). Ortaöğretim Müdürlerinin Değişimi Yönetme Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algılarının Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (2), 1-18.
 • Taştan, H., & Kızılcık, O. (2017). Kahramanmaraş’ta Bulunan Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Tripadvisor.com’da Paylaşılan Şikayetlerin Sınıflandırılması. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 26 (1), 270-284.
 • Thurau, T. H., Malthouse, E. C., Friege, C., Gensler, S., Lobschat, L., Rangaswamy, A., ve Skiera, B. (2010). The Impact of New Media on Customer Relationships. Journal of Service Research, 13(3), 311-330.
 • Tiago, T., Amaral, F., & Tiago, F. (2015). The Good, the Bad and the Ugly: Food Quality in UGC. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 175, 162-169.
 • Yang, F. X. (2013). Effects of restaurant satisfaction and knowledge sharing motivation on eWOM intentions: The moderating role of technology acceptance factors. Journal of Hospitality and Tourism Research , 41 (1), 93-127.
 • Yayla, K. (2010). İnternet Pazarlamasında Yeni Eğilimler: Çevrim İçi Sosyal Ağların Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarına Etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi ( Yayınlanmış), 1-144.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüksel Özmen, Ş., Birsen, H., & Birsen, Ö. (2017). Sakin Şehirlerde Toplumsal Katılım: Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Kadınların Rolü. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 4 (14).
 • Zhang, Z., Ye, Q., Law, R., & Li, Y. (2010). The impact of e-word-of-mouth on the online popularity of restaurants: A comparison of consumer reviews and editor reviews. International Journal of Hospitality Management , 29 (4), 694-700.
 • Zheng, T., Youn, H., & Kıncaıd, S. S. (2009). An Analysis of Customers’ E-Complaints for Luxury Resort Properties. Journal of Hospitality Marketing & Management , 18 (7), 718-729.
 • İnternet Kaynakları
 • http://cohenside.blogspot.com.tr/2009/03/is-there-difference-between-social.html Erişim Tarihi:(05.07.2017)
 • https://www.slowfood.com/ (Erişim Tarihi: 27.12.2017)
 • http://cittaslowturkiye.org (Erişim Tarihi: 26.12.2017)
 • http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 27.12.2017)
 • www.tripadvisor.com (Erişim Tarihi: 10.06.2017)
 • https://www.w3.org/WAI/ ( Erişim Tarihi: 22.06.2017)
 • http://www.cittaslow.org/ ( Erişim Tarihi: 22.02.2018)
 • https://www.cittaslowgoolwa.com.au/ (Erişim Tarihi: 22.02.2018)
 • http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/dunyanin-en-pahali-zeytinyagi-seferihisarda-satildi-40611885 (Erişim Tarihi: 25.02.2018)
Toplam 61 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Özgün Bilimsel Makale
Yazarlar

Serkan Temiztürk 0000-0003-2260-4596

Atilla Akbaba 0000-0002-9434-2145

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 16 Mayıs 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Temiztürk, S., & Akbaba, A. (2018). Bir Yavaş Şehir Olan Seferihisar’daki Restoranlarla İlgili Müşterilerin Sosyal Medyadaki Yorumların Analizine Yönelik Bir Çalışma. International Journal of Contemporary Tourism Research, 2(1), 78-94. https://doi.org/10.30625/ijctr.424202