Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 48 - 65 2020-06-30

THE POTENTIAL OF ECOTOURISM IN ISPARTA YENİŞARBADEMLİ DETERMINATION RELATED TO PARTNERSHİP BY SWOT ANALYSIS
ISPARTA İLİ YENİŞARBADEMLİ İLÇESİNİN EKOTURİZM POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ

Zehra Nuray NİŞANCI [1] , Ayşe TATKAN [2]


The purpose of this research is to reveal the ecotourism potential of Yenişarbademli through SWOT analysis. The survey focused on whether or not Yenişarbademli is suitable for ecotourism activities. In this context, the strengths and weaknesses of Yenişarbademli and the environmental  opportunities  and  threats  were  tried  to  be  determined.  Research  is  a theoretical, practical and exploratory study. The theoretical part was prepared by using the literature; a  questionnaire  was  applied  to  determine the opinions  of  local  people about ecotourism and ecotourism activities. Besides these, natural and cultural resources have been tried to be discovered by being gone to the region specially. A face-to-face survey was conducted with 127 people. According to the findings obtained, it is a potential to host ecotourism with its forests, caves, nature and springs. Among the ecotourism activities there are mountain trekking, bird watching, camping /caravan tourism, mountaineering, bicycle tourism. It can be said that the weaknesses of Yenişarbademli are the difficulties in transportation, lack of infrastructure and lack of publicity. Participants point out that Yenişarbademli has a unique natural beauty; to make infrastructure ready for ecotourism activities; the promotion of the event and the activities should be announced to a large mass.

Bu araştırmanın amacı, Yenişarbademli’nin ekoturizm potansiyelini SWOT analizi aracılığıyla ortaya koymaktır. Araştırmada, ekoturizm etkinlikleri için Yenişarbademli’nin uygun olup olmadığına odaklanılmıştır. Bu kapsamda Yenişarbademli’nin, ekoturizm açısından güçlü ve zayıf yönleri ile çevresel fırsat ve tehditleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, teorik, uygulamalı ve keşifsel bir çalışmadır. Teorik kısım literatürden yararlanılarak hazırlanmış; uygulama kısmında, yöre halkının ekoturizm ve ekoturizm etkinlikleri hakkında görüşlerini belirlemek amacıyla anket uygulanmıştır. Bunların yanında, bölgeye bizzat gidilerek doğal ve kültürel kaynaklar yerinde keşfedilmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında 127 kişi ile yüz yüze anket yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Yenişarbademli, ormanları, mağaraları, doğası ve yaylaları ile ekoturizme ev sahipliği yapabilecek potansiyeldedir. Ekoturizm etkinliklerinden ise, dağ yürüyüşü (trekking), kuş gözlemciliği, kamp/karavan turizmi, dağcılık, bisiklet turizmi yapılabilecek alanlara sahiptir. Yenişarbademli’nin en zayıf yönlerinin, ulaşımda yaşanan zorluklar, alt yapı yetersizliği ve tanıtım eksikliği olduğu söylenebilir. Katılımcılar, Yenişarbademli’nin eşsiz bir doğal güzelliğe sahip olduğuna; ekoturizm etkinlikleri yapılabilmesi için altyapının hazır hale getirilmesine; yörenin tanıtımının yapılması ve etkinliklerin geniş kitlelere duyurulması gerektiğine dikkat çekmişlerdir.

 • 1. Aldebert, B., Dang, R.J., Longhi, C. (2011). İnnovation in the Tourism İndustry: The Case Of Tourism. Tourism Management, 32, pp.1204-1300.
 • 2. Ak, D. ve Özgökçeler, S. (2013). Avrupa’da ve Türkiye’de Sosyal Turizm, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı:31: 49-73.
 • 3. Atasoy, E., Efe, R., & Soykan, A. (2008). Bursa ve Uludağ’ın Turizm Potansiyeli ve Sorunları. International Conference Education, Science, Economics and Technologies in the Global World.
 • 4. Aydın, O. (2012). Türkiye’de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23): 91-96.
 • 5. Benzer, A. N. (2006). Bolu-Göynük ve Yakın Çevresi Doğal ve Kültürel Kaynaklarının Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara.
 • 6. Berber, Ş. (2003). Sosyal Değişme Katalizörü Olarak Turizm ve Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9: 205-221.
 • 7. Blamey, R. K.(2001).Principles of ecotourism. The encyclopedia of ecotourism. 2001.pp. 5-22.
 • 8. Clarke, J. (2010). A Synthesis of Activity Towards The Implementation of Sustainable Tourism: Ecotourism in a Different Context. Journal of Sustainable Tourism. School of Business, Oxford Brooks University, pp. 57-59.
 • 9. Fennel, D. A. (2007). Ecotourism. Third Edition. Routledge. London and New York. file:///C:/Users/user/ Downloads/9780203939581_googlepreview.pdf. Erişim Tarihi 31.3.2019
 • 10. Genç, M., Güner, T. (2003). Göller Bölgesi’nin Anıt Ağaçları, Isparta Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü.
 • 11. Goodwin, H. (1996). In pursuit of ecotourism. Biodiversity & Conservation, 5(3): 277-291.
 • 12. Greenwood, J.B. (2006). Sustainable Development in a Tourism Destination Context: A Plimsoll Model of Sustainability In Tyrell County.Unpublished Ph.D.Thesis, Graduate
 • 13. Honey, M. (2008). Ecotourism and sustainable development: Who owns paradise?. Island Press.
 • 14. Kamacı, S. (2015). Hakkâri İlinde Ekoturizm Olanaklarının Araştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 15. Kızıllaslan, N. ve Ünal, T. (2014). Tokat İlinin ekoturizm/kırsal turizm potansiyeli ve SWOT analizi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (9), 45-61.
 • 16. Koncul, N. (2007). Environmendal Issues and Tourism, Ekon. Misao Praksa DBK. 2:157-160.
 • 17. Kozak, N., Kozak, A. M.&Kozak, M. (2001). Genel Turizm: İlkeler, Kavramlar. (5. Baskı). Ankara. Detay Yayıncılık.
 • 18. Kozak, N. (2012). Genel Turizm Bilgisi, Birinci Baskı, Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayını.
 • 19. Külekçi, E. A. ve Bulut, Y. (2013). Erzurum İli Oltu İlçesi Ve Yakın Çevresi Ekoturizm Potansiyelinin SWOT Analiz Yöntemi İle Belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14(1), 1-12.
 • 20. Kuter, N. ve Ünal, H. E. (2009). Sürdürülebilirlik Kapsamında Ekoturizmin Çevresel, Ekonomik Ve Sosyo-Kültürel Etkileri, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 9(2): 146-156.
 • 21. Küçükaslan, N. (2007). Özel İlgi Turizmi. Bursa: Ekin Yayınları.
 • 22. Nişancı, Z. N., & Haznedar, H. A. (2017). A Research Towards Determınıng The Ecotourısm And Eco-Entrepreneurshıp Potentıal Of Nazarköy. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 7(3-4): 15-41.
 • 23. Orhan, T. ve Karahan, F. (2010). Uzundere ilçesi ve yakın çevresinin ekoturizm potansiyelinin değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 11 (1):27-42.
 • 24. Oxford Student’s Dictionary (2007).Oxford University Press. Edited by:Alison Waters.
 • 25. Özgenç, D.B.(2017). Saklı Cennet Yenişarbademli. Belediye Başkanı Mustafa Erdem ile röportaj. Akdeniz Bülten Dergisi. http://www.akdenizbulten.com/sakli-cennet-yenisarbademli/20807/ Erişim Tarihi: 13 Şubat 2018.
 • 26. Rahemtulla, Y. G., & Wellstead, A. M. (2001). Ecotourism: understanding competing expert and academic definitions (Vol. 380).
 • 27. Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the Empowerment of Local Communities, Tourism Management, 20(2): 245-249.
 • 28. Sirakaya, E. Sasidharan, V. & Sönmez, S.(1999). Redefining Ecotourism: The Need for a Supply-Side View, Journal of Travel Research, 38(2): 168-172.
 • 29. Stone, M. J.(2002). Ecotourism&Community Development: Case Studies From Hainan, China, Master Thesis, university of Waterloo.
 • 30. Stronza, A. (2001). Anthropology of Tourism: Forging New Ground for Ecotourism and Other Alternatives, Annual Review of Anthropology, 30(1): 261-283.
 • 31. Tutar, E. (1998). Ekoturizm-Göksu Deltası Uygulamaları ve Eğirdir Gölünde Ekoturizm Olanakları, I. Ulusal Turizm Sempozyumu, 17-19 Eylül, SDÜ Basımevi, Isparta
 • 32. Türkiye Turizm Stratejisi, 2023. (2007). Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara
 • 33. Wearing, S., & Neil, J. (2009). Ecotourism: impacts, potentials and possibilities?. Routledge.
 • 34. Yenişarbademli Belediyesi Tanıtım Kitapçığı. (2016).
 • 35. Yenişarbademli Belediyesi Resim Arşivi
 • 36. http://www.nkfu.com/yenisarbademli-nerededir/erişim tarihi 6.10.2017
 • 37. http://www.ispartalilerdernegi.org/erişim tarihi 7.10.2017
 • 38. http://www.ispartakulturturizm.gov.trerişim tarihi 10.10.2017
 • 39. http://www.yenisarbademli.gov.tr erişim tarihi 6.10.2017
 • 40. http://www.yenisarbademli.bel.trerişim tarihi 13.10.2017
 • 41. http://www.faydalarizararlari.comerişim tarihi 13.10.2017
 • 42. http://www.dogalhayat.org erişim tarihi 13.10.2017
 • 43. http://www.superhaber.bizerişim tarihi 21.10.2017
 • 44. https://astroturk.net/yenisarbademli-gozlem-senligi erişim tarihi 10.01.2018
 • 45. www.yenisarbademli.bel.tr/uluslar-arasi-resim-heykel-calistaylari erişim tarihi 29.05.2018
 • 46. http://www.isteisparta.com erişim tarihi 29.05.2018
 • 47. http://www.yenisarbademli.gov.tr/tanitim 10.10.2017
 • 48. https://www.haberler.com/isparta-da-yeni-bir-kara-yosunu-turu-kesfedildi-5305568-haberi/ Eriş.Tarihi 20.10.2017
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Özgün Bilimsel Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1782-237X
Yazar: Zehra Nuray NİŞANCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Ayşe TATKAN
Kurum: Şu an Çalışmıyor
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 26 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

APA Ni̇şancı, Z , Tatkan, A . (2020). ISPARTA İLİ YENİŞARBADEMLİ İLÇESİNİN EKOTURİZM POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ . International Journal of Contemporary Tourism Research , 4 (1) , 48-65 . DOI: 10.30625/ijctr.662142