Yıl 2020, Cilt 35 , Sayı 4, Sayfalar 741 - 757 2020-12-31

International Labour Standards On Working Time- Hours of Work Implementations in the World and Turkey
Çalışma Sürelerine İlişkin Uluslararası Çalışma Standartları- Dünya’da ve Türkiye’de Çalışma Saati Uygulamaları

Gülnihan CİHANOĞLU GÜLEN [1]


International labor standards and working hour practices set in this context are important factors in the growth and development of countries. Technological changes, globalization, restructuring of jobs and increasing labour diversity etc. resulted in a change in the standards related to hours of work. In this study, legislations and the implementations of working hours in the selected countries were examined and compared with Turkey. Despite the limitation of working hours and certain legal measures, significant differences were observed in actual working hours between industrialized and developing countries. Finally, the working time practices in Turkey were criticized and suggestions were offered.
Ülkelerin büyümesi ve gelişmesinde uluslararası çalışma standartlarının ve bu kapsamda belirlenen çalışma saati uygulamalarının önemli bir etken olduğu görülmektedir. Yaşanan teknolojik değişiklikler, küreselleşme, işlerin yeniden yapılandırılması, işgücü çeşitliliğinin artması gibi sebeplerle, çalışma sürelerine ilişkin standartlarda da birtakım değişiklikler yaşanmıştır. Bu çalışmada seçili ülkelerdeki çalışma hayatının düzenlenmesinde etkili olan mevzuat ve çalışma saati uygulamaları ele alınmış ve Türkiye ile kıyaslanmıştır. Çalışma sürelerinin sınırlandırılması ve alınan birtakım yasal önlemlere rağmen, sanayileşmiş olan ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki fiili çalışma saatlerinde önemli farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. Son olarak, çalışma süresi uygulamalarına eleştiriler getirilmiş ve Türkiye için önerilere yer verilmiştir.
 • Ansal, Hacer, (1999), Esnek Üretimde İşçiler ve Sendikalar (Post-Fordizm’de Üretim Esnekleşirken İşçiye Neler Oluyor?), Birleşik Metal İş Sendikası Yayınları: Ankara, http://www.birlesikmetal.org/kitap/kitap_99/1999-3.pdf, (Erişim Tarihi: 21.12.2019).
 • Arndell, Lucas, (2018), “Assessing the Merits of Post-Fordism from a Gendered IPE Approach”, E-IR Students, https://www.e-ir.info/pdf/73439, (Erişim Tarihi: 05.06.2020).
 • Askenazy, Philippe, (2013), “Working time regulation in France from 1996 to 2012”, Cambridge Journal of Economics, March 2013, Vol. 37, No. 2 (March 2013), s. 323-347, http://www.jstor.com/stable/23602196, (Erişim Tarihi: 30.06.2020).
 • Basso, Pietro, (2003), Modern Times, Ancient Hours: Working Lives in the Twenty-First Century, (çev. Giacomo Donis),Verso Publishing: New York.
 • Boerı, Tito ve Van Ours, Jan, (2008), The Economics of Imperfect Labor Markets, Princeton University Press: Princeton ve Woodstock.
 • Bosch, Gerhard, Lehndorff, Steffen, (2001), “Working Time Reduction and Employment: Experiences in Europe and Economic Policy Recommendations”, Cambridge Journal of Economics, Cilt:25, Sayı:2, Oxford University Press, Oxford, s.209-242.
 • ÇAKMAK, Umut, (2004), “Esnek Üretim Sistemi: İstihdama Etkisi ve Toyota Örneği”, Ekonomik Yaklaşım, 15 (52-53), 235-253. doi:10.5455/ey.10508, (Erişim Tarihi: 20.06.2020).
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (2017), Ulusal İstihdam Stratejisi 2014 – 2023, http://www.uis.gov.tr/media/1437/uis2014-2023.pdf, (Erişim Tarihi: 03.06.2020).
 • DEMBE, Allard E., (2009), “Ethical Issues Relating to the Health Effects of Long Working Hours”. Journal of Business Ethics 84, 195–208. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9700-9, (Erişim Tarihi: 01.07.2020)
 • Haberi yapan Jack KELLY, Forbes, (2020), “Finland Prime Minister’s Aspirational Goal Of A Six-Hour, Four-Day Workweek: Will It Ever Happen?”, 08.01.2020, https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/01/08/finlands-prime-ministers-aspirational-goal-of-a-six-hour-four-day-workweek-will-this-ever-happen/#7cf05b5c3638, (Erişim Tarihi: 10.01.2020).
 • ILO, (1919), 1 No’lu Sözleşme, Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1), https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C001, (Erişim Tarihi: 03.06.2020).
 • ILO, (1930), 30 No’lu Sözleşme, Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30), https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C030, (Erişim Tarihi: 03.06.2020).
 • ILO, (1935), 47 No’lu Sözleşme, Forty-Hour Week Convention, 1935 (No. 47), https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C047:NO, (Erişim Tarihi: 03.06.2020).
 • ILO, (1967), Hours of Work- A World Survey of National Law and and Practice, ILO Publications: Geneva.
 • ILO, (1970), 132 No’lu Sözleşme, Holidays with Pay Convention 1970 (No. 132), https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C132, (Erişim Tarihi: 03.06.2020).
 • ILO, (1994), 175 No’lu Sözleşme, Part-Time Work Convention, 1994 (No. 175), https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C175, (Erişim Tarihi: 03.06.2020).
 • ILO, (2010), “Become a man instead of a mere machine”: The ILO and trends in working hours, World of Work, Sayı:68, ILO Publications: Geneva, http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_126576.pdf, (Erişim Tarihi: 25.12.2019).
 • ILO, (2013a), Working Conditions Laws Report 2012: A Global Review, ILO Publications: Geneva, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_235155.pdf, (Erişim Tarihi: 11.01.2020).
 • ILO, (2013b), “Case Study: Karoshi: Death from overwork”, http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_211571/lang--en/index.htm, (Erişim Tarihi: 01.12.2019).
 • ILO, (2019a) , Conventions and Recommendations, http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm, (Erişim Tarihi: 10.12.2019).
 • ILO, (2019b), International Labour Standards on Working time, http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/working-time/lang--en/index.htm, (Erişim Tarihi: 30.12.2019).
 • ILO, (2019c), How International Labour Standards are created, http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/international-labour-standards-creation/lang--en/index.htm, (Erişim Tarihi: 10.02.2020).
 • ILO Resmi İnternet Sayfası, (2020a) https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/working-time/lang--en/index.htm, (Erişim Tarihi: 03.06.2020).ILO Resmi İnternet Sayfası, (2020b), Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri, Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri, https://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/lang--tr/index.htm, (Erişim Tarihi: 03.06.2020).
 • ILO Resmi İnternet Sayfası, (2020c), Türkiye İşgücü Piyasasındaki Suriyelilerin Profilleri, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/genericdocument/wcms_738684.pdf, (Erişim Tarihi: 25.06.2020).
 • Kaya, Pir Ali, ed., (2014), Uluslararası Sosyal Politika - Teorisi, Uluslararası Çalışma Normları ve Güncel Gelişmeler, Siyasal Kitabevi: Ankara.
 • Keynes, John Maynard, (1963), “ Economic Possibilities for our Grandchildren”, Essays in Persuasion, W.W. Norton & Co: New York,.
 • Kocaekşi, Serdar, (2012), Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir.
 • Lee Sangheon, MCCANN Deirdre ve MESSENGER Jon C., (2007), Working Time Around the World-Trends in working hours, laws and policies in a global comparative perspective, Routledge: Abingdon. New York, Geneva.
 • Man, Fuat, (2013), “Modern Çalışma İdeolojisinin Kaynağı Olarak İktisadi Akıl”, İş Ahlakı Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, s. 185-192, http://isahlakidergisi.com/content/6-sayilar/12-cilt-2-sayi/d0037/man.pdf, (Erişim Tarihi: 29.12.2019).
 • Messenger, Jon C., (2004), Working Time and Workers’ Preferences in Industrialized Countries. Finding the Balance, ILO Publications: Geneva.
 • Messenger, Jon C., RAY, Nikhil, (2013), The Distribution of Hours of Work in Developed and Developing Countries: What are the Main Differences and Why?, ILO Fact Sheet, http://www.ilo.org/travail/info/fs/WCMS_247974/lang--en/index.htm , (Erişim Tarihi: 13.02.2020).
 • Negrey, Cynthia, (1993), Gender, Time, and Reduced Work, SUNY Press: New York.
 • New Economics Foundation, (2010), 21 Hours, http://www.neweconomics.org/publications/entry/21-hours, (Erişim Tarihi: 13.02.2020).
 • OECD Data, (2019), Hours worked, https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm. , (Erişim Tarihi: 17.12.2019).
 • OECD Better Life Index, 2019, http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/, (Erişim Tarihi: 30.12.2019).
 • Schor, Juliet, (2005), “Sustainable Consumption and Worktime Reduction”, Journal of Industrial Ecology, Cilt:9, Sayı:1-2, s.37-50, Yale University Publishings: New Haven,
 • https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1162/1088198054084581, (Erişim Tarihi: 01.12.2019).
 • Sengenberger, Werner, (2014), Uluslararası Çalışma Örgütü- Amaçları, İşlevleri ve Politik Etkileri, Friedrich-Ebert Stiftung Yayınları: Berlin, http://library.fes.de/pdf-files/iez/10695.pdf, (Erişim Tarihi: 02.01.2020).
 • Şenkal, Abdulkadir, (2008), "Endüstri İlişkilerinde Yeni Paradigmalar", Çalışma ve Toplum Dergisi, Cilt:1, Sayı:16, s.119-146, http://www.calismatoplum.org/sayi16/senkal.pdf, (Erişim Tarihi: 21.01.2020).
 • TAYLOR, Frederick Winslow, (2014), Bilimsel Yönetimin İlkeleri, Adres Yayınları: Ankara.
 • The Moscow Times, (2019), “4-Day Work Week ‘Likely in Future,’ Russia’s Prime Minister Says”, 11.06.2019, https://www.themoscowtimes.com/2019/06/11/4-day-work-week-likely-future-russias-prime-minister-says-a65961, (Erişim Tarihi: 15.02.2020).
 • Türk Harb-İş Sendikası, (1996), Çalışma Süresi Yaşama Süresi, Türk Harb-İş Sendikası Yayınları: Ankara.
 • Veal, A. J., (2009), The Elusive Leisure Society, Sydney University of Technology School of Leisure, Sport and Tourism Working Paper Series, Working Paper 9, https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/19821/1/lstwp9.pdf, (Erişim Tarihi: 11.02.2020).
 • Wagstaff, Anthony S., LİE Jenny-Anne Sigstad (2011), “Shift and Night Work and Long Working Hours – A Systematic Review of Safety Implications.”, Scandinavian Journal ofWork, Environment & Health, 37(3), 173-85.
 • Yıldırım, Kenan, (2011), “Uluslararası Düzenlemelerde Fazla Çalışma ve Ülke Uygulamaları”, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt:23, Sayı: 4, s.34-103, http://www.tuhis.org.tr/upload/dergi/1347536887.pdf, (Erişim Tarihi: 15.02.2020).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2709-1582
Yazar: Gülnihan CİHANOĞLU GÜLEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Şubat 2020
Kabul Tarihi : 27 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { ije690819, journal = {İzmir İktisat Dergisi}, issn = {1308-8173}, eissn = {1308-8505}, address = {Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca - İZMİR}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {35}, pages = {741 - 757}, doi = {10.24988/ije.202035406}, title = {Çalışma Sürelerine İlişkin Uluslararası Çalışma Standartları- Dünya’da ve Türkiye’de Çalışma Saati Uygulamaları}, key = {cite}, author = {Cihanoğlu Gülen, Gülnihan} }
APA Cihanoğlu Gülen, G . (2020). Çalışma Sürelerine İlişkin Uluslararası Çalışma Standartları- Dünya’da ve Türkiye’de Çalışma Saati Uygulamaları . İzmir İktisat Dergisi , 35 (4) , 741-757 . DOI: 10.24988/ije.202035406
MLA Cihanoğlu Gülen, G . "Çalışma Sürelerine İlişkin Uluslararası Çalışma Standartları- Dünya’da ve Türkiye’de Çalışma Saati Uygulamaları" . İzmir İktisat Dergisi 35 (2020 ): 741-757 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije/issue/59209/690819>
Chicago Cihanoğlu Gülen, G . "Çalışma Sürelerine İlişkin Uluslararası Çalışma Standartları- Dünya’da ve Türkiye’de Çalışma Saati Uygulamaları". İzmir İktisat Dergisi 35 (2020 ): 741-757
RIS TY - JOUR T1 - Çalışma Sürelerine İlişkin Uluslararası Çalışma Standartları- Dünya’da ve Türkiye’de Çalışma Saati Uygulamaları AU - Gülnihan Cihanoğlu Gülen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.24988/ije.202035406 DO - 10.24988/ije.202035406 T2 - İzmir İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 741 EP - 757 VL - 35 IS - 4 SN - 1308-8173-1308-8505 M3 - doi: 10.24988/ije.202035406 UR - https://doi.org/10.24988/ije.202035406 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İzmir İktisat Dergisi Çalışma Sürelerine İlişkin Uluslararası Çalışma Standartları- Dünya’da ve Türkiye’de Çalışma Saati Uygulamaları %A Gülnihan Cihanoğlu Gülen %T Çalışma Sürelerine İlişkin Uluslararası Çalışma Standartları- Dünya’da ve Türkiye’de Çalışma Saati Uygulamaları %D 2020 %J İzmir İktisat Dergisi %P 1308-8173-1308-8505 %V 35 %N 4 %R doi: 10.24988/ije.202035406 %U 10.24988/ije.202035406
ISNAD Cihanoğlu Gülen, Gülnihan . "Çalışma Sürelerine İlişkin Uluslararası Çalışma Standartları- Dünya’da ve Türkiye’de Çalışma Saati Uygulamaları". İzmir İktisat Dergisi 35 / 4 (Aralık 2020): 741-757 . https://doi.org/10.24988/ije.202035406
AMA Cihanoğlu Gülen G . Çalışma Sürelerine İlişkin Uluslararası Çalışma Standartları- Dünya’da ve Türkiye’de Çalışma Saati Uygulamaları. ije. 2020; 35(4): 741-757.
Vancouver Cihanoğlu Gülen G . Çalışma Sürelerine İlişkin Uluslararası Çalışma Standartları- Dünya’da ve Türkiye’de Çalışma Saati Uygulamaları. İzmir İktisat Dergisi. 2020; 35(4): 741-757.
IEEE G. Cihanoğlu Gülen , "Çalışma Sürelerine İlişkin Uluslararası Çalışma Standartları- Dünya’da ve Türkiye’de Çalışma Saati Uygulamaları", İzmir İktisat Dergisi, c. 35, sayı. 4, ss. 741-757, Ara. 2021, doi:10.24988/ije.202035406