Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Finans İşletmelerinin Stratejik Yönetim Bağlamında Misyon ve Vizyon İfadesi Bileşenlerine Göre Girişimcilik Özellikleri

Yıl 2022, Cilt 37, Sayı 1, 53 - 76, 14.03.2022
https://doi.org/10.24988/ije.793444

Öz

Misyon bir işletmenin var oluş nedeni olarak tanımlanırken, vizyon; bir işletmenin gelecekte ulaşmak istediği yerin bir görüntüsü olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler misyon ve vizyon ifadelerini oluştururken amaç ve hedeflerini, stratejilerini, değerlerini, ağırlıklı olarak önem verdikleri konuları ve yanı sıra girişimcilik özelliklerini de yansıtmaktadır. Girişimcilik özellikleri, girişimcinin davranışsal özelliklerinden etkilenmekle beraber, literatürde dokuz boyuttan oluştuğu bilinmektedir. Bunlar; risk alma, liderlik, yenilikçilik, yaratıcılık, güçlülük, proaktiflik, araştırma ve geliştirme, başarı ve rekabetçilik gibi kavramlardır. İşletmeler misyon ve vizyon ifadelerinde bu kavramları kullanarak işletmenin yönü, işletmenin değerleri, girişimcilik özellikleri hakkında bilgi vermektedirler. İşletmelerin, stratejik yönetim ifadelerinde gerçekçi davranmaması, bu ifadelerin girişimcilik özelliklerini yansıtacak biçimde oluşturmamaları, ayrıca işletme gerçeklerinden uzak, taklit ifadeler kullanmaları problem olarak görülmektedir. Bu çalışmada işletmelerin misyon ve vizyon ifadelerini gerçekçi, işletme gerçekleriyle örtüşecek biçimde ve ciddi olarak oluşturdukları varsayılmıştır. Bu çalışmanın amacı, ağustos-2020 misyon ve vizyon ifadeleri baz alınarak, Türkiye Bankalar Birliği (TBB)’nde paylaşılmış olan (kalkınma ve sınai bankaları hariç) banka ve finans işletmelerinin web sitelerinde paylaşılmış olan misyon ve vizyon ifadelerinden yola çıkarak finans işletmelerinin girişimcilik özelliklerini tespit ederek yorumlamaya çalışmaktır. Bu amaçla, ifadeler girişimcilik özellikleri bakımından nitel olarak değerlendirilmiştir, bu doğrultuda TBB’nin web sitesinde paylaşımda bulunan banka ve finans işletmelerinin girişimcilik özellikleri, stratejik yönetim ifadelerinde yer alan anlamlı faktörler olarak gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın, stratejik yönetim ve girişimcilik özelliklerinin ayrılamaz bileşenler olduğunun belirginleşmesi bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca çalışmanın ilgili sektör yöneticilerine, girişimcilik ve stratejik yönetim alanında çalışan akademisyenlere yararlı olması beklenmektedir. İşletmelerin, stratejik yönetim ifadelerinde gerçekçi davranmaması, bu ifadelerin girişimcilik özelliklerini yansıtacak biçimde oluşturmamaları, ayrıca işletme gerçeklerinden uzak, taklit ifadeler kullanmaları problem olarak görünmektedir. Bu çalışmada işletmelerin misyon ve vizyon ifadelerini gerçekçi, işletme gerçekleriyle örtüşecek biçimde ve ciddi olarak oluşturdukları varsayılmıştır. Bu çalışmanın amacı, ağustos-2020 misyon ve vizyon ifadeleri baz alınarak, Türkiye Bankalar Birliği (TBB)’nde paylaşılmış olan (kalkınma ve sınai bankaları hariç) banka ve finans işletmelerinin web sitelerinde paylaşılmış olan misyon ve vizyon ifadelerinden yola çıkarak finans işletmelerinin girişimcilik özelliklerini tespit ederek yorumlamaya çalışmaktır. Bu amaçla, ifadeler girişimcilik özellikleri bakımından nitel olarak değerlendirilmiştir, Bu doğrultuda TBB’nin web sitesinde paylaşan banka ve finans işletmelerinin girişimcilik özellikleri, stratejik yönetim ifadelerinde yer alan anlamlı faktörler olarak gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın, stratejik yönetim ve girişimcilik özelliklerinin ayrılamaz bileşenler olduğunun belirginleşmesi bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca çalışmanın ilgili sektör yöneticilerine, girişimcilik ve stratejik yönetim alanında çalışan akademisyenlere yararlı olması beklenmektedir.

Kaynakça

 • Aidis, Ruta, (2003). Entrepreneurship and Economic Transition”. Amsterdam: Tinbergen Institute Disccussion Paper.
 • Akgemci, Tahir (2007). Stratejik Yönetim. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Alam, Syed Syah (2011). Entrepreneur's Traits and Firm Innovation Capability: An Empirical Study in Malaysia. Asian Journal of Technology Innovation, Vol. 19, No.1, s. 53-66.
 • alternatifbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • atbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Awamleh, R., Gardner, W. L. (1999). Perceptions of Leader Charisma and Effectiveness: The Effect of Vision Content, Delivery and Organizationals Performance. Leadership Quarterly. 10 (3).
 • Aytar, Oğuzhan, Soylu, Şerife (2017). Türk Bankacılık Sektörünün Misyon ve Vizyon İfadelerine Yönelik Bir İçerik Analizi. Kastamonu University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences. Volume 17, Issue 3.
 • Balkan, Bülent, Kahyaoğlu, Sezer, Bozkuş (2018). Kurumsal Yönetġm Kapsamında Vizyon, Mġsyon ve Değerler: Türk Bankacılık Sektörü Üzerġne Bir Değerlendirme. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi. Nisan 2018. Özel Sayı: 485-507.
 • Bart, Chris (2007). “A Comparative Analysis of Mission Statement Content in Secular and Faithbased Hospitals”. Journal of Intellectual Capital, 8(4), 682- 694.
 • Bart, Chris and Bontıs, Nick (2003). “Distinguishing Between the Board and Management in Company Mission Implications for Corporate Governance”, Journal of Intellectual Capital 4(3), 361-381.
 • Beugelsdijk, Sjoerd – Noorderhaven, Niels (2004). Entrepreneurial Attitude and Economic Growth: A Cross-Section of 54 Regions. Ann Reg Sci. Vol. 38, No. 1, s.99–218.
 • Bird, Barbara (1989). Entrepreneurial behavior. Glenview, IL: Scott Foresman
 • Bozkurt, Çetinkaya Özlem, Kalkan, Adnan, Koyuncu, Osman, Alparslan, Ali Murat (2012). Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi: Girişimciler Üzerinde Nitel Bir Araştırma. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences. Year: 2012/1, Number:15
 • Casson, Mark (2005). Entrepreneurship and the theory of the firm. Journal of Economic Behavior & Organization, 58(2), 327-348.
 • Casson, Mark (2010). Entrepreneurship: Theory, Institutions and History. Eli F. Heckscher Lecture. Scandinavian Econ. Hist. Rev. Vol.58, No.2, s. 139-170.
 • Clayton,Susan (2002). Takımınızın Yeteneklerini Geliştirmede Strateji Geliştirme (Çeviren: M. Zaman). İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Colbert, Francois (2003). Entrepreneurship And Leadership İn Marketing The Arts. International Journal of Arts Management, 30-39.
 • Collins, Christopher, Hanges, Paul J., & Locke, Edwi A. (2004). The relationship of achievement motivation to entrepreneurial behavior: A meta-analysis. Human performance. 17(1), 95-117.
 • Coskun, Recai, Geyik, Mahmut. (2004). “Küresel Firmaların Misyon İfadeleri Yerelliğe Ne Kadar Vurgu Yapıyor?”,.12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kitabı. Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, 27- 29 Mayıs, Bursa, 287-294.
 • Covin, Jeffrey G. & Slevin, Dennis P. (1986). The development and testing of an organizational-levelentrepreneurship scale. in Ronstadt, R., Hornaday, J.A. and Vesper, K.H. (Eds). Frontiersof Entrepreneurship Research. Babson College, Wellesley, MA, pp. 628-39.
 • Cuckovic, Nevenka., & Bartlett, Will (2007). Entrepreneurship and Competitiveness: The Europeanisation of Small and Medium‐sized Enterprise Policy in Croatia. Southeast European and Black Sea Studies. 7(1), 37-56.
 • Czinkota, Michael R., Ronkainen, Ilkka A. ve Moffett, Michael H. (2009). International Business. Wiley: European Business Edition.
 • Darbi, William P. K. (2012), “Of Mission and Vision Statements and Their Potential Impact on Employee Behaviour and Attitudes: The Case of A Public But Profit-Oriented Tertiary Institution”. International Journal of Business and Social Science. Vol. 3, No: 14, s. 95-109.
 • Değerlendirilmesi: 5 Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Sayı 9.
 • Deliz, José R. (1997). Lessons Learned From Baldrige Winners. 21st International Conference on Computers and Industrial Engineering. 33. 1-2.
 • Dinçer, Ömer (1996). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul:Beta Yayınları.
 • Dinçer, Ömer (2003). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. (6. Baskı). İstanbul:Beta Yayınları.
 • Drucker, Peter (2012). Yönetim. (Çev. İlker Gülfidan). İstanbul: Optimist Kitap.
 • Eken İnan, Ümmü Saliha (2019). “Selçuk Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokullarının Kalite Yolculuğunda Oluşturulan Misyon ve Vizyon İfadelerinin Değerlendirilmesi”. Journal of Social and Technical Researches. Vol: 18 Page: 41-49.
 • Eren, Erol (2005). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. (7. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Erken, Hugo (2008). Productivity, R&D and entrepreneurship (No. EPS-2008-147-ORG). Erasmus Research Institute of Management (ERIM).
 • Erol, Yüce, Kanbur, Engin (2014). Misyon ve Vizyon İfadelerine Göre Türkiye'nin İlk 100 Büyük Şirketinin Girişimcilik Özellikleri. Business and Economics Research Journal Volume 5 Number 3 pp. 149-165 ISSN: 1309-2448
 • Ertuna, Özer (2008). Stratejik Yönetim. İstanbul: Okan Üniversitesi Yayınları:4.
 • Eyal, Ori - Kark, Ronit (2004). How do Transformational Leaders Transform Organizations? A Study of the Relationship Between Leadership and Entrepreneurship?. Leadership and Policy in Schools, Vol. 3, No: 3, s. 211-235.
 • fonbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Foxall, G. R. - Minkes, A. L. (1996). Beyond Marketing: The Diffusion of Entrepreneurship in the Modern Corporation. Journal of Strategic Marketing. Vol. 4, No: 2, s. 71-93.
 • garantibbva.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Gill, Roger (2003). Change Management or Change Leadership? Journal of Change Management. 3 (4).
 • GÖKÇE, Orhan (2006). İçerik Analizi Kurumsal ve Pratik Bilgiler. Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Graneheim, Ulla Hällgren, Lundman, Berit (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today. 24(2), 105-112.
 • Greblikaitë, Jolita - Daugëlienë, Rasa (2009). Cluster Analysis of Expression of Entrepreneurship Characteristics in the EU Innovative Projects for SME’s and KTU Regional Science Park. European Integratıon Studies. No: 3, s. 184-189.
 • Güney, Salih (2004). Açıklamalı Yönetim-Organizasyon ve Örgütsel Davranış Terimler Sözlüğü. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Gürüz, Demet, Gürel, Emet, (2009). Bireyden Örgüte, Fikirden Eyleme Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Hayward, Mathew L., Shepherd, Dean A., & Griffin, D. (2006). A hubris theory of entrepreneurship. Management Science, 52(2), 160-172.
 • hbl.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Henry, Anthony (2008). ‘Understanding Strategic Management’. Oxford University Press, Ch:1 pp.11-12.
 • Hisrich, R. D., and Peters, M. P. (2002). Entrepreneurship, Mcgraw-Hill Irwin. Fifth Edition, USA.
 • Hodgkinson, C. (2008). Yönetim Felsefesi, Örgütsel Yaşamda Değerler ve Motivasyon. (Çev: İ. Anıl, B. Doğan). İstanbul: Beta Yayım.
 • Holt, Daniel T. - Rutherford, Matthew W. - Clohessy, Gretchen R. (2007). Corporate Entrepreneurship: An Empirical Look at Individual Characteristics, Context, and Process. Journal of Leadership and Organizational Studies. Vol. 13, No: 4, s. 40-54.
 • hsbc.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • https://sozluk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 10.08.2020.
 • https://www.tbb.org.tr/modules/banka-bilgileri/banka_sube_bilgileri.asp, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Hultman, Ken (2005). Evaluating Organizational Values. Organizational Development Journal. 23 (4). 32-44.
 • ıcbc.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Ireland, Duane R. - Webb, Justin W. (2007). Strategic Entrepreneurship: Creating Competitive Advantage through Streams of Innovation. Business Horizons. Vol. 50, s. 49-59.
 • imi.intesanpaolo.com, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • İraz, Rıfat (2005). Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik Ve Kobiler. Konya: Çizgi
 • Jacobsen, Joseph. (2011). Sustainable Business&Industry. Milwaukee: Quality Press.
 • Johnson, Bradley R. (1990). Toward a multidimensional model of entrepreneurship: The case of achievement motivation and the entrepreneur. Entrepreneurship Theory and practice, 14(3), 39-54.
 • jpmorgan.com, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Karabulut, Tuğba A. (2007). “A Study on Two Fundamental Tools of Strategic Management: Mission and Vision Statements”. The Proceedings Book of 3rd International Strategic Management Conference, Tübitak.
 • Kılıç, Mustafa (2010). Stratejik Yönetim Sürecinde Değerler, Vizyon ve Misyon Kavramları Arasındaki İlişki. Sosyo Ekonomi. Temmuz-Aralık 2010-2. pp. 81-97.
 • Koçel, Tamer (2003). İşletme Yöneticiliği. (9. Basım). İstanbul:Beta Yayınları.
 • Köseoğlu, Mehmet Ali (2008). İşletmeler Var Olma Sebeplerini Nasıl İfade Ederler? KOBİ’lerin Misyon İfadeleri Üzerine Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İİBF, Yönetim ve Ekonomi. Cilt: 15 Sayı: 2s
 • Kukkurainen, Marja Leena, Suominen, Tarja, Rankinen, Sirkku, Harkönen, Eeva, Kuokkanen, Liisa (2012). Organizational Vision: Experience At The Unit Level. Journal of Nursing Management. 20, 868–876.
 • Lee, Sam Youl, Florida, Richard, & Acs, Zoltan (2004). Creativity and entrepreneurship: a regional analysis of new firm formation. Regional studies, 38 (8), 879-891.
 • Li, Yuan - Liu, Yi - Zhao, Yongbin (2006). The Role of Market and Entrepreneurship Orientation and Internal Control in the New Product Development Activities of Chinese Firms. Industrial Marketing Management. Vol. 35, s. 336-347.
 • Macko, Anna, & Tyszka, Tadeusz (2009). Entrepreneurship and Risk Taking. Applied Psychology, 58 (3), 469-487.
 • Markman, Gideon D. - Baron, Robert A. (2003). Person–Entrepreneurship Fit: Why Some People Are More Successful as Entrepreneurs than Others. Human Resource Management Review. Vol. 13, s. 281–301.
 • Mason, Colin – Harvey, Charles (2013). Entrepreneurship: Contexts, Opportunities and Processes. Business History. Vol. 55, No: 1, s. 2013, 1-8.
 • mellatbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Moin, Muhammad F. - Ali, Ahsan - Khan, Ali N. (2012). “An Analysis of Mission Statement of Pakistani Commercial (Scheduled) Banks Using A Nine Points Scale Approach of Fred R. David”. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. Vol. 4, No: 2, s. 102-120.
 • Müftüoğlu, Tamer, Haliloğlu, Necla (2013). Nasıl Girişimci Olunur? Genişletilmiş 3. Baskı. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Obschonka, Martin, Silbereisen, Raiver, K., & Schmitt-Rodermund, Eva (2010). Entrepreneurial intention as developmental outcome. Journal of Vocational Behavior. 77(1), 63-72.
 • odeabank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Oruç, Civelek Makbule, Zengin, Burhanettin (2015). Misyon Vizyon Bildirilerinin Müşteri Odaklılık Yönünden
 • Öztürk, Ali O. (2012). Kamu Örgütlerinde Girişimcilik. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt. 14, Sayı. 4, s. 151-169.
 • Pearce, John A. ve David, Fred (1987). “Corporate Mission Statemens: The Bottom Line”. Academy of Management Execute. Vol:1, No:2, pp.109-116.
 • Peetz, Ted B. - Reams, Lamar (2011). A Content Analysis of Sport Marketing Quarterly: 1992-2011. Sport Marketing Quarterly. Vol. 20, No: 4, s. 209-218.
 • Popp, Andrew - Holt, Robin (2013). The Presence of Entrepreneurial Opportunity. Business History. Vol. 55, No: 1, s. 9-28.
 • Posner, B. Z. ve Schmidt, W. H. (1992). Values And The American Manager: An Update Updated. California Management Review, 34: 80-94.
 • qnbfinansbank.com, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Quicgley, Joseph V. (1998). Vizyon Oluşturulması Geliştirilmesi ve Korunması, (Çeviri: Berat Çelik). İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • rabobank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Rauch, Andreas - Frese, Michael (2007). Let's Put The Person Back into Entrepreneurship Research: A Meta-Analysis on The Relationship Between Business Owners' Personality Traits, Business Creation and Success. European Journal of Work and Organizational Psychology. Vol. 16, No: 4, s. 353-385.
 • Schmitt-Rodermund, E. (2004). Pathways to successful entrepreneurship: Parenting, personality, early entrepreneurial competence, and interests. Journal of Vocational Behavior, 65(3), 498-518.
 • societegenerale.com, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Spilling, Olav R. - Rosenberg, Ovar A. (2008). To Eat or To Be Eaten-on The Role of Entrepreneurship in The Norwegian Telecom Access Sector. Entrepreneurship & Regional Development, An International Journal. Vol. 20, No: 1, s. 19-40.
 • Tanković, A.Č. (2013). Defining Strategy Using Vision and Mission Statements of Croatian Organızatıons In Tımes of Crısıs, the 6th Internatıonal Conference “The Changing Economıc Landscape: Issues, Implıcations and Policy Options”. May 30th - June 1, 331-342.
 • tbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Tekin, Mahmut (2004). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği. Yenilenmiş 4. Baskı. Konya: Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Teng, Bing-Sheng (2007). Corporate Entrepreneurship Activities Through Strategic Alliances: A Resource-Based Approach Toward Competitive Advantage. Journal of Management Studies. Vol. 44, No: 1, s. 119-142.
 • Tutar, Hasan, Küçük Orhan (2003). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
 • Ülgen, Hayri ve Mirze, S. Kadri (2016). “İşletmelerde Stratejik Yönetim”. (8. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Ülgen, Hayri, Mirze, S. Kadri (2007). İşletmelerde Stratejik Yönetim (4. Baskı). İstanbul: Arıkan.
 • Ülgen, Hayri, Mirze, S. Kadri (2013). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Üstün, Ferda, Tatlı, Murat (2018). BİST 100 Endeksindeki Firmaların Misyon, Vizyon, Örgütsel Değer ve Stratejik Amaçlarının İçerik Analizi. Journal of Research in Economics, Politics & Finance. 3(1):18-31 DOI: 10.30784/epfad.401092
 • Want, Jerome H. (1986). “Corporate Mission, The Intangible Contributor to Performance”. Management Review, August, 46-50.
 • Ward, Thomas B. (2004). Cognition, Creativity, and Entrepreneurship. Journal of Business Venturing. Vol. 19, s. 173-188.
 • Weber, Robert Philip(1990). Basic Content Analysis. Sage, Second Edition, London.
 • Yurtseven, H. R. (1988). Stratejik Yönetim Sürecinde Misyon Kavramı. Yönetim. 9 (29). 26-33.
 • Zahra, S. A. (1996). Goverance, ownership, and corporate entrepreneurship: The moderating impact of industry technological opportunities. Academy of management journal. 39(6), 1713-1735
 • Zampetakis, L. A., & Moustakis, V. (2006). Linking creativity with entrepreneurial intentions: A structural approach. The International Entrepreneurship and Management Journal, 2(3), 413-428.
 • ZOLTAN, J.Acs vd. (2001). “Entrepreneurship, Globalization and Public Policy”. Journal of International Management. Vol.7.
 • www.adabank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.akbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.anadolubank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.bankofchine.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.burgan.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.citibank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.db.com, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.denizbank.com, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.fibabanka.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.halkbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.ıng.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.isbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.sekerbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.teb.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.tu.bk.mufg.jp, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.turkishbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.vakifbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.yapikredi.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.ziraatbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020

Entrepreneurship Characteristics Of Financial Enterprises According To The Mission And Vision Expression Components In The Context Of Strategic Management

Yıl 2022, Cilt 37, Sayı 1, 53 - 76, 14.03.2022
https://doi.org/10.24988/ije.793444

Öz

While the mission defines the reason for the existence of a business, the vision; It is defined as an image of the place that a business wants to reach in the future. While establishing their mission and vision statements, businesses reflect their goals and objectives, strategies, values, and entrepreneurship characteristics, as well as the subjects they mainly care about. Although entrepreneurship characteristics are influenced by the entrepreneur's behavioral characteristics, it is known that it consists of nine dimensions in the literature. These; concepts such as risk-taking, leadership, innovativeness, creativity, strength, proactivity, research and development, success and competitiveness. Businesses provide information about the direction of the business, the values of the business, and the entrepreneurial characteristics by using these concepts in their mission and vision statements. It is seen as a problem that businesses do not behave realistically in their strategic management expressions, do not create these expressions in a way to reflect their entrepreneurial characteristics, and also use imitation expressions that are far from business realities. In this study, it is assumed that the companies form their mission and vision statements realistic, in line with the business realities and seriously. The purpose of this study, August 2020 statements taken, the Banks Association of Turkey (TBB) in the published which (excluding development and industrial banks) banks and finance in the business of websites based on their shared that mission and vision statements finance and business to try to interpret by detecting the entrepreneurial characteristics. For this purpose, the statements were evaluated qualitatively in terms of entrepreneurship characteristics. In this direction, the entrepreneurship characteristics of banks and financial enterprises published on the website of TBB were observed as significant factors included in the strategic management expressions.This study is considered to be important in terms of making it clear that strategic management and entrepreneurship features are inseparable components. In addition, the study is expected to be beneficial for the relevant sector managers, and academicians working in the field of entrepreneurship and strategic management.

Kaynakça

 • Aidis, Ruta, (2003). Entrepreneurship and Economic Transition”. Amsterdam: Tinbergen Institute Disccussion Paper.
 • Akgemci, Tahir (2007). Stratejik Yönetim. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Alam, Syed Syah (2011). Entrepreneur's Traits and Firm Innovation Capability: An Empirical Study in Malaysia. Asian Journal of Technology Innovation, Vol. 19, No.1, s. 53-66.
 • alternatifbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • atbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Awamleh, R., Gardner, W. L. (1999). Perceptions of Leader Charisma and Effectiveness: The Effect of Vision Content, Delivery and Organizationals Performance. Leadership Quarterly. 10 (3).
 • Aytar, Oğuzhan, Soylu, Şerife (2017). Türk Bankacılık Sektörünün Misyon ve Vizyon İfadelerine Yönelik Bir İçerik Analizi. Kastamonu University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences. Volume 17, Issue 3.
 • Balkan, Bülent, Kahyaoğlu, Sezer, Bozkuş (2018). Kurumsal Yönetġm Kapsamında Vizyon, Mġsyon ve Değerler: Türk Bankacılık Sektörü Üzerġne Bir Değerlendirme. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi. Nisan 2018. Özel Sayı: 485-507.
 • Bart, Chris (2007). “A Comparative Analysis of Mission Statement Content in Secular and Faithbased Hospitals”. Journal of Intellectual Capital, 8(4), 682- 694.
 • Bart, Chris and Bontıs, Nick (2003). “Distinguishing Between the Board and Management in Company Mission Implications for Corporate Governance”, Journal of Intellectual Capital 4(3), 361-381.
 • Beugelsdijk, Sjoerd – Noorderhaven, Niels (2004). Entrepreneurial Attitude and Economic Growth: A Cross-Section of 54 Regions. Ann Reg Sci. Vol. 38, No. 1, s.99–218.
 • Bird, Barbara (1989). Entrepreneurial behavior. Glenview, IL: Scott Foresman
 • Bozkurt, Çetinkaya Özlem, Kalkan, Adnan, Koyuncu, Osman, Alparslan, Ali Murat (2012). Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi: Girişimciler Üzerinde Nitel Bir Araştırma. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences. Year: 2012/1, Number:15
 • Casson, Mark (2005). Entrepreneurship and the theory of the firm. Journal of Economic Behavior & Organization, 58(2), 327-348.
 • Casson, Mark (2010). Entrepreneurship: Theory, Institutions and History. Eli F. Heckscher Lecture. Scandinavian Econ. Hist. Rev. Vol.58, No.2, s. 139-170.
 • Clayton,Susan (2002). Takımınızın Yeteneklerini Geliştirmede Strateji Geliştirme (Çeviren: M. Zaman). İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Colbert, Francois (2003). Entrepreneurship And Leadership İn Marketing The Arts. International Journal of Arts Management, 30-39.
 • Collins, Christopher, Hanges, Paul J., & Locke, Edwi A. (2004). The relationship of achievement motivation to entrepreneurial behavior: A meta-analysis. Human performance. 17(1), 95-117.
 • Coskun, Recai, Geyik, Mahmut. (2004). “Küresel Firmaların Misyon İfadeleri Yerelliğe Ne Kadar Vurgu Yapıyor?”,.12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kitabı. Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, 27- 29 Mayıs, Bursa, 287-294.
 • Covin, Jeffrey G. & Slevin, Dennis P. (1986). The development and testing of an organizational-levelentrepreneurship scale. in Ronstadt, R., Hornaday, J.A. and Vesper, K.H. (Eds). Frontiersof Entrepreneurship Research. Babson College, Wellesley, MA, pp. 628-39.
 • Cuckovic, Nevenka., & Bartlett, Will (2007). Entrepreneurship and Competitiveness: The Europeanisation of Small and Medium‐sized Enterprise Policy in Croatia. Southeast European and Black Sea Studies. 7(1), 37-56.
 • Czinkota, Michael R., Ronkainen, Ilkka A. ve Moffett, Michael H. (2009). International Business. Wiley: European Business Edition.
 • Darbi, William P. K. (2012), “Of Mission and Vision Statements and Their Potential Impact on Employee Behaviour and Attitudes: The Case of A Public But Profit-Oriented Tertiary Institution”. International Journal of Business and Social Science. Vol. 3, No: 14, s. 95-109.
 • Değerlendirilmesi: 5 Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Sayı 9.
 • Deliz, José R. (1997). Lessons Learned From Baldrige Winners. 21st International Conference on Computers and Industrial Engineering. 33. 1-2.
 • Dinçer, Ömer (1996). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul:Beta Yayınları.
 • Dinçer, Ömer (2003). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. (6. Baskı). İstanbul:Beta Yayınları.
 • Drucker, Peter (2012). Yönetim. (Çev. İlker Gülfidan). İstanbul: Optimist Kitap.
 • Eken İnan, Ümmü Saliha (2019). “Selçuk Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokullarının Kalite Yolculuğunda Oluşturulan Misyon ve Vizyon İfadelerinin Değerlendirilmesi”. Journal of Social and Technical Researches. Vol: 18 Page: 41-49.
 • Eren, Erol (2005). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. (7. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Erken, Hugo (2008). Productivity, R&D and entrepreneurship (No. EPS-2008-147-ORG). Erasmus Research Institute of Management (ERIM).
 • Erol, Yüce, Kanbur, Engin (2014). Misyon ve Vizyon İfadelerine Göre Türkiye'nin İlk 100 Büyük Şirketinin Girişimcilik Özellikleri. Business and Economics Research Journal Volume 5 Number 3 pp. 149-165 ISSN: 1309-2448
 • Ertuna, Özer (2008). Stratejik Yönetim. İstanbul: Okan Üniversitesi Yayınları:4.
 • Eyal, Ori - Kark, Ronit (2004). How do Transformational Leaders Transform Organizations? A Study of the Relationship Between Leadership and Entrepreneurship?. Leadership and Policy in Schools, Vol. 3, No: 3, s. 211-235.
 • fonbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Foxall, G. R. - Minkes, A. L. (1996). Beyond Marketing: The Diffusion of Entrepreneurship in the Modern Corporation. Journal of Strategic Marketing. Vol. 4, No: 2, s. 71-93.
 • garantibbva.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Gill, Roger (2003). Change Management or Change Leadership? Journal of Change Management. 3 (4).
 • GÖKÇE, Orhan (2006). İçerik Analizi Kurumsal ve Pratik Bilgiler. Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Graneheim, Ulla Hällgren, Lundman, Berit (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today. 24(2), 105-112.
 • Greblikaitë, Jolita - Daugëlienë, Rasa (2009). Cluster Analysis of Expression of Entrepreneurship Characteristics in the EU Innovative Projects for SME’s and KTU Regional Science Park. European Integratıon Studies. No: 3, s. 184-189.
 • Güney, Salih (2004). Açıklamalı Yönetim-Organizasyon ve Örgütsel Davranış Terimler Sözlüğü. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Gürüz, Demet, Gürel, Emet, (2009). Bireyden Örgüte, Fikirden Eyleme Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Hayward, Mathew L., Shepherd, Dean A., & Griffin, D. (2006). A hubris theory of entrepreneurship. Management Science, 52(2), 160-172.
 • hbl.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Henry, Anthony (2008). ‘Understanding Strategic Management’. Oxford University Press, Ch:1 pp.11-12.
 • Hisrich, R. D., and Peters, M. P. (2002). Entrepreneurship, Mcgraw-Hill Irwin. Fifth Edition, USA.
 • Hodgkinson, C. (2008). Yönetim Felsefesi, Örgütsel Yaşamda Değerler ve Motivasyon. (Çev: İ. Anıl, B. Doğan). İstanbul: Beta Yayım.
 • Holt, Daniel T. - Rutherford, Matthew W. - Clohessy, Gretchen R. (2007). Corporate Entrepreneurship: An Empirical Look at Individual Characteristics, Context, and Process. Journal of Leadership and Organizational Studies. Vol. 13, No: 4, s. 40-54.
 • hsbc.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • https://sozluk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 10.08.2020.
 • https://www.tbb.org.tr/modules/banka-bilgileri/banka_sube_bilgileri.asp, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Hultman, Ken (2005). Evaluating Organizational Values. Organizational Development Journal. 23 (4). 32-44.
 • ıcbc.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Ireland, Duane R. - Webb, Justin W. (2007). Strategic Entrepreneurship: Creating Competitive Advantage through Streams of Innovation. Business Horizons. Vol. 50, s. 49-59.
 • imi.intesanpaolo.com, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • İraz, Rıfat (2005). Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik Ve Kobiler. Konya: Çizgi
 • Jacobsen, Joseph. (2011). Sustainable Business&Industry. Milwaukee: Quality Press.
 • Johnson, Bradley R. (1990). Toward a multidimensional model of entrepreneurship: The case of achievement motivation and the entrepreneur. Entrepreneurship Theory and practice, 14(3), 39-54.
 • jpmorgan.com, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Karabulut, Tuğba A. (2007). “A Study on Two Fundamental Tools of Strategic Management: Mission and Vision Statements”. The Proceedings Book of 3rd International Strategic Management Conference, Tübitak.
 • Kılıç, Mustafa (2010). Stratejik Yönetim Sürecinde Değerler, Vizyon ve Misyon Kavramları Arasındaki İlişki. Sosyo Ekonomi. Temmuz-Aralık 2010-2. pp. 81-97.
 • Koçel, Tamer (2003). İşletme Yöneticiliği. (9. Basım). İstanbul:Beta Yayınları.
 • Köseoğlu, Mehmet Ali (2008). İşletmeler Var Olma Sebeplerini Nasıl İfade Ederler? KOBİ’lerin Misyon İfadeleri Üzerine Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İİBF, Yönetim ve Ekonomi. Cilt: 15 Sayı: 2s
 • Kukkurainen, Marja Leena, Suominen, Tarja, Rankinen, Sirkku, Harkönen, Eeva, Kuokkanen, Liisa (2012). Organizational Vision: Experience At The Unit Level. Journal of Nursing Management. 20, 868–876.
 • Lee, Sam Youl, Florida, Richard, & Acs, Zoltan (2004). Creativity and entrepreneurship: a regional analysis of new firm formation. Regional studies, 38 (8), 879-891.
 • Li, Yuan - Liu, Yi - Zhao, Yongbin (2006). The Role of Market and Entrepreneurship Orientation and Internal Control in the New Product Development Activities of Chinese Firms. Industrial Marketing Management. Vol. 35, s. 336-347.
 • Macko, Anna, & Tyszka, Tadeusz (2009). Entrepreneurship and Risk Taking. Applied Psychology, 58 (3), 469-487.
 • Markman, Gideon D. - Baron, Robert A. (2003). Person–Entrepreneurship Fit: Why Some People Are More Successful as Entrepreneurs than Others. Human Resource Management Review. Vol. 13, s. 281–301.
 • Mason, Colin – Harvey, Charles (2013). Entrepreneurship: Contexts, Opportunities and Processes. Business History. Vol. 55, No: 1, s. 2013, 1-8.
 • mellatbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Moin, Muhammad F. - Ali, Ahsan - Khan, Ali N. (2012). “An Analysis of Mission Statement of Pakistani Commercial (Scheduled) Banks Using A Nine Points Scale Approach of Fred R. David”. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. Vol. 4, No: 2, s. 102-120.
 • Müftüoğlu, Tamer, Haliloğlu, Necla (2013). Nasıl Girişimci Olunur? Genişletilmiş 3. Baskı. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Obschonka, Martin, Silbereisen, Raiver, K., & Schmitt-Rodermund, Eva (2010). Entrepreneurial intention as developmental outcome. Journal of Vocational Behavior. 77(1), 63-72.
 • odeabank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Oruç, Civelek Makbule, Zengin, Burhanettin (2015). Misyon Vizyon Bildirilerinin Müşteri Odaklılık Yönünden
 • Öztürk, Ali O. (2012). Kamu Örgütlerinde Girişimcilik. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt. 14, Sayı. 4, s. 151-169.
 • Pearce, John A. ve David, Fred (1987). “Corporate Mission Statemens: The Bottom Line”. Academy of Management Execute. Vol:1, No:2, pp.109-116.
 • Peetz, Ted B. - Reams, Lamar (2011). A Content Analysis of Sport Marketing Quarterly: 1992-2011. Sport Marketing Quarterly. Vol. 20, No: 4, s. 209-218.
 • Popp, Andrew - Holt, Robin (2013). The Presence of Entrepreneurial Opportunity. Business History. Vol. 55, No: 1, s. 9-28.
 • Posner, B. Z. ve Schmidt, W. H. (1992). Values And The American Manager: An Update Updated. California Management Review, 34: 80-94.
 • qnbfinansbank.com, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Quicgley, Joseph V. (1998). Vizyon Oluşturulması Geliştirilmesi ve Korunması, (Çeviri: Berat Çelik). İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • rabobank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Rauch, Andreas - Frese, Michael (2007). Let's Put The Person Back into Entrepreneurship Research: A Meta-Analysis on The Relationship Between Business Owners' Personality Traits, Business Creation and Success. European Journal of Work and Organizational Psychology. Vol. 16, No: 4, s. 353-385.
 • Schmitt-Rodermund, E. (2004). Pathways to successful entrepreneurship: Parenting, personality, early entrepreneurial competence, and interests. Journal of Vocational Behavior, 65(3), 498-518.
 • societegenerale.com, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Spilling, Olav R. - Rosenberg, Ovar A. (2008). To Eat or To Be Eaten-on The Role of Entrepreneurship in The Norwegian Telecom Access Sector. Entrepreneurship & Regional Development, An International Journal. Vol. 20, No: 1, s. 19-40.
 • Tanković, A.Č. (2013). Defining Strategy Using Vision and Mission Statements of Croatian Organızatıons In Tımes of Crısıs, the 6th Internatıonal Conference “The Changing Economıc Landscape: Issues, Implıcations and Policy Options”. May 30th - June 1, 331-342.
 • tbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • Tekin, Mahmut (2004). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği. Yenilenmiş 4. Baskı. Konya: Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Teng, Bing-Sheng (2007). Corporate Entrepreneurship Activities Through Strategic Alliances: A Resource-Based Approach Toward Competitive Advantage. Journal of Management Studies. Vol. 44, No: 1, s. 119-142.
 • Tutar, Hasan, Küçük Orhan (2003). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
 • Ülgen, Hayri ve Mirze, S. Kadri (2016). “İşletmelerde Stratejik Yönetim”. (8. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Ülgen, Hayri, Mirze, S. Kadri (2007). İşletmelerde Stratejik Yönetim (4. Baskı). İstanbul: Arıkan.
 • Ülgen, Hayri, Mirze, S. Kadri (2013). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Üstün, Ferda, Tatlı, Murat (2018). BİST 100 Endeksindeki Firmaların Misyon, Vizyon, Örgütsel Değer ve Stratejik Amaçlarının İçerik Analizi. Journal of Research in Economics, Politics & Finance. 3(1):18-31 DOI: 10.30784/epfad.401092
 • Want, Jerome H. (1986). “Corporate Mission, The Intangible Contributor to Performance”. Management Review, August, 46-50.
 • Ward, Thomas B. (2004). Cognition, Creativity, and Entrepreneurship. Journal of Business Venturing. Vol. 19, s. 173-188.
 • Weber, Robert Philip(1990). Basic Content Analysis. Sage, Second Edition, London.
 • Yurtseven, H. R. (1988). Stratejik Yönetim Sürecinde Misyon Kavramı. Yönetim. 9 (29). 26-33.
 • Zahra, S. A. (1996). Goverance, ownership, and corporate entrepreneurship: The moderating impact of industry technological opportunities. Academy of management journal. 39(6), 1713-1735
 • Zampetakis, L. A., & Moustakis, V. (2006). Linking creativity with entrepreneurial intentions: A structural approach. The International Entrepreneurship and Management Journal, 2(3), 413-428.
 • ZOLTAN, J.Acs vd. (2001). “Entrepreneurship, Globalization and Public Policy”. Journal of International Management. Vol.7.
 • www.adabank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.akbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.anadolubank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.bankofchine.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.burgan.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.citibank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.db.com, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.denizbank.com, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.fibabanka.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.halkbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.ıng.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.isbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.sekerbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.teb.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.tu.bk.mufg.jp, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.turkishbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.vakifbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.yapikredi.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020
 • www.ziraatbank.com.tr, Erişim Tarihi: 30.08.2020

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Necla KUDUZ>
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7910-3314
Türkiye


Mesut ATASEVER> (Sorumlu Yazar)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7189-7551
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 2 Mart 2022
Yayımlanma Tarihi 14 Mart 2022
Başvuru Tarihi 10 Eylül 2020
Kabul Tarihi 9 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 37, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ije793444, journal = {İzmir İktisat Dergisi}, issn = {1308-8173}, eissn = {1308-8505}, address = {Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca - İZMİR}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {37}, number = {1}, pages = {53 - 76}, doi = {10.24988/ije.793444}, title = {Finans İşletmelerinin Stratejik Yönetim Bağlamında Misyon ve Vizyon İfadesi Bileşenlerine Göre Girişimcilik Özellikleri}, key = {cite}, author = {Kuduz, Necla and Atasever, Mesut} }
APA Kuduz, N. & Atasever, M. (2022). Finans İşletmelerinin Stratejik Yönetim Bağlamında Misyon ve Vizyon İfadesi Bileşenlerine Göre Girişimcilik Özellikleri . İzmir İktisat Dergisi , 37 (1) , 53-76 . DOI: 10.24988/ije.793444
MLA Kuduz, N. , Atasever, M. "Finans İşletmelerinin Stratejik Yönetim Bağlamında Misyon ve Vizyon İfadesi Bileşenlerine Göre Girişimcilik Özellikleri" . İzmir İktisat Dergisi 37 (2022 ): 53-76 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije/issue/68568/793444>
Chicago Kuduz, N. , Atasever, M. "Finans İşletmelerinin Stratejik Yönetim Bağlamında Misyon ve Vizyon İfadesi Bileşenlerine Göre Girişimcilik Özellikleri". İzmir İktisat Dergisi 37 (2022 ): 53-76
RIS TY - JOUR T1 - Finans İşletmelerinin Stratejik Yönetim Bağlamında Misyon ve Vizyon İfadesi Bileşenlerine Göre Girişimcilik Özellikleri AU - Necla Kuduz , Mesut Atasever Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.24988/ije.793444 DO - 10.24988/ije.793444 T2 - İzmir İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 76 VL - 37 IS - 1 SN - 1308-8173-1308-8505 M3 - doi: 10.24988/ije.793444 UR - https://doi.org/10.24988/ije.793444 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İzmir İktisat Dergisi Finans İşletmelerinin Stratejik Yönetim Bağlamında Misyon ve Vizyon İfadesi Bileşenlerine Göre Girişimcilik Özellikleri %A Necla Kuduz , Mesut Atasever %T Finans İşletmelerinin Stratejik Yönetim Bağlamında Misyon ve Vizyon İfadesi Bileşenlerine Göre Girişimcilik Özellikleri %D 2022 %J İzmir İktisat Dergisi %P 1308-8173-1308-8505 %V 37 %N 1 %R doi: 10.24988/ije.793444 %U 10.24988/ije.793444
ISNAD Kuduz, Necla , Atasever, Mesut . "Finans İşletmelerinin Stratejik Yönetim Bağlamında Misyon ve Vizyon İfadesi Bileşenlerine Göre Girişimcilik Özellikleri". İzmir İktisat Dergisi 37 / 1 (Mart 2022): 53-76 . https://doi.org/10.24988/ije.793444
AMA Kuduz N. , Atasever M. Finans İşletmelerinin Stratejik Yönetim Bağlamında Misyon ve Vizyon İfadesi Bileşenlerine Göre Girişimcilik Özellikleri. ije. 2022; 37(1): 53-76.
Vancouver Kuduz N. , Atasever M. Finans İşletmelerinin Stratejik Yönetim Bağlamında Misyon ve Vizyon İfadesi Bileşenlerine Göre Girişimcilik Özellikleri. İzmir İktisat Dergisi. 2022; 37(1): 53-76.
IEEE N. Kuduz ve M. Atasever , "Finans İşletmelerinin Stratejik Yönetim Bağlamında Misyon ve Vizyon İfadesi Bileşenlerine Göre Girişimcilik Özellikleri", İzmir İktisat Dergisi, c. 37, sayı. 1, ss. 53-76, Mar. 2022, doi:10.24988/ije.793444

...