Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 4, Sayfalar 265 - 281 2019-10-15

KAMU ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIĞA ETKİSİ: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ

Murşit IŞIK [1] , HAKAN CANDAN [2]


Kamu kurumları ve bu kurumda çalışan kamu görevlilerinin amacı kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yerine getirmektir. Kamu hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde sunulabilmesi şüphesiz çalışanların kurum içindeki uyumu, moral ve motivasyonu, kuruma ve yöneticilerine duyulan güven, dürüstlük ve samimiyetle doğru orantılıdır.

Kamu çalışanlarının kurumuna, yöneticilerine ve diğer çalışanlara karşı gerek kişisel gerekse örgütsel sebeplerle olumsuz duygular beslemesi, örgüt ve çalışanları için gönüllü yardımseverlik, nezaket gibi davranışları olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmazdır.

Bu çalışmanın amacı literatürde örgüte karşı olumsuz duygu ve düşünceleri kapsayan örgütsel sinizm ile örgüte ve çalışanlara gönüllü yardımseverliği içeren örgütsel vatandaşlık davranışı arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Araştırma sonucunda örgütsel sinizmin alt boyutu olan duyuşsal sinizm ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında bir ilişkiye rastlanmıştır.

Kamu Çalışanları, Kamu Kuruluşu, , Örgütsel Sinizm, , Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
 • Akduman, Yetim, S. Ve Ölmez Ceylan, Ö. (2011). Örgütsel Sinizm Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye İlişkin Bir Araştırma. E-Journal Of New World Sciences Academy, 6(1), 682-695.
 • Andersson, Lynne M. And Thomas S. Bateman, “Cynicism İn The Workplace: Some Causes And Effects”, Journal Of Organizational Behavior, Vol. 18 (1997), Ss. 449-469.
 • Brandes, P, Dharwadkar, R. And Dean, J. W., (1999), Does Organizational Cynicism Matter? Employee And Supervisor Perspectives On Work Outcomes. Eastern Academy Of Management Proceedings, 150-153. Outstanding Empirical Paper Award.
 • Çetin, M., Ölçüm, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı. Ankara: Nobel Yayınları, 2004.
 • Dean, James W., Pamela Brandes And Ravi Dharwadkar, “Note Organizational Cynicism”, Academy Of Management Review, Vol. 23, No. 2 (1998). Ss.341-352
 • Eaton, Judy A., “A Social Motivation Approach To Organizational Cynicism”, (Unpublished Doctoral Dissertation, York University, Toronto, (2000).
 • Erdoğan, P. Ve Bedük, A. (2013). Örgütsel Sinizm Ġle Örgütsel Vatandaģlık Davranıģı Arasındaki İlişki: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. Sosyoteknik Sosyal Ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 6, 17-36.
 • Evans, W. R., Goodman, J. M. Ve Davis, W. D. (2011). The Impact Of Perceived Corporate Citizenship On Organizational Cynicism, Organizational Citizenship Behaviors And Employee Deviance. Human Performance, 24(1), 79-97.
 • Gül, Hasan Ve Aliye, Ağıröz, (2011), “Mobbing Ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkiler: Hemşireler Üzerinde Bir Uygulama”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F, Cilt: 13, Sayı:2, Ss.27-47.
 • Gürbüz, S., Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem-Analiz (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • İçerli, L. Ve Yıldırım, M., H. (2012). Örgütsel Sinisizm Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 167-176.
 • Kalağan Gamze, 2009, Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları İle Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki, Akdeniz Üniv. Sos. Bil. Enst. Yaynlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Karaman, A. Ve Aylan, S. (2011). Örgütsel Vatandaşlık, Konya Selçuk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Konya. Ss.35-48
 • Kelloway E. Kevin Ve Diğerleri, “Self-Reported Counterproductive Behaviors And Organizational Citizenship Behaviors: Separate But Related Constructs”. International Journal Of Selection And Assessment, Cilt:10, Sayı:1/2 (March/June 2002), Ss. 143-151.
 • Kıdder Deborah L. And Parks Judi Mclean. “The Good Soldier: Who İs S(He)?”. Journal Of Organizational Behavior. 22 (2001). Ss. 939-959. S. 945.
 • Neves, P. (2012). Organizational Cynicism: Spillover Effects On Supervisor-Subordinate Relationsfips And Performance. The Leadership Quarterly, 23(5), 965-976.
 • Morrison, E. (1994), "Role Definitions And Organizational Citizenship Behavior: The Importance Of The Employee's Perspective", Academy Of Management Journal, 37(6): 1543-1567.
 • Organ, Dennis W, “Organizational Citizenship Behavior: It's Construct Clean-Up Time”, Human Performance, 10(2), 1997.
 • Öncer, Ayla Zehra, “An Overview Of Organizational Cynicism And A Cure Suggestion: Teamwork”, Eabr & Tlc Conference Proceedings, Prague, Czech Republic, 2009.
 • Özdevecioğlu Mahmut. “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Üniversite Öğrencilerinin Bazı Demografik Özellikleri Ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Sayı: 20 (Ocak-Haziran 2003). Ss. 117-135.
 • Polat, Meydan Ve İsmail, Tokmak, (2010), “Örgütsel Özdeşlemenin, Sinizm Ve İşten Ayrılma Niyeti İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”, Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, Ss. 145-177.
 • Rebecca, Abraham, “Organizational Cynicism: Bases And Consequences”, Genetic, Social, And General Psychology Monographs, 126(3) (2000), 269-292.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, E. S., Çinko, M. (2008). Sosyal Bilimlerde Spss’le Veri Analizi, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Şirin, Esra, (2011), “İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Okul Kültürü Algıları İle Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki İstanbul İli Esenyurt İlçe Örneği”, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Titrek, O., Bayrakçı, M., Zafer, D. (2009). Öğretmenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Görüşleri, Akademik Bakış, Sayı 17, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Issn:1694-528x, İktisat Ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası, Kırgız- Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat-Kırgızistan.
 • Yener, Müjdelen, Sinem Ergun Aykol, “Girişimcilik Değerleri Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:14, Sayı:1 (2009), Ss.255–271.
Birincil Dil tr
Konular Kamu Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9855-6290
Yazar: Murşit IŞIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9496-9784
Yazar: HAKAN CANDAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KMU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

APA IŞIK, M , CANDAN, H . (2019). KAMU ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIĞA ETKİSİ: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ. Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi , 2 (4) , 265-281 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijephss/issue/49445/631920