Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 3, Sayfalar 147 - 160 2020-07-15

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ GÖÇMENLERİN SİYASAL KATILIM DAVRANIŞLARI: MARDİN ÖRNEĞİ
Behavior of the Political Participation Syrian Migrants in Turkey: Mardin Province Case

Merve ŞİMDİ [1]


Suriye’yi de etkisi altına alan Arap Baharı ülkede yıllarca sürecek bir iç savaşın ortaya çıkmasına neden olmuş ve milyonlarca insan yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalmıştır. 2011 yılında başlayan söz konusu göç hareketleriyle birlikte Türkiye’ye de çok sayıda Suriyeli gelmiş ve bunların bir kısmı zaman içinde vatandaşlık statüsü elde ederek başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere çeşitli siyasal katılım haklarına sahip olmuşlardır. Çalışmada, Suriyeli göçmenlerin göç etmeden önceki ve göç ettikten sonraki siyasal katılım davranışları incelenerek analiz edilmiştir. Çalışmanın metodolojisinde yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşmenin örneklemi Mardin’de yaşayan 22 Suriyeli göçmenden meydana gelmiştir. Elde edilen veriler Althusser’in devletin ideolojik ve baskı aygıtlarından aile, eğitim, medya, polis-ordu-hapishane ile Pierre Bourdieu’nün habitus kavramının temalandırılmasıyla analiz edilmiştir. Yapılan alan araştırması sonucunda; bireylerin göç etmeden önceki siyasal algı davranış şemalarında devletin ideolojik ve baskı aygıtlarının önemli bir rol oynadığı ve yaşanan göç hareketiyle birlikte değişen habituslarıyla yeniden üretilen siyasal katılım davranışlarında demokratik yönde farklılıklar meydana geldiği tespit edilmiştir.
The Arab Spring, also affected Syria caused a civil war that have last for years in Syria and millions of people had to migrate to foreign countries. With the migration movements that started in 2011 large number of Syrians migrated to Turkey because of Syrian civil war. Immigrated to Turkey Syrians have obtained citizenship status over time. They also had various political participation rights, including the right to vote and to be elected. In this study, political participation behaviors of Syrian migrants before and after migration were investigated and analyzed. In the methodology of the study, semi-structured interview method was used. The sample of the interview consisted of 22 Syrian immigrants living in Mardin. The data obtained were analyzed with the combination of Althusser’s argument about the ideological and oppression devices of state, namely family, education, media, police-army-prison and Pierre Bourdieu's habitus concept. As a result of the field work; the ideological and oppression devices of the state played an important role in the political perception and behavioral schemes of individuals before migration. With the change of the habitus after migration, it has been explored that the political participation behaviors of the Syrians have been reproduced through changing to more democratic direction.
 • Althusser, L. (1996). Gelecek Uzun Sürer. Çeviren: A. Tümertekin, İstanbul: Can Yayınları.
 • Althusser, L. (2005). Yeniden Üretim Üzerine. Çeviren: A. I. Ergüden, İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Althusser, L. (2016). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Altun, E. (2014). Aile ve Siyasetin Yeniden Üretimi: Siyasal Toplumsallaşmada Ailenin Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü.
 • Beaud, S. ve Noiriel, G. (2003). Göçmenlerin Bütünleşmesini Düşünmek. Çeviren: D. Fırat. Toplumbilim Dergisi, 17, 15-24.
 • Bourdieu, P. (2000). Outline Of A Theory Of Practice. Çeviren: R. Nice. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bourdieu, P. (2003). The Logic Of Practice. Çeviren: R. Nice. Cambridge: Cambridge Polity Press.
 • Bourdieu, P. ve Wacquant, L. J. (2003). Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar. Çeviren: Nazlı Ökten. İletişim Yayınları. İstanbul.
 • Cleveland, W.L. (2008). Modern Ortadoğu Tarihi. Agora Kitaplığı.
 • Dahl, R. A. (1963). Modern Political Analysis. Englewood Cliffs: Prentize-Hall Inc.
 • Dahl, R. A. (2001). Demokrasi Üzerine. Çeviren: B. Kadıoğlu. Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Geddes, B. (1999). What Do We Know About Democratization Twenty Years. Annual Review of Political Science. 2, 115-144.
 • Heywood, A. (2007) Siyaset, Çev. B. B. Özipek ve başk., Ankara, Adres Yayınları.
 • ILO Department Of Statıstıcs. (2011). Statıstıcal Update On Arab States And Terrıtorıes And North Afrıcan Countrıes. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/presentation/wcms_156325.pdf. Erişim Tarihi: 12/01/2019.
 • Kalaycıoğlu, E. (1995). Türkiye’de Siyasal Kültür ve Demokrasi, Türkiye’de Demokratik Siyasal Kültür. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları.
 • Kapani, M. (2016). Politika Bilimine Giriş. Ankara: BB101 Yayınları.
 • Kışlakçı, T. (2012). Arap Baharı. İstanbul: Mana Yayınları.
 • Kışlalı, A. T. (2010). Siyasal Sistemler Siyasal Çatışma ve Uzlaşma. Ankara: İmge Yayınları.
 • Kurt, V. (2014). Tunus, Mısır, Libya ve Suriye: Orduların Arap Baharına Etkisi, Seta Yayınları, (102).
 • Mark LeVine & Bryan Reynolds (2016). Theatre of Immediacy: Performance Activism and Art in the Arab Uprisings. Islam and Popular Culture. Texas: University of Texas Press. Mülteciler Derneği, Türkiye’deki Suriyeli Sayısı. https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/. Erişim Tarihi: 27.07.2019.
 • Nebati, N. (2019). Ortadoğu’da Demokrasiyi Geliştirme Hareketi Olarak Arap Baharı, The Turkısh Online Journal of Design, Art and Communication, 9 (2), 178-190.
 • Nie, N. H., Verba, S., Converse, P. E. (1989). Siyasal Katılma Kamuoyu ve Oy Verme Davranışı. Çeviren: İ. Turan ve T. Karamustafaoğlu. Ankara: Siyasi İlimler Türk Derneği Yayınları.
 • Öztekin, A. (2010). Siyaset Bilimine Giriş. Ankara: Siyasal Yayınevi.
 • Sartori, G. (1996). Demokrasi Teorisine Geri Dönüş. Çeviren: T. Karamustafaoğlu ve M. Turan. Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Schmitter, P. C. ve Karl T.L. (1995). Demokrasi Nedir, Ne Değildir. Çeviren: L. Gönenç. Derleyen: L. Diamond ve M. F. Plattner. Demokrasinin Küresel Yükselişi, Ankara: Yetkin Yayınları. 67-81.
 • Tilly, C. (2008). Toplumsal Hareketler. Çeviren: O. Düz. İstanbul: Babil Yayınları.
 • UNHCR, Total Registered Syrian Refugees. https://data2.unhcr.org/en/situations/syria . Erişim Tarihi: 27.07.2019.
 • Wacquant, L. (2011). Kent Paryaları. Çeviren: Mehmet Doğan. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5902-6588
Yazar: Merve ŞİMDİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2020

APA Şi̇mdi̇, M . (2020). TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ GÖÇMENLERİN SİYASAL KATILIM DAVRANIŞLARI: MARDİN ÖRNEĞİ . Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi , 3 (3) , 147-160 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijephss/issue/54205/685661