Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 99 - 113, 01.03.2022
https://doi.org/10.24331/ijere.1012829

Öz

Kaynakça

 • Aksoy, C. (2020). Liderlik kavramına genel bir bakış. In H.T. Uysal, C. Aksoy ve F. Yılmaz, (Ed.), Liderlik tarzları: Çağdaş yönetim yaklaşımıyla insan sanatında ustalaşma (pp.1-16). Nobel Akademik Publishing.
 • Akyürek, M. İ. (2020). Otantik liderlik: Bir Alanyazın Taraması. International Journal of Leadership Studies 3(2), (99-109).
 • Altıparmak, D. (2019). Öğretmenlerin yaşam amacı ve anlamı düzeyleri ve iyi oluşları arasındaki ilişkide öz-duyarlık değişkeninin aracı rolü. [Postgraduate thesis]. İstanbul Sabahattin Zaim University.
 • Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: getting to the root of positive forms of leadership. The Leadership Quarterly, 16, 315-338.
 • Avolio, B. J., Gardner, W. L., Walumbwa, F. O., Luthans, F., & May, D. R. (2004). Unlocking the mask: Alook at the process by which authentic leaders impact follower attitudes and behaviors. The Leadership Quarterly, 15, 801-823.
 • Ayeni, A. J., & Akınola, O. B. (2020). Organizational communication and teacher's productivity in secondary schools in Ondo State, Nigeria. Journal of Education and Practice, 11(17), 94-102.
 • Ayeni, A. J., & Akinfolarin, C. A. (2014). Assessing principals' coordinating and controlling strategies for effective teaching and quality learning outcome in secondary schools in Ondo State, Nigeria. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 7(1), 180-200.
 • Aziz, A., & Dicle, Ü. (2017). Örgütsel iletişim. Hiper Publishing.
 • Bala, H. F. (2019). Ortaöğretim öğretmenlerinin eğitim yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin algıları: Denizli İli Acıpayam İlçe örneği [Non-thesis master’s program project]. Pamukkale University.
 • Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182.
 • Basit, A., & Siddiqui, D. A. (2020). Authentic leadership and openness to change in Pakistani service industry: The mediating role of trust and transparent communication. International Journal of Human Resource Studies, 10(3), 291-341.
 • Baykal, E. (2017). Otantik liderlik ve pozitif çıktıları: Pozitif örgütsel davranış bakış açısı. International Journal of Economics and Administrative Sciences 3(3), (42-64).
 • Behzadi, S., Koochakzadeh, R. S., & Sedaghat, S. (2020). The model of organizational culture with psychological well-being with mediating of communication skills. Iranian Journal of Educational Sociology, 3(4), 161-169.
 • Bursalıoğlu, Z. (2019). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış (20. Baskı). Pegem Publishing.
 • Büyükbeşe, T., Çavuşoğlu, S., & Okun, O. (2019). Otantik liderlik ile örgütsel bağlılık arasında psikolojik sermayenin aracılık rolü: Bingöl Üniversitesi örneği. International Journal of Society Studies, 10(17), 194-225.
 • Carr, A. (2016). Pozitif psikoloji (Ü. Şendilek, Trans.). Kaknüs Publishing.
 • Coşar, S., Tabak, A., & Polat, M. (2012). Otantik liderlik. In A. Tabak, H. Şeşen ve T. Türköz (Ed.), Liderlikte güncel yaklaşımlar ve uygulamada kullanılabilecek ölçekler (pp.193-226). Detay Publishing.
 • Csikszentmihalyi, M. (2014). Flow and the foundations of positive psychology. Springer.
 • Cüceloğlu, D. (2021a). ‘Mış gibi” yaşamlar (21st ed.). Remzi Kitabevi.
 • Cüceloğlu, D. (2021b). İletişim donanımları (63rd ed.). Remzi Kitabevi.
 • Çağlar, Ç., & Çınar, H. (2021). Okul müdürlerinin iletişim yeterliliklerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisi. E- International Journal of Educational Research, 12(1), 157-170.
 • Çelik, M. (2013). İstanbul ili Arnavutköy ilçesindeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan yöneticilerin iletişim becerilerinin öğretmen motivasyonları ve akademik tükenmişlikleri üzerine etkisi. [Postgraduate thesis]. Yeditepe University.
 • Demirci, İ., & Şar, A. H. (2017). Kendini bilme ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Human and Social Sciences Research, 6(5), 2710-2728.
 • Demirkaya, Y. (2012). Okul müdürlerinin çatışma yönetimi stratejileri ve iletişim tarzlarına yönelik öğretmen algıları. [Postgraduate thesis]. Mehmet Akif Ersoy University.
 • Deniz, M. E., Erus, S. M., & Büyükcebeci, A. (2017). Bilinçli farkındalık ile psikolojik iyi oluş ilişkisinde duygusal zekanın aracılık rolü. Turkish Journal of Psychological Counseling and Guidance, 7(47), 17-31.
 • Di Fabio, A. (2017). Positive healthy organizations: promoting well-being, meaningfulness and sustainability in organizations. Frontiers in Psychology, 8, 1938.
 • Dinç, G. (2018). Özel eğitim kurumlarında çalışan özel eğitim öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile öznel iyi oluş düzeylerinin incelenmesi. [Postgraduate thesis]. Biruni University.
 • Eagly, A. H. (2005). Achieving relational authenticity in leadership: Does gender matter? The Leadership Quarterly, 16, 459-474.
 • Elrehail, H., Emeagwali, O. L., Alsaad, A., & Alzghoul, A. (2018). The impact of transformational and authentic leadership on innovation in higher education: The contingent role of knowledge sharing. Telematics and Informatics, 35, 55-67.
 • Ertekin, İ. (2017). Örgütsel iletişim. Gece Kitaplığı.
 • Ertürk, A., Keskinkılıç Kara, S. B., & Zafer Güneş, D. (2016). Duygusal emek ve psikolojik iyi oluş: Bir yordayıcı olarak yönetsel destek algısı. Abant İzzet Baysal University Journal of the Faculty of Education, 16(4), 1723-1744.
 • Eskiyörük, D. (2015). Örgütsel iletişim. Cinius Publishing.
 • Gardner, W. L., Avolio, B. J., & Walumbwa, F. O. (2005). Authentic leadership development: Emergent trends and future directions. Authentic leadership theory and practice: Origins, effects and development (s.387-406) içinde. Emerald Group Publishing.
 • Gardner, W. L., Avolio, B. J., Luthans, F., May, D. R., & Walumbva, F. (2005). Can you see the real me? A self-based model of authentic leader and follower development. The Leadership Quarterly, 16, 343-372.
 • Gardner, W. L., Cogliser, C. C., Davis, K. M., & Dickens, M. P. (2011). Authentic leadership: A review of the literature and research agenda. The Leadership Quarterly, 22, 1120-1145.
 • Goffee, R., & Jones, G. (2005). Managing Authenticity: The paradox of great leadership. Harvard Business Review, 87-94.
 • Goleman, D. (2004). What makes a leader? Harvard Business Review.
 • Göçen, A. (2019). Öğretmenlerin yaşam anlamı, psikolojik sermaye ve cinsiyetinin psikolojik iyi oluşlarına etkisi. Cumhuriyet International Journal of Education, 8(1), 135-153.
 • Güçlü, M. (2017). Örgütsel iletişim: Eğitim kurumlarındaki yeri ve önemi açısından bir değerlendirme. International Journal of Society Studies, 7(13), 855-870.
 • Gülver, M. (2014). Örgütsel iletişim ve ast-üst ilişkileri. In Harmancı, F. M., Gözübenli, M. ve Alaç, A.E. (Ed.), Güvenlik sektöründe insan ilişkileri (pp. 25-44). Nobel Akademik Publishing.
 • Hefferon, K., & Boniwell, I. (2018). Pozitif psikoloji kuram, araştırma ve uygulamalar (T. Doğan, Trans.). Nobel Akademik Publishing (Print date of the original work, 2011).
 • Hülsheger, U. R., & Schewe, A. F. (2011). On the costs and benefits of emotional labor: A meta-analysis of three decades of research. Journal of Occupational Health Psychology, 16(3), 361-389.
 • Işık, Ş. (2020). Karakter güçleri ve erdemler. Pegem Publishing.
 • İkiz, F. E., & Asıcı, E. (2017). The relationship between individual innovativeness and psychological well-being: The example of Turkish counselor trainees. International Journal of Progressive Education, 13(1), 52-63.
 • Jeon, L., Buettner, C. K., & Grant, A. A. (2018). Early childhood teachers' psychological well-being: Exploring potential predictors of depression, stress and emotional exhaustion. Early Education and Development, 29(1), 53-69.
 • Jiang, H., & Men, R. L. (2017). Creating an engaged workforce: The impact of authentic leadership, transparent organizational communication, and work-life enrichment. Communication Research, 44(2), 225-243.
 • Karadağ, E., & Özetkin-Bayır, Ö. (2018). The effect of authentic leadership on school culture: A structural equation model. International Journal of Educational Leadership and Management, 6(1), 40-75.
 • Kernis, M. H. (2003). Toward a conceptualization of optimal self-esteem. Psychological Inquiry, 14(19), 1-26.
 • Keyes, C. L., Shmotkin, D., & Ryff, C. D. (2002). Optimizing well-being: The empirical encounter of two traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 82(6), 1007-1022.
 • Koçel, T. (2018). İşletme yöneticiliği (17th ed.). Beta Pbunlishing.
 • Korkmaz, O. (2017). Otantik liderlik ve örgütsel güven. The Journal of Academic Social Science Studies, 58, 437-454.
 • Köylü, D., & Gündüz, Y. (2019). Öğretmenlerin karar alma sürecine katılım düzeylerinin örgütsel bağlılık ve psikolojik iyi oluş ile ilişkisi. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 279-299.
 • Ladkin, D., & Spiller, C. (2013). Reflections on authentic leadership: Clashes, convergences, and coalescences. Edward Elgar Press.
 • Lee, S. C., Choi, K., & Jang, H. Y. (2018). The role of organizational communication and hope between authentic leadership and job satisfaction. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 120(6), 5777-5792.
 • Luthans, F., & Avolio, B. (2003). Authentic leadership. R. E. Quinn, J. E. Dutton, K. S. Cameron, Positive Organizational Scholarship: Foundations of a new discipline içinde, [e-book].
 • Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology, 60, 541-572.
 • Mahmoudi Eshkaftki, F., Ghazanfari, A., & Solati, S. K. (2020). Effectiveness of social and communication skills training using cognitive-behavioral approach on psychological well-being and happiness of female students with martyred and veteran parents in Shahrekord, Iran, Governmental Universities. Iranian Journal of War and Public Health, 12(2), 85-91.
 • Maxwell, J. C. (2020). Liderlik yasaları (8th ed.). Beyaz Publishing.
 • Northouse, P. G. (2018). Leadership (8th ed.). SAGE Publications.
 • Oruç, Ü. E. (2020). Otantik liderlik. In H.T. Uysal, C. Aksoy ve F. Yılmaz (Ed.), Liderlik tarzları: Çağdaş yönetim yaklaşımıyla insan sanatında ustalaşma (pp.331-376). Nobel Akademik Publishing.
 • Peterson, C. (2006). A pimer in positive psychology. Oxford University Press.
 • Reza, H. K., & Nugroho, S. H. (2020). The influence of organizational communication and leadership factors on the performance of employee. Sttal Postgraduate- International Conference, 4(1).
 • Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). Örgütsel davranış (14th ed.). (İ. Erdem, Trans.). Nobel Akademik Yayıncılık (Original work published in 2019, 14th ed.).
 • Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57 (6), 1069-1081.
 • Ryff, C. D. (2014). Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. Psychother Psychosom, 83, 10-28.
 • Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69 (4), 719-727.
 • Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. Journal of Happiness Studies, 9, 13-39.
 • Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology. American Psychologist, 55(1), 5-14.
 • Shamir, B., & Eilam, G. (2005). What's your story? A life-stories approach to authentic leadership development. The Leadership Quarterly, 16, 395-417.
 • Soylu, Ü. (2018). Otantik liderlik ve psikolojik sermaye ilişkisi: Gaziantep’te bir alan çalışması [Postgraduate thesis]. Hasan Kalyoncu University.
 • Sparrowe, T. (2005). Authentic leadership and the narrative self. The Leadership Quarterly, 16, 419-439.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Pearson Publishing.
 • Tampubolon, M., & Harati, R. (2019). Role of organizational culture, communication and leadership style on job satisfaction. International Journal of Research In Business and Social Science, 8(5), 308-315.
 • Uslu, E. (2017). Otantik liderlik ile iş tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesi: Çalışanların kişilik özelliklerinin düzenleyici etkisi [Postgraduate thesis]. Hacettepe University.
 • Uyar, M. (2019). Beliren yetişkinlik dönemindeki bireylerin psikolojik iyi oluş düzeylerini yordamada bağlanma tarzları ve bilişsel duygu düzenlemenin rolünün incelenmesi [Print date of the original work]. Maltepe Univesity.
 • Uzman, Z. (2019). İlkokul yöneticilerinin algılanan iletişim becerileri ile sınıf öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişki [Print date of the original work]. Maltepe University.
 • Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L. Wernsing, T. S., & Peterson, S. J. (2008). Authentic leadership: Development validation of a theory-based measure. Journal of Management, 34(1), 89-126.
 • Walumbwa, F. O., Wang, P., Wang, H., Schaubroeck, J., & Avolio, B. J. (2010). The Leadership Quarterly, 21, 901-914.
 • Weiss, M., Razinskas, S., Backmann, J., & Hoegl, M. (2018). Authentic leadership and leaders' mental well-being: An experience sampling study. The Leadership Quarterly, 29, 309-321.
 • Wijewantha, P. (2018). Emphatic listening in organizational communication: Putting oneself in the other person's shoe. In S. Misiak-Kwit ve M. Wiscicka-Fernando, Communication, relations, management (pp.31) içinde. Printing House and Publishing.
 • Yakut, S., & Yakut, İ. (2018). Öğretmenlerde psikolojik iyi oluş ve iş yerinde dışlanma ilişkisi. Turkish Studies, 13(18), 1357-1376.
 • Yaşbay, H. (2011). Otantik liderlik ve örgütsel bağlılık ilişkisi [Postgraduate thesis]. Dokuz Eylül University.
 • Yay, M., Fındıklı, M., & Köse, A. M. (2020). İş değerleri ve iş tatmini ilişkisinde lider üye etkileşiminin ardışık aracılık modeli. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 1-26.
 • Yener, S. (2018). Psikolojik rahatlık algısının otantik liderliğin sinizmin üzerindeki etkisinde aracı rolü. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(1), 1-14. Yetgin, M. A. (2020). Otantik liderlik. Akademisyen Publishing.
 • Yıldız, P. (2019). Örgütsel bağlılık üzerinde örgütsel güven ve örgütsel iletişimin etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma [Postgraduate thesis]. Marmara University.
 • Yılmaz, F. (2020). Liderlikle ilgili temel teoriler. In H.T. Uysal, C. Aksoy ve F. Yılmaz, (Ed.), Liderlik tarzları: Çağdaş yönetim yaklaşımıyla insan sanatında ustalaşma (pp.17-40). Nobel Akademik Publishing.
 • Yukl, G. (2018). Örgütlerde liderlik (8th ed.). (Ş. Çetin ve R. Baltacı, Trans.). Nobel Akademik Publishing (Print date of the original work, 2013, 8th ed.).
 • Zel, U. (2011). Kişilik ve liderlik: Evrensel boyutlarıyla yönetsel açıdan araştırmalar, teoriler ve yorumlar (3rd ed.). Nobel Akademik Publishing.
 • Zıllıoğlu, M. (2014). İletişim nedir? Cem Publishing.

The Effect Of Authentic Leadership On Organizational Communication: The Mediating Role Of Psychological Well-Being

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 99 - 113, 01.03.2022
https://doi.org/10.24331/ijere.1012829

Öz

The purpose of this research is to determine the mediating role of psychological well-being in the effect of authentic leadership on organizational communication. For this purpose, the opinions of 439 teachers working in Istanbul in the 2020-2021 academic year were consulted. Hypotheses related to the model, which was created based on the theoretical framework, were tested by establishing the research. In the research, "correlation design," one of the quantitative research designs, was used, and Baron and Kenny's four-stage model was used to create and test the model. "Authentic Leadership Scale," "Communication Competence Scale," and "Psychological Well-Being Scale" were applied to the participants in the study. As a result of the research, it was found that authentic leadership highly affects organizational communication; It has been determined that psychological well-being has a partial mediating role in the significant positive effect of authentic leadership on organizational communication. In the research, according to the gender of the teachers, in the opinions of school administrators on communication competencies; shows that male teachers are higher than female teachers. In the research, according to the educational status of the teachers, the psychological well-being of undergraduate teachers was lower than that of graduate teachers. The most striking finding of the study is that authentic leadership highly affects organizational communication.

Kaynakça

 • Aksoy, C. (2020). Liderlik kavramına genel bir bakış. In H.T. Uysal, C. Aksoy ve F. Yılmaz, (Ed.), Liderlik tarzları: Çağdaş yönetim yaklaşımıyla insan sanatında ustalaşma (pp.1-16). Nobel Akademik Publishing.
 • Akyürek, M. İ. (2020). Otantik liderlik: Bir Alanyazın Taraması. International Journal of Leadership Studies 3(2), (99-109).
 • Altıparmak, D. (2019). Öğretmenlerin yaşam amacı ve anlamı düzeyleri ve iyi oluşları arasındaki ilişkide öz-duyarlık değişkeninin aracı rolü. [Postgraduate thesis]. İstanbul Sabahattin Zaim University.
 • Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: getting to the root of positive forms of leadership. The Leadership Quarterly, 16, 315-338.
 • Avolio, B. J., Gardner, W. L., Walumbwa, F. O., Luthans, F., & May, D. R. (2004). Unlocking the mask: Alook at the process by which authentic leaders impact follower attitudes and behaviors. The Leadership Quarterly, 15, 801-823.
 • Ayeni, A. J., & Akınola, O. B. (2020). Organizational communication and teacher's productivity in secondary schools in Ondo State, Nigeria. Journal of Education and Practice, 11(17), 94-102.
 • Ayeni, A. J., & Akinfolarin, C. A. (2014). Assessing principals' coordinating and controlling strategies for effective teaching and quality learning outcome in secondary schools in Ondo State, Nigeria. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 7(1), 180-200.
 • Aziz, A., & Dicle, Ü. (2017). Örgütsel iletişim. Hiper Publishing.
 • Bala, H. F. (2019). Ortaöğretim öğretmenlerinin eğitim yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin algıları: Denizli İli Acıpayam İlçe örneği [Non-thesis master’s program project]. Pamukkale University.
 • Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182.
 • Basit, A., & Siddiqui, D. A. (2020). Authentic leadership and openness to change in Pakistani service industry: The mediating role of trust and transparent communication. International Journal of Human Resource Studies, 10(3), 291-341.
 • Baykal, E. (2017). Otantik liderlik ve pozitif çıktıları: Pozitif örgütsel davranış bakış açısı. International Journal of Economics and Administrative Sciences 3(3), (42-64).
 • Behzadi, S., Koochakzadeh, R. S., & Sedaghat, S. (2020). The model of organizational culture with psychological well-being with mediating of communication skills. Iranian Journal of Educational Sociology, 3(4), 161-169.
 • Bursalıoğlu, Z. (2019). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış (20. Baskı). Pegem Publishing.
 • Büyükbeşe, T., Çavuşoğlu, S., & Okun, O. (2019). Otantik liderlik ile örgütsel bağlılık arasında psikolojik sermayenin aracılık rolü: Bingöl Üniversitesi örneği. International Journal of Society Studies, 10(17), 194-225.
 • Carr, A. (2016). Pozitif psikoloji (Ü. Şendilek, Trans.). Kaknüs Publishing.
 • Coşar, S., Tabak, A., & Polat, M. (2012). Otantik liderlik. In A. Tabak, H. Şeşen ve T. Türköz (Ed.), Liderlikte güncel yaklaşımlar ve uygulamada kullanılabilecek ölçekler (pp.193-226). Detay Publishing.
 • Csikszentmihalyi, M. (2014). Flow and the foundations of positive psychology. Springer.
 • Cüceloğlu, D. (2021a). ‘Mış gibi” yaşamlar (21st ed.). Remzi Kitabevi.
 • Cüceloğlu, D. (2021b). İletişim donanımları (63rd ed.). Remzi Kitabevi.
 • Çağlar, Ç., & Çınar, H. (2021). Okul müdürlerinin iletişim yeterliliklerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisi. E- International Journal of Educational Research, 12(1), 157-170.
 • Çelik, M. (2013). İstanbul ili Arnavutköy ilçesindeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan yöneticilerin iletişim becerilerinin öğretmen motivasyonları ve akademik tükenmişlikleri üzerine etkisi. [Postgraduate thesis]. Yeditepe University.
 • Demirci, İ., & Şar, A. H. (2017). Kendini bilme ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Human and Social Sciences Research, 6(5), 2710-2728.
 • Demirkaya, Y. (2012). Okul müdürlerinin çatışma yönetimi stratejileri ve iletişim tarzlarına yönelik öğretmen algıları. [Postgraduate thesis]. Mehmet Akif Ersoy University.
 • Deniz, M. E., Erus, S. M., & Büyükcebeci, A. (2017). Bilinçli farkındalık ile psikolojik iyi oluş ilişkisinde duygusal zekanın aracılık rolü. Turkish Journal of Psychological Counseling and Guidance, 7(47), 17-31.
 • Di Fabio, A. (2017). Positive healthy organizations: promoting well-being, meaningfulness and sustainability in organizations. Frontiers in Psychology, 8, 1938.
 • Dinç, G. (2018). Özel eğitim kurumlarında çalışan özel eğitim öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile öznel iyi oluş düzeylerinin incelenmesi. [Postgraduate thesis]. Biruni University.
 • Eagly, A. H. (2005). Achieving relational authenticity in leadership: Does gender matter? The Leadership Quarterly, 16, 459-474.
 • Elrehail, H., Emeagwali, O. L., Alsaad, A., & Alzghoul, A. (2018). The impact of transformational and authentic leadership on innovation in higher education: The contingent role of knowledge sharing. Telematics and Informatics, 35, 55-67.
 • Ertekin, İ. (2017). Örgütsel iletişim. Gece Kitaplığı.
 • Ertürk, A., Keskinkılıç Kara, S. B., & Zafer Güneş, D. (2016). Duygusal emek ve psikolojik iyi oluş: Bir yordayıcı olarak yönetsel destek algısı. Abant İzzet Baysal University Journal of the Faculty of Education, 16(4), 1723-1744.
 • Eskiyörük, D. (2015). Örgütsel iletişim. Cinius Publishing.
 • Gardner, W. L., Avolio, B. J., & Walumbwa, F. O. (2005). Authentic leadership development: Emergent trends and future directions. Authentic leadership theory and practice: Origins, effects and development (s.387-406) içinde. Emerald Group Publishing.
 • Gardner, W. L., Avolio, B. J., Luthans, F., May, D. R., & Walumbva, F. (2005). Can you see the real me? A self-based model of authentic leader and follower development. The Leadership Quarterly, 16, 343-372.
 • Gardner, W. L., Cogliser, C. C., Davis, K. M., & Dickens, M. P. (2011). Authentic leadership: A review of the literature and research agenda. The Leadership Quarterly, 22, 1120-1145.
 • Goffee, R., & Jones, G. (2005). Managing Authenticity: The paradox of great leadership. Harvard Business Review, 87-94.
 • Goleman, D. (2004). What makes a leader? Harvard Business Review.
 • Göçen, A. (2019). Öğretmenlerin yaşam anlamı, psikolojik sermaye ve cinsiyetinin psikolojik iyi oluşlarına etkisi. Cumhuriyet International Journal of Education, 8(1), 135-153.
 • Güçlü, M. (2017). Örgütsel iletişim: Eğitim kurumlarındaki yeri ve önemi açısından bir değerlendirme. International Journal of Society Studies, 7(13), 855-870.
 • Gülver, M. (2014). Örgütsel iletişim ve ast-üst ilişkileri. In Harmancı, F. M., Gözübenli, M. ve Alaç, A.E. (Ed.), Güvenlik sektöründe insan ilişkileri (pp. 25-44). Nobel Akademik Publishing.
 • Hefferon, K., & Boniwell, I. (2018). Pozitif psikoloji kuram, araştırma ve uygulamalar (T. Doğan, Trans.). Nobel Akademik Publishing (Print date of the original work, 2011).
 • Hülsheger, U. R., & Schewe, A. F. (2011). On the costs and benefits of emotional labor: A meta-analysis of three decades of research. Journal of Occupational Health Psychology, 16(3), 361-389.
 • Işık, Ş. (2020). Karakter güçleri ve erdemler. Pegem Publishing.
 • İkiz, F. E., & Asıcı, E. (2017). The relationship between individual innovativeness and psychological well-being: The example of Turkish counselor trainees. International Journal of Progressive Education, 13(1), 52-63.
 • Jeon, L., Buettner, C. K., & Grant, A. A. (2018). Early childhood teachers' psychological well-being: Exploring potential predictors of depression, stress and emotional exhaustion. Early Education and Development, 29(1), 53-69.
 • Jiang, H., & Men, R. L. (2017). Creating an engaged workforce: The impact of authentic leadership, transparent organizational communication, and work-life enrichment. Communication Research, 44(2), 225-243.
 • Karadağ, E., & Özetkin-Bayır, Ö. (2018). The effect of authentic leadership on school culture: A structural equation model. International Journal of Educational Leadership and Management, 6(1), 40-75.
 • Kernis, M. H. (2003). Toward a conceptualization of optimal self-esteem. Psychological Inquiry, 14(19), 1-26.
 • Keyes, C. L., Shmotkin, D., & Ryff, C. D. (2002). Optimizing well-being: The empirical encounter of two traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 82(6), 1007-1022.
 • Koçel, T. (2018). İşletme yöneticiliği (17th ed.). Beta Pbunlishing.
 • Korkmaz, O. (2017). Otantik liderlik ve örgütsel güven. The Journal of Academic Social Science Studies, 58, 437-454.
 • Köylü, D., & Gündüz, Y. (2019). Öğretmenlerin karar alma sürecine katılım düzeylerinin örgütsel bağlılık ve psikolojik iyi oluş ile ilişkisi. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 279-299.
 • Ladkin, D., & Spiller, C. (2013). Reflections on authentic leadership: Clashes, convergences, and coalescences. Edward Elgar Press.
 • Lee, S. C., Choi, K., & Jang, H. Y. (2018). The role of organizational communication and hope between authentic leadership and job satisfaction. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 120(6), 5777-5792.
 • Luthans, F., & Avolio, B. (2003). Authentic leadership. R. E. Quinn, J. E. Dutton, K. S. Cameron, Positive Organizational Scholarship: Foundations of a new discipline içinde, [e-book].
 • Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology, 60, 541-572.
 • Mahmoudi Eshkaftki, F., Ghazanfari, A., & Solati, S. K. (2020). Effectiveness of social and communication skills training using cognitive-behavioral approach on psychological well-being and happiness of female students with martyred and veteran parents in Shahrekord, Iran, Governmental Universities. Iranian Journal of War and Public Health, 12(2), 85-91.
 • Maxwell, J. C. (2020). Liderlik yasaları (8th ed.). Beyaz Publishing.
 • Northouse, P. G. (2018). Leadership (8th ed.). SAGE Publications.
 • Oruç, Ü. E. (2020). Otantik liderlik. In H.T. Uysal, C. Aksoy ve F. Yılmaz (Ed.), Liderlik tarzları: Çağdaş yönetim yaklaşımıyla insan sanatında ustalaşma (pp.331-376). Nobel Akademik Publishing.
 • Peterson, C. (2006). A pimer in positive psychology. Oxford University Press.
 • Reza, H. K., & Nugroho, S. H. (2020). The influence of organizational communication and leadership factors on the performance of employee. Sttal Postgraduate- International Conference, 4(1).
 • Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). Örgütsel davranış (14th ed.). (İ. Erdem, Trans.). Nobel Akademik Yayıncılık (Original work published in 2019, 14th ed.).
 • Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57 (6), 1069-1081.
 • Ryff, C. D. (2014). Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. Psychother Psychosom, 83, 10-28.
 • Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69 (4), 719-727.
 • Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. Journal of Happiness Studies, 9, 13-39.
 • Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology. American Psychologist, 55(1), 5-14.
 • Shamir, B., & Eilam, G. (2005). What's your story? A life-stories approach to authentic leadership development. The Leadership Quarterly, 16, 395-417.
 • Soylu, Ü. (2018). Otantik liderlik ve psikolojik sermaye ilişkisi: Gaziantep’te bir alan çalışması [Postgraduate thesis]. Hasan Kalyoncu University.
 • Sparrowe, T. (2005). Authentic leadership and the narrative self. The Leadership Quarterly, 16, 419-439.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Pearson Publishing.
 • Tampubolon, M., & Harati, R. (2019). Role of organizational culture, communication and leadership style on job satisfaction. International Journal of Research In Business and Social Science, 8(5), 308-315.
 • Uslu, E. (2017). Otantik liderlik ile iş tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesi: Çalışanların kişilik özelliklerinin düzenleyici etkisi [Postgraduate thesis]. Hacettepe University.
 • Uyar, M. (2019). Beliren yetişkinlik dönemindeki bireylerin psikolojik iyi oluş düzeylerini yordamada bağlanma tarzları ve bilişsel duygu düzenlemenin rolünün incelenmesi [Print date of the original work]. Maltepe Univesity.
 • Uzman, Z. (2019). İlkokul yöneticilerinin algılanan iletişim becerileri ile sınıf öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişki [Print date of the original work]. Maltepe University.
 • Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L. Wernsing, T. S., & Peterson, S. J. (2008). Authentic leadership: Development validation of a theory-based measure. Journal of Management, 34(1), 89-126.
 • Walumbwa, F. O., Wang, P., Wang, H., Schaubroeck, J., & Avolio, B. J. (2010). The Leadership Quarterly, 21, 901-914.
 • Weiss, M., Razinskas, S., Backmann, J., & Hoegl, M. (2018). Authentic leadership and leaders' mental well-being: An experience sampling study. The Leadership Quarterly, 29, 309-321.
 • Wijewantha, P. (2018). Emphatic listening in organizational communication: Putting oneself in the other person's shoe. In S. Misiak-Kwit ve M. Wiscicka-Fernando, Communication, relations, management (pp.31) içinde. Printing House and Publishing.
 • Yakut, S., & Yakut, İ. (2018). Öğretmenlerde psikolojik iyi oluş ve iş yerinde dışlanma ilişkisi. Turkish Studies, 13(18), 1357-1376.
 • Yaşbay, H. (2011). Otantik liderlik ve örgütsel bağlılık ilişkisi [Postgraduate thesis]. Dokuz Eylül University.
 • Yay, M., Fındıklı, M., & Köse, A. M. (2020). İş değerleri ve iş tatmini ilişkisinde lider üye etkileşiminin ardışık aracılık modeli. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 1-26.
 • Yener, S. (2018). Psikolojik rahatlık algısının otantik liderliğin sinizmin üzerindeki etkisinde aracı rolü. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(1), 1-14. Yetgin, M. A. (2020). Otantik liderlik. Akademisyen Publishing.
 • Yıldız, P. (2019). Örgütsel bağlılık üzerinde örgütsel güven ve örgütsel iletişimin etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma [Postgraduate thesis]. Marmara University.
 • Yılmaz, F. (2020). Liderlikle ilgili temel teoriler. In H.T. Uysal, C. Aksoy ve F. Yılmaz, (Ed.), Liderlik tarzları: Çağdaş yönetim yaklaşımıyla insan sanatında ustalaşma (pp.17-40). Nobel Akademik Publishing.
 • Yukl, G. (2018). Örgütlerde liderlik (8th ed.). (Ş. Çetin ve R. Baltacı, Trans.). Nobel Akademik Publishing (Print date of the original work, 2013, 8th ed.).
 • Zel, U. (2011). Kişilik ve liderlik: Evrensel boyutlarıyla yönetsel açıdan araştırmalar, teoriler ve yorumlar (3rd ed.). Nobel Akademik Publishing.
 • Zıllıoğlu, M. (2014). İletişim nedir? Cem Publishing.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülsu NAİBOĞLU> (Sorumlu Yazar)
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
0000-0002-9249-9173
Türkiye


Orkun Osman BİLGİVAR>
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7002-6191
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijere1012829, journal = {International Journal of Educational Research Review}, eissn = {2458-9322}, address = {Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi E blok Hendek-Sakarya}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {7}, number = {2}, pages = {99 - 113}, doi = {10.24331/ijere.1012829}, title = {The Effect Of Authentic Leadership On Organizational Communication: The Mediating Role Of Psychological Well-Being}, key = {cite}, author = {Naiboğlu, Gülsu and Bilgivar, Orkun Osman} }
APA Naiboğlu, G. & Bilgivar, O. O. (2022). The Effect Of Authentic Leadership On Organizational Communication: The Mediating Role Of Psychological Well-Being . International Journal of Educational Research Review , 7 (2) , 99-113 . DOI: 10.24331/ijere.1012829
MLA Naiboğlu, G. , Bilgivar, O. O. "The Effect Of Authentic Leadership On Organizational Communication: The Mediating Role Of Psychological Well-Being" . International Journal of Educational Research Review 7 (2022 ): 99-113 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijere/issue/65982/1012829>
Chicago Naiboğlu, G. , Bilgivar, O. O. "The Effect Of Authentic Leadership On Organizational Communication: The Mediating Role Of Psychological Well-Being". International Journal of Educational Research Review 7 (2022 ): 99-113
RIS TY - JOUR T1 - The Effect Of Authentic Leadership On Organizational Communication: The Mediating Role Of Psychological Well-Being AU - GülsuNaiboğlu, Orkun OsmanBilgivar Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.24331/ijere.1012829 DO - 10.24331/ijere.1012829 T2 - International Journal of Educational Research Review JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 113 VL - 7 IS - 2 SN - -2458-9322 M3 - doi: 10.24331/ijere.1012829 UR - https://doi.org/10.24331/ijere.1012829 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 International Journal of Educational Research Review The Effect Of Authentic Leadership On Organizational Communication: The Mediating Role Of Psychological Well-Being %A Gülsu Naiboğlu , Orkun Osman Bilgivar %T The Effect Of Authentic Leadership On Organizational Communication: The Mediating Role Of Psychological Well-Being %D 2022 %J International Journal of Educational Research Review %P -2458-9322 %V 7 %N 2 %R doi: 10.24331/ijere.1012829 %U 10.24331/ijere.1012829
ISNAD Naiboğlu, Gülsu , Bilgivar, Orkun Osman . "The Effect Of Authentic Leadership On Organizational Communication: The Mediating Role Of Psychological Well-Being". International Journal of Educational Research Review 7 / 2 (Mart 2022): 99-113 . https://doi.org/10.24331/ijere.1012829
AMA Naiboğlu G. , Bilgivar O. O. The Effect Of Authentic Leadership On Organizational Communication: The Mediating Role Of Psychological Well-Being. IJERE. 2022; 7(2): 99-113.
Vancouver Naiboğlu G. , Bilgivar O. O. The Effect Of Authentic Leadership On Organizational Communication: The Mediating Role Of Psychological Well-Being. International Journal of Educational Research Review. 2022; 7(2): 99-113.
IEEE G. Naiboğlu ve O. O. Bilgivar , "The Effect Of Authentic Leadership On Organizational Communication: The Mediating Role Of Psychological Well-Being", International Journal of Educational Research Review, c. 7, sayı. 2, ss. 99-113, Mar. 2022, doi:10.24331/ijere.1012829

The International Journal of Educational Research Review (IJERE) aims to be a scientific reference source where researchers can publish their studies and have access to relevant studies. IJERE is an international journal for researchers interested in the review of studies and theoretical papers on education at any level.
IJERE Journal has been indexed by the EBSCO (Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) (July 26th, 2021); also,IJERE Journal has been indexed Education Source Ultimate (H.W. Wilson database), which is scheduled to release in January 2022.
IJERE Journal has been considered in five review cycles (Fall 2019, Spring 2020, Fall 2020,Spring 2021,Fall 2021) for ERIC index (Watching).
Each paper published in International Journal of Educational Research Review (IJERE) is assigned a DOI® number and ORCID code.
IJERE Journal is published with the support of Sakarya University Faculty of Education/TURKEY.
IJERE journal use Anonymous Peer Review process.
Anonymous Peer Review – Content is reviewed by external reviewers and the author’s identity is unknown to the reviewer. A double-blind peer-review process is where both the reviewer and the author remain anonymous throughout the process. Anonymous peer-review process employing at least four reviewers with scholarly affiliation is preferred.