BibTex RIS Kaynak Göster

Matematik Öğretmen Adaylarının Lineer Denklem Sistemleri Çözüm Performanslarının Öz-Yeterlik Algı Düzeyleri Bağlamında İncelenmesi

Yıl 2014, Cilt: 1 Sayı: 2, 19 - 33, 01.12.2014

Öz

Bu araştırmada, matematik öğretmen adaylarının lineer denklem sistemleri konusunda sergiledikleri performanslarının lineer denklem sistemleri öz-yeterlik algı düzeyleri bağlamında incelenmesi amaçlanmaktadır. Ölçeğin konu bazında geliştirilerek performansla ilişkisinin araştırılması çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Özel durum deseninin benimsendiği araştırmada katılımcılar, olasılıksız örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme tekniği ile belirlenmiş olup 2009-2010 eğitim öğretim yılında, bir devlet üniversitesi eğitim fakültesi ilköğretim matematik eğitimi lisans programına kayıtlı 42 lineer cebir öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama araçları olarak, araştırmacılar tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılarak geliştirilen Lineer Denklem Sistemleri Öz-yeterlik Algısı Ölçeği ve Lineer Denklem Sistemleri Performans Testi kullanılmıştır. Elde edilen nicel veriler kestirimsel, nitel veriler ise betimsel istatistik kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada, öğretmen adaylarının lineer denklem sistemleri konusunda orta düzeyde performans sergilerken öz-yeterlik algılarının yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Sergilenen performans ile öz-yeterlik algı düzeyleri arasındaki pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişkinin varlığı özyeterlik algısının performansı etkilediğinin bir göstergesidir

An Investigation of Pre-Services Mathematics Teachers’ Performances on Systems of Linear Equations within the Context of Self-Efficacy Levels

Yıl 2014, Cilt: 1 Sayı: 2, 19 - 33, 01.12.2014

Öz

The aim of this research is to investigate preservice mathematics teachers' performances on systems of linear equations within the context of self-efficacy on systems of linear equations. The research uses a case study methodology which follows from the qualitative paradigm. 42 second year pupils from the department of primary mathematics education in 2009-2010 academic year were chosen for the study by using the convenience sampling strategy. Performance Test of Systems of Linear Equations was used to assess of the preservice mathematics teachers’ performances on solving systems of linear equations and Systems of Linear Equations Self-efficacy Test (m=n, m≠n) was developed and used to determine the levels of efficacy. In the analysis of the quantitative qualitative and data, inferential and descriptive statistics were used respectively. While the majority of preservice mathematics teachers showed medium-level performance, more than half of the participants had high-levels of self-efficacy. The presence of a significant positive medium level correlation between performance and self-efficacy is an indicator of the fact that self-efficacy affects performance

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA39FZ94VY
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ali Delice Bu kişi benim

Emin Aydın Bu kişi benim

Deniz Kardeş Birinci Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Delice, A., Aydın, E., & Birinci, D. K. (2014). An Investigation of Pre-Services Mathematics Teachers’ Performances on Systems of Linear Equations within the Context of Self-Efficacy Levels. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 1(2), 19-33.