BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2015, Cilt: 2 Sayı: 1, 38 - 50, 01.01.2015

Öz

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin matematiksel problem çözmeye yönelik inançlarını incelemektir. Bu çalışmada yöntem olarak, araştırma problemini incelemek üzere betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin matematiksel problem çözme hakkındaki inançları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 39 maddelik Matematiksel Problem Çözme İnançları (M.P.Ç.İ.) ölçeği kullanılarak; inançlar ölçeğin 6 farklı alt boyutları açısından incelenmiştir. Araştırmanın örnekleminde 119 sınıf öğretmeni, 17 fen ve teknoloji öğretmeni, 34 matematik, 8 fizik, 6 kimya ve 8 biyoloji öğretmeni olmak üzere toplam 192 öğretmen bulunmaktadır. Analizler sonrasında öğretmenlerin genel olarak problem çözmeye yönelik olumlu inanışta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında, alt boyutlar incelendiğinde öğretmenlerin matematiksel problem çözmeye yönelik bazı görüşlerinin olgunlaşmadığı, birtakım fikirlerinin ise istenen düzeyde olmadığı görülmüştür

Teachers' Beliefs about Mathematical Problem Solving

Yıl 2015, Cilt: 2 Sayı: 1, 38 - 50, 01.01.2015

Öz

The purpose of the study is to investigate the teachers' beliefs which are about mathematical problem solving. In this study as a method, for investigating problem of the research descriptive survey method was used. In the research, was tried to determine teachers' beliefs about mathematical problem solving. For this purpose, The Belief Survey on Mathematical Problem Solving (BSMPS), which has 39 items, is utilizing, beliefs are investigated in terms of 6 different sub dimensions. There are 119 classroom teachers, 17 science and technology teachers, 34 mathematics, 8 physics, 6 chemistry, and 8 biology teachers in totally 192 teachers, in research sample. As a result of the analysis it was seen that generally teachers have high beliefs in solving problems. Besides, when sub dimensions are examined, it is seen that some opinions of teachers toward mathematical problem solving are not mature yet and also some ideas are not at expected level

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA58HH49GK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Veli Tarhan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tarhan, V. (2015). Teachers’ Beliefs about Mathematical Problem Solving. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 2(1), 38-50.