Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Emoji Nesline Öğretmek: Öğretmen Adaylarının Bir Matematik Etkinliği Geliştirmesine Yönelik Yansıtıcı Görüşlerinin İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 1, 11 - 22, 14.03.2018

Öz

Bu nitel
araştırma öğretmen adaylarının bir matematik etkinliği geliştirmesine yönelik
yansıtıcı görüşlerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Bu çalışma bir devlet
üniversitesinin eğitim fakültesi bünyesinde pedagojik sertifika programına
devam eden otuzbir matematik öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Çalışmada
veriler öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları etkinlik planları ve yöneltilen
açık uçlu sorulara verilen yanıtlar üzerinden toplanmıştır. Adayların günlük
yaşamda sıklıkla kullanılan emojileri içeren bir matematik etkinliği tasarlama
sürecine ilişkin yansıtıcı görüşleri Artz ve Armour-Thomas’ın (1999) modeline
göre etkinlik öncesi, etkinlik sonrası ve öz-değerlendirme olmak üzere üç
aşamada ele alınmıştır. Öğretmen adaylarının çoğunun yapılandırmacı yaklaşıma
uygun öğrenci merkezli bir öğretim yaklaşımını tercih ettikleri görülürken
birkaç adayın öğretmen merkezli bir yaklaşımı tercih ettikleri görülmektedir.
Yirmisekiz adayın öğrenci merkezli işbirlikli öğrenme yaklaşımını benimsediği
ve takım-oyun-turnuva ve jigsaw (ayrılıp birleşme) tekniklerini tercih
ettikleri görülürken üç adayın ise gösterip yaptırma tekniğini kullandığı belirlenmiştir.
Adayların belirledikleri emojilere uygun denklemler ve fonksiyonlarla beraber
bunların sınırlarını belirleme hususundaki güçlüklerle beraber öğrenciler
açısından bu çalışmanın ilgi çekici ve motive edici olacağına yoğunlaştıkları
görülmektedir. Ayrıca, öğrenmesi zor olarak kabul edilen konuları içeren günlük
yaşamla ilişkili bir matematik etkinliği tasarlamanın öneminin farkında
oldukları anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının bir matematik etkinliği
tasarlama sürecine yönelik yansıtıcı görüşlerinin incelenmesi, kendi
düşüncelerini ve uygulama sürecinde karşılaşabilecekleri güçlüklerle beraber
öğrencileri etkileyecek faktörleri göz önünde bulundurmalarını ve durum
değerlendirmesi yapmalarını sağlamıştır. Bu süreçteki yansıtıcı görüşlerinin
elde edilmesi ve incelenmesi gelecekte bir öğretmen olarak yapacakları
uygulamalarda dikkate etmeleri gereken hususlar açısından farkındalık
oluşturduğu söylenebilir. 

Kaynakça

 • Arısoy, B. & Tarım, K. (2013). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarı, Kalıcılık ve Soysal Beceri Düzeylerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 1-14.
 • Artz, A.F, & Armour–Thomas, E. (1999). A cognitive model for examining teachers’ instructional practice in mathematics: A guide for facilitating teacher reflection. Educational Studies in Mathematics, 40, 211-235.
 • Baki A. & Kutluca T. (2009). Dokuzuncu Sınıf Matematik Öğretim Programında Zorluk Çekilen Konuların Belirlenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 4(2), 604-619.
 • Bayazıt, İ. (2011). Öğretmen Adaylarının Grafikler Konusundaki Bilgi Düzeyleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4), 1325-1346.
 • Bukova Güzel, E. ve Alkan, H. (2004). Matematik Öğretiminde, Geliştirilen Öğrenme Etkinlikleri Ile Yapılandırmacı Yaklaşımın Örneklenmesi. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, 9-11 Eylül 2004, İstanbul, 671-677.
 • Capar, G. & Tarım, K. (2015). Efficacy of the Cooperative Learning Method on Mathematics Achievement and Attitude: A Meta-Analysis Research. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(2), 553-559.
 • Creswell, J. W.(2014). Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th Ed.). Thousand Oaks: CA, Sage Publications.
 • Çakıroğlu, E., & Çakıroğlu, J. (2003). Reflections on teacher education in Turkey. European Journal Teacher Education, 26, 253-265.
 • Çelik, D. & Güler, M. (baskıda). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Cebir Öğretme Bilgilerinin İncelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences. 05.02.2017 tarihinde http://www.iojes.net//userfiles/Article/IOJES_2550.pdf adresinden indirilmiştir.
 • Danesi, M. (2017). Semiotics of Emoji. New York: NY, Bloomsbury Academic.
 • Elçi, A. N., Bukova-Güzel, E. ve Alkan, H. (2006). Ülkemiz Matematik Öğretmen Adaylarının Profilinin Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Uygunluğu. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 7-9 Eylül 2006, Ankara, 1273-1277.
 • Gökaliler E., & Saatcıoğlu E. (2016). Reklamlarda Emoji Kullanımı: Emoji İçerikli Reklamlara Yönelik Tüketicilerin Tutumlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19(2), 63-92.
 • Gürbüz, R., Toprak, Z., Yapıcı, H., & Doğan, S. (2011). Ortaöğretim Matematik Müfredatında Zor Olarak Algılanan Konular ve Bunların Nedenleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4), 1311-1323.
 • Hacıömeroğlu, G. (2012). Enriching a preservice teacher’s classroom experiences through cycles of teaching and reflection. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(1), 41-52.
 • Haciomeroglu G. (2009). Preservice teachers' reflections on their instructional practices. The 31st Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Atlanta, Georgia, ABD, 23-26 Eylül 2009, ss.1339-1345.
 • Jaworski, B. (1998). Mathematics teacher research: Process practice and the development of teaching. Journal of Mathematics Teacher Education, 1(1), 3-31.
 • Llinares, S., & Krainer, K. (2006). Mathematics (student) teachers and teacher educators as learners. A. Gutierrez & P. Boero (Eds.), Handbook of Research on the Psychology of Mathematics Education: Past, Present and Future (ss. 429–459). Rotterdam: Sense Publishers.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü: Ankara. 05.02.2017 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=343 adresinden indirilmiştir.
 • Özgen, K. (2017). Matematiksel Öğrenme Etkinliği Türlerine Yönelik Kuramsal Bir Çalışma: Fonksiyon Kavramı Örneklemesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1437-1464.
 • Özgen, K. & Alkan, H. (2014). Matematik Öğretmen Adaylarının Etkinlik Geliştirme Becerilerinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 1179-1201.
 • Ticha, M., & Hospesova, A. (2006). Qualified pedagogical reflection as a way to improve mathematics education. Journal of Mathematics Teacher Education, 9(2), 129-156.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit-Koyunkaya, M. (2017). Matematik Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Gelişimini Amaçlayan Bir Öğretim Deneyi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(2), 284-322.

Teaching the Emoji Generations: Examining the Role of Reflections on the Student Teachers’ Development of a Mathematical Activity

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 1, 11 - 22, 14.03.2018

Öz

In
this qualitative study, the role of reflections on the student teachers’
development of a mathematical activity was examined. In this current study,
data were gathered from thirty-one students teachers enrolled in alternative
teacher certification program at a public university. Data were collected from
student teachers’ lesson plan for the activity and their responses to
open-ended questions.  Student teachers’ reflections
on the development of a mathematical activity were examined using the
reflection model of the Artz ve Armour-Thomas (1999). Based on this model, this
study utilized the model in three phases: pre-activity, post-activity and self-assessment.
Results of the study revealed that most of the student teachers’ preferred to design
their activity using student-centered approach. However, three student teachers
used teacher-centered approach in their mathematics activity. Twenty-eight
student teachers selected cooperative learning in their lesson plan.
Particularly, they used teams-games-tournaments and jigsaw cooperative learning
techniques. However, a few student teachers utilized demonstrations as a teacher
centered approach. Student teachers had a difficulty of determining the
boundary of the equations and functions of the graphs. Also, they thought the
activity would be interesting and motivating for students. They were aware of
the fact that designing a mathematical activity related to daily life was important
for students. Examining the student teachers’ reflections was informative. It
captures to essence of what types of instructional practices would be used by
student teachers as a future mathematics teacher. 

Kaynakça

 • Arısoy, B. & Tarım, K. (2013). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarı, Kalıcılık ve Soysal Beceri Düzeylerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 1-14.
 • Artz, A.F, & Armour–Thomas, E. (1999). A cognitive model for examining teachers’ instructional practice in mathematics: A guide for facilitating teacher reflection. Educational Studies in Mathematics, 40, 211-235.
 • Baki A. & Kutluca T. (2009). Dokuzuncu Sınıf Matematik Öğretim Programında Zorluk Çekilen Konuların Belirlenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 4(2), 604-619.
 • Bayazıt, İ. (2011). Öğretmen Adaylarının Grafikler Konusundaki Bilgi Düzeyleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4), 1325-1346.
 • Bukova Güzel, E. ve Alkan, H. (2004). Matematik Öğretiminde, Geliştirilen Öğrenme Etkinlikleri Ile Yapılandırmacı Yaklaşımın Örneklenmesi. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, 9-11 Eylül 2004, İstanbul, 671-677.
 • Capar, G. & Tarım, K. (2015). Efficacy of the Cooperative Learning Method on Mathematics Achievement and Attitude: A Meta-Analysis Research. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(2), 553-559.
 • Creswell, J. W.(2014). Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th Ed.). Thousand Oaks: CA, Sage Publications.
 • Çakıroğlu, E., & Çakıroğlu, J. (2003). Reflections on teacher education in Turkey. European Journal Teacher Education, 26, 253-265.
 • Çelik, D. & Güler, M. (baskıda). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Cebir Öğretme Bilgilerinin İncelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences. 05.02.2017 tarihinde http://www.iojes.net//userfiles/Article/IOJES_2550.pdf adresinden indirilmiştir.
 • Danesi, M. (2017). Semiotics of Emoji. New York: NY, Bloomsbury Academic.
 • Elçi, A. N., Bukova-Güzel, E. ve Alkan, H. (2006). Ülkemiz Matematik Öğretmen Adaylarının Profilinin Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Uygunluğu. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 7-9 Eylül 2006, Ankara, 1273-1277.
 • Gökaliler E., & Saatcıoğlu E. (2016). Reklamlarda Emoji Kullanımı: Emoji İçerikli Reklamlara Yönelik Tüketicilerin Tutumlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19(2), 63-92.
 • Gürbüz, R., Toprak, Z., Yapıcı, H., & Doğan, S. (2011). Ortaöğretim Matematik Müfredatında Zor Olarak Algılanan Konular ve Bunların Nedenleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4), 1311-1323.
 • Hacıömeroğlu, G. (2012). Enriching a preservice teacher’s classroom experiences through cycles of teaching and reflection. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(1), 41-52.
 • Haciomeroglu G. (2009). Preservice teachers' reflections on their instructional practices. The 31st Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Atlanta, Georgia, ABD, 23-26 Eylül 2009, ss.1339-1345.
 • Jaworski, B. (1998). Mathematics teacher research: Process practice and the development of teaching. Journal of Mathematics Teacher Education, 1(1), 3-31.
 • Llinares, S., & Krainer, K. (2006). Mathematics (student) teachers and teacher educators as learners. A. Gutierrez & P. Boero (Eds.), Handbook of Research on the Psychology of Mathematics Education: Past, Present and Future (ss. 429–459). Rotterdam: Sense Publishers.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü: Ankara. 05.02.2017 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=343 adresinden indirilmiştir.
 • Özgen, K. (2017). Matematiksel Öğrenme Etkinliği Türlerine Yönelik Kuramsal Bir Çalışma: Fonksiyon Kavramı Örneklemesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1437-1464.
 • Özgen, K. & Alkan, H. (2014). Matematik Öğretmen Adaylarının Etkinlik Geliştirme Becerilerinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 1179-1201.
 • Ticha, M., & Hospesova, A. (2006). Qualified pedagogical reflection as a way to improve mathematics education. Journal of Mathematics Teacher Education, 9(2), 129-156.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit-Koyunkaya, M. (2017). Matematik Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Gelişimini Amaçlayan Bir Öğretim Deneyi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(2), 284-322.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Güney Hacıömeroğlu 0000-0002-7562-9976

Yayımlanma Tarihi 14 Mart 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Hacıömeroğlu, G. (2018). Emoji Nesline Öğretmek: Öğretmen Adaylarının Bir Matematik Etkinliği Geliştirmesine Yönelik Yansıtıcı Görüşlerinin İncelenmesi. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 5(1), 11-22.