Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Reflections of Middle School Teachers’ Professional Competency on Teaching with Lesson Study Model

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 1, 23 - 38, 14.03.2018

Öz

This study aims to
investigate how secondary school math teachers’ professional competences are
being reflected and to assess “Lesson Study” model. A qualitive approach was
used in the study. The participants are three math teachers from a distinct
area of one of the Turkey southern cities. Criterion sampling method has been
used as a sampling choosing. A semi structure interview form has been used to
collect data. Descriptive analysis was used for data analysis. There are
affirmative findings about   the
professional competences of teaching math such as the importance of lesson
preparing, considering the field requirements and improving students’ skill and
then technology using is an integral part of teaching qualification.  It is found that lesson study model has
positive effect on professional development. Professional teaching skills such
as sharing experience with each other and getting good communication with the
fellow teachers. If the result of this study are examined, it can easily be
seen using Lesson Study Model has affirmative effect on teachers’ vocational
improvement and teachers’ professional competences can be reflected in their
teaching. However, there are some negative findings about lesson study such as
the participants had a problem with using technologic sources. To overcome this
issue instead of attending a seminar lesson study model is recommended.
Moreover, lesson study model can be applied other subject.

Kaynakça

 • Baba, T. (2007). How is lesson study implemented? Retrieved December 26, 2009 fromhttp://www.worldscibooks.com/etextbook/6339/6339_toc.pdf.
 • Baki, A., Erkan, İ. ve Demir, E. (2012). Ders Planı Etkililiğinin Lesson Study İle Geliştirilmesi: Bir Aksiyon Araştırması, 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuş bildiri. http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/bildiri.pdf adresinden 16 Mart 2015 tarihinde edinilmiştir.
 • Baki, M. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiği Öğretme Bilgilerinin Gelişiminin İncelenmesi: Bir Ders İmecesi (Lesson Study) Çalışması. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Bayram, D. (2010). Türkiye, ABD, Japonya, İngiltere Ve Avustralya’da Fen ve Fizik Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim Programlarının Karşılaştırılması. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Beypınar, D. ve Kıncal, R. (2015). Ders Araştırması” Uygulamasının Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimlerine ve Öğrenme Sürecinin Geliştirilmesine Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 186 – 210.
 • Budak, İ., Budak, A., Bozkurt, I. ve Kaygın, B. (2011). E-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 1606-1617.
 • Ekiz, D. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (3.baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erbilgin, E. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının DA Hakkındaki Görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 69-83.
 • Jacobs, D. (2012). Japonya’da Fen ve Fizik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimi ve Mesleki Gelişimde Japon Yaklaşımı:“DA”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(2), 33-54.
 • İflazoğlu, A., Tarım, K. Ve Yıldırım, K. (2006). Çoklu Zekâ Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin Matematik Dersindeki Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2 (2), 81-96.
 • Kahyaoğlu, M. ve Yangın, S. (2007). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Mesleki Özyeterliklerine İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 73-84.
 • Kanbolat, O. (2015). Matematik öğretmeni adaylarıyla yürütülen ders imecesinde dış uzmanların paylaşım içerikleri ve rolleri. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Lewis, C., Perry, R. ve Hurd, J. (2004). A Deeper Look At Lesson Study, Educational Leadership, February, 18-22.
 • Lewis, C., Perry, R. and Murata, A. (2006). How Should Research Contribute to Instructional Improvement? The Case of Lesson Study (PDF). Educational Researcher, 35(3), 3-14.
 • Matoba, M. ve Arani, M., R., S. (2005). Learning from Japanese Approach to Teachers’ Professional Development: Can Jugyou Kenkyu Work in Other Countries? A Paper Presented at the 3rd International Conference on Comparative Education in Teacher Training, Organized by the Bulgarian Comparative Education Society, Sofia, Bulgaria, 18–22 April 2005.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2008). Öğretmen Yeterlikleri: Öğretmenlik mesleği genel ve özel alanyeterlikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi GenelMüdürlüğü. [Çevrim-içi: http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html, http://otmg.meb.gov.tr/YetOzel.html ve http://otmg.meb.gov.tr/Otmg.html] (Erişimtarihi: 10 Eylül 2015).
 • Özaltun, A. (2015). Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimi: Öğrenci Düşünce Bilgisinin Öğretime Yansıması. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Özdemir, İ.E.Y. ve Altay, M. K. (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrencilerin Matematiksel Düşüncelerini Ortaya Çıkarma ve Yorumlama Becerileri. Elementary Education Online, 15(1): 23-39.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.
 • Sönmez, S. ve Taşgın, A. (2013). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Sınıf Öğretmenleri Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 3, 80-90.
 • Stigler, J. W. ve Heibert, J. (1999). The Teaching Gap. New York, NY: The Free Press.Şişman, M. (2009). Öğretmen Yeterlikleri: Modern Bir Söylem Ve Retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10(3), 63–82.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9.baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yoshida, M. (1999). Lesson study: A Case Study of a Japanese Approach to Improving Instruction through School-Based Teacher Development. Doctoral Dissertation: University of Chicago.

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ders Araştırması Modeli ile Özel Alan Yeterliklerinin Öğretime Yansıması

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 1, 23 - 38, 14.03.2018

Öz

Bu araştırmanın amacı Ders Araştırması ile ortaokul matematik
öğretmenlerin özel alan yeterliklerinin dersin öğretimine nasıl yansıdığını
incelemek ve Ders Araştırması modelini değerlendirmektir. Çalışmada nitel
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Türkiye’nin güney illerinden bir ilçede üç
ortaokul matematik öğretmeni ile yürütülmüştür. 
Örneklem grubu ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Veri toplama
aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Verilerin
analizi için betimsel analiz uygulanmıştır. Araştırmada matematik özel alan
yeterlikleri (Bilgiyi aktarabilmek için ders planı yapmanın önemi, plan
yaparken matematik dersi öğrenme yeterlikleri ve öğrenci becerilerini
geliştirmeye dikkat edilmesi, teknolojik yeterliklerinin öğretmen
yeterliklerinin ayrılmaz bir parçası olması) hakkında olumlu yönde bulgular
elde edilmiştir. Ayrıca Ders Araştırmasının öğretmenlere (Zümreyle iletişim
kurma, bilgi ve deneyimleri paylaşma, öğrenciyi aktif hale geçirme, klasik
yöntemden uzaklaşma, doğru ders planı hazırlama, yaparak yaşayarak öğrenme)
katkıları olduğunu gösteren bulgulara ulaşılmıştır. Araştırmanın bulguları
incelendiğinde öğretmenlerin Ders Araştırması yöntemini kullanmalarının mesleki
gelişimlerine katkısı olduğu ve bu yöntem sayesinde Matematik Özel Alan
Yeterliklerini öğretimlerine yansıtabildikleri görülmüştür. Bunun yanında
öğretmenlerin süreç boyunca yapılan çalışmalarda teknolojik kaynak kullanımında
sıkıntı yaşadıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin bu durumu aşabilmeleri
için uzman birinden seminer almak yerine bir Ders Araştırması çalışmasının
yapılarak teknolojiyi etkin kullanmalarının sağlanabileceği önerilmektedir.
Ayrıca benzer bir çalışma zümreler arasında gerçekleştirilerek öğretmenlerin
genel yeterliklerinin öğretimlerine nasıl yansıdığı başka çalışmalarda araştırılabilir.

Kaynakça

 • Baba, T. (2007). How is lesson study implemented? Retrieved December 26, 2009 fromhttp://www.worldscibooks.com/etextbook/6339/6339_toc.pdf.
 • Baki, A., Erkan, İ. ve Demir, E. (2012). Ders Planı Etkililiğinin Lesson Study İle Geliştirilmesi: Bir Aksiyon Araştırması, 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuş bildiri. http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/bildiri.pdf adresinden 16 Mart 2015 tarihinde edinilmiştir.
 • Baki, M. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiği Öğretme Bilgilerinin Gelişiminin İncelenmesi: Bir Ders İmecesi (Lesson Study) Çalışması. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Bayram, D. (2010). Türkiye, ABD, Japonya, İngiltere Ve Avustralya’da Fen ve Fizik Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim Programlarının Karşılaştırılması. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Beypınar, D. ve Kıncal, R. (2015). Ders Araştırması” Uygulamasının Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimlerine ve Öğrenme Sürecinin Geliştirilmesine Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 186 – 210.
 • Budak, İ., Budak, A., Bozkurt, I. ve Kaygın, B. (2011). E-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 1606-1617.
 • Ekiz, D. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (3.baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erbilgin, E. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının DA Hakkındaki Görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 69-83.
 • Jacobs, D. (2012). Japonya’da Fen ve Fizik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimi ve Mesleki Gelişimde Japon Yaklaşımı:“DA”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(2), 33-54.
 • İflazoğlu, A., Tarım, K. Ve Yıldırım, K. (2006). Çoklu Zekâ Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin Matematik Dersindeki Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2 (2), 81-96.
 • Kahyaoğlu, M. ve Yangın, S. (2007). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Mesleki Özyeterliklerine İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 73-84.
 • Kanbolat, O. (2015). Matematik öğretmeni adaylarıyla yürütülen ders imecesinde dış uzmanların paylaşım içerikleri ve rolleri. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Lewis, C., Perry, R. ve Hurd, J. (2004). A Deeper Look At Lesson Study, Educational Leadership, February, 18-22.
 • Lewis, C., Perry, R. and Murata, A. (2006). How Should Research Contribute to Instructional Improvement? The Case of Lesson Study (PDF). Educational Researcher, 35(3), 3-14.
 • Matoba, M. ve Arani, M., R., S. (2005). Learning from Japanese Approach to Teachers’ Professional Development: Can Jugyou Kenkyu Work in Other Countries? A Paper Presented at the 3rd International Conference on Comparative Education in Teacher Training, Organized by the Bulgarian Comparative Education Society, Sofia, Bulgaria, 18–22 April 2005.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2008). Öğretmen Yeterlikleri: Öğretmenlik mesleği genel ve özel alanyeterlikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi GenelMüdürlüğü. [Çevrim-içi: http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html, http://otmg.meb.gov.tr/YetOzel.html ve http://otmg.meb.gov.tr/Otmg.html] (Erişimtarihi: 10 Eylül 2015).
 • Özaltun, A. (2015). Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimi: Öğrenci Düşünce Bilgisinin Öğretime Yansıması. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Özdemir, İ.E.Y. ve Altay, M. K. (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrencilerin Matematiksel Düşüncelerini Ortaya Çıkarma ve Yorumlama Becerileri. Elementary Education Online, 15(1): 23-39.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.
 • Sönmez, S. ve Taşgın, A. (2013). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Sınıf Öğretmenleri Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 3, 80-90.
 • Stigler, J. W. ve Heibert, J. (1999). The Teaching Gap. New York, NY: The Free Press.Şişman, M. (2009). Öğretmen Yeterlikleri: Modern Bir Söylem Ve Retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10(3), 63–82.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9.baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yoshida, M. (1999). Lesson study: A Case Study of a Japanese Approach to Improving Instruction through School-Based Teacher Development. Doctoral Dissertation: University of Chicago.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Elif Boran

Kamuran Tarım 0000-0002-2048-5207

Yayımlanma Tarihi 14 Mart 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Boran, E., & Tarım, K. (2018). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ders Araştırması Modeli ile Özel Alan Yeterliklerinin Öğretime Yansıması. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 5(1), 23-38.