Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Uzunluk Ölçme ve Farklı Uzunlukları Karşılaştırmaya Dair Öğrenci Düşünüşlerinin İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 2, 39 - 55, 10.06.2018

Öz

Bu
çalışmada uzunluk ölçme ve farklı uzunlukların karşılaştırılmasına ilişkin
öğrenci düşünüşleri incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 4, 5 ve 6.
sınıflardan 68’er öğrenci olmak üzere toplam 204 öğrenci oluşturmaktadır. Veri
toplama aracı olarak uzunluk kavramına dair açık uçlu soruların bulunduğu bir
form kullanılmıştır. Formda bulunan bazı sorularda verilen şekillerin
uzunluklarının bulunması istenmiş, bazı sorularda ise verilen iki şeklin
uzunluklarının kıyaslanması istenmiştir. Veriler nitel olarak analiz
edilmiştir. Analizlerden elde edilen bulgularda öğrencilerin çoğunlukla uzunluk
ölçerken birim kullanarak ölçme yapmalarına karşın uzunlukları kıyaslarken
görünüşe göre karar verdikleri görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgulara
göre ölçmeye dayalı cevaplar kategorisinde katılımcıların frekanslarının düşük
olduğu görülmektedir. Bu da katılımcıların daha çok görsel-bütünsel
değerlendirme yaptıklarını, birim yinelemeyi ve şekillerin parçalarını ayrı
ayrı karşılaştırmayı veya tekrar bir araya getirmeyi çok kullanmadıklarını
göstermektedir. Cevapları anlaşılmayan veya gerekçelendirmeyen şeklinde
kodlanan katılımcı sayısı da oldukça fazladır. Ayrıca öğrencilerin sınıf
seviyesi yükseldikçe açıklamalarında matematiksel dayanaklar kullanan
cevapların sayılarında artış olduğu görülmüştür. 

Kaynakça

 • Bakeman, R., & Gottman, J. M. (1997). Observing interaction: An introduction to sequential analysis. Cambridge: Cambridge university press.
 • Barrett, J. E., Cullen, C., Sarama, J., Clements, D. H., Klanderman, D., Miller, A. L., & Rumsey, C. (2011). Children’s unit concepts in measurement: a teaching experiment spanning grades 2 through 5. ZDM, 43(5), 637.
 • Battista , M.T. (2003).Levels of Sophistication in Elementary Students Reasoning about Length. International Group of the Psychology of Mathematics Education, 2, 73-80.
 • Battista , M.T. (2004). Applying Cognition-Based Assessment to Elementary School Students’ Development of Understanding of Area and Volume Measurement. Mathematical Thinking And Learning, 6(2), 185–204
 • Battista , M.T. (2011). Conceptualizations and Issues Related to Learning Progressions, Learning Trajectories, and Levels of Sophistication. The Mathematics Enthusiast, ISSN 1551-3440, Vol. 8, no.3, pp.507-570. Battista, M. T. (2006). Understanding the development of students' thinking about length. Teaching Children Mathematics, 13(3), 140.
 • Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. ÖSYM Yayınları.
 • Burçak, B. Y., & Bulut, S. (2017). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tahmin Hakkındaki Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(1), 48-80.
 • Driscoll, M. J., DiMatteo, R. W., Nikula, J., & Egan, M. (2007). Fostering geometric thinking: A guide for teachers, grades 5-10. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Kayhan, H. C., & Argün, Z. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Uzunluk Ölçme Aracının Çalışma Biçimini Bilme ve Kullanma Durumları Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2). 479-496.
 • Kayhan, H.C., & Argün, Z. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Uzunluk Ölçme Aracının Çalışma Biçimini Bilme ve Kullanma Durumları Arasındaki İlişki. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2).
 • Kenney, P. A., & Kouba, V. L. (1997). What do students know about measurement. Results from the sixth mathematics assessment of the national assessment of educational progress, 141-63.
 • Koç, Y., Işıksal, M., Bulut, S. (2007). Elementary school curriculum reform in Turkey, International Education Journal, 2007, 8(1), 30-39.
 • Kotsopoulos, D., Makosz, S., Zambrzycka, J., & McCarthy, K. (2015). The Effects of Different Pedagogical Approaches on the Learning of Length Measurement in Kindergarten. Early Childhood Education Journal, 43(6), 531-539.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2004). A family’s guide: Fostering your child’s success in school mathematics. Reston, VA: NCTM.Piaget, J., Inhelder, B., ve Szeminska, A. (2013). Child's conception of geometry (Vol. 81). Routledge.
 • Raghavan, K., Sartoris, M. L., & Glaser, R. (1998). Interconnecting science and mathematics concepts. In Eds. R. Lehrer, D.Chazan, Designing learning environments for developing understanding of geometry and space, 267-295, New York: Routledge.
 • Reece, C. S., ve Kamii, C. (2001). The measurement of volume: Why do young children measure inaccurately? School Science and Mathematics, 101(7), 356-361.
 • Robson, C. (2009). Real world research: a resource for social scientists and practitioner-researchers. Malden, MA: Blackwell.
 • Szilágyi, J., Clements, D. H., ve Sarama, J. (2013). Young children's understandings of length measurement: Evaluating a learning trajectory. Journal for Research in Mathematics Education, 44(3), 581-620.
 • Van de Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2014). Elementary and middle school mathematics van den Heuvel-Panhuizen, M., ve Buys, K. (Eds.). (2005). Young Children Learn Measurement And Geometry: A Learning-Teaching Trajectory With Intermediate Attainment Targets For The Lower Grades İn Primary School. The Netherlands: Freudenthal Institute.
 • Yenilmez, K., & Pargan, A.Ş. (2008). İlköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin standart uzunluk ölçme birimine ilişkin algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2).
 • Zembat, İ. Ö. (2010). Ölçme temel bileşenleri ve sık karşılaşılan kavram yanılgıları. Bingölbali, E., & Özmantar, M., F.(Ed.) İlköğretimde Karşılaşılan Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri içinde, 127-154. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Zembat, İ. Ö. (2013). Matematiksel Analizi ile Ölçme Kavramı ve Uzunluk, Alan ve Hacim Nitelikleri, İçinde Editörler I.O.Zembat, M.F.Özmantar, E.Bingölbali, H.Şandır, A.Delice, Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar, 519-528, Ankara: Pegem yayıncılık.

A Study on Students’ Ways of Thinking on Length Measurement and the Comparison of Different Lengths

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 2, 39 - 55, 10.06.2018

Öz

In this study, students’
reasoning about measuring and comparing length was investigated. Sample of the
study is consists evenly distributed 204 students from 4,5 and 6
th grade. A test, including open-ended question about
length was used as data collection instrument. In some questions, students
asked to find the length of shapes, in others they asked to compare the length
of given two shapes. Data was analyzed qualitatively. The results revealed that
the majority of students use units when they measure length while they decide
with appearance when comparing length. According to the findings obtained from
the study, the frequencies of the participants seem to be low in the category
of answers based on measurement. This indicates that the participants rather
make visual-holistic assessment and do not make much use of mathematical
iterations and individual comparison or recombination of the parts of the
shapes. The number of responses that coded as incomprehensible or not justified
was far high. Further, It has also been seen that as the class level increases,
the number of answers that use mathematical basis in their explanations
increases.

Kaynakça

 • Bakeman, R., & Gottman, J. M. (1997). Observing interaction: An introduction to sequential analysis. Cambridge: Cambridge university press.
 • Barrett, J. E., Cullen, C., Sarama, J., Clements, D. H., Klanderman, D., Miller, A. L., & Rumsey, C. (2011). Children’s unit concepts in measurement: a teaching experiment spanning grades 2 through 5. ZDM, 43(5), 637.
 • Battista , M.T. (2003).Levels of Sophistication in Elementary Students Reasoning about Length. International Group of the Psychology of Mathematics Education, 2, 73-80.
 • Battista , M.T. (2004). Applying Cognition-Based Assessment to Elementary School Students’ Development of Understanding of Area and Volume Measurement. Mathematical Thinking And Learning, 6(2), 185–204
 • Battista , M.T. (2011). Conceptualizations and Issues Related to Learning Progressions, Learning Trajectories, and Levels of Sophistication. The Mathematics Enthusiast, ISSN 1551-3440, Vol. 8, no.3, pp.507-570. Battista, M. T. (2006). Understanding the development of students' thinking about length. Teaching Children Mathematics, 13(3), 140.
 • Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. ÖSYM Yayınları.
 • Burçak, B. Y., & Bulut, S. (2017). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tahmin Hakkındaki Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(1), 48-80.
 • Driscoll, M. J., DiMatteo, R. W., Nikula, J., & Egan, M. (2007). Fostering geometric thinking: A guide for teachers, grades 5-10. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Kayhan, H. C., & Argün, Z. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Uzunluk Ölçme Aracının Çalışma Biçimini Bilme ve Kullanma Durumları Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2). 479-496.
 • Kayhan, H.C., & Argün, Z. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Uzunluk Ölçme Aracının Çalışma Biçimini Bilme ve Kullanma Durumları Arasındaki İlişki. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2).
 • Kenney, P. A., & Kouba, V. L. (1997). What do students know about measurement. Results from the sixth mathematics assessment of the national assessment of educational progress, 141-63.
 • Koç, Y., Işıksal, M., Bulut, S. (2007). Elementary school curriculum reform in Turkey, International Education Journal, 2007, 8(1), 30-39.
 • Kotsopoulos, D., Makosz, S., Zambrzycka, J., & McCarthy, K. (2015). The Effects of Different Pedagogical Approaches on the Learning of Length Measurement in Kindergarten. Early Childhood Education Journal, 43(6), 531-539.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2004). A family’s guide: Fostering your child’s success in school mathematics. Reston, VA: NCTM.Piaget, J., Inhelder, B., ve Szeminska, A. (2013). Child's conception of geometry (Vol. 81). Routledge.
 • Raghavan, K., Sartoris, M. L., & Glaser, R. (1998). Interconnecting science and mathematics concepts. In Eds. R. Lehrer, D.Chazan, Designing learning environments for developing understanding of geometry and space, 267-295, New York: Routledge.
 • Reece, C. S., ve Kamii, C. (2001). The measurement of volume: Why do young children measure inaccurately? School Science and Mathematics, 101(7), 356-361.
 • Robson, C. (2009). Real world research: a resource for social scientists and practitioner-researchers. Malden, MA: Blackwell.
 • Szilágyi, J., Clements, D. H., ve Sarama, J. (2013). Young children's understandings of length measurement: Evaluating a learning trajectory. Journal for Research in Mathematics Education, 44(3), 581-620.
 • Van de Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2014). Elementary and middle school mathematics van den Heuvel-Panhuizen, M., ve Buys, K. (Eds.). (2005). Young Children Learn Measurement And Geometry: A Learning-Teaching Trajectory With Intermediate Attainment Targets For The Lower Grades İn Primary School. The Netherlands: Freudenthal Institute.
 • Yenilmez, K., & Pargan, A.Ş. (2008). İlköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin standart uzunluk ölçme birimine ilişkin algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2).
 • Zembat, İ. Ö. (2010). Ölçme temel bileşenleri ve sık karşılaşılan kavram yanılgıları. Bingölbali, E., & Özmantar, M., F.(Ed.) İlköğretimde Karşılaşılan Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri içinde, 127-154. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Zembat, İ. Ö. (2013). Matematiksel Analizi ile Ölçme Kavramı ve Uzunluk, Alan ve Hacim Nitelikleri, İçinde Editörler I.O.Zembat, M.F.Özmantar, E.Bingölbali, H.Şandır, A.Delice, Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar, 519-528, Ankara: Pegem yayıncılık.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ali Bozkurt 0000-0002-0176-4497

Mehmet Fatih Özmantar 0000-0002-0176-4497

Mehmet Güzel 0000-0002-0176-4497

Yayımlanma Tarihi 10 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Bozkurt, A., Özmantar, M. F., & Güzel, M. (2018). Uzunluk Ölçme ve Farklı Uzunlukları Karşılaştırmaya Dair Öğrenci Düşünüşlerinin İncelenmesi. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 5(2), 39-55.